2008ko abenduaren 23ko 87/08 Foru Dekretua, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituena.

Iraupen bertsioak

   Imprimatu

2008ko abenduaren 23ko 87/08 Foru Dekretua, ezgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako Etxean programako banakako laguntzak arautzen dituena.

BOG 31 Abendua 2008

Gizarte Politikako Departamentuaren helburu nagusietako bat da ezgaitasuna duten edo mendekotasun egoeran dauden pertsonek beren etxeetan bizitzen jarraitzea, eta horretarako beharrezkoa da zaintzarako oinarrizko beharrak eta autonomia pertsonalerako edo bizimodu independenterako dituztenak bermatzea.

Horretara datoz foru dekretu honetan arautzen diren Etxean programako laguntzak, egoera horretan daudenei eskuragarri jarri nahi baitizkie gizartean beste herritarren antzera moldatzeko zailtasunak arinduko dizkieten bitartekoak.

Azken urteotan, ezintasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako banakako laguntzak arautzen dituen 2004ko otsailaren 24ko 11/04 Foru Dekretuan araututa zeuden honelako laguntzak. Araudi horri dagokionez, Etxean programatik kanpo gelditzen dira itundu gabeko zentroetako arretarako diru laguntzak, egokiagoa delako Gizarte Politikako Departamentuaren beste arau batzuen barruan horiek sartzea.

Era berena, kontuan hartu behar da geroztik indarrean sartu direla Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Araua eta berori garatzeko Erregelamendua onartzen duen 2008ko apirilaren 29ko 24/08 Foru Dekretua. Araudi hori aplikagarria da, bai foru dekretu honetan jasotzen diren diru laguntzentzat, bai honetan bertan jasotzen diren produktu lagungarrientzat. Azken horiek «laguntza berreskuragarri « bezala kalifikatuta daude, erabiltzaileei produktu batzuk erabiltzeko eskubidea ematen baitzaie eta produktu horiek «eskuratu edo kontratatzeko helburu bakarra hirugarren pertsonen esku jartzea « izan delako, Diru laguntzei buruzko 3/2007 Foru Arauak 2.3 artikuluko bigarren paragrafoan dioen bezala (gero 24/2008 Foru Dekretuaren 3. artikuluan garatua).

Bestalde, 3/2007 Foru Arauaren 20.3.c) artikuluari dagokionez, zuzenean emango diren laguntzak dira programa honetan aurreikusten diren baliabideak, aintzat hartuta arrazoi sozialengatik ematen direla eta bokazio unibertsala dutela, baldintzak betetzen dituzten guztientzat direnez. Hala, bada, laguntza hauek emateko ez dago deialdirik egin beharrik: Eskaerak edonoiz aurkez daitezke, arau hauek indarrean dauden bitartean.

Horri dagokionez, foru arau horren 27.2 artikuluak dioenari jarraituz, diru laguntzak zehazterik ez dagoen jende kopuru bati zuzentzen zaizkionean, Diputatuen Kontseiluak foru dekretuz erabaki behar ditu diru laguntza jakin horiek emateko arau bereziak. Hain zuzen horretara dator foru dekretu hau; beraz, foru dekretu honen bitartez, arlo honetako laguntzen oraindainoko araudia aipatu diren arau aldaketetara egokitzen da, eta araudi berria Etxean deritzan programaren barnean ezartzen da.

Hori guztia dela eta, Gizarte Politikako foru diputatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua. Xedea.

Foru dekretu honetan Etxean programako banakako diru laguntzak eta produktu lagungarriak ematea arautzen da, ezgaitasun edo mendekotasun egoeran dauden pertsonen eguneroko bizitzako jardueretarako autonomia pertsonala eta gizarteratzea bultzatzeko ematen direnak.

Foru dekretu honen ondorioetarako, norbait ezgaitasun edo mendekotasun egoeran dagoela joko da, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo beste administrazio eskumendunen batek indarrean dagoen araudian ezarritako baremoak aplikatuz halakotzat jo badu.

2. artikulua. Diru laguntza izan dezaketen laguntzen definizioa eta tipologia.

Diru laguntza izan dezaketen laguntzen definizioa eta tipologia honako hau da:

 • A. Banakako laguntza programak finantzatzeko diru laguntzak:
  • - Gizarteratze programetan sartzeko edo jarraitzeko laguntzak.
  • - Egoitza baliabideak erabiltzea baztertu eta bakarrik edo beren familia osatuta bizitzea aukeratzen duten 18 urtetik aurrerako pertsonentzako bizimodu independentea egin ahal izateko laguntzak.
 • B. Autonomia pertsonala errazteko produktu lagungarriak erosteko diru laguntzak, edo halako produktuak lagatzea:

  Foru dekretu honen ondorioetarako, hauek dira produktu lagungarriak (oraindaino «laguntza teknikoak» zeritzenak): «pertsonaren urritasunak, jarduteko mugak edo parte-hartzeko murrizpenak prebenitzeko, konpentsatzeko, kontrolatzeko, arintzeko edo neutralizatzeko berariaz egina edo merkatuan eskuragarria den edozein produktu, gailuak, ekipoak, tresnak, teknologia eta softwarea barne».

  Produktuen sailkapena, betetzen duten eginkizuna irizpidetzat hartuta, honako hau da:

  • - Mugikortasun pertsonalerako eta garraioetara iristeko produktuak.
  • - Hirigintza eta eraikuntza arloko irisgarritasuna bideratzekoak.
  • - Babes eta zaintza pertsonalekoak.
  • - Etxeko altzariak eta egokitzapenak.
  • - Komunikazioa, informazioa eta seinaleak.

  Bestalde, laguntza hauek berreskuragarriak edo berreskuraezinak izan daitezke:

  Produktu lagungarri berreskuragarriak dira pertsona batek baino gehiagok, batak bestearen ondoren, erabil ditzaketenak, toki batetik bestera eramateko garraio kostua besterik ordaindu gabe.

  Produktu lagungarri berreskuraezinak dira, produktuaren izaeragatik beragatik, pertsona batengandik beste batengana eskualdatu ezin direnak, eta horregatik erabiltzaile bakar batentzat balio dutenak (edo bat baino gehiagorentzat aldi berean). Etxeak egokitzeko obra zibilak eta produktu lagungarri berreskuragarriak erabili ahal izateko obrak ere produktu lagungarri berreskuraezintzat hartuko dira.

Etxean programaren bitartez finantzatuko diren produktu lagungarrien katalogoa foru dekretu honen 2. eranskinean jasota dago.

3. artikulua. Laguntzak eskuratzeko bete beharreko eskakizunak.

Etxean programara bil daitezke segidan aipatzen diren eskakizunak betetzen dituzten pertsona ezgaituak edo mendekotasun egoeran daudenak:

 • a) Eskakizun orokorrak:
  • - Eskatzaileak Gipuzkoako Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar du, gutxienez urte bat lehenagotik.
  • - Eskatzaileak %33ko edo gehiagoko ezgaitasuna duen edo mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren kalifikazioa izan behar du.
 • b) Eskakizun espezifikoak: Laguntza mota bakoitzarentzat ezarrita daude foru dekretu honen 1. eta 2. eranskinetan.

4. artikulua. Onuradunen diru ekarpena.

1. Bizimodu independentearen aldeko programak finantzatzeko diru laguntzen eskatzaileei, beren ahalmen ekonomikoa zenbatekoa den, hainbestean murriztuko zaie laguntzaren zenbatekoa, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta laguntza sustatzeko 2006ko abenduaren 14ko 39/06 Legeak ezarritako prestazio ekonomikoak arautzen dituen Diputatuen Kontseiluaren erabakiari jarraikiz.

2. Foru dekretu honen 2. eranskinaren arabera produktu lagungarriak eskuratzeko eta obrak egiteko onuradunak diru ekarpenik egin behar badu, finantzaketan onuradunaren ahalmen ekonomikoa kontuan hartuko da, 3. eranskineko baremoari jarraituz.

5. artikulua. Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

1. Laguntza eskaerak egin ditzakete, edo pertsona interesatuek zuzenean, edo haien ordezkari direla legezko edozein bidetatik kreditatzen dutenek. Nolanahi ere, bai eskaera, bai dagokion espedientea, laguntza mota bakoitzerako eskakizunak betetzen dituen pertsona ezgaituaren edo mendekotasun egoeran dagoenaren izenean egingo dira.

2. Eskaerak eredu normalizatuan aurkeztu beharko dira interesatua bizi den udalerriko gizarte zerbitzuetan. Udaleko gizarte zerbitzuek aztertuko dute foru dekretu honetan Etxean programako laguntzak eskuratzeko 3. artikuluan ezarrita dauden eskakizun orokorrak eta 1. eta 2. eranskinetan ezarrita dauden eskakizun espezifikoak betetzen diren. Udal zerbitzu horiek Gizarte Politikako Departamentura bidaliko dituzte eskaerak, eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duten agiriekin batera, baldin egiaztapen hori aipatu den departamentuan jasota ez badago.

Etxean programaren inguruko informazioa Gizarte Politikako Departamentuaren web orrian eta norberaren udaleko gizarte zerbitzuetan egongo da.

3. Eskaera egiten dutenek ez dituzte aurkeztu beharko ordurako Gizarte Politikako Departamentuaren esku dauden dokumentuak, hala xedatzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak 35.f) artikuluan. Halakoetan, eskaera orrian adierazi beharko da zein egunetan eta organotan edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentuak, edo zein organok eta noiz egin zituen, betiere bost urte baino gehiago igaro ez badira prozedura hura bukatu zenetik. Dokumentazio hori eskuratzeko modurik ez badu, Gizarte Politikako Departamentuak eskatzaileari eska diezaioke dokumentua aurkezteko edo, bestela, dokumentu horren bidez egiaztatzen diren eskakizunak beste bitarteko batzuk erabiliz egiazta ditzala.

4. Eskaera orriak edo harekin aurkeztu beharreko dokumentazioak identifikazio datu guztiak ez baditu, akatsen bat badu edo osorik ez badago, eskatzaileari eskatuko zaio aurkez dezala falta den informazioa edo zuzen dezala antzemandako akatsa hamar eguneko epean, eta ohartaraziko zaio hala egin ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, hala xedatzen baitu Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, 71.1 artikuluan eta 42.1 artikuluan.

5. Laguntzen berezitasuna eta unibertsaltasuna dela eta -eskakizunak betetzen dituzten pertsona guztientzat baitira-, ez da beharrezkoa laguntzak emateko deialdirik egitea, eta eskaerak edonoiz aurkez daitezke, betiere arau hauek indarrean diren bitartean.

6. artikulua. Laguntzak emateko prozedura.

1. Foru dekretu honen 5. artikuluko 5. atalean adierazitakoak kontuan hartuta, laguntzak emateko prozedura esleipen zuzena izango da, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak 20.3.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

2. Produktu lagungarriak emateko eta horien erabilera lagatzeko baldintza bereziak:

 • a) Produktu lagungarriak eman baino lehenago, pertsonak bere kasa moldatzeko zer premia zehatz dituen aztertuko da, mendekotasun edo ezgaitasunaren larritasuna kontuan hartuta. Horregatik, laguntza eman ahal izateko Etxetek foru zerbitzuaren aldeko orientazio txostena beharko da beti aurretik.
 • b) Behar den aparatua edo gailua arrunta baldin bada, aparatu edo gailuari eskatzaileak erabiltzeko egin behar zaizkion egokitzapenen gainkostua bakarrik estaliko du laguntzak.
 • c) Ez da emango laguntzarik eskaera egin aurretik eta Etxetek zerbitzuaren aldeko orientazio txostena eduki aurretik eskuratutako produktuetarako, ezta ordurako hasitako obretarako ere.
 • d) Eskatzaileak produktu lagungarriaren edo egin beharreko obren aurrekontua aurkeztu beharko du, Etxetek zerbitzuak eskatzen dionean.
 • e) Laguntzaren zenbatekoa ez da inola ere izango eskatutako produktuaren baliokideen merkatuko batez besteko prezioa baino handiagoa.
 • f) Foru dekretu honen 3. eranskinean zehazten den laguntza portzentajea aplikatzeko, laguntza mota bakoitzarentzat 2. eranskinean adierazten den gehieneko zenbatekoa hartuko da oinarritzat, gehien-gehienez.

7. artikulua. Produktu lagungarri berreskuragarriak.

1. Gizarte Politikako Departamentuak honela ebatzi ahal izango ditu produktu lagungarri berreskuragarrien eskaerak:

 • - Biltegian duen produktu lagungarriaren erabilera lagatuz.
 • - Erabiltzaileari produktua erosteko diru laguntza emanez, biltegian erabiltzeko laga diezaiokeen alerik ez duenean.

Kasu batean zein bestean aparatua erabili beharreko aldia amaitzean itzultzeko konpromisoa eskatuko zaio.

2. Produktu lagungarri berreskuragarriei dagokienez:

 • - Produktu berrien lehen bi urteetako bermea aparatuaren fabrikatzailearen gain joango da.
 • - Gizarte Politikako Departamentuaren Etxetek zerbitzuaren ardura izango da produktu lagungarri berreskuragarriak jasotzea, prest jartzea eta entregatzea. Etxetek zerbitzuaren kontura egingo dira horrelako produktuen ohiko erabilpenak eragindako matxuren konponketak ere, erabiltzailearen esku jarri ondorengo bi urteetan, lagatako aparatua bada. Handik aurrera, eta produktua gaizki erabiltzeagatik matxuratu bada noiznahi, erabiltzailearen kontura joango dira konponketa gastuak. Oso kasu berezietan izan ezik, aparatuaren ohiko mantentze gastuak (bateriak edo gurpilak aldatzea, edo erabilpenak ahitzen edo higatzen dituen elementuen ordezkoak jartzea, eta abar) erabiltzailearen kontura izango dira.
 • - Produktu lagungarri berreskuragarriak, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak izaki, ezingo dira Gipuzkoatik kanpora eraman luzarorako. Erabitzaileak horren beharra baldin badu, Gizarte Politikako Departamentuaren berariazko baimena izan beharko du aurretik.

8. artikulua. Finantzazioa.

Etxean programan sartzen diren diru laguntzak eta produktu lagungarriak eskuratzea finantzatu, eskaera egiten den urteko Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorretan xede horietarako izendatutako kredituen kontura finantzatuko dira, urtean zehar kreditu horiek gehitu daitezkeela kontuan hartuta. Aurrekoa gorabehera, ekitaldi ekonomikoa amaitutakoan, izapidetzen hasi eta amaitzeke badago diru laguntza jasotzeko baldintza guztiak betetzen dituen eskaerarik, edo aurrekontu baliabideak agortu direla-eta onartu ezin izan denik, eskaera horrek hurrengo urteko aurrekontuen kontura jaso dezake diru laguntza, betiere aurrekontuetan nahikoa baliabide baldin badago.

9. artikulua. Prozedura antolatu eta izapidetzeko organo eskuduna.

Prozedura izapidetuko duen organoa Gizarte Politikako Departamentuko Gizarte Zerbitzuetako Laguntza eta Sarrera Zerbitzua izango da, eta horrek ofizioz burutuko ditu ebazpen proposamena egiteko aintzat hartu behar diren datuak zehazteko, jakiteko eta egiaztatzeko beharrezkoak dituen jarduketa guztiak.

10. artikulua. Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Gizarte Politikako Departamentuko zuzendaritza nagusi eskudunak erabakiko du eskatutako prestazioa eman ala ukatu.

2. Prozeduraren ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskaera udaleko gizarte zerbitzuetan aurkeztu den egunetik kontatzen hasita. Epea bukatu eta ez bada ebazpenik berariaz jakinarazi, interesatuek eskaera ezetsi zaiela ulertu beharko dute.

11. artikulua. Diru laguntzen justifikazioa.

1. Gizarte Politikako Departamentuak laguntzaren justifikazioa jaso ondoren tramitatuko du laguntza ordaintzeko espedientea.

2. Laguntzaren justifikazio gisa, onuradunak laguntzaren oinarri izandako arrazoia eta gastuak egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu behar du; zehazki, gutxienez, hau:

 • a) Diru laguntzaren xede izandakoa eskaeran azaldu bezala bete duela egiaztatzen duen dokumentazioa.
 • b) Gastuen egiaztagiriak:
  • - Oro har, diru laguntzaren xedea betetzeak ekarritako gastuen fakturak, guztira eskaeran aurkeztutako gastuen aurrekontua adinako zenbatekoa osatzen dutenak. Jatorrizko fakturak bakarrik onartuko dira, edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuak konpultsatutako fotokopiak.
  • - Beste erakunde publiko nahiz pribatuetatik jasotako laguntzak banan bana aipatzen dituen ardurapekoadierazpena. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuaren laguntzaz aparte ez bada beste laguntzarik jaso, berariaz adieraziko da hori.

3. Produktu lagungarrietarako laguntzak justifikatzeko epea, emanez geroztik hasita, hiru hilabete izango da. Epe horretan ez bada justifikatu, laguntza emateko erabakia atzera botako da eta, diru laguntza jaso bada, itzuli egin beharko da.

12. artikulua. Diru laguntzaren likidazioa.

1. Hasieran aurkeztutako gastuen aurrekontua baino gastu handiagoak egiaztatzeak ez du emango eskubiderik, inola ere, onartutako diru laguntza baino handiago bat jasotzeko.

2. Diru laguntzaren justifikazio gisa jasotako dokumentazioa aztertuta, zerbaitengatik ikusten baldin bada ordaindutakoa baino laguntza txikiagoa dagokiola edo laguntza atzera bota behar dela, eta ondorioz laguntza zati bat edo osoa itzuli behar duela, orduan, laguntza jakin horren likidazio ebazpena emango da justifikazioa aurkezteko epea amaitu ondorengo bi hilabeteen barruan, eta, dirurik itzuli behar izanez gero, horretarako bi hilabete emanez.

13. artikulua. Onuradunen betebeharrak eta konpromisoak.

1. Onuradunek laguntzak onartzeak Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren 13. artikuluan ezarritako betebeharrak onartzea dakar.

2. Zehazki, onuradunek betebehar hauek dituzte:

 • a) Gizarte Politikako Departamentuak foru dekretu honetako laguntzei buruz eskatzen dien informazio guztia ematea.
 • b) Gipuzkoako Foru Aldundiari baimena ematea fitxategi automatizatuetan dauden datu pertsonalak, ekonomikoak, sanitarioak eta sozialak erabil ditzan Gizarte Politikako Departamentuaren eginkizunetarako nahiz beste xede batzuetarako, hala nola, estatistikak egiteko eta ikerketa zientifikorako, datu pertsonalen babeserako araudiak aurreikusten duenaren barnean.
 • c) Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari baimena ematea Foru Aldundiko beste departamentu edo beste administrazio publiko batzuek fitxategietan duten informazioa eskatu ahal izateko, eskatzaileak emandako datuak egiaztatze aldera, eta diru laguntza eskuratzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko behar beste kontsulta egiteko.
 • d) Gizarteratze programetan sartzeko edo jarraitzeko eta bizimodu independentea errazteko foru dekretu honetan arautzen diren diru laguntzak jasotzen dituztenek gutxienez urtean behin egiaztatu behar diote Gizarte Politikako Departamentuari laguntza horiek esandako xederako erabiltzen dituztela.
 • e) Autonomia pertsonala errazteko produktu lagungarriak hartu dituztenek, hartutako produktua Etxetek foru zerbitzuari itzultzeko konpromisoa izenpetu beharko dute.
 • f) Horretaz gainera, produktu lagungarriak hartu dituztenek hartutako ondasunak behar bezala erabiltzeko betebeharra dute, fabrikatzailearen jarraibideei eta Etxetek zerbitzuak emandako orientabideei jarraituz, eta egoera onean egon daitezen zaindu behar dituzte eta berreskuragarriak direnak itzuli, gehiago behar ez dituztenean.

3. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du inolako erantzukizunik izango aparatu horiek erabiltzetik etor daitezkeen istripuetan; erabiltzailearena izango da aparatu horien erabilpenari dagokion erantzukizun guztia.

14. artikulua. Laguntzen bateragarritasun eta bateraezintasunak.

1. Gizarteratze programetan sartzeko edo jarraitzeko diru laguntzak bateraezinak dira xede bereko beste edozein laguntzarekin.

2. Bizimodu independentea errazteko diru laguntzak bateraezinak dira 2006ko abenduaren 14ko 39/06 Legeak jasotzen dituen edozein egoitza zerbitzuren erabilpenarekin eta zerbitzuari lotutako prestazioekin, salbu eta Gizarte Politikako Departamentuaren baimenarekin egindako aldi bateko egoitza egonaldiekin.

Prestazio hauek bateragarriak dira abenduaren 14ko 39/2006 Legean araututa dauden gainerako laguntza guztiekin.

3. Produktu lagungarriak eskuratzeko edo etxebizitza moldatzeko diru laguntzak bateragarriak dira eskatzaileak xede bererako lortzen duen beste edozeinekin, baldin eta erabiltzaileak horretarako jasotako laguntzen batura ez bada eskuratutako produktuaren edo egindako obraren kostu osoa baino handiagoa.

4. Egoitza zerbitzu iraunkorren erabiltzaileek eska dezakete gurpil aulkiak lagatzea, baita komunikaziorako, informaziorako eta seinaleetarako diru laguntzak ere. Ibilgailua norberak gidatzeko modura egokitzeko edo erosteko laguntzak ere eska ditzakete, lanerako edo ikasketetarako beharrezkoa badute.

5. Hirigintza eta eraikuntza arloko irisgarritasunerako laguntzak bateraezinak dira edozein instituzio publikok pertsona horrentzat emandako etxebizitza egokitu bat erabiltzearekin.

6. Ez da emango diru laguntzarik ez produktu lagungarririk, zuzenean beste erakunde publiko batzuen eskumenekoak badira, edo erantzukizuna aseguru etxe, entitate edo hirugarrenen batena bada.

15. artikulua. Baldintzak ez betetzea eta itzulketak.

1. Onuradunak ez baditu betetzen foru dekretu honetan eta aplikagarri diren beste arauetan ezarritako baldintzak, ondorio hauek etorriko zaizkio:

 • - Diru laguntza osoa edo zati bat jasotzeko edo produktu lagungarria lagata hartzeko eskubidea galduko du.
 • - Produktu lagungarria edo haren kostua, edo jasotako diru laguntza osoa edo zati bat itzuli beharko du, dagozkion berandutza interesak barne, Gipuzkoako diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauko 35. artikuluan xedatutakoari jarraituz.
 • - Dagozkion erantzukizunei erantzun beharko die, 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauaren III. tituluan diru laguntzen arloko urraketa eta zigor administratiboei buruz ezarritakoari jarraikiz.

2. Zehazki, artikulu honi dagokionez, baldintzak ez betetzea izango da:

 • - Jasotako diru laguntza ez justifikatzea edo esandakoaz beste xede baterako erabiltzea.
 • - Diru laguntza emateko edo produktu lagungarria lagatzeko arrazoi izandako zehaztasunen bat galdu izatea.
 • - Lagatako produktu lagungarria ez itzultzea, dagoeneko onuradunarentzat beharrezkoa ez izan arren.
 • - Lagatako edo diru laguntzarekin eskuratutako produktu lagungarriak hondatzea, erabil ezinik uztea edo beste erabilpen bat ematea, nahita edo zabarkeria handi baten ondorioz izan bada.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Ezintasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako banakako laguntzak arautzen dituen 2004ko otsailaren 24ko 11/04 Foru Dekretuaren babesean onuradun izaera aitortua dutenek, halaxe izaten jarraituko dute foru dekretu hau indarrean sartzen denean ere.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe gelditzen dira foru dekretu honetan xedatutakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak eta, bereziki, ezintasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzako banakako laguntzak arautzen dituen 2004ko otsailaren 24ko 11/04 Foru Dekretua.

AMAIERAKO XEDAPENAK

AMAIERAKO LEHEN XEDAPENA

Ahalmena ematen zaio Gizarte Politikako Departamentuko foru diputatuari foru dekretu hau aplikatu eta betetzeko behar diren egintza guztiak agindu ditzan.

AMAIERAKO BIGARREN XEDAPENA

Laguntzak foru dekretu honen bidez araututa egongo dira; horrez gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak, eta hori garatzeko Erregelamendua onartzen duen 2008ko apirilaren 29ko 24/08 Foru Dekretuak, ezarritakoa aplikatuko da.

AMAIERAKO HIRUGARREN XEDAPENA

Foru dekretu hau 2009ko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

ERANSKINA 1.
LAGUNTZA MOTAREN ARABERAKO ESKAKIZUN ESPEZIFIKOAK

3. artikuluko a) puntuan ezarrita dauden eskakizun orokorrez gainera, eskakizun espezifiko hauek ere bete behar dira:

 • A) Gizarteratze programetan sartzeko edo jarraitzeko laguntzak lortzeko eskakizun espezifikoak.
  • - Aurkeztutako premiari erantzun diezaiokeen baliabide normalizaturik ez edukitzea inguruan.
  • - Beste finantzabide guztiak aurretik agortzea, laguntza hauek gainerako laguntza publikoen ordezko izaera baitute.
  • - Beste administrazio publiko baten eskumenean ez egotea.
  • - Diru laguntzaren gehieneko muga hau izango da: Gizarte Politikako Departamentuak aurretik onartua duen zerbitzuaren kostuaren eta erabiltzaileari ezartzen zaion ekarpenaren arteko aldea.
  • - Diru laguntzak hiruhilabeteka ordainduko dira, emandako laguntza proportzio-oinarritzat hartuta. Ordainketa egiteko, beharrezkoa izango da aurretik laguntzaren xedea betetzen dela justifikatzea. Dena dela, Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak erabaki dezake laguntza hilabeteka ordaintzea ere.
 • B) Bizimodu independentea errazteko laguntzak lortzeko eskakizun espezifikoak.
  • 1. Adinez nagusi izatea.
  • 2. Mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren kalifikazioa izatea edo, ezgaitua izanik, 15 puntu edo gehiagoko beste norbaiten laguntza beharra izatea.
  • 3. Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea dutenek, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eskatua izatea edo famili ingurunean zaintzeko laguntza eskatua izatea, laguntza pertsonalaren prestazioa eskatzeko aukerarik ez badute, 2006ko abenduaren 14ko 39/06 Legeak araututako dagokion ebazpena aurkeztea.
  • 4. Laguntza ematen zaion garaian eta erabiltzen duen bitartean pertsonalki erabil dezakeen etxebizitza egoki bat edukitzea, edozein tituluren pean dela ere, prekarioan ez bada.
  • 5. Zaintza eta segurtasun pertsonalaren premiak estaliko dizkion gutxieneko azpiegitura bat edukitzea.
  • 6. Etxeko elkarbizitza eta bizigarritasun baldintzak egokiak izatea behar duen zaintza ondo eman ahal izateko.
  • 7. Bizimodu independenteko proiektu bideragarri bat aurkeztea idatziz, gutxienez atal hauek dituena:
   • a) Elkarbizitzaren egoeraren deskribapena.
   • b) Eskatzaileak egiten dituen okupazio edo lan jarduerak.
   • c) Laguntza premiak, norberaren zaintzan eta etxeko zereginetan zehazki zertarako behar dituen azalduz.
   • d) Bere premiak estaltzeko gutxi gorabehera zenbat orduko laguntza beharko lukeen.
   • e) Zainketen antolaketa orokorra.
  • 8. Laguntzaile pertsonala kontratatuta dagoela eta Gizarte Segurantzan altan dagoela egiaztatzea (laguntza ematen zaionetik hasita programan jarraitzen duen bitarte guztian).
  • 9. Udaleko gizarte zerbitzuek egindako egokitasuneko gizarte txostena.
   • Laguntza kalkulatzeko prozedura:
    • - Pertsonak zenbat orduko laguntza behar duen zehaztuko da, txosten teknikoa/gizarte diagnostikoa oinarritzat hartuta.
    • - Premia guztien balorazio ekonomikoa egingo da.
    • - Balorazio ekonomiko horri kendu egingo zaizkio eskatzaileak xede bererako edo antzekoetarako jasotzen dituen laguntza publiko guztiak.
    • - Hortik ateratzen den kopuruari, ahalmen ekonomikoaren baremoa aplikatuko zaio, 39/2006 Legearen diru laguntzak arautzen dituen Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakian jasotakoak.
   • Laguntzaren ondorio ekonomikoak:
    • - Laguntza hilabete naturalei jarraituz jasoko da, eskaera udaleko gizarte zerbitzuetan aurkeztu ondorengo hileko lehen egunetik hasita, baldin eskatzaileak laguntza hau emateko eskakizun guztiak betetzen baditu data horretan, laguntza pertsonala emango dion pertsona kontratatuta eta Gizarte Segurantzan altan edukitzea barne. Bestela, laguntzaren ondorio ekonomikoak eskakizun guztiak betetzen direla egiaztatu ondorengo hilaren lehen egunean sortuko dira.
   • Laguntzaren muga ekonomikoak:
    • - Laguntzaren kopurua ez da inola ere izango handiagoa, egoitzetan eskatzailearen antzeko premia duten pertsonei laguntza zerbitzu hori emateko ezarrita dagoen gehieneko prezioa baino.
 • C) Autonomia pertsonala errazteko diru laguntzak emateko eta produktu lagungarriak lagatzeko eskakizun espezifiko orokorrak.
  • - Antzeko laguntzarik ez jaso izana aurreko 6 urteetan, non eta ez dagoen salbuespena egiteko funtsezko arrazoiren bat, teknikarien aldeko txostenaren arabera.
  • - Erabiltzaileek ekarpena egin behar duten kasuetan, 3. eranskinean ezarrita dagoen ahalmen ekonomikoaren baremoa ez gainditzea.
  • - Hirigintza eta eraikuntza arloko irisgarritasunerako laguntzak, ematekotan, egin nahi den egokitzapenak irisgarritasunari buruzko arauetan ezarrita dauden irizpide guztiak betetzen baditu emango dira. Hori ezinezkoa dela zeharo garbi dagoenean bakar-bakarrik egingo dira salbuespenak, Gizarte Politikako Departamentuak onartu eta gero.
  • - Hirigintza eta eraikuntza irisgarritasunerako laguntzak eskatzailearen errolda helbiderako bakarrik emango dira.

2. ERANSKINA
DIRU LAGUNTZA EMATEKO EDO LAGAPENA EGITEKO ONARTZEN DIREN PRODUKTU LAGUNGARRIEN KATALOGOA (LAGUNTZA TEKNIKOAK)

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Erakutsi/Ezkutatu Erakutsi/Ezkutatu

Higikortasunari eta garraio gastuei buruzko baremoa (HGG). Minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 1971/99 Errege Dekretuak garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasunak zehazteko ezartzen duen baremoa.

Ikusmen urria = Bi begietako bakoitzean urrutiko ikusmen zolitasun zuzendua 0,3 edo txikiagoa izatea edo 20.ş-tik beherako ikus eremua edukitzea.

Ikusmen urrirako laguntzen egokitasun txostena = Eskatutako laguntza teknikoa eskatzailearen ezgaitasunerako egokia dela azaltzen duen txostena, ikusmen urriaren ondorioetan artatzen duen erakunde ofizialak emana.

50 dB baino gehiagoko entzumen binauralaren galera = Entzumen galeraren kalkulua 1999ko abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuko 1A eranskinaren 13. kapituluan ezarri bezala egingo da. Espezialistaren txosten medikoa, audiometria barne duena, beharko da egiaztatzeko.

1 Kontzeptu hauetan bilduta dauden zatikako lanek beren banakako gehieneko prezioa ezarrita daukate.

3. ERANSKINA
Autonomia pertsonala errazteko diru laguntzak emateko eta produktu lagungarriak lagatzeko garaian aplikatzekoa den ahalmen ekonomikoaren baremoa.

Baremo hau aplikatuko da foru dekretu honen 2. artikuluko B atalean eta 2. eranskinean, autonomia pertsonala errazteko diru laguntzak emateko eta produktu lagungarriak (laguntza teknikoak) lagatzeko garaian, erabiltzaileak ekarpena egitea aurreikusita badago.

Oro har, eskatzailearen beraren eta ezkontide edo bikotekidearen diru sarrerak, eta ekonomikoki eskatzailearen menpe dauden aurreko edo ondorengoak hartuko dira kontuan. Adingabeen kasuan, ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, adingabearekin bizi den haren legezko ordezkaria hartuko da eskatzailetzat.

Hala ere, hirigintza eta eraikuntza arloko irisgarritasunerako laguntzen kasuan, bizikidetza unitatean eskatzailearekin bizi diren hirugarren mailarainoko ahaide guztiak kontuan hartuko dira, odolekoak zein ezkontza bidezkoak, eta haien guztien diru sarreren batura hartuko da diru sarreratzat.

Ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko diru sarrerak honela kalkulatuko dira:

 • 1) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) aitortu dutenen kasuan, oinarri zergagarri orokorra eta aurrezkiarena, lan etekinen hobaria eta errenta salbuetsiak gehituta.
 • 2) Errenta aitorpenik aurkezteko obligaziorik ez dutenen kasuan (agiri bidez egiaztatuta), lan errendimenduetatik edo langabezia sarietatik etorritako diru sarrera gordinen %95, eta pentsioen eta langabezia subsidioen %100.
 • 3) Pentsio konpentsagarriak benetan ordaintzen direla agiri bidez frogatuz gero, kontuan hartuko zaizkio bai jasotzen duen ezkontide ohiari sarrera bezala, bai ordaintzen duenari kenkari bezala.

LAGUNTZAREN KALKULUA DIRU SARREREN ARABERA EGITEKO TAULA

Sarreren goi muga Laguntzaren portzentajea
Lanbide arteko gutxieneko soldata Lagun bakarra 2 lagun 3 lagun 4 lagun 5 lagun
%150 %100

%170 %90
%190 %80
%210 %70 %100
%230 %60 %90
%250 %50 %80
%270 %40 %70 %100
%290 %30 %60 %90
%310 %20 %50 %80
%330 %10 %40 %70 %100
%350 %0 %30 %60 %90
%370

%20 %50 %80
%390 %10 %40 %70 %100
%410 %0 %30 %60 %90
%430

%20 %50 %80
%450 %10 %40 %70
%470 %0 %30 %60
%490

%20 %50
%510 %10 %40
%530 %0 %30
%550

%20
%570 %10
%590 %0