3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ALTZOKO UDALA

Iragarkia

2022ko abenduaren 19an Altzoko Udalak 2023. urteari dagokion Aurrekontu Orokorra, Plantila Organikoa eta Lanpostuen Zerrenda hasera batean onartu zituen. Aipatu erabakia eta erantsitako dokumentazioa jendaurrean egoteko arauzko epean erreklamaziorik aurkeztu ez denez behin betikoz onartuta gelditu dira eta 21/2003 Foru Araua betez aurrekontua kapituluka laburtuta argitaratzen da, plantila organikoa eta lanpostuen zerrendarekin batera:             

2023KO AURREKONTUA (KAPITULUKAKO LAB.)

SARRERAK: HASIERAKO AURREKONTUA 2023

Kapitulua                                                  Izena                                                                        Euro

      1      Zerga zuzenak .......................................             221.050

      2      Zeharkako zergak .................................                20.000

      3      Tasak eta beste sarrera batzuk ...........                89.620

      4      Transferentzia arruntak ........................             450.421

      5      Ondarezko sarrerak ..............................                  3.660

      6      Inbertsioen salmentak .........................                           

      7      Kapital transferentziak .........................                57.620

      8      Finantza aktiboak .................................                           

      9      Finantza pasiboak .................................                           

                          Guztira .......................................        842.371,00

GASTUAK: HASIERAKO AURREKONTUA 2023

Kapitulua                                                  Izena                                                                        Euro

      1      Pertsonal gastuak .................................             329.336

      2      Gastu Arruntak ......................................             268.060

      3      Finantza gastuak: interesak .................                        60  

      4      Transferentzia arruntak ........................             116.500

      6      Inbertsioak ............................................             128.415

      7      Kapital transferentziak .........................                           

      9      Finantza pasiboak .................................                           

                          Guztira .......................................        842.371,00

PLANTILA ORGANIKOA 2023

Lanpostua

Lanp. kop.

Taldea

Egoera

A) KARRERAKO FUNTZIONARIAK

GAITASUN NAZIONALA

Idazkari-Kontuhartzailea

1

A1

Interinoa

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

Administraria

1

C1

Hutsik(1)

Administrari laguntzailea

1

C2

Beteta(1)

Gizarte Laguntzailea

1

A2

Laboralak jabetzan

B) BEHIN BETIRAKO LANGILEAK

Mantenu Arduraduna

1

C2

Jabetzan

Garbitzailea

1

AP

Jabetzan

(1)Udaleko lanetako Administrari Laguntzailearen plaza betetzen duena Administrari Plazara pasako da barne promozioz eta Udal funtziotarako Administrari Laguntzailearen plaza galdu egingo da.

UDAL LANPOSTUEN ZERRENDA 2023

Lanpostua

Saila

Izaera

Eskl.

Taldea

Betetze sist

Maila Ultz.

D. osag.

Dedik. (%)

H.E.

Der.dat.

Titulazioa

Idazk.-Kontuhartzailea

I-K

F

G.N

A

Subgr A1

Lehiak./Opos.

20

21

100

4

91-06-30

Graduko uniberts. tituloa edo baliokidea

Administrari Laguntzailea

I-K eta Lib.

F

Adm. Lag.

C2

Barne Promozioa

12

12

100

3

05-01-27

Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua

Administraria

I-K eta Lib.

F

Adm.

C1

Desagertzea

12

12

100

3

05-01-27

Batxilergo edo Teknikari Titulua Administraritzan

Gizarte Laguntzailea

Ongiz.

F*

 

A2

Leiak./Opos.

14

17

15

3

96-05-01

Gradu titulua edo uniberts. Dipl. Gizarte Lanean

Mantenu Arduraduna

Udaltz.

L

 

C2

 

12

12

100

2

93-06-30

Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua

Garbitzailea

Adm. Orok.

L

 

AP

 

07

07

100

1

99-12-31

E.Z.

(1)Udaleko lanetako Administrari Laguntzailearen plaza betetzen duena Administrari Plazara pasako da barne promozioz eta Udal funtziotarako Administrari Laguntzailearen plaza galdu egingo da.

*Gidatzeko baimena lanpostu guztietan baloratuko da:

I-K= Idazkaritza-Kontuhartzailetza.

Lib.= Liburutegia.

G.E.= Graduatu Eskolarra.

Unibertsitate Dipl.= Gizarte Lanean Diplomatua.

E.Z.= Eskolatze Ziurtagiria.

*Funtzionario plaza hau laboral batek betetzen du.

Soldata mailak Udalhitzekoak dira. Halaber funtzionarien kasuan 343/1992 Dekretuaren araberakoak ere jarri dira. 

Altzo, 2023ko otsailaren 6a.—Txomin Rezola Clemente, alkatea.            (848)