3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEABURUKO UDALA

Iragarkia

Bi mila eta hogeita biko abenduaren hamalauan Alkate Dekretu bidez honako erabaki hau hartu da:

Lehenengoa.  Udal honetako 2022ko Enplegu Publikorako Eskaintzan jasota dagoen eta aldi baterako izaerarekin beteta dagoen administrari lanpostu bat egonkortzeko salbuespeneko deialdia egitea, lehiaketa-sistema bidez, abenduaren 28ko 20/2021 Legean oinarrituz, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa.

Bigarrena.  Onartzea deialdia arautuko duten oinarriak, erabaki honen eranskin gisa doazenak.

Hirugarrena.  Deialdia eta hura arautzeko oinarriak dagozkien euskarri ofizialetan nahiz Leaburuko web orrialdean (www.leaburutxarama.eus) eta iragarki taulan argitaratzea.

Laugarrena.  Hautaketa prozesuko epaimahai kalifikatzaileetako kideak izendatzeko dagozkion izapideak abian jartzea.         

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi errekurtso jar daiteke, edota egoki deritzozun beste edozein errekurtso, dagokion Administrazio Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Leaburu, 2022ko abenduaren 14a.—Alkatea.            (7878)

1.    Oinarrien xedea.

1.1.  2022ko Lan Eskaintza Publikoa 2022.

Oinarri hauen xedea da Leaburuko Udalean aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten arauak ezartzea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritakoak.            

2022ko maiatzaren 16an, Leaburuako Udalaren aldi baterako enplegua egonkortzeko ezohiko Lan Eskaintza Publikoa onartu zen 2022rako, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2022ko maiatzaren 25ean (98. zk.), Administrari lanpostu bat eskaintzeko.

1.2.  Plazaren ezaugarriak.

Hautaketa-prozedura honen bidez bete nahi den plazaren ezaugarriak honako hauek dira:              

Plaza kopurua: 1.

Harremandutako lanpostua: Administraria.

Funtzionarioa/Laborala: Karrera funtzionario.

Eskala: Administrazioa Orokorra.

Azpieskala: Administraria.

Taldea: C1.

Destino-osagarria maila: 16.

Berariazko osagarria: 15.271,75 €.

Hizkuntza-eskakizuna: 3.

Derrigortasun data: 2002/11/29.

Lanaldia: Osoa.

Titulazioa: Batxiler-titulua, teknikari-titulua edo baliokidea.

Hautaketa sistema: Lehiaketa.

1.3.  Dedikazio-erregimena.

Lanpostuaren dedikazio-erregimena lanaldi osokoa da, eta lan-baldintzak Leaburuko Udaleko enplegatu publikoentzat ezarritakoak izango dira.

Lanaldia Udalak urtero ezarritakoa izango da, baina zerbitzuaren izaera eta beharrizan zehatzekin bat etorriko da beti.              

1.4.  Funtzioak eta zereginak.

Hona hauek dira deitutako lanpostuei dagozkien eginkizunak, orientazio gisa eta azalpen gisa soilik:

Espedienteak izapidetzea. Kontratu, zehapen, faktura, gastu, abal, laguntza, langile-kontratu, nomina eta abarri buruzko espedienteak.

Informazioa lantzea eta ematea. Informazioa irizpidez bildu eta antolatzea, erabakiak hartzea edo txosten teknikoa egitea errazteko. Zerbitzuaren espedienteak izapidetzeko behar den dokumentazioa edo informazioa behar den moduan eta epean eskatzeko erantzukizuna ere badakar.

Fitxategiak erregistratzea eta mantentzea. Erregistroaren, sarreraren eta abarren administrazio-egintzatik aurrera hasten diren epeen garrantzi administratiboak erantzukizun berezia hartzen du lanpostu horietan.

Dokumentazioa formalizatzea, formularioak edo informazioa biltzeko moduak diseinatzea, jarduteko moduak estandarizatzeko eta informazioa biltegiratzea, erregistratzea eta zaintzea errazteko.

Azkenik, informazioa erkatzea dago, ez berdintasuna edo desberdintasuna egiaztatze hutsa, baizik eta zerbaiten baliozkotasuna egiaztatzea, dela dokumentazioari dagokionez, dela datuen egiazkotasunari dagokionez. Gainera, lanpostu horrek alderaketa horren ziurtagiria ematen du, gertakari horrek izan dezakeen garrantzi administratibo eta legal guztiarekin.

2.    Parte hartzeko baldintzak.

2.1.  Betekizun orokorrak.

Onartua izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuan parte hartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

a)    Espainiako nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko estatu kideren bateko nazionalitatea izatea, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste estatu batekoa, Europako Erkidegoa Eratzeko Itunean definituta dagoen moduan.              

Europar Batasuneko estatuetako herritartasuna dutenen ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, betiere zuzenbidearen arabera banatuta ez badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen ondorengoek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta Zuzenbidearen arabera banatuta ez badaude eta 21 urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak izanik ere gurasoen kontura bizi badira (5/2015 ELDaren 57. artikulua).

b)    Aldez aurreko eskaera egitea.

c)    Lortu nahi den eskala edo lan-kategoriako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.     

d)    Hamasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretirorako gehieneko adina Ez Gainditzea.

e)    Diziplina-espediente bidez autonomia-erkidegoetako administrazio publikoetako, organismo konstituzionaletako edo erakunde estatutarioetako zerbitzutik bereizita ez egotea, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako desgaikuntza absolutua edo berezia ez izatea funtzionarioen kidego edo eskaletan edo lan-kontratudun langileen kategorietan sartzeko.

Beste estatu bateko herritarra izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan, baldintza berberetan, enplegu publikora iristea eragozten duen diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea.

f)    Eskatzen den titulazioa izatea, edo agiriok jaso ahal izateko eskubideak ordainduta egotea. Titulazio hori 2.2 Oinarrian adieraziko da.

Atzerrian lortutako titulazioak dituzten izangaiek egiaztatu beharko dute dagokien baliozkotzea edo, hala badagokio, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria dutela.

g)    Hautaketa-prozesuaren barruan, lortu nahi den lanposturako (lan-kontratuko langileen kasuan) edo lanpostuari lotutako plazarako (funtzionarioentzat gordetako lanpostuen kasuan) eskatzen den hizkuntza-eskakizuna duela egiaztatzea, edo hautaketa-prozesu honetan horretarako deitzen diren egiaztapen-probak gainditzea. Eskakizun hori dagokion hautaketa-prozesuko hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko proba egiten den egunean bete beharko da. 

h)    Administrazio publikoen zerbitzuko langileen bateraezintasunen arloan indarrean dagoen araudian aurreikusitako ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta ez egotea. Hala ere, kargu publiko edo jarduera pribatu bateraezin bat betetzen dutenek aipatutako lege-arauetan aipatzen den aukera-eskubidea baliatu ahal izango dute.

i)    Oinarri hauetan eskatzen den beste edozein betekizun.   

2.2.  Titulazioa.

Batxiler-titulua, teknikari-titulua edo baliokidea eskatzen da.

2.3.  Hizkuntza-eskakizuna.

Euskara ezagutza derrigortasun data igarota duten lanpostuen baldintza da. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuan, euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna bete beharko da.   

2.4.  Betekizunak betetzeko data.

Plazak eskuratu nahi dituztenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete beharko dituzte oinarrietan aurreikusitako baldintzak, 8.2 Oinarrian aurreikusitako salbuespenetan izan ezik, eta baldintza horiek betetzen jarraitu beharko dute karrerako funtzionario gisa lanpostuaz jabetzen diren egunean.        

2.5.  Betekizunak egiaztatzeko denbora eta modua.

Betekizunak egiaztatzeko denbora eta modua 8. Oinarrian ezartzen dira.

3.    Datu pertsonalen babes.

3.1.  Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa betetzea.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalen tratamenduari eta datuen estatu-zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen datuak babesteari buruzkoa (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), 3/2018 Lege Organikoa eta datuen babesaren arloan indarrean dagoen gainerako araudia betez, jakinarazten da datu pertsonalak tratamendu-jardueran sartuko direla, hautaketa-prozesuen kudeaketa tratatzeko helburuarekin.

Tratamenduaren helburua eta aurreikusitako erabilerak: langileak hautatzeko prozesuak kudeatzea eta haien jarraipena egitea, parte hartzeko eskaerak kudeatzea, onartutako eta baztertutako langileen zerrendak argitaratzea, prozesuekin lotutako erreklamazioak eta errekurtsoak kudeatzea, eskatzaileek prozesuaren kudeaketan emandako dokumentazioa kudeatzea, probetara joan izana kontrolatzea, ziurtagiriak ematea, prozesuaren datu historikoak kontsultatzea, estadioei dagokienez egindakoak.

Nolanahi ere, eskaera sinatzeak esan nahi du eskatzaileari informazioa ematen zaiola bere datuen tratamenduari buruz prozesu honetarako, eta berariaz onartu beharko dute bere datu pertsonalak oinarri hauetan adierazitako moduan eta helbururako tratatzea.

3.2.  Informazioaren hartzaileak.

Datu horiek udal-kudeaketarako baino ez dira erabiliko, eta beste administrazio publiko batzuei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie Datu Pertsonalak Babesteko 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan, betiere berariazko baimena eman bada.

3.3.  Biltegiratzea.

Izangaiek emandako datu pertsonalak Giza Baliabideak izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira. Leaburuko Udala da tratamenduaren arduraduna. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatzeko, idazki bat bidali behar zaio Leaburuko Udalari (Urrope plaza 2, 20491 leaburu Gipuzkoa), edo egoitza elektroniko honetara: http://www.leaburutxarama.eus/eu/hasiera.               

4.    Hautaketa baldintza orokorrak.

Baldintzak ezarrita dituzten lanpostuei lotutako plazak ezin izango dituzte inola ere bete baldintza horiek betetzen dituztela egiaztatu ez dutenek.

5.    Lanpostuak esleitzeko baldintza orokorrak.

Epaimahaiak ezingo du proposatu karrerako funtzionario edo lan-kontratudun langile finko bihurtzea deitutako plazak baino pertsona gehiago, honako kasu hauetan izan ezik:            

a)    Honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:

Hautatutako pertsonek uko egitea izendatu aurretik edo karguaz jabetu aurretik.

12. Oinarrian xedatutakoaren arabera, hautagaiei eskatutako dokumentazioa ez aurkeztea, edo aurkeztutako dokumentaziotik 2. Oinarrian eskatutako baldintzaren bat betetzen ez dutela edo zereginak betetzeko eskatzen den gaitasun fisikoa edo psikikoa ez dutela ondorioztatzea.

Kasu horietan, epaimahaiak prestatutako hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonen zerrenda erabiliko da, hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonen behin betiko zerrendako puntuazio-hurrenkeraren arabera dagokion izangaia izendatzeko proposamen osagarria egiteko. Zerrenda horretan, aipatutako inguruabarren ondorioz hutsik geratu diren plazak adina izangai hautatuko dira.       

b)    Lanpostuaz jabetzeko unean lanpostua erreserbarik gabeko eszedentzia eskatzen bada, edo egonkortze-deialdietan plaza lortu izanagatik lanpostua erreserbarik gabeko eszedentzia eskatzen bada, hutsik geratzen diren plazak esleituko dira, eta horretarako, aurreko kasuan bezala, epaimahaiak egindako hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonen zerrenda erabiliko da.       

Lanpostuaz jabetzeko unean eszedentzia-egoerara igarotzeko egoerak baliozkoak izateko, eskaera hori gehienez ere 15 eguneko epean egin beharko da, izendapen-proposamena jakinarazten denetik zenbatzen hasita.

6.    Argitalpenak eta iragarki-taula.

Hautaketa-prozesuen deialdiak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, bai eta Leaburuko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean ere: http://www.leaburutxarama.eus.

Hautaketa-prozesuan zehar, deialdia egin duen udalaren iragarki-oholean eta webgunean argitaratuko da prozesuaren garapenari buruzko informazio guztia, jakinarazpenetarako.             

7.    Eskabideak aurkeztea.

7.1.  Prozesuan onartzea.

Parte hartu nahi dutenek zein hautaketa-prozesutan parte hartu nahi duten adierazi beharko dute eskabide-ereduan.

Onartua izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, honako hauek egin beharko dira:

a)    Eskabidearen atal guztiak betetzea.

b)    Epe barruan aurkeztea.

c)    Aurkezteko epea amaitzen denean, eskatutako betekizun guzti-guztiak burututa eduki beharko dira, 8.2 Oinarrian euskararen ezagutzari buruz aurreikusitakoa izan ezik, azken kasu horretan 8.9 Oinarrian aurreikusitakoaren arabera egiaztatuko baita.     

7.2.  Eskabideak aurkezteko modua.

Eskabideak deialdiaren fitxan argitaratutako inprimakiaren arabera egokituko dira egoitza elektronikoan, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Aurrekoaz gain, eredu ofizial eta normalizatu bat ere izango da, I. eranskin gisa sartu dena, eta deialdia egin duen udalaren webgunean eskuragarri dagoena.

Onartuak izateko eta hautaprobetan parte hartzeko, nahikoa izango da eskabidean bere erantzukizunpean adieraztea eskatzen diren baldintza guztiak betetzen direla, betiere aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunean, eta hori guztia II. eranskinean jasotzen den erantzukizunpeko adierazpenaren arabera.

Eskaerarekin batera honako hauek aurkeztuko dira:

a)    Eskabidea behar bezala beteta.

b)    Nortasun agiri baten fotokopia edo nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen duen agiri batena, Europako Erkidegoko estaturen bateko izangaien kasuan.   

c)    Auto-balorazioaren formularioa (III. eranskina), behar bezala beteta eta behar bezala sinatuta, eta auto-balorazioformularioan agertzen diren arabera ordenatutako egiaztagirien kopia erantsita. Hautagai guztiek bete beharko dute inprimakia.                

d)    Eskabidean adierazi beharko da, bere erantzukizunpean, oinarrietan zehaztutako betekizun guzti-guztiak betetzen dituztela, eta eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela, betiere aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunari dagokionez, eta hori guztia II. eranskinean jasotzen den erantzukizunpeko adierazpenaren arabera.

Hala eta guztiz ere, prozeduraren edozein unetan, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzeko eskumena duen organoak jakiten badu izangairen batek ez dituela betetzen deialdian parte hartzeko baldintzak, hautaketa-prozesutik kanpo utziko du, interesdunari entzun ondoren.  

e)    Euskara-azterketa egin nahi izanez gero, zein hizkuntza-eskakizunetara aurkeztu nahi den adierazi beharko da.   

Hautaketa-prozesuak eskatzen duen gainerako dokumentazioa 12. Oinarrian adierazten den moduan bakarrik aurkeztuko da.

7.3.  Eskabideak aurkeztea.

Eskabideak, eskatutako dokumentazioarekin batera, leku hauetan aurkeztu ahal izango dira:

a)    Eskaera elektronikoa egoitza elektronikoan:

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=050.

Aurkezpen elektronikoa aukeratuz gero, egoitzan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartutako bitarteko bat izan beharko du: B@kQ; ziurtagiri profesionala hodeian; ziurtagiri digitalak.

b)    Eskaera presentziala:

Udaleko erregistro eta herritarren arretarako bulegoan (Urrope plaza, 2, 20491 Leaburu, Gipuzkoa).

c)    Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako edozein lekutan ere aurkeztu ahal izango dira.              

d)    Administrazioarekin harreman elektronikoa izateko legezko betebeharra dutenen kasuan, Egoitza Elektronikoan aurkeztuko da.

Udaleko Alkatetzara zuzenduko dira.

Izangaiek eskabidean emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori hautaketa-prozesua kudeatzera mugatuko da. Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen aurreikuspenetara egokituko da.

Aurkeztu beharreko dokumentuak deialdia egin duen udalaren esku daudenean, ez da beharrezkoa izango dokumentu horiek berriro aurkeztea, baldin eta dokumentu horiek zein egunetan eta bulegotan aurkeztu ziren adierazten bada eta dagokien prozedura amaitu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira.

Arrazoi teknikoak direla medio, ezinezkoa da beste administrazio batzuekiko elkarreragingarritasuna; beraz, izangaiak alegatu nahi dituen betekizun eta merezimendu guztiak egiaztatu beharko ditu kopia sinple baten bidez, eta Udalak izapideak egiteko behar diren datuak edo dokumentuak ere eskatu ahal izango ditu.

7.2.  Eskaera aurkezteko epea.

Deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hogei (20) egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira.

7.3.  Eskabideen akatsak.

Eskabidea garaiz eta behar bezala ez aurkezteak izangaia baztertzea ekarriko du.

Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, eskabide-orrietako akatsen kasuan, interesdunari errekerimendua egingo zaio iragarkiaren bidez udal honetako iragarki-oholean eta web-orrian (www.leaburutxarama.eus), hamar egun balioduneko epean zuzendu dezan dokumentazio-falta, izangaiak behar bezala sinatutako erantzukizunpeko adierazpenaren arabera, eta adieraziko zaio hala egin ezean, eskaeran atzera bota duela ulertuko da, horretarako ebazpena eman ondoren.        


Hori eta hautaketa-prozesuak eskatzen dituen gainerako agiriak 7. eta 12. oinarrietan adierazten den moduan bakarrik aurkeztuko dira.

8.  Hautaketa prozesua.

8.1.  Lehiaketa fasea.

Hautaketa-sistema lehiaketa-sistema izango da, eta bi (2) zati izango ditu:

A)    Lehenengo zatia, merezimenduen balorazioa.

Lehenengo zatian, izangaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitzari 10.2 Oinarriaren arabera dagozkion puntuak esleituko zaizkio. 

Lehiaketa ez da baztertzailea izango.

B)    Bigarren zatia, euskara-proba.

Bigarren zatia, euskara-proba, baztertzailea da; izan ere, lanpostuak 3. hizkuntza-eskakizuna du esleituta, eta nahitaezkoa izango da maila horretako euskararen ezagutza zehaztea eta egiaztatzea.

Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortzeko eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan xedatutakoaren babesean 2. edo 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, UTCEn baliozkotu diren salbuespenak baino ez dira aitortuko.

8.2.  Parte hartzeko betekizunak eta merezimenduak betetzeko erreferentzia-datak.

Alegatzen diren merezimenduak eskuratzeko erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da, euskararen jakite-maila izan ezik, hori 8.9 Oinarrian ezarritakoaren arabera egiaztatu beharko baita.        

8.3.  Betekizunak eta merezimenduak alegatzea.

Parte hartzeko baldintza orokorrak, deitutako lanpostuei lotutako lanpostuen berariazko baldintzak eta merezimenduak eskabideak aurkezteko epean alegatu beharko dira, euskararen ezagutza izan ezik, 8.9 Oinarrian ezarritakoaren arabera egiaztatu beharko baita.          

8.4.  Betekizunak eta merezimenduak egiaztatzea.

Epaimahai kalifikatzaileak alegatutako merezimenduak egiaztatuko ditu, Auto-Balorazioaren Formularioarekin batera aurkeztutako dokumentazioaren bidez.

Ondoren, hautatutako pertsonak, karrerako funtzionario izendatu aurretik, merezimenduei eta betekizunei buruzko dokumentazioa aurkeztu beharko du, 12. Oinarrian xedatzen den bezala. 

Hala ere, epaimahai kalifikatzaileak dokumentazio hori aurretiaz aurkeztea eskatu ahal izango du prozeduraren aurreko edozein unetan. Kasu horretan, dokumentazioak 15. Oinarrian ezarritako baldintzak bete beharko ditu.

8.5.  Esperientzia profesionala.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuengatiko esperientzia baloratuko da funtzionalki antzekoak diren lanpostuei lotutako plazak eskuratzeko:

Deialdia egin duen udalean egindako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, eta ofizioz zenbatuko dira.

Gainerako Administrazio Publikotanegindako zerbitzuak alegatu beharko dira eta egiaztatzeko zerbitzuen agiri kopia sinple bat aurkeztu beharko da. Dokumentu horretan, lan egindako aldiak banakatu beharko dira, eta honako hauek zehaztu: taldea, kidegoa, aukera, eskala, azpieskala, mota edo kategoria eta plazari lotutako lanpostuaren izena.

8.7.  Informatikako ezagutzak.

Informatikako ezagutzak IT Txartela ziurtapen-sistemaren edo baliokideen bidez egiaztatuko dira. Merezimenduak alegatzeko epean alegatu beharko dira, eta lortutako ziurtagiriaren kopia sinple bat aurkeztu beharko da.

8.9.    Euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.

Euskara-azterketa baztertzailea izango da, eskainitako lanpostuak derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duen lanpostua baitarama. Euskararen azterketa baztertzailea gainditzen ez duten edo egiten ez duten izangaiak hautapen-prozesutik kanpo geratuko dira.

Eskabidean hala eskatu dutenak bakarrik aurkeztu ahal izango dira euskara egiaztatzeko azterketara.

Nolanahi ere, edozein euskara-titulu edo -ziurtagiri egiaztatzeko gehienezko epea euskarako ariketara aurkezten ez diren izangaien euskara-ariketa egiteko eguna izango da.        

Hizkuntza-eskakizunen baliokideak diren ziurtagiriak eta tituluak azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan zehazten dira. Dekretu horrek euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagiriak baliozkotzen ditu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzen ditu. Halaber, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan ere zehazten dira, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortu eta euskarazko tituluekin eta ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesten dituena.

9.    Hautagaiak onartzea.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta eskabideetan akatsak zuzentzeko izapideak egiteko epea amaitu ondoren, Alkatetzak behin-behineko onarpen, bazterketa eta atzera egiteen zerrendak onartzeko ebazpena emango du, izangaiak behar bezala sinatutako erantzukizunpeko adierazpenarekin bat etorriz. Adierazpen hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-oholean eta www.leaburutxarama.eus webgunean argitaratuko da.

Eskatzaile bakoitzak eskabidean betetako erantzukizunpeko adierazpenaren arabera egingo da zerrenda.   

Zerrendetan, hautagaien izen-abizenak, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia (Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera) eta prozesutik kanpo geratzen diren pertsonak ez onartzeko arrazoia jasoko dira.             

Zerrenda horretatik kanpo geratzen diren pertsonek 10 egun balioduneko epea izango dute, zerrenda Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, baztertzea eragin duten akatsak edo omisioak zuzentzeko edo zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko.      

Erreklamaziorik egiten ez bada, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da automatikoki. Ondoren, Alkatetzak behin-behineko zerrendak behin betikotzat jotzeko eta epaimahaia izendatzeko ebazpena eman beharko du, eta ebazpen hori argitaratu egingo da.

Behin-behineko zerrendan erreklamazioak aurkezten badira, behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpen berri batean onartu edo atzera botako dira egindako erreklamazioak, eta, era berean, adierazitako moduan argitaratuko dira. Behin betiko zerrendarekin batera emango da argitara epaimahai kalifikatzailearen izendapena.

Onartu, baztertu eta atzera egiteko behin betiko zerrendak onartzen dituen Alkatetzaren ebazpenaren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Alkatetzari hilabeteko (1) epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Baztertutako pertsonak merezimenduaren baloraziora aurkeztu ahal izango dira, bai eta euskara-proba egitera ere, kautelazko izaerarekin, baldin eta egiaztatzen badute kanporatzearen aurkako errekurtsoa aurkeztu dutela, egun horretarako ez bada ebatzi, betiere Udalari jakinarazten badiote errekurtsoa jarri eta 3 eguneko epean.            

Lehiaketaren kalifikazioa argitaratzen den egunean aurkeztutako errekurtsoa ebatzi ez bada, interesdunek kautelaz egin ahal izango dute euskara-proba. Kautelaz egindako ariketek ez dute inolako baliorik izango prozedura honetan, baldin eta errekurtsoa ezesten bada.             

Onarpenen zerrendan agertzeak ez du esan nahi interesdunei hautaketa-prozesuan eskatutako baldintzak betetzen dituztela aitortu behar zaienik. Azkenean pertsona hautatzen bada, izendapenaren aurretik aurkeztu behar den dokumentaziotik ondorioztatzen bada ez dutela baldintzaren bat, prozedura honetan parte hartzetik erator daitezkeen eskubide guztiak galduko dituzte.

Hautaketa-prozesuko edozein unetan, epaimahaiak jakiten badu izangairen batek ez duela betetzen dagokion deialdian parte hartzeko eskatutako baldintzaren bat, interesdunari entzun ondoren, izangaiak baztertzea proposatu beharko dio organo eskudunari, eta pertsona horrek parte hartzeko eskabidean egindako okerrak edo faltsukeriak jakinarazi beharko dizkio.            

10.  Hautaketa-prozedura.

10.1.  Lehiaketa.

20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdirako hautaketa-prozedura lehiaketa-prozedura izango da, 10.2 Oinarrietan ezarritakoaren arabera.           

Lehiaketan, Epaimahai Kalifikatzaileak Auto-Balorazioa formularioan (III. eranskina) alegatu eta aurkeztutako merezimenduak aztertu eta baloratuko ditu.

Nolanahi ere, alegatzen diren eta aurkezten diren merezimenduak zenbatzeko erreferentziazko azken eguna 8.2 Oinarrian ezarritako epea amaitzen den eguna izango da, 8.3 Oinarrian aurreikusitako salbuespenarekin.

10.2.  Lehiaketa-fasearen kalifikazio.

Lehiaketa-fasearen balorazioa merezimenduen baremoaren arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du.         

10.2.1.  Lehenengo zatiaren kalifikazioa.

Lehiaketaren kalifikazioa merezimenduen baremo honen arabera emandako puntuen baturak zehaztuko du.              

a)    Esperientzia (gehienez 80puntu).

a.1.  Esperientzia orokorra (gehienez 60 puntu).

Esperientzia orokortzat hartzen da edozein administrazio publikotan, baita deialdia egin duen administrazioan ere, aurrekoekin parekatutako kidego, eskala, azpieskala, aukera, espezialitate edo lanbide-taldeei atxikitako lanpostuetan egindako zerbitzuengatiko esperientzia, baldin eta hautaketa-prozesuaren xede badira, arrazoia duen harremanaren izaera edozein dela ere –funtzionarioa edo lan-kontratuduna–.

Gehienez 60 puntu emango dira, baremo honen arabera:       

Administrazio orokorreko eskalako administrazio-azpieskalan edozein administrazio publikotan eta bere erakunde autonomoetan emandako zerbitzuengatik, 0,0111 puntu lan egindako egun bakoitzeko.

a.2.  Esperientzia espezifikoa.

Gehienez 20 puntu emango dira, berariaz, bereizita eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri, dagokion hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen administrazioan egindako zerbitzuengatik, baremo honen arabera:

Deialdia egin duen administrazioan edo haren erakunde autonomoetan administrazio orokorreko eskalako administrazio-azpieskalan egindako zerbitzuengatik, 0,0060 puntu lan egindako egunbakoitzeko.

Erakunde bakoitzean lan egindako aldien batura eginez egingo da zenbaketa. Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat hartuko dira. Kontratu / Izendapen bat ezin izango da egun batean baino gehiagotan zenbatu.               

b)    Formazioa.

Prestakuntzari gehienez 20 puntu emango zaizkio, eta honako hauek baloratuko dira:

b.1.    Informatikako ezagutzak.

Informatikako ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu emanda gehienez, eta 5 puntu emango dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:

Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.

Oinarrizko Internet.

Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.

Microsoft Outlook XP/2003/2010.

Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.

Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.

Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.

Internet aurreratua.

Moduluak gainditu izana IT Txartela ziurtapen-sistemaren edo baliokideen bidez egiaztatuko da, oinarrietan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio desberdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila egiaztatutzat joko dira.

10.2.2.  Bigarren zatiaren kalifikazioa.

Bigarren zatia Gaitzat edo Ez-Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak lortu nahi dituzten pertsonentzat.

Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz puntuaziorik lortu euskara eskakizun maila altuago bat aurkeztuz.

10.2.3.  Kalifikazioa.

Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen baturak zehaztuko du.             

10.3.  Lehentasun-klausula.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, gaikuntza-berdintasuna egonez gero, emakumeei lehentasuna emango zaie emakumeen ordezkaritza %40tik beherakoa den eskaletan, salbu eta beste hautagaiak, sexuaren zioz diskriminatzaileak ez izanik, neurria ez aplikatzea justifikatzen duten arrazoiak baditu, hala nola lanpostuz igotzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.              

Ondorio horietarako, hautagaien trebakuntza berdina dela ulertuko da hautaketa-prozesuaren azken puntuazioan berdinketa gertatzen denean, hau da, dagozkion merezimenduak batu ondoren.

Aukeraketa prozesu honetan, ez da aplikatuko aipatutako artikuluan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula, ez baitago emakumeen azpiordezkaritzarik administrari laguntzailearen azpieskalan.

10.4.  Berdinketa hausteko irizpideak.

Berdinketa gertatuz gero, lehiaketa-faseko puntuazioaren batura egin ondoren, honako hurrenkera honetan ebatziko da:          
               

a.    Deialdia egin duen udalean deiaren eskala, azpieskala eta kategoria berean denbora gehien lan egin duen pertsona.         

b.    Deialdiaren eskala, azpieskala eta kategoria berean herri-administrazio batean denbora gehien lan egin duen pertsona.

c.    Prestakuntzan puntuaziorik handiena lortu duena.

d.    Zozketa.

10.5.  Prozedura eta erreklamazioak.

Merezimenduak baloratu ondoren, epaimahaiak behin-behineko kalifikazioen 6. Oinarrian adierazitako lekuetan argitaratzeko aginduko du.

Argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta aurkeztutakoak ebatzi ondoren, epaimahai kalifikatzaileak 6. Oinarrian adierazitako lekuetan argitaratzeko aginduko du, eta alkatetzari helaraziko dizkiogainditu dutenen behin betiko kalifikazioak.

Zerrenda horietan, izangai bakoitzaren lehentasun-hurrenkera adieraziko da, lortutako puntuazioaren arabera, eta, hala badagokio, lehentasun-klausula eta berdinketa hausteko irizpideak aplikatuta.

11.  Ahutatutako pertsonen zerrenda.

Azken kalifikazioekin batera, hautatutako pertsonaren eta esleitu beharreko lanpostuaren behin-behineko zerrenda egingo da, eskatutako baldintzak betetzen diren eta izangai bakoitzaren puntuazio-ordena kontuan hartuta. Zerrenda hori Alkatetzaren ebazpen bidez argitaratuko da, 6. Oinarrian adierazitako lekuetan, eta 10 egun balioduneko epe erkidea ezarriko da hautagaiek eskatutako lanpostuetako berariazko baldintzak erreklamatu eta zuzentzeko.        

Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta erreklamazio horiek ebatzi ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, eta bertan adieraziko da hautatutako pertsonen eta esleitu beharreko lanpostuen behin betiko zerrenda 6. Oinarrian adierazitako lekuetan egongo dela ikusgai.

12.    Dokumentuak aurkeztea.

Proposamena egin duen izangaiak deialdiaren oinarrietan hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko ditu deialdia egin duen udaleko erregistroan, 20 egun balioduneko epean, gaindituen zerrenda argitaratzen denetik zenbatzen hasita:   

1.    Kargu publikoak betetzeko ezgaituta ez dagoela eta diziplina-espediente bidez Herri Administrazioaren zerbitzutik bereizita ez dagoela adierazten duen adierazpena.

2.    Herri Administrazioen Zerbitzupeko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasun-kausaren batean ez egotearen adierazpena.

3.    Korporazioak zehazten dituen mediku-zerbitzuek emandako mediku-ziurtagiria, oinarri hauen arabera dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea eragozten duen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela egiaztatzen duena. Desgaitasuna duten izangaiek organo eskudunaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, lanpostuaren berezko eginkizunak betetzeko gaitasuna eta izaera hori egiaztatzen dituena.        

4.    Alegatutako betekizunen eta merezimenduen jatorrizko agiriak, kopia konpultsatuak edo baliokidea aurkeztea, aldez aurretik kopia sinple baten bidez aurkeztuta.

Adierazitako agiriak aurkeztea ezinezkoa bada, izangaiak egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela, zuzenbidean onargarria den edozein frogabideren bidez. Funtzionario publikoak edo lan-kontratuko langileak salbuetsita egongo dira aurreko izendapena lortzeko frogatutako baldintzak eta betekizunak agiri bidez justifikatzetik, eta ministerioaren, administrazio autonomikoaren, toki-korporazioaren edo haien mendeko erakunde publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, haien izaera eta zerbitzu-orrian jasotako inguruabar guztiak egiaztatuz.           

Adierazitako epearen barruan, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, proposatutako izangaiak ez badu bere dokumentazioa aurkezten edo ez baditu eskatutako baldintzak betetzen, ezin izango da izendatu eta bere jarduera guztiak baliogabetuta geratuko dira, eskabidean gezurra esateagatik izan lezaketen erantzukizunari kalterik egin gabe, hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatuz.

Kasu horretan, baztertua izan den proposatutako izangaiari entzun ondoren, 11. oinarrian ezarritako prozedura berriro egingo da, izangai bakoitzaren puntuazio-hurrenkerari eta adierazitako lehentasunei jarraituz.

13.    Kontratazioa edo izendapena, lanpostuaren atxikipena eta lanpostuaz jabetzea.

Epaimahaiaren proposamena eta izangaiak aurkeztutako dokumentazioa ikusita, baldin eta oinarri hauetan ezarritakoarekin bat badatoz, Alkatetzak hautaketa-prozesua arrazoituta ebatziko du, eta, bidezkoa denaren arabera, gainditu duten izangaiak kontratatu edo izendatuko ditu.

Funtzionario izendatutako izangaiak hilabeteko epea izango du, izendapena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, legez ezarritako zina edo promesa egin eta Udalbatzako idazkariaren aurrean kargua hartzeko. Zin edo hitzemate ezak edo karguaz jabetzeak, ezinbesteko kasuetan izan ezik, eskubide guztiak galtzea ekarriko du.         

14.  Epaimahaia.

14.1.  Osaera.

Epaimahaia honako hauek osatuko dute: lehendakari batek, hiru bokaledo gehiago (beti ere kopuru bakoitia izanda) eta idazkariak, eta horien ordezkoek.

Epaimahaiaren osaera orekatua izan behar da, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen artean, salbu eta hori egokia ez dela behar bezala justifikatzen bada. Lau kide baino gehiagoko organoetan sexu bakoitzak gutxienez %40ko ordezkaritza duenean hartuko da ordezkaritza orekatutzat, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Epaimahaiak, egoki iritziz gero, espezialisten aholkularitza eduki ahal izango du. Pertsona horiek, epaimahaiarekin lankidetzan, beren espezialitate teknikoei buruzko aholkuak ematera mugatuko dira.

Auzitegietako kide izatea beti izango da norberaren izenean, eta ezin izango da izan inoren ordezkari edo kontura.     

14.2.  Izendapena.

Alkateak izendatuko ditu epaimahaietako kideak. Izendapenak 6. Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

14.3.  Abstentzioa eta errefusatzea.

Epaimahaiko kideek ezin izango dute jardun eta Alkatetzari jakinarazi beharko diote, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako egoeretan, edo deialdia argitaratu aurreko bost urteetan hautaketa-probetarako izangaiak prestatu badituzte.             


Era berean, aurreko auzietako bat gertatzen denean, interesdunek edozein unetan errefusatu ahal izango dituzte auzitegiko kideak, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

14.4.  Jarduteko arauak.

Epaimahaiak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik 18.era bitarteko artikuluetan zehaztutako erregelen arabera jardungo du. Nolanahi ere, lehendakariak aginduta, idazkariak deialdia egin ondoren, hautaprobak hasi baino lehen bilduko da, eta, behar bezala eratzeko, beharrezkoa izango da presidentea eta idazkaria, edo, hala badagokio, haien ordezkoak, eta kideen erdiak, gutxienez, bertaratzea.               

Epaimahaiko kideek hitza eta botoa izango dute, idazkaritzan diharduenak izan ezik, azken horrek hitza izango baitu, baina botorik ez.

Epaimahaiaren erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira. Berdinketak lehendakaritzan diharduenaren kalitate-botoaren bidez ebatziko dira.

Kargua hutsik badago, kanpoan edo gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, antzinatasun eta adin handieneko bokalak ordezkatuko ditu presidentea eta haren ordezkoa, hurrenkera horretan.

Idazkariaren eta haren ordezkoaren ordezkapena, kargua hutsik badago, kanpoan edo gaixorik badago edo eragiten dien legezko beste arrazoiren bat gertatzen bada, epaimahaiak gehiengoaren erabakiz aukeratutako kideak egingo du.

14.5.  Ahalmenak.

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, eta prozeduraren gardentasunaren eta objektibotasunaren, proben edukiaren eta konfidentzialtasunaren eta deialdiaren oinarriak zorrotz betetzearen erantzule izango da.

Era berean, ordenamendu juridikoaren arabera, oinarri hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu, eta deialdia behar bezala garatzeko behar diren erabakiak hartuko ditu, oinarri hauetan aurreikusi ez diren kasuetarako hartu beharreko irizpideak ezarriz.

14.6.  Egoitza.

Epaimahaiaren aurkako erreklamazioak bide elektronikoz egingo dira, http://www.leaburutxarama.eus/eu/wegunean eskuragarri dagoen formularioa beteta.

Era berean, deialdia egin duen udalaren bulegoetara joanda (7.3 Oinarrian dago adierazita) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein bulegotan aurkeztuta egin ahal izango dira.    

Jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak deialdia egin duen udaletxean izango du helbidea (Urrope plaza, 2, 20491 Leaburu, Gipuzkoa).

14.7.  Zerbitzuagatik kalte-ordainak.

Epaimahaiko kideek dagokien zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasoko dituzte, bertaratzeenak barne, horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

Era berean, epaimahaiari aholkularitza ematen dioten pertsonek edo epaimahaiari zaintza edo laguntza materialeko lanetan laguntzen diotenek kalte-ordainak jasoko dituzte.

15.    Gorabeherak eta aurkaratzeak.

Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak ebazteko eta, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, prozesua behar bezala eta behar bezala garatzeko beharrezko erabakiak hartzeko. Interesdunek deialdia, oinarriak eta hortik eta Auzitegiaren jarduketetatik eratortzen diren administrazio-egintza guztiak aurkaratu ahal izango dituzte, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarritako kasuetan eta moduan.

16.    Lan-poltsa.

Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.