3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRASATEKO UDALA

Diru Bilketa

Iragarkia

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko abenduaren 1ean egindako bileran, 2023ko Egutegi Fiskala onartu du.      

1.1.    2023ko aldiroko zergak ordaintzeko borondatezko epeak hauek izango dira:

 

Kontzeptua

Concepto

Aldia

Periodo

Borondatezko ordainaldia

Periodo de pago voluntario

Helbideratuak

Domiciliados

TAXISTA ARITZEKO TASA

TASA PARA EJERCER DE TAXISTA

Urtekoa

2023 anual

2023/01/24

2023/03/27

Martxoaren 27an

27 de marzo

IBILGAILUAK

VEHICULOS

Urtekoa

2023 anual

2023/02/16

2023/04/19

Apirilaren 19n

19 de abril

ONDASUN HIGIEZIN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO BIENES INMUEBLES

Urtekoa

2023 anual

2023/05/15

2023/06/30

Ekainaren 30

30 de junio

JPE KIOSKOAK

OVP KIOSKOS

Urtekoa

2023 anual

2023/05/05

2023/07/07

Uztailaren 7an

7 de julio

JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Urtekoa

2023 anual

2023/10/01

2023/11/10

Azaroaren 10ean

10 de noviembre

IBIAK

VADOS

Urtekoa

2023 anual

2023/09/04

2023/11/06

Azaroaren 6an

6 de noviembre

HILERRIKO TASA

TASA CEMENTERIO

Urtekoa

2023 anual

2023/09/04

2023/11/06

Azaroaren 6an

6 de noviembre

ZABORRA

BASURA

1. seihilekoa

1. semestre

2023/01/23

2023/03/24

Martxoaren 24an

24 de marzo

ZABORRA

BASURA

2. seihilekoa

2. semestre

2023/07/20

2023/10/05

Urriaren 5ean

5 de octubre

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

4. hiruhilekoa

4. trimestre

2023/02/06

2023/04/06

Martxoaren 9an

9 de marzo

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

1. hiruhilekoa

1. trimestre

2023/05/08

2023/07/10

Ekainaren 7ean

7 de junio

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

2. hiruhilekoa

2. trimestre

2023/08/03

2023/10/05

Irailaren 7an

7 de septiembre

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

3. hiruhilekoa

3. trimestre

2023/10/27

2023/12/29

Abenduaren 7ean

7 de diciembre

AZOKA

MERCADO

Urtarrila-otsaila

Enero-febrero

2023/01/11

2023/03/13

Urtarrilaren 19an

19 de enero

AZOKA

MERCADO

Martxoa-apirila

Marzo-abril

2023/03/13

2023/05/15

Martxoaren 20an

20 de marzo

AZOKA

MERCADO

Maiatza-ekaina

Mayo-junio

2023/05/15

2023/07/17

Maiatzaren 19an

19 de mayo

AZOKA

MERCADO

Uztaila-abuztua

Julio-agosto

2023/07/17

2023/09/18

Uztailaren 19n

19 de julio

AZOKA

MERCADO

Iraila-urria

Sept.-octubre

2023/09/18

2023/11/15

Irailaren 20an

20 de septiembre

AZOKA

MERCADO

Azaroa-abendua

Noviembre-dic.

2023/11/15

2023/12/29

Azaroaren 21an

21 de noviembre

 

Ordaintzeko borondatezko epealdiaren azken eguna larunbata edo jaieguna bada hurrengo lanegunera pasatuko da.

1.2.    Goian esandako ordainketa epe horietan aldaketaren bat izanez gero, alkateak onartuko du, eta, egutegi fiskal hau bezala, argitaratuko dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Iragarki oholean.

2.    Errolda fiskalak jendaurrean ikusgai jarriko dira udaletxeko bulegoetan, dagozkien kobrantza epeak hasi baino hamabost egun lehenago eta hamabost egunez. Errolda fiskaletan, ezartzen dira ordaindu beharreko kuotak eta haiek finkatzen dituzten zergako elementuak.

Kuotak eta gainerako zerga elementuak kolektiboki jakinaraziko dira, Zergen Foru Arau Orokorreko 98.3 artikuluan aurreikusitakoaren babesean. Betiere suposatzen ez badute alta ematea dagokien erregistroetan. Kasu horretan, kuotak eta gainerako zerga elementu horiek dagozkio egitate zergagarri bati, subjektu pasibo bakoitzari dagoeneko banaka jakinarazia.

Errolden erakustaldi publikoen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, erakustaldi publikoko epearen azken egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean.

3.    Egutegi fiskal hau argitaratuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udal honetako Iragarkien Oholean, kobrantzako iragarki eginkizuna betetzeko, xedatuta datorrena 38/2006 Foru Dekretuan, abuztuaren 2koa, 18. artikuluan, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zerga bilketaren Araudia onartzen duena.       

Ondorio horietarako, hauxe adierazten dugu:

a)    Kobrantza modalitatea: Ordainagiri helbideratuak zuzenean zordunduko dira Banketxeen eta Aurrezki Kutxen kontu baimenduetan.

Helbideratzeke daudenei, zorra ordaintzeko behar den agiria posta arruntez bidaliko diegu zordunen helbide fiskalera, informazio helburuetarako.

Agiri hori ez badauka, agiria zordunak edo ordaindu behar duen beste pertsona batek eskatuko du borondatezko aldian BAZen (Biztanleen Arreta Zerbitzua), jendaurreko orduetan. Era berean, zordunak, Arrasateko egoitza elektronikoan («erreziboak») ere lortu dezake.

b)    Non ordaindu, noiz eta zer ordutan: Ordainketa egin daiteke BAZen (Biztanleen Arreta Zerbitzua) kreditu txartelarekin, 8:30-19:00, edo edozein erakunde laguntzaileren (Banku edo Aurrezki Kutxa) bulegoetan eta haien kutxazain automatikoetan, dagokion ordainagiria aurkeztuta.

Erakunde laguntzaileok diru sarrera horiek onartuko dituzte lanegun diren egun guztietan, kutxa orduetan.  

Halaber, Nire Ordainketa sistemaren bitartez ere egin daiteke ordainketa web hauetan:

Udalarena: www.arrasate.eus (tramiteak online).

Jaurlaritzarena: www.euskadi.eus/nireordainketa.

c)    Banku helbideratzea. Ordainagiriak ordaintzeko banku helbideratzeak kobrantza aldian eragina izateko mugaeguna izango da aldi horren hasieraren aurreko hilaren 15a, salbu Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan. Horien mugaeguna Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarriko du xede horretarako.  

d)    Ordaintzeko epea igarotzen bada ordainketa egin barik, zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira, eta epe exekutiboari dagozkion errekarguak, berandutza interesak eta, hala badagokio, sortzen diren kostuak ere ordaindu beharko dira.

Zerga hauen aplikazioari eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da egintzak eman zituen organoaren aurrean, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, borondatezko aldian edo hilabeteko epean, borondatezko aldia bukatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Jakitera ematen dugu, akordio honen hirugarren atalean xedatutakoaren ondorioetarako.

Arrasate, 2022ko abenduaren 2a.—Maria Ubarretxena Cid, alkatea.           (7685)