3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Giza Baliabideak

Lan eskaintza publiko arrunta 2022

Euskal Funtzio Publikoko 6/1989 Legeak, 16/1997 Legeak eman dion idazketan 24 artikuluan xedatzen duenari jarraiki, Errenteriako Udaleko 2022ko Lan Eskaintza Publiko arrunta argitaratzen da, hain zuzen ere, Alkatetza-ebazpenez 2022ko azaroaren 21ean onartu dena.

LAN ESKAINTZA PUBLIKO ARRUNTA 2022

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO ORDINARIA 2022

 

KARRERAKO FUNTZIONARIOAK/FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA

Taldea

Grupo

Hutsak

Vacantes

Eskala

Escala

Azpieskala

Subescala

Klasea

Clase

Plazaren izena

Denominación plaza

Hizkuntza eskakizuna

Perfil lingüístico

Derrigortasun data

Fecha preceptividad

Txanda

Turno

C1

6

1

2

 

Administraria/
Administrativo-a(1)

3

Betea

Vencida

5 txanda irekia orokorra + 1 txanda irekia ezgaituak/

5 turno libre general + 1 turno libre discapacidad

A1

1

2

1

1

Goi mailako teknikaria/
Técnico-a superior(2)

4

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

A2

1

2

1

2

Erdi mailako teknikaria/
Técnico-a medio-a(3)

3

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

A2

2

2

1

2

Arkitektu teknikoa/
Arquitecto-a -a

3

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

A2

1

2

1

2

Erdi mailako teknikaria/
Técnico-a medio-a(4)

3

Betea

Vencida

Txanda murriztua orokorra/

Turno restringido general

A2

1

2

4

4

Erdi mailako teknikaria/
Técnico-a medio-a(5)

3

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

A2

1

2

4

4

Erdi mailako teknikaria/
Técnico-a medio-a(6)

3

Betea

Vencida

Txanda murriztua orokorra/

Turno restringido general

C1

2

2

4

6

Udaltzaingoko agentea/
Agente policía local

2

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

C2

2

2

4

4

Laguntzaile teknikoa/
Técnico-a auxiliar(7)

2

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

C2

1

2

4

5

Ofizial errementaria/
Oficial herrería

2

Derrigortasun datarik gabe

Sin fecha preceptividad

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

PT/AP

2

2

4

4

Atezaina/Conserje(8)

2

Betea

Vencida

Txanda irekia orokorra/
Turno libre general

 

(1)  Sei administrari plazak hurrengo lanpostuei dagozkie: Kontratazio eta Ondare administraria (2304.2), Idazkaritzako administraria (2101.1), Hirigintzako administraria (5151.1), 2 Gizarte Zerbitzuetako administrariak (6016.4) eta (6016.5) eta Informazio eta tramitazio agentea (2606.10).             

(2)  Ogasuna eta Garapen Ekonomikoko goi-mailako teknikari lanpostuari dagokio (3013).

(3)  Giza Baliabideko erdi mailako teknikari lanpostuari dagokio (2409).

(4)  Zergetako erdi mailako teknikari lanpostuari dagokio (3020).

(5)  Kulturako teknikari lanpostuari dagokio (4118).

(6)  ZU! zerbitzuko koordinatzaile lanpostuari dagokio (2605).

(7)  Ikusentzunezko eta agertokiko teknikari laguntzaile lanpostuari dagokio (4119).

(8)  Ikastetxeko atezain lanpostuari dagokio (5219).            

Oharrak:

Eskala.

(1)  Administrazio Orokorra.

(2)  Administrazio Berezia.

Azpieskala.

(1)  Teknikoa.

(2)  Administratiboa.

(3)  Laguntzailea.

(4)  Zerbitzu bereziak.

Klasea.

(1)  Goi mailako teknikariak.

(2)  Erdi mailako teknikariak.

(3)  Laguntzaile teknikoak.

(4)  Betebehar bereziak dituzten lanpostuak.

(5)  Ofizioko langileak.

(6)  Udaltzaingoa eta laguntzaileak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bideari amaiera ematen dio. Dena den, administrazioarekiko auzi errekurtso jar dezakezu, edota egoki deritzozun beste edozein errekurtso, dagokion Administrazio Auzietarako Auzitegian, bi hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz- zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekur tsoaren aurretik, berrazter tze ko errekur tsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, akordio hau azken aldiz aldizkari ofizial batean argitaratzen denetik hasita.

Denek jakin dezaten argitaratzen dena.

Errenteria, 2022ko azaroaren 21a.—Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria.                (7300)