3
TOKI ADMINISTRAZIOA

GETARIAKO UDALA

Garapen bidean dauden herriekin lan egiten duten talde eta gobernuz kanpoko erakundeen alde diru-laguntzak banatzeko deialdia. BDNS (Identif.): 636718.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636718).         

Garapen bidean dauden herriekin lan egiten duten talde eta gobernuz kanpoko erakundeen alde diru-laguntzak banatzeko deialdia.

Getaria, 2022ko ekainaren 30a.—Haritz Alberdi Arrillaga, alkatea.          (4431)