3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 2022ko dirulaguntzak

Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak 2022ko ekainaren 15ean egindako bilkuran, segidan jasotzen den ebazpen-proposamena egin du nekazaritzako eta abeltzaintzako 2022ko dirulaguntzen inguruan.

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita 10 laneguneko epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2022ko ekainaren 17a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.              (4201)

EBAZPEN-PROPOSAMENA

«Ikusirik

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, nekazaritza eta abeltzaintza arloko egitasmoak burutzeko 2022ko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.

Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Eskaerak aurkezteko epean 11 eskaera hauek aurkeztu dira:

 

Erregistroa

Interesatua

Espediente zkia.

Data

Zbkia.

1

2022/03/16

1165

PORTULARRUME UNANUE, ARKAITZ

2022-NDIU-0002

2

2022/03/18

1217

MACHAIN ARROZPIDE, IGOR

2022-NDIU-0003

3

2022/03/21

1248

ARGOTE BENGOECHEA, JON

2022-NDIU-0004

4

2022/03/21

1255

AGIRRESAROBE ARZALLUS, JESUS M

2022-NDIU-0005

5

2022/03/22

1264

ARROSPIDE IRAETA, ARANTXA

2022-NDIU-0006

6

2022/03/23

1305

AZCONOBIETA ESNAL, JOAQUINA

2022-NDIU-0007

7

2022/03/28

1372

ZUBIMENDI URDAMPILLETA, JOXE MARI

2022-NDIU-0008

8

2022/03/30

1417

UGARTE LIZARGARATE, JON

2022-NDIU-0009

9

2022/04/04

1485

ARRUTI USTOA, MIREN ARANTZAZU

2022-NDIU-0010

10

2022/04/04

1491

HUEGUN ZAPIRAIN, KOLDO

2022-NDIU-0011

11

2022/04/05

1541

ROLDÁN CANTERO, GEMMA

2022-NDIU-0012

 

Saileko teknikariak txostena egin du 2021eko maiatzaren 17ko datarekin.

Araudi aplikagarria:

—Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

—Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008/07/01).

—Usurbilgo Udalaren 2019-22 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020/01/22).

—Dirulaguntzaren oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2022/03/08).

Aurreko guztia kontuan izanda, Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2022ko ekainaren 15eko bilkuran, ebazpen proposamen hau egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehena: Nekazaritza eta abeltzaintza arloko egitasmoak burutzeko 2022an ondoko dirulaguntzak onartzea:

Eskatzailea

Onartutako zenbatekoa

Izendatutako dirulaguntza

PORTULARRUME UNANUE, ARKAITZ

7.235,23 €

2.000,00 €

MACHAIN ARROZPIDE, IGOR

3.152,94 €

1.576,47 €

ARGOTE BENGOECHEA, JON

1.664,50 €

832,25 €

AGIRRESAROBE ARZALLUS, JESUS M

2.406,78 €

1.203,39 €

ARROSPIDE IRAETA, ARANTXA

10.477,61 €

2.000,00 €

AZCONOBIETA ESNAL, JOAQUINA

3.048,96 €

1.524,48 €

ZUBIMENDI URDAMPILLETA, JOXE MARI

1.282,20 €

641,10 €

UGARTE LIZARGARATE, JON

546,89 €

273,45 €

ARRUTI USTOA, MIREN ARANTZAZU

1.442,64 €

721,32 €

HUEGUN ZAPIRAIN, KOLDO

5.825,94 €

2.000,00 €

Guztira

37.083,69 €

12.772,46 €

 

Bigarrena: Nekazaritza eta abeltzaintza arloko egitasmoak burutzeko 2022an ondoko dirulaguntza eskaerak baztertzea:

Eskatzailea

Arrazoia

ROLDÁN CANTERO, GEMMA

Ustialekua ez dago Usurbilen

 

Hirugarrena: Ebazpen proposamen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta interesatuei alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea ematea.

Laugarrena: Aipatutako epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz, ebazpen proposamen hau finkoa izango da.»