3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Ingurumeneko 2022ko dirulaguntzak

Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak 2022ko ekainaren 15ean egindako bilkuran, segidan jasotzen den ebazpen-proposamena egin du ingurumeko 2022ko dirulaguntzen inguruan. 

Interesatuek, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita 10 laneguneko epea dute, ebazpen-proposamen honi alegazioak aurkezteko beharrezko ikusten badute.

Usurbil, 2022ko ekainaren 17a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.              (4200)

EBAZPEN-PROPOSAMENA

«Ikusirik

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, ingurumen arloko egitasmoak burutzeko 2022ko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.

Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Eskaerak aurkezteko epean 10 eskaera hauek aurkeztu dira:   

 

Erregistroa

Interesatua

Espediente zkia.

Data

Zbkia.

1

2022/03/17

1198

MANTEROLA AIZPURUA, M. PILAR

2022-JDIU-0002

2

2022/03/18

1211

REZOLA AZURMENDI, JOSE MARIA

2022-JDIU-0003

3

2022/03/18

1213

REZOLA MENDIKUTE, ARKAITZ

2022-JDIU-0004

4

2022/03/25

1341

USABIAGA CARRERA, MAIDER

2022-JDIU-0005

5

2022/03/25

1342

AIZPURUA AIZPURU, MARIA ICIAR

2022-JDIU-0006

6

2022/03/30

1409

SALABERRI BULMAN, MAITE

2022-JDIU-0007

7

2022/04/04

1469

ALCORTA MACHAIN, JOSU

2022-JDIU-0008

8

2022/04/04

1493

HUEGUN ZAPIRAIN, KOLDO

2022-JDIU-0009

9

2022/04/05

1543

VILLAFAFILA EIZAGIRRE, IÑIGO

2022-JDIU-0010

10

2022/04/06

1551

AÑORGA MANTEROLA, AMAIA

2022-JDIU-0011

 

Saileko teknikariak txostena egin du 2022ko ekainaren 9ko datarekin.

Araudi aplikagarria:

—Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

—Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008/07/01).

—Usurbilgo Udalaren 2019-22 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020/01/22).

—Dirulaguntzaren oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2022/03/08).

Aurreko guztia kontuan izanda, Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2022ko ekainaren 15eko bilkuran, ebazpen proposamen hau egiten dio Alkate-lehendakariari:

Lehena: Ingurumen arloko egitasmoak burutzeko 2022an ondoko dirulaguntza eskaerak baztertzea:

Eskatzailea

Arrazoia

MANTEROLA AIZPURUA, M. PILAR

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

REZOLA AZURMENDI, JOSE MARIA

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

REZOLA MENDIKUTE, ARKAITZ

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

USABIAGA CARRERA, MAIDER

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

AIZPURUA AIZPURU, MARIA ICIAR

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

SALABERRI BULMAN, MAITE

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

ALCORTA MACHAIN, JOSU

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

HUEGUN ZAPIRAIN, KOLDO

Ez da aintzat hartu, nekazaritzako egitasmoa delako

VILLAFAFILA EIZAGIRRE, IÑIGO

Oinarrietako baldintzak ez betetzea: diru-sarreren muga gainditzea

AÑORGA MANTEROLA, AMAIA

Eskaera epez kanpo aurkeztea

 

Bigarrena: Ebazpen proposamen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta interesatuei alegazioak aurkezteko 10 eguneko epea ematea.

Hirugarrena: Aipatutako epean alegaziorik aurkeztuko ez balitz, ebazpen proposamen hau finkoa izango da.»