3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZARAUZKO UDALA

Gizarte zerbitzuen arloko jarduerak egiten dituzten elkarteentzako dirulaguntzak norgehiagoka araubidez emateko 2022. urteko deialdia. BDNS (Identif.): 632690.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632690).

Onuradunak: Irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko edozein elkartek eskatu ahal izango ditu dirulaguntza hauek; horien jarduerak bat etorriko dira oinarri hauekin, eta Zarauzko udalerrian garatuko dira.

Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarriak diren jarduera sozialek ere laguntza jaso ahal izango dute, nahiz eta ez diren Zarautzen garatzen.

Helburua: Gizarte Zerbitzuen arloko jarduerak egiten dituzten erakunde sozialei norgehiagoka prozeduraren bidez emango zaizkien dirulaguntzak arautzea.               

Elkarteen funtzionamendurako eta elkartearen jardueraren xede diren kolektiboei zuzendutako programa eta/edo zerbitzuak garatzeko emango dira dirulaguntzak. Eman ahalko dira, baita ere, Udaleko Gizarte Zerbitzuek euren jardunean antzemandako premia zehatzak konpontzeko jarduera-eremuetara zuzendutako programa edo zerbitzuak proposatzen dituzten jarduerak edo proiektuak egiteko, eta kolektibo jakin batzuen parte-hartzea eta ongizatea sustatzen dituzten jarduerak egiteko.   


Oinarri arautzaileak: Gizarte Zerbitzuetako dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak (2022ko maiatzaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 89 zk.).

Zenbatekoa: 36.000,00 €.

Eskabideak aurkezteko epea: hilabeteko epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Zarautz, 2022ko maiatzaren 30a.—Xabier Churruca Fernández, alkatea.       (3952)