3
TOKI ADMINISTRAZIOA

BEASAINGO UDALA

Igartza Musika Beka. BDNS (Identif.): 631388

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/631388).     

1.    Dirulaguntzaren xedea.

Beka honen helburua Euskal Herrian kultura sustatzea eta musika hedatzea da, bereziki goi mailako musika-hezkuntzaren esparruan.

2.    Dirulaguntza eskatzeko bete behar diren baldintzak.

Deialdia Musikenen, Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegian, Interpretazio espezialitateetan (klasikoa edo jazza) matrikulatuta dauden eta ikasketak egiten ari den edozein adin edo nazionalitatekoparte hartzaileri dago irekia.

Musikenen Goi Mailako Titulazioaren laugarren urtean eta Interpretazio Masterretan (Orkestra Ikasketen Masterrak, Musika Interpretazio Masterra eta Jazz-Interpretazio Masterra) matrikula egina duten ikasleek izango dute saria jasotzeko aukera, hurrenez hurren.

Bekak helburu dituen ikasketak 2022/2023 ikasturtean egin beharko dira.

Eskatzaileek curriculum labur bat eta programa libre baten egitaraua eman beharko dituzte, gehienez hamabost minutuko iraupenekoa. Egitarauak barne hartzen dituen bi obra gutxienez, edo obren mugimenduak, estilo ezberdinetakoak izan beharko dira.

Hala behar duten obrak laguntzaile batekin jo beharko dira, hautagaiek eraman beharko dute.        

3.    Dirulaguntzaren zenbatekoa.

Bi motatako sariak izango dira:

— 3.000 €ko beka Master ikasleentzat.

— 2.000 €ko beka Goi Mailako ikasleentzat.

4.    Eskaerak non eta noiz aurkeztu.

Epea: Eskaerak jasotzeko epemuga 2022ko urriaren 22a izango da.

Aurkezteko tokia: Eskaerak master@musikene.eus, helbidera bidaliko dira Master ikaslea bada eta mgenua@musikene.eus, Goi Mailako ikaslea bada. Horretarako oinarri hauetako I. eranskinean azaltzen den eskaera-orria bete eta eskatzen den dokumentazioa atxiki beharko da.          

Beasain, 2022ko ekainaren 3a.—Leire Artola Ugalde, alkatea.         (3853)