2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

ULIAZPI FUNDAZIOA

2022. urteko Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzeaohiko» deialdia eta iraupen luzeko aldi baterako enplegua finkatzeko salbuespenezko deialdia).

Gipuzkoako Foru Aldundiko «Uliazpi Fundazioa» Erakunde Autonomoko Gobernu Batzordeak, 2022ko maiatzaren 25ean egindako bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen 2022ko Lan Eskaintza Publikoa onartzeari buruzkoa, eta horren azalpen-zatia hauxe da:

ERABAKI DU

Lehenengoa.    2022. urteko Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzea. Eskaintza horren barruan sartzen dira birjarpenetik eratorritako lanpostuakohikoa–, bai eta aldi baterako enplegua egonkortzekoak ere, erabaki honen azalpen-zatian aipatutako salbuespenezko deialdi bakarraren bidez, erabaki honen eranskinean jasotzen direnak.

Bigarrena.    2022ko Lan Eskaintza Publikoari dagozkion hautaketa-prozesuen «ohiko» deialdia onartzeko gehieneko epea hiru urtekoa izango da.

Hirugarrena.    Ezartzea giza baliabideen plangintza neurri gisa, aldi baterako enplegua egonkortzeko enplegu publikoko eskaintzaren ondoriozko langileak hautatzeko deialdietan, honako hau: lan-kontratuko langile finko gisa kontratutako pertsonek lanpostua gorde gabeko eszedentzia eskatzen badute, izan lanpostua kontratua formalizatzeko unean edo izan abenduaren 28ko 20/2021 Legean aldi baterako enplegua egonkortzeko deitutako hautaketa prozesuen barruan beste lanpostu bat lortu ondoren, hutsik geratzen diren plazak esleitu ahal izango dira. Ondorio horietarako, Epaimahai Kalifikatzaileak lan-kontratuko langile finkoak kontratatzeko proposamen osagarria erabiliko da.

Laugarrena.    Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta lehenengo puntuan aipatutako lan-eskaintza publikoaren laburpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Erabaki hori behin-betikoa da, eta amaiera ematen dio administrazio-bideari. Erabaki horren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute interesdunek zuzenean Donostiako administrazioarekiko auzien epaitegien aurrean, erabakia jakinarazten den egunaren biharamunetik bi hilabeteko epean.

Hala eta guztiz ere, horren aurretik, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango dute interesdunek Uliazpiko Gobernu Batzarraren aurrean, erabakia jakinarazten den egunaren biharamunetik hilabete bateko epean. Kasu horretan, ezingo da aurkeztu administrazioarekiko auzi-errekurtsorik, berraztertze-errekurtsoa espreski ebatzi arte edo errekurtso hori ustez gaitzetsi arte. Horrez gainera, egoki iritzitako beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Beraz, horren berri ematen da, denak jakinaren gainean egoteko.

Donostia, 2022ko maiatzaren 25a.—Maite Peña López, Gipuzkoako Foru Aldundiko «Fundación Uliazpi» Erakunde Autonomoko presidentea.         (3532)

ERANSKINA / ANEXO

ENPLEGU PUBLIKOKO ESKAINTZA / OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2022

 

“OHIKO” DEIALDIA / CONVOCATORIA “ORDINARIA”

LANGILE FUNTZIONARIOAK / PERSONAL LABORAL

C (C1) SAILKAPEN TALDEA / D (C2) SAILKAPEN TALDEA

GRUPO DE CLASIFICACIÓN C (C1) / GRUPO DE CLASIFICACIÓN D (C2)

Plaza

Guztira
Total

HE derrigorrezkoa
PL preceptivo

Txanda librea / Turno libre

Izaera orokorra
Acceso general

Desgait. gordeak
Reserva disc.

Best.
Otras

Intel.
Intel.

Pertsonak Kudeatzeko Arloko Arduraduna

Responsable Área Gestión de Personas

1

1

1

-

-

Zaintzailea

Cuidador/a

21

19

19

2

-

Sukaldaria

Cocinero/a

2

2

2

-

-

 

 

IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO DEIALDIA /

CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN

LANGILE FUNTZIONARIOAK / PERSONAL LABORAL

SAILKAPEN TALDEAK: B (A2) / C (C1) / D (C2)

GRUPOS DE CLASIFICACIÓN: B (A2) / C (C1) / D (C2)

Plaza

Guztira
Total

HE derrigorrezkoa
PL preceptivo

Txanda librea / Turno libre

Izaera orokorra
Acceso general

Desgait. gordeak
Reserva disc.

Best.
Otras

Intel.
Intel.

Fisioterapeuta

2

2

2

-

-

Kalitate Teknikaria

Técnico/a de Calidad

1

1

1

-

-

Giza Baliabide Saileko Administraria

Administrativo Recursos Humanos

1

1

1

-

-

Zaintzailea

Cuidador/a

2

2

2

-

-

Sukaldaria

Cocinero/a

6

5

6

-

-