3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIZURKILGO UDALA

Iragarkia

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legea onartu eta argitaratzearekin batera, aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri bat baimentzen da. Tasa horren barruan sartuko dira 2020tik abendura bitarteko hiru urte baino gutxiago beteta egon diren lanpostuak, plantillak edo giza baliabideak antolatzeko beste moduren bat zerrendetan egon edo ez.   
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.g) artikuluan ezarritakoaren arabera, Alkateak 2022ko maiatzaren 20ko 218/2022 Dekretua eman du, eta bertan honako hau ebatzi da:

Lehenengoa.    Aldi baterako enplegua egonkortzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzea 2022ko ekainaren 1a baino lehen, plazen zerrenda honekin.

Bigarrena.    Argitaratu https://www.zizurkil.eus webgunean eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2022ko ekainaren 1a baino lehen.

Hirugarrena.    Aldi baterako egonkortzeko eskaintzan jasotako plazak betetzeko deialdia 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratu beharko da, eta 2024ko abenduaren 31 baino lehen ebatzi.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio-bidea amaitzen du. Bere aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa edo egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera. Hala ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke erabakia hartu duen organoari, hilabeteko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.               

Zizurkil, 2022ko maiatzaren 20a.—Alkatea.     (3365)

Izena/

Denominación

Taldea/azpitaldea/

Grupo/subgrupo

Eskala/Escala

Azpieskala/
Subescala

Hutsen kopurua /
N.º de vacantes

Hizkuntza-eskakizuna /
Perfil lingüístico

Txanda/ Turno

Hautaketa-sistema/ Sistema de selección

Lanaldia/Jornada

Prozesua/Proceso

Administrari itzultzaile/

Administrativo/a traductor/a

C1

Administrazio orokorra/

Administración general

Administrari/

Administrativa

1

C2-TG

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

Osoa/

Completa

20/2021 Legearen 6. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021

Kale-garbitzailea/

Barrendero/a

A.P

Administrazio berezia/

Administración especial

Lanbideetako enplegatuak/

Personal de Oficios

1

B1

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

Osoa/

Completa

20/2021 Legearen 6. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021

Udal eraikinen eta instalazioen garbitzailea/

Limpiador/a de edificios e instalaciones

municipales

A.P

Administrazio berezia/

Administración especial

Lanbideetako enplegatuak/

Personal de Oficios

2

B2

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

Osoa/

Completa

20/2021 Legearen 8. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 8.ª de la Ley 20/2021

Era askotako zerbitzuen ofiziala eta lurperatzailea/

Oficial de servicios múltiples y enterrador

C2

Administrazio berezia/

Administración especial

Lanbideetako enplegatuak/

Personal de Oficios

1

B2

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

Osoa/

Completa

20/2021 Legearen 8. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 8.ª de la Ley 20/2021

Kontabilitateko administraria/

Administrativo/a de contabilidad

C1

Administrazio orokorra/

Administración general

Administrari/

Administrativa

1

C1

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

Osoa

Administrazio-zerbitzuaren agrupazioa (% 50 Aduna-% 50 Zizurkil)

Completa

Agrupación de servicios administrativos (50 % Aduna-50 % Zizurkil)

20/2021 Legearen 6. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021

Liburutegiko laguntzailea/

Auxiliar de biblioteca

C1

Administrazio berezia/

Administración especial

Teknikari laguntzaile/

Técnicos auxiliares

1

C1

Irekia/

Libre

Lehiaketa-oposizioa/

Concurso-oposición

% 50 erdia/

Media 50 %

20/2021 Legearen 2. artikulua/

Art. 2 de la Ley 20/2021

Gazte hezitzailea/

Educador/a de jovenes

A2

Administrazio berezia/

Administración especial

Erdi mailako Teknikaria/

Técnico medio

1

C1

Irekia/

Libre

Lehiaketa/

Concurso

% 50 erdia/

Media 50 %

20/2021 Legearen 6. Xedapen gehigarria/ Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021