3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DEBAKO UDALA

Garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako 2022ko dirulaguntzen deialdia. BDNS (Identif.): 626556.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626556).     

Debako Udaleko alkatearen ebazpenaren laburpena 2022ko garapenaren aldeko nazioarteko lankidetzarako dirulaguntzen deialdia onartzen duena.

Deba, 2022ko maiatzaren 11.—Gilen Garcia Boyra, alkatea.          
                (3121)