1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

10/2022 Foru Dekretua, maiatzaren 3koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoaren Etika Instituzionalaren Batzordearen antolaketa, prozedura eta funtzionamendurako arauak ezartzen dituena.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakundearen Zuzentasun Sistemak, 2016ko martxoaren 1eko bilkuran Diputatuen Kontseiluak onetsiak, jarduera publiko arduratsu baten isla izan nahi du, zeina abiatzen baita kargudunen eta enplegatu publikoen jokabide publiko tatxagabe batetik, begirada jarrita Gobernantza Etikoko ingurune bat sortzean, zeinak legitimatuko baititu foru erakundeak herritarren begietara.

Sistemak, horretarako, apustu egiten du azpiegitura etiko bat sortzearen alde, helburutzat hartuta erakundeak balioak barneratzeko testuinguru bat sortzea, eta elementu hauen inguruan antolatzen da: kodeak, berme organoa, kontsultak eta salaketak, prestakuntza, eta Sistemaren ebaluazioa.               

Erakundearen Etika Batzordea (EEB), berme organoa baita, martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretuaren bidez sortu zen, organo independente gisa, funtzio hauek betetzeko: Foru Administrazioko eta foru sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateetako kargu publikoen nahiz langile baliokideen Jokabideen eta Jardunbide Egokien Kodean jasotako balio, printzipio eta jokabide arauak bultzatu, sustatu, eta horiek betetzen direla bermatzea; eta Foru Aldundiaren irudia kaltetu dezaketen edozein ez-betetzeri edo jokabide desegokiri aurrea hartzea. Geroago, urtarrilaren 16ko 3/2018 Foru Dekretuaren bidez, zabaldu egin zen Batzordearen xedea, haren jarduketa hedatu baitzen Sistema osatzen duten jokabide kode guztietara, eta horrekin batera, Diputatuen Kontseiluaren erabakiz onetsitako jokabide kodeen aplikazio eremuaren xede diren pertsonei dagozkien gai guztietara.

EEBk urte hauetan guztietan lan handia egin du bai sistema hedatzen eta hobetzen, bai kontsultak, kexak eta salaketak ebazten, bai sistema hobetzeko proposamenak egiten, eta horrek indartu egin du balio etikoak erakundean txertatzea.           

Hobetzeko proposamenen artean, Batzordeak berak gomendatu zuen, 2019. urteko bere Jarduera Txostenean, bere funtzionamendu Erregelamendua prestatzea.

Bestalde, 4/2019 Foru Arauak, martxoaren 11koak, Gobernu Onari buruzkoak, foru gobernantza publikoaren esparruan, II. tituluan arautzen du Erakundearen Zuzentasun Sistema, eta foru gobernu onaren benetako eta funtsezko giltzarritzat jotzen du.

Gai horiek guztiak kontuan hartuta, komeni da Erakundearen Etika Batzordea arautzeko foru dekretu berri bat onestea, Batzordearen funtzionamendua eguneratzeko eta Batzordeak berak urte hauetan metatutako esperientziaren ondorioz proposatutako hobekuntzak sartzeko.

Foru Dekretu honek hiru titulu ditu, 11 artikulu, xedapen indargabetzaile bat, eta amaierako xedapen bat.

I. titulua xedapen orokorrei buruzkoa da, eta Foru Dekretuaren xedeaz gain, Batzordearen helburuak eta haren aplikazio eremua ezartzen ditu, bai eta martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauan esleitutako funtzioak eta hura betetzeko beharrezkoak diren eskuduntzak ere.

II. tituluak alderdi hauek arautzen ditu: Batzordearen osaera, lehendakari, lehendakariorde, batzordekide eta idazkari tekniko karguak, funtzionamendua, azkartasun, anonimotasun eta konfidentzialtasun printzipioak, kontsulta, kexa eta salaketak, bai eta EEBk eskumena duen gaiak izapidetzeko, ebazteko eta jakinarazteko prozedura ere.

III. titulua EEBren lanaren Gardentasunari eta Kontuak Emateari buruzkoa da, zeinak, urtero, txosten batean islatuko baititu, besteak beste, garatutako jarduera, eta kodeak hobetzeko eta, hala badagokio, aldatzeko bere proposamenak. Sistemaren eta Batzordearen jarduketen gardentasunak ixten du titulu hori.               

Xedapen indargabetzaileak indargabetzen du, 3/2016 Foru Dekretua, martxoaren 1ekoa, Batzordea sortzen duena.

Amaierako xedapenak Foru Dekretua indarrean sartzea jasotzen du.

Horiek horrela, Gobernantza Departamentuko foru diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hau

XEDATZEN DUT

I TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.    Xedea.

1.    Foru dekretu honen xedea da Erakundearen Zuzentasun Sistema berme organoaren antolaketa, prozedura eta funtzionamendu arauak arautzea, hau da, martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauak, Gobernu Onari buruzkoak, foru gobernantza publikoaren esparruan, 11. artikuluan jasotako Erakundearen Etika Batzordearenak.

2.    Erakundearen Etika Batzordeak independentzia funtzionala eta erabateko autonomia izango ditu.

3.    Bere jarduerarako beharko dituen baliabide teknologiko, pertsonal eta juridikoak izan ditzan, eta horretarako bakarrik, Batzordea Gobernantzako Departamentuari atxikita egongo da; edo bestela, erakundearen zuzentasun eskumena bereganatzen duen departamentuari.

2. artikulua.    Batzordearen helburuak.

Batzordearen helburuak dira Erakundearen Zuzentasun Sistema osatzen duten jokabide-kodeetan ezarritako balioak, printzipioak eta jokabide-arauak zabaltzea, barneratzea eta behar bezala betetzea sustatzea eta bermatzea, zuzentasun kultura garatu eta bultzatzeko eta erakundearen irudia kaltetu dezaketen praktika edo jokabide desegokiei aurrea hartzeko.               

3. artikulua.    Aplikazio eremua.

Batzordeak eskumena izango du Diputatuen Kontseiluak onetsitako Erakundearen Zuzentasun Sistemako jokabide-kodeen aplikazio eremuaren xede diren pertsonekin zerikusia duten gaietan esku hartzeko, horietan aurreikusitako moduan.             

4. artikulua.    Funtzioak.

Erakundearen Etika Batzordeak martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauaren 11. artikuluko lehen paragrafoan aurreikusitako eginkizunak beteko ditu, hau da, jokabide-kodeetan araututakoa bete dadin bultzatu, sustatu eta zaintzea, eta erakundearen irudiari kalte egin diezaiokeen edozein ez-betetze edo jokabide txar prebenitzea, ondoko atribuzioak erabiliz:

a)    Kargu publikoen eta foru sektore publikoaren zerbitzuko gainerako langileen jardunean sor daitezkeen jarrera desegoki hipotetikoen prebentzioa, era horretan, Foru Aldundiaren irudia eta klima etikoa babestu eta bermatzeko.          

b)    Erakundearen Zuzentasun Sistemaren esparruan plantea daitezkeen kontsulta, zalantza eta dilema etikoak eta sistema osatzen duten kodeak ebazpen, txosten edo oharren bidez konpontzea.

c)    Erakundearen Zuzentasun Sisteman eta hori osatzen duten kode eta elementuetan jasotako balioak, printzipioak eta jokabide- arauak ez betetzeagatik aurkezten diren kexa eta salaketak bideratu eta horiek ebaztea. Ebazpen horiek Foru Aldundiari edo foru sektore publikoko gainerako entitateetako gobernu organoei zuzendutako proposamenak izan daitezke, haiek dagozkien erabakiak har ditzaten.

d)    Batzordearen jarduerari buruzko urteko txostena prestatzea, sistema hobetzeko jarduketak eta proposamenak bilduko dituena, foru dekretu honen 10. artikuluan adierazitakoaren arabera.

e)    Aplikatzeko gida egitea. Gida horretan, jokabide-arauak eta, hala badagokio, kodeak aldatzeko proposamenak zehaztu eta zertuko dira, Batzordeak ekitaldi bakoitzean hartutako ebidentzia enpirikoetan, kontsultetan eta ebazpenetan oinarrituta. Gida hau aurreko atalean aipatutako batzordearen urteko jardueraren txostenari gehituko zaio.      

f)    Etika publikoaren inguruko prestakuntza eta gaitasun programak proposatzea.

g)    Foru araudiak esleitzen dizkiotenak eta foru-erakundearen etikarekin zerikusia duten jokabideak direnak.              

II. TITULUA

OSAERA ETA FUNTZIONAMENDUA

5. artikulua.    Osaera.

1.    Erakundearen Etika Batzordeak ondorengo osaera izango du:

a)    Lehendakaria: Gobernantza Departamentuko foru diputatua; edo bestela, erakundearen zuzentasun arloa barne hartzen duen departamentuko foru diputatua.

b)    Lehendakariordea: batzordekideetako bat, lehendakariak izendatuta.

c)    Batzordekideak:

— Erakundearen zuzentasun arloko eskumena duen Foru Aldundiko zuzendari nagusia.

— Hiru pertsona, Foru Aldundikoak ez direnak eta artikulu honen 4. atalean adierazitako beharkizunak betetzen dituztenak.

— Langileen ordezkaritzak izendatutako pertsona bat, hitzarekin baina botorik gabe, Erakundearen Etika Batzordeak Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodearen aplikazioari buruzko gaiak aztertzen dituenean.

d)    Idazkaritza: Foru Aldundiko Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zerbitzuaren burua edo erakundearen zuzentasun arloko eskumena duen zerbitzuarena; hitza izango du, baina ez botoa.               

2.    Kargu horiek hutsik geratuz gero, edota absentzia edo gaixotasun kasuetan, eta, oro har, justifikatutako arrazoiren bat dagoenean, Batzordeko kideak ordezkoek ordeztu ahal izango dituzte, ordezkorik balute.

3.    Erakundearen Etika Batzordeko kideak Diputatuen Kontseiluaren erabaki bidez izendatuko dira, Gobernantza Departamentuko edo erakundearen zuzentasun arloa barne hartzen duen departamentuko titularrak proposatuta.         

4.    Kanpoko kideak bere esparru profesionalean ospe eta eskarmentu egiaztatua duten pertsonen artean izendatuko dira; eta izendapena egiten den unean ezingo dute inolako lotura organikorik eduki, ez Foru Administrazioarekin, ezta foru sektore publikoko gainerako entitateekin ere. Izendapena bost urterako izango da, luzagarria.              

Kanpoko kide horiek zerbitzuagatik kalte-ordainak jasoko dituzte soilik eta, hala balegokie, asistentzia-dietak, Foru Aldundiak zehazten dituen baldintzetan jaso ere.

5.    Erakundearen Etika Batzordeko kideak behartuta daude beren jardunean ezagutu ditzaketen informazio oro isilpean gordetzera; eta, bereziki, aztertutako gertakari edo egitateei buruz, ikerketen eta eztabaiden edukiari eta hartutako erabakiei buruz eta izaera pertsonaleko datuei buruz.     

Era berean, ez dute egingo aipatutako guztiari buruzko inolako adierazpen publikorik zein pribaturik; ezta Batzordea jorratzen diharduen prozedurari buruz ere; ez eta ebazpenei buruz ere, interesdunei behar bezala jakinarazi arte, foru dekretu honen 9. artikuluan adierazitakoaren arabera.  

6.    Batzordearen osaeran emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, emakumeen eta gizonen berdintasunerako martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauaren 21. artikuluan adierazitakoarekin bat.

7.    Erakundearen Etika Batzordea osatzen duten pertsona guztien curriculumak argitaratuko dira, batzorde hori berariazko kode batekin lotutako gaiak aztertzeko osatzen dutenen kasuan izan ezik.

6. artikulua.    Lehendakaria, lehendakariordea, batzordekideak eta idazkaritza.

1.    Batzordearen lehendakariari dagokio:

a)    Erakundearen Etika Batzordea ordezkatzea.

b)    Bileretarako deia egitea.

c)    Bileretako gai zerrenda erabakitzea.

d)    Bilerei hasiera eta amaiera ematea.

e)    Eztabaida zuzendu eta etetea.

f)    Bilerako gai zerrendan ez dauden beste gai batzuk aztertzeko proposamena egitea, presako arrazoiak daudenean.   

g)    Berdinketa dagoenean bere botoaz erabakitzea.

h)    Batzordeko irizpen eta erabakiak sinatzea.

i)    Foru dekretu honek edo indarreko araudiak esleitzen dion beste edozein funtzio.

2.    Batzordearen lehendakariordeari dagokio:

a)    Lehendakaria ordezkatzea horrelakorik ez dagoenean, kanpoan dagoenean edo gaixo dagoenean.

b)    Lehendakariak eskuordetuko dizkion egitekoak betetzea.

3.    Batzordekideei dagokie:

a)    Bileretara joatea.

b)    Eztabaidetan parte hartzea.

c)    Botoa ematea, botoaren zentzua eta hura zuritzeko arrazoiak azaltzea, eta gehiengoaren iritziaren kontra doanean bere boto partikularra adieraztea.

Batzordea osatuko duten langileen ordezkariek ez dute boto-eskubiderik izango Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodearen aplikazioari buruzko gaiak ezagutzen dituztenean.

d)    Bere izaerari atxikitako bestelako egitekoak.             

e)    Horiez gain, erakundearen zuzentasun arloko eskumena duen Foru Aldundiko zuzendari nagusia den batzordekideari dagokio batzordeak aztertuko dituen gaien tramitazioa bultzatzea eta jarraipen berezia egitea.               

4.    Batzordeko idazkariari dagokio:

a)    Bileretako aztergaiak prestatu eta bidaltzea.

b)    Lehendakariaren aginduz Batzordearen bileretarako deialdiak egitea.

c)    Bileretako aktak idatzi eta zilegiztatzea.

d)    Akta, irizpen eta erabakien ziurtagiriak egitea.          

e)    Kontsulten, kexen edo salaketen espedienteen eta Erakundearen Etika Batzordeari zuzendutako gainerako dokumentuen irteera eta sarrerako erregistroa eramatea.

7. artikulua.    Funtzionamendua.

1.    Sei hilean behin bilduko da Batzordea gutxienez, Lehendakaritzak Idazkaritzaren bidez horretarako deialdia egin ondoren. Deialdia Batzordea osatzen duten pertsona guztiei egin beharko zaie, 48 ordu lehenago gutxienez, premiazko kasuetan izan ezik; kasu horietan, ahalik eta aurrerapen handienaz egingo da, eta aztertu beharreko gaien zerrenda jasoko da.      

Edonola ere, Batzordeak ezagutu beharreko gai edo kontsulta bat dagoenean, bilkura deialdia egingo da.

2.    Bilkurak baliozkoak izateko, lehendakaria edo lehendakariordea, hau kanpoan edo gaixo dagoenean, idazkaria eta bi kide bertaratu beharko dira. 

3.    Batzordearen bilkurak aurrez aurrekoak edo bitarteko elektronikoen bidezkoak izan daitezke edo bi modalitateak erabili ahal izango dira.

4.    Batzordeak adituen aholkularitza eskatu ahal izango du konplexutasun edo espezifikotasun berezia duten gaiak aztertu eta ebazteko. Kasu horretan, aditua kasua aztertzen duen batzordearen bilerara joan ahal izango da, eta hitza izango du, baina botorik ez.

5.    Foru dekretu honetan aurreikusi gabeko gaietan, administrazio publikoetako kide anitzeko organoentzat ezarritako araudiari egokituko zaio Batzordearen funtzionamendua.

8. artikulua.    Kontsulta, kexa edo salaketa prozeduren printzipioak.

1.    Erakundearen Etika Batzordearen aurrean aurkezten diren kontsulta, kexa edo salaketak bideratu eta ebazteko prozedurak arinak izango dira, eta ez dute eskakizun formal berezirik izango.

Salaketak pertsonaren identifikazio soilaren bidez edo modu anonimoan egin daitezke, hargatik eragotzi gabe haren izapidetzea konfidentzialtasunez egitea, edo, hala badagokio, gaiak eskatzen duen anonimotasunez, hala baitio 4/2019 Foru Arauak, martxoaren 11koak, Gobernu Onari buruzkoak, foru gobernantza publikoaren esparruan.

2.    Nahiz eta jasotako informazioaren konfidentzialtasuna eta anonimotasuna bermatuko diren, salatzaileak konfidentzialtasuna berariaz eskatzen duenean edo salaketan bereziki babestutako informazioa dagoenean, Batzordeak beharrezko neurri bereziak hartuko ditu komunikazioen pribatutasunerako eskubidea bermatzeko, eta debekatuta egongo da informazioa ematea salatzailearen identitateari buruz edo salatzailea identifikatzeko moduko zirkunstantzia pertsonalei buruz.     

3.    Norbaitek Batzordean salaketa aurkezten badu, eta organo eskudunak haren aurkako ondorioak egon litezkeela ikusten badu, egokitzat dituen neurriak proposatu edo hartu ahal izango ditu salatzaileari kalterik egiten ez zaiola bermatzeko.          

4.    Behar diren neurriak hartuko dira salaketak modu anonimoan egin ahal izatea bermatzeko, eta bide telematiko bat ezarriko da hori ahalbidetzeko. Nolanahi ere, Batzordeak bermatu beharko du emandako informazioak egiazkotasun itxura nahikoa duela onargarria den ala ez erabakitzeko, eta, hala ez bada, ez da onartuko.

5.    Ez da onartuko salaketa faltsurik, interesaturik edo funsgabekorik, eta Batzordeak salaketa horiek ofizioz ebazteko ahalmena izango du, hark bermatu behar dituen kodeetako edozeinen aplikazio eremuan dagoen erakunde edo pertsona bat bada salatzailea.            

9. artikulua.    Gaiak bideratu, ebatzi eta jakinaraztea.   

1.    Erakundearen Etika Batzordeak ofizioz edo hirugarrenek eskatuta jardun ahal izango du, idatziz nahiz ahoz.          

Kontsultaren bat ahoz egiten bada, bere edukia idatziz jaso beharko da, eskatutako konfidentzialtasunari eustea eragotzi gabe.

2.    Kontsulta, kexa edo salaketa prozedura horiek bitarteko elektronikoen bidez izapidetuko dira, lehentasunez. Prozedurari hasiera emateko, Foru Aldundiak behar diren tresnak jarriko ditu eskuragarri, bai egoitza elektronikoan, bai Batzordearen jardueraren berri emateko prestatutako web atalean.    

Era berean, kontsultak, kexak edo salaketak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorraren bidez aurkeztu ahal izango dira.

3.    Dagokion kontsulta, kexa edo salaketa jaso ondoren, batzordekide guztiei helaraziko zaie informazio hori, berau aztertzen hasi eta ondoren ebatzi ahal izan dezaten.

4.    Batzordearen ustez, kontsulta, kexa edo salaketan emandako informazioa ez bada nahikoa gaia ebatzi ahal izateko, informazio osagarria eskatu ahal izango zaio kontsulta, kexa edo salaketa planteatu duen pertsonari, eta 10 egun balioduneko epea izango du hark idatziz helarazteko. 

5.    Pertsona fisikoen aurka aurkeztutako kexen eta salaketen kasuan, Batzordeak, gehienez ere, 5 egun baliodunen epean, entzunaldia emango dio kexaren edo salaketaren xede den pertsonari, egoeraren berri jaso ahal izan dezan eta, hala, egoki deritzen azalpenak eta argudioak adierazteko eskubidea duela bermatzeko.

Haren argudioak entzun ondoren, ebazpen proposamena idatziko du Batzordeak, eta helarazi egingo dio, amaierako alegazioak egin ahal izan ditzan, halakorik egin nahi badu, eta gehienez ere 5 egun baliodun emango zaizkio Batzordeari bidal diezazkion.

6.    Garatutako jardueretan ez bada Erakundearen Zuzentasun Sistema osatzen duten kodeetan xedatutako ez-betetzerik antzematen, Batzordeak kexa edo salaketa artxibatzea ebatziko du. Ebazpen hori behar bezala arrazoituta egongo da beti.         

7.    Diputatuen Kontseiluaren erabakiz onartutako jokabide kodeetan xedatutako baloreak, printzipioak eta jokabide arauak ez betetzea dakarren jokabiderik hautematen bada, Batzordeak ebazpen bat hartuko du, modu honetan:   

a)    Ebazpena gaitzestekoa izango da, baldin eta ondorioei begiratuta, ez-betetzea ez bada oso nabarmena.    

b)    Ebazpena egindakoagatiko ardurari buruz ohartaraztekoa eta gaitzestekoa izango da, baldin eta ondorioei begiratuta, ez-betetzea nabarmena bada, eta haren goragoko nagusiari jakinaraziko zaio, edo, kargu publikoa bada, kargu publiko hori izendatu zein kargutik kentzeko eskumena duen organoari, gertatutakoaren berri izan dezan.            

c)    Ebazpenak kasuan kasuko kargu publikoa uzteko proposamena jasoko du, baldin eta ondorioei begiratuta, ez-betetzea oso nabarmena bada, eta eragin instituzional oso larriak sortzen baditu. Ebazpen hori, kargu publikoaren kasuan, horretarako eskumena duen organoari igorriko zaio eta, gainerako kasuetan, administrazio organo eskudunari jakinaraziko zaio, jarraitu beharreko prozedura ebalua dezan.

8.    Ondorio apalak, nabarmenak ala oso nabarmenak eta eragin instituzional larriak sortzen dituen ez-betetzea den zehazteko, pertsonaren jokabideaz gain, jokabide horrek erakundearen irudiari egindako kalte objektiboa ere kontuan hartuko da. Graduazio hori aplikatzeko orduan, proportzionaltasunaren printzipioa beteko da.               

9.    Kargu publikoei dagokienez, gaitzesteko bi ebazpen jasotzen badira agintaldi berean, ohartarazteko eta gaitzesteko ebazpena emango du Batzordeak. Hirugarren gaitzespen ebazpen batek kargu publiko hori kargutik kentzeko proposamena daraman ebazpena ekarriko du.

10.    Kargu publikoei dagokienez, ohartarazteko eta gaitzesteko bi ebazpen jasotzeak kargu publiko hori kargutik kentzeko proposamena daraman ebazpena ekarriko du.

11.    Erakundearen Etika Batzordeak hartutako ebazpenak erreferentzia izango dira organo eskudunak hartu behar duen erabakia hartzerakoan.

12.    Administrazio zigorra edo zigor penala merezi duten jokabideak eskumena duen organoari jakinaraziko zaizkio lehenbailehen.

13.    Kontsulta, kexa eta salaketak ebazteko epea 15 egun baliodunekoa izango da. Salbuespenez eta arrazoiak emanez gero, epe hori beste 15 egun baliodunez luzatu ahal izango da.

14.    Hartutako ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie. 

15.    Jakinarazpena egin ondoren, edo jakinarazpena gauzatutzat hartu ahal izateko legez ezarritako epea igarotakoan, Gipuzkoako Gardentasun Atarian eta Batzordearen jardueraren berri emateko web atalean argitaratuko da ebazpena, datu pertsonalak eta ebazpenean aipatutako pertsona eta erakundeak identifikatzeko modua ematen duten datuak bereizi eta gero.

III. TITULUA

GARDENTASUNA ETA KONTUAK EMATEA

10. artikulua.    Jardueraren urteko txostena.

1.    Batzordeak Jardueraren Txostena egingo du urtero eta bertan jasoko dira, besteak beste:

a)    Erakundearen Zuzentasun Sistemaren hobekuntzarekin eta sakontzearekin lotura duten jarduerak.

b)    Sistemaren hedatzea eta horren sentsibilizazioa.

c)    Jasotako gaien zerrenda.

d)    Sistema hobetzeko eta, hala badagokio, kodeen edukiak aldatzeko proposamenak.

e)    Jokabide-arauak zehaztea.

Urteko txostena Diputatuen Kontseiluari igorriko zaio, horren berri izan dezan, Erakundearen Zuzentasun Sistemaren garapenaren egokitasuna eta eraginkortasuna indartzeko.

2.    Foru dekretu honetako 4 e) artikuluan aurreikusitako Aplikatzeko Gidan Etika Batzordeak egindako hobekuntza-proposamenak, kodeetan funtsezko aldaketak dakartzatenak, Diputatuen Kontseiluak onetsi beharko ditu.   

Bestalde, kodeetan jasotako jokabide arauak zehaztea dakarten hobekuntza-proposamenak zuzenean sartuko dira kodeetan, hala eskatzen denean, edo Batzordearen jarraibide edo zirkularren bidez heda daitezke.      

3.    Bi kasuetan, Gobernantza Departamentuko edo eskumen hori barne hartzen duen departamentuko erakundearen zuzentasun arloaz arduratutako Zuzendaritzak informatu egingo ditu gertatzen diren aldaketen zuzeneko eraginpean dauden pertsonak, ahal denean, eta, nolanahi ere, behar bezalako publizitatea emango zaie, Batzordeari buruz informatzeko prestatutako web atariaren bidez eta beste komunikazio kanal batzuen bidez.

11. artikulua.    Gardentasuna.

Erakundearen Zuzentasun Sistemak berariazko gune nabarmen bat izango du Foru Aldundiaren webgunean. Bertan, Batzordearen jarduera guztien berri emango da, bereziki:               

a)    Araudi erregulatzailea.

b)    Osaera, izenak eta curriculumak.

c)    Behar bezala anonimizatutako ebazpenak.

d)    Urteko Memoria, sistema hobetzeko edo jokabide-arauak zehazteko proposamenak bilduko dituen Aplikatzeko Gida barne, bai eta Erakundearen Zuzentasun Sistema osatzen duten kodeak aldatzeko proposamenak ere.

Xedapen indargabetzailea.

Berariaz indargabetuta geratzen da martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoko Erakundearen Etika Batzordea sortzen duena.

Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2022ko maiatzaren 3a.

                                                        Diputatu Nagusia,      
                                                       Markel Olano Arrese.

      Gobernantza Departamentuko
                    Foru Diputatua,              
             Eider Mendoza Larrañaga.
         (3029)