3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Iragarkia

Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko maiatzaren 6an egindako bilkuran, besteak beste, honako erabakia hartu du:

Lehengoa.    Enplegu publikoaren behin behinekotasuna murrizteko abenduaren 28ko 20/2021 Legetik eratorritako Usurbilgo Udaleko Egonkortzeko Enplegu Publikorako Eskaintza onartzea, akordio honekin batera doan I. eranskinean jasotakoaren arabera.

Bigarrengoa.    Usurbilgo Udaleko 2011, 2018, 2019 eta 2020 ekitaldietako Enplegu Publikorako Eskaintzak aldatzea eta 20/2021 Legetik eratorritako Egonkortzeko Enplegu Publikorako Eskaintzak eragindako zatian bertan behera uztea.

Hirugarrengoa.    20/2021 Legetik eratorritako Egonkortzeko Enplegu Publikorako Eskaintza Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian laburpen bat argitaratzea.

I. ERANSKINA

 

BEHIN-BEHINEKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO

20/2021 LEGEAREN BAITAKO ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA

 

FUNTZIONARIOAK

Izena

Kodea

Sailkapen taldea /
Azpitaldea

Eskala

Azpieskala

Lan saioa

Kopurua

HE

***

Txanda

Hautatze sistema

Pertsonal, antolakuntza eta kontratazioko Teknikaria

1.2

A1

AO

TO

Osoa

1

4

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Herritarren arretarako Administrari Laguntzailea

1.3

C2

AO

AL

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Herritarren arretarako Administrari Laguntzailea

1.4

C2

AO

AL

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Idazkaritzako Administraria

1.5

C1

AO

AA

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Errenta eta Ondare Teknikaria

2.2

A2

AB

TB

Osoa

1

4

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Kontu-hartzailetzako Administraria

2.4

C1

AO

AA

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(8. xedapen gehigarria)

Udaltzaina

3.7

C1/C2

AB

ZB

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Zerbitzu eta obretako Administraria

5.1

C1

AO

AA

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(8. xedapen gehigarria)

Operario 1

5.10

C2

AB

ZB

Osoa

1

2

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Operario 2

5.12

E

AB

ZB

Osoa

1

1

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Operario 4

5.13

E

AB

ZB

Osoa

1

1

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Operario 4

5.14

E

AB

ZB

Osoa

1

1

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Operario Laguntzailea

5.18

E

AB

ZB

Osoa

1

1

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Operario Laguntzailea*

-

E

AB

ZB

Murriztua

2

1*

Irekia

1

Ezgaitasuna

1

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Saileko burua

6.1

A2

AB

TB

Osoa

1

4**

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Gizarte Langilea

6.3

A2

AB

TB

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa-Oposaketa

(2.artikulua)

Kult., Eusk. Gazteria/Garapen Ekonomikoa eta Hezkuntza Administraria

7.5.8.2

C1

AO

AA

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Kiroldegiko instalazioen irauntzailea

9.2

C1

AB

ZB

Osoa

1

2

Irekia

Lehiaketa

(8. xedapen gehigarria)

Interpretazio kodea:

- AO: Administrazio Orokorra

- AB: Administrazio Berezia

- TO: Eskala Orokorreko Teknikaria

- TB: Eskala Bereziko Teknikaria

- AA: Administraria

- AL: Administrari Laguntzailea

- ZB: Zerbitzu Bereziak

Oharrak:

*Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako txostena eskatu eta Lanpostuen Zerrendan eta Plantilan sortzeke

**Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako txostena eskatzeke

***Guztiek Derrigortasun Data beteta dute, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako txostena eskatzeke dutenak salbu

 

 

LAN ITUNPEKOAK

Izena

Kodea

Sailkapen taldea

Lansaioa

Kopurua

HE*

Txanda

Hautatze sistema

Koordinatzailea eta Laneko prestakuntza eta orientazio irakaslea

11.1

A2

Osoa

1

4

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Oinarrizko heziketa irakaslea (1. m.)

11.2

A2

Osoa

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Oinarrizko heziketa irakaslea (2. m.)

11.3

A2

Murriztua

1

3

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Sukaldaritza irakaslea (1. m.)

11.4

C2

Osoa

1

2

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Ileapainketa irakaslea (1. m.)

11.5

C2

Osoa

1

2

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Sukaldaritza irakaslea (2. m.)

11.6

C2

Murriztua

1

2

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Ileapainketa irakaslea (2. m.)

11.7

C2

Murriztua

1

2

Irekia

Lehiaketa

(6. xedapen gehigarria)

Oharrak: HE*: Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako txostena eskatu eta Lanpostuen Zerrenda aldatzeke

Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bideari.

Honen aurka aukerako berraztertze errekurtsoa edo administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daitezke.

a)    Auzitara jo aurretik, eskatzaileak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 123 eta 124 artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz.

Epea: Hilabete bat, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Non: Tokiko Gobernu Batzordera jo behar da.

b)    Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake zuzen-zuzenean, uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 25 eta 46. artikuluetan agintzen denaren ildotik.

Epea: Bi hilabete, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegira jo behar da.

c)    Berraztertze errekurtsoaren erantzunaren aurka jotzeko:

Epea: Bi hilabete, berraztertze errekurtsoaren erantzunaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik kontatzen hasita.

Aldiz, administrazioak berraztertze errekurtsoa erantzun gabe utziko balu, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, berariazko araudiaren arabera presuntziozko ekintza gertatu den biharamunetik aurrera.

Non: Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegira jo behar da.

Usurbil, 2022ko maiatzaren 6a.—Alkatea.              (2955)