1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

6/2022 Foru Dekretua, martxoaren 15ekoa, urriaren 20ko 19/2020 Foru Dekretua, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa, aldatzekoa.

Diputatu nagusiaren martxoaren 14ko 1/2022 Foru Dekretuaren bitartez, azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzekoa, aldatu da: Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentutik Ogasun eta Finantza Departamentura eramateko Aldundiaren enpresa-ondarearen Kudeaketa; ondare horretan sartzen direlarik, besteak beste, gaur dauzkan edo etorkizunean izango dituen sozietate publiko edo pribatuetako akzioak, partaidetzak eta kapitala ordezkatzen duten beste titulu batzuk, baita sozietate horiek jaulkitako obligazioak ere.             

Hori horrela, aipatu aldaketaren ondoren, enpresa-ondareaz bestelako Aldundiaren ondarearen Kudeaketa gelditzen da Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren esku.   

Azaldutakoaren arabera, foru dekretu honen xedea da Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko urriaren 20ko 19/2020 Foru Dekretua aldatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ondarearen Kudeaketari buruzko funtzioen banaketa berrira egokitzeko.          


Horregatik, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuko foru diputatuak eta Gobernantza Departamentuko foru diputatuak batera proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren,          

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.  Urriaren 20ko 19/2020 Foru Dekretua, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa, aldatzea.

Modu honetan aldatzen da urriaren 20ko 19/2020 Foru Dekretua, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa:

Bat.    Departamentuaren eginkizunei eta eskumenei buruzko 1. artikuluaren 1. zenbakiaren h) letra honela idatzita gelditzen da:

«h)  Enpresa-ondarea ez den ondare higiezin eta higigarriaren politika definitzea eta haren Kudeaketa teknikoa.»        

Bi.    Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusiaren funtzioei buruzko 8. artikuluaren 1. zenbakiaren i) letra honela idatzita gelditzen da:

«i)  Enpresa-ondarea ez den ondare higiezin eta higigarriaren politika definitzea eta haren Kudeaketa teknikoa.»         

Hiru.    Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzuari buruzko 11. artikuluaren b) eta c) letrak honela idatzita gelditzen dira:

«b)  Ondare politika ezartzea, eragiketa hauetan: eskuratze eta besterentzeetan, lagapenetan, ondasunak zerbitzu publikora lotzeetan eta atxikipenetan, higiezinen administrazioan, eta jabetza industrial eta intelektualeko eskubideen Kudeaketan. Kanpoan gelditzen dira Gipuzkoako Lurralde Historikoaren enpresa ondareari dagokionak.

c)    Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondasun eta Eskubideen Inbentario Orokorra egitea eta eguneratzea; eta departamentuak kudeatzen duen ondareko ondasunak edo eskubideak ordezkatzen edo gauzatzen dituzten agiriak eta eskriturak edukitzea eta zaintzea.»

Lau.    11. artikuluaren e) eta f) letrak (Lurzoruaren eta Ondarearen Kudeaketako Zerbitzua) d) eta e) letrak izango dira, hurrenez hurren.

Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2022ko martxoaren 15a.

                                                        Diputatu Nagusia,      
                                                       Markel Olano Arrese.

     Mugikortasuneko eta Lurralde
     Antolaketako Departamentuko
                    Foru Diputatua,              
                Rafaela Romero Pozo.
           

      Gobernantza Departamentuko
                    Foru Diputatua,              
             Eider Mendoza Larrañaga.
         (1558)