1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

1/2022 Foru Dekretua, martxoaren 14koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzeko azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretua aldatzekoa.               

Diputatu nagusiaren azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzekoak, 9. artikuluan, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari esleitzen dio Foru Aldundiaren ondarearen Kudeaketa teknikoa; eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Ondareari buruzko uztailaren 9ko 8/1996 Foru Arauaren arabera, ondare horrek hartzen ditu gaur dauzkan edo etorkizunean izango dituen ondasun eta eskubide guztiak, besteak beste, sozietate publiko edo pribatuetako akzioak, partaidetzak eta kapitala ordezkatzen duten beste titulu batzuk, baita sozietate horiek jaulkitako obligazioak ere, hau da, «enpresa-ondarea» delakoa.

Enpresa-ondare horrek ezaugarri bereziak eta espezifikoak ditu eta, horiek horrela, Kudeaketa bereizia eskatzen du. Horregatik, komeni da Kudeaketa hori Ogasun eta Finantza Departamentuak egitea; eta enpresa-ondareaz bestelako ondarearen Kudeaketa Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren esku uztea, orain arte bezala, hau da, enpresa ondaretzat hartzen ez diren ondasun eta eskubideen Kudeaketa.

Horretarako, aldatu egin behar dira azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretuaren 9. eta 10. artikuluak, eragindako bi departamentu horien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzen dituztenak.

Horrenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 26.3.b) eta 64.2 artikuluetan diputatu nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.  Azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzekoa, aldatzea.             

Modu honetan aldatzen da azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzekoa:

Bat.    Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari buruzko 9. artikuluaren g) letra honela idatzita gelditzen da:

«g)  Enpresa-ondarea ez den ondare higiezin eta higigarriaren politika definitzea eta haren Kudeaketa teknikoa.»        

Bi.    Ogasun eta Finantza Departamentuari buruzko 10. artikuluaren i) letra honela idatzita gelditzen da:

«i)  Enpresa-ondarearen politika definitzea eta haren Kudeaketa.»

Hiru.    10. artikuluaren i) letra j) letra izango da.

Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2022ko martxoaren 14a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia. (1533)