2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako dirulaguntzen 2022ko deialdia.

Diputatuen Kontseiluak honako erabaki hau hartu du 2022ko martxoaren 1ean:

Diputatuen Kontseiluak, 2015eko otsailaren 10ean egindako batzarraldian, Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako diru laguntzen oinarriak onartu zituen.

Bosgarren oinarriaren bigarren atalak zehazten du dirulaguntzak emateko jarraibideari ofizioz emango zaiola hasiera, organo eskudunak onartu ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deialdi publikoaren bidez.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduak, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei ezartzeari buruzkoak, aurreikusitakoaren arabera emango dira.

Dirulaguntza lerro hau 2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan dago sartuta.

Deialdia onartzea da erabaki honen xedea, baimendu behar den gastuarengatik Diputatuen Kontseiluari baitagokio eskumen hori.

Hori dela eta, Diputatuen Kontseiluak, Gizarte Politiketako Departamentuko foru diputatuak proposatuta eta eztabaidatu ondoren,

ERABAKITZEN DU

Lehenengo.    Onestea Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako dirulaguntzen 2022ko deialdia, erabaki honen eranskin gisa doana, ondorengo lerroentzat:

1.    Gizarte eskuhartzeko programak egiteko dirulaguntzak.             

2.    Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak egiteko dirulaguntzak.

3.    Gizarte behar berrien eta gizarte arretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko dirulaguntzak.            

Bigarren.    Baimentzea 1.221.233,00 euroko gastua, ondorengo kontu sail eta xede hauetan banatuta:

Xedea

Destino

Zenbatekoa (€)

Importe (€)

Kontu saila

Partida

1. Gizarte esku hartzeko programak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de programas de intervención social

931.233,00

1.0801.010.481.00.01

2. Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de programas de prevención y sensibilización

250.000,00

1.0801.010.481.00.02

3. Gizarte behar berrien eta gizarte arretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación e innovación en caracterizar necesidades sociales emergentes y formas de atención social

40.000,00

1.0801.010.481.00.03

 

Aurreko zerrendak lehentasun ordena bat ezartzen du dirulaguntzen lerroen artean; beraz, horietariko baterako baimendutako gastua agortuko ez balitz, soberakoa lehentasunekoak direnetan aurreikusitako laguntzak osatzeko erabili ahal izango da.               

Deialdi honentzat hasieran aurreikusitako kopurua handitu edo txikitu egin dezake zenbatekoaren arabera horretarako eskumena duen organoak, dirulaguntzak emateko ebazpena hartu aurretik eta deialdi berririk egin behar izan gabe. Kopuru gehigarria eraginkorra izateko baldintza izango da dirulaguntza ematea ebatzi aurretik kreditua erabilgarri deklaratzea. 

Hirugarren.    Deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Interesatuek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietako Donostiako Epaitegietan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdia argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke. 

Donostia, 2022ko martxoaren 2a.—Imanole I. Eizmendi Galarza, Gizarte Politiketako Departamentuko idazkari teknikoa.               
                (1284)

ERANSKINA

2022ko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutako dirulaguntzena.

1.    Araudia.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 21.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, goian aipatu dirulaguntzen 2022ko deialdia egin da. Dirulaguntza horien oinarriak Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluaren 2015eko otsailaren 10eko erabakiaren bidez onartu ziren (2015eko otsailaren 16ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 30. zk.).

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Erregelamenduak, Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei ezartzeari buruzkoak, aurreikusitakoaren arabera emango dira. Deialdi honen barruan entitate bakar bati emandako minimis motako dirulaguntzak ezingo du guztira 200.000 eurotik gorakoa izan hiru zergaldietako edozein alditan, kontuan hartuta aldi horretan jasotako gainerako laguntzak; horrela aurreikusten baitu aipatutako erregelamenduak 3.2 artikuluan.      

2.    Aurrekontu kredituak.

Deialdi honetarako, aurrekontuko 1.221.233,00 euro xedatu dira guztira, modu honetan banatuta:        

Xedea

Destino

Zenbatekoa (€)

Importe (€)

Kontu saila

Partida

1. Gizarte esku hartzeko programak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de programas de intervención social

931.233,00

1.0801.010.481.00.01

2. Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de programas de prevención y sensibilización

250.000,00

1.0801.010.481.00.02

3. Gizarte behar berrien eta gizarte arretaren inguruko ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko dirulaguntzak /

Subvenciones para la realización de proyectos de investigación e innovación en caracterizar necesidades sociales emergentes y formas de atención social

40.000,00

1.0801.010.481.00.03

 

3.    Baldintzak.

1.    Laguntza hauen hartzaile izan daitezke baldintza hauek betetzen dituzten entitateak:

a)    Irabazi asmorik gabeko entitate pribatua izatea, legez behar bezala eratua.

b)    Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroan inskribatuta egotea.

c)    Ez eragitea onuradun izateko debekuek: 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4. ataletan aurreikusitakoek.

d)    Egitura nahikoa edukitzea programaren helburuak beteko direla bermatzeko.

e)    Gizarte Politiketako Departamentutik lehenago jasoak dituzten dirulaguntzei dagozkien gastuak behar den neurrian eta aurreikusitako epeetan zurituak izatea.

f)    Lehen oinarri orokorrean definitutako pertsonekiko, taldeekiko edo kolektiboekiko esku hartzea izatea helburutzat, talde horietan sentsibilizazioan eta prebentzioan lan egiten dutenak sartuta (soilik 3. lerroko dirulaguntzen kasuan).

2.    Berariaz baztertuta daude laguntza hauek eskuratzeko:             

a)    Estatuaren, Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren, tokiko erakundeen eta aurrezki entitateen mendeko entitateak.        

b)    Sartzeko eta parte hartzeko askatasuna mugatzen duten entitateak.

c)    Helburuei, onartze sistemari, funtzionamenduari, ibilbideari edo jarduerari dagokienez, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunaren printzipioaren kontra doazen entitateak.

d)    Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuarekin lankidetza hitzarmen bat sinatuta duten erakundeak (soilik 1. lerroko dirulaguntzen kasuan).

3.    Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4. ataletan aurreikusitako debekuek eragiten ez diotela egiaztatzeko, eta bereziki, zerga obligazioetan eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko, erantzukizuneko adierazpena egin dezake eskatzaileak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak emango dion ereduari jarraikiz. Erantzukizuneko adierazpena eskaerarekin batera aurkeztu beharko du.

4.    Dokumentazioa.

1.    Eskaera bakar bat aurkeztu ahal izango da dirulaguntza lerro bakoitzeko. Hala ere, eskaera bakoitzak programa bakarra edo gehiago bildu ahal izango ditu, gehienez lau.

2.    Ardurapeko adierazpena, deialdi honetan eranskin gisa doan ereduaren araberakoa, eta eskaera telematikoan ere sartzen dena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan ezarritakoari jarraiki, entitate onuradun izaera lortzeko debekurik ez duela adierazten duena, baita emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legearekin zerikusia duena ere. Eta enpresak egungo urte fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jasotako «de minimis» laguntzei buruzkoa.

3.    Datuak komunikatzeko formularioak internet bidez aurkeztu beharko dira nahitaez, sinadura elektronikoa edo pasahitza erabilita. Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duen 2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuan, eta 2013ko urtarrilaren 23ko 102/2013 Foru AginduanGipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuko dirulaguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzekoan (2013ko urtarrilaren 29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 19. zk.)–, xedatutakoari jarraikiz ezartzen da obligazio hori.

Eransten diren eskaera eta dokumentazio osagarria internet bidez aurkeztuko dira dirulaguntzen atarian barrena, arestian aipatutako 2010eko irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuari eta 2013ko urtarrilaren 23ko 102/2013 Foru Aginduari jarraikiz. Atari hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dago (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak).       

4.    Deialdi honi buruzko informazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak).

5.    2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 53.1.d) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, entitate eskatzaileek ez dituzte aurkeztu beharko jada Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku dauden dokumentuak. Halakoetan, eskaeran adierazi beharko da zein egunetan eta organotan edo bulegotan aurkeztu ziren dokumentu horiek; edo zein organok eta noiz egin zituen.

6.    Eskariak edo horrekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak ez badituzte identifikazio datu guztiak, edo akatsen bat baldin badute, edo osatzeke baldin badaude, 10 egun balioduneko epean akats horiek guztiak konpontzeko eskatuko zaio eskatzaileari, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraikiz; eta ohartaraziko zaio, eskatutakoa egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, aipatutako legearen 21.1 artikuluan aurreikusitako moduan.    

5.    Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

6.    Eskaerei buruzko erabakia hartzea eta jakinaraztea.

2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenaren, 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera, prozeduraren ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordezkatuko du eta jakinarazpena egintzat joko da eta lege ondorioak izango ditu ebazpena argitaratu eta biharamunetik.