2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkarteak (AEPROSER) zergak kudeatzeko izenpetzen duten Lankidetza Hitzarmenari Adenda.

2021eko abenduaren 30ean sinatu zen adenda, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta AEPROSERek zergak kudeatzeko 2020ko maiatzaren 27an izenpetu zuten hitzarmenaren edukia eguneratzen duena.

Dagozkion ondorioetarako eta denek jakin dezaten adendaren testu osoa argitaratzen da.

Donostia, 2022ko urtarrilaren 11.—Laura Gallastegui Amiama, idazkari teknikoa.         (147)

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkarteak (AEPROSER) zergak kudeatzeko izenpetzen duten Lankidetza Hitzarmena.               

ADENDA

ELKARTURIK

Alde batetik, Jokin Perona Lerchundi jauna Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren izenean diharduena, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 40. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Eta bestetik, Santiago Bellver Gabana jauna, Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkartearen (aurrerantzean, AEPROSER) lehendakaria, elkarte horren izenean eta ordezkaritzan diharduena, entitatearen estatutuen 11. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Bi aldeek hitzarmen hau izenpetzeko legezko ahalmen nahikoa aitortzen diote elkarri, eta xede horrekin honako hau,

ADIERAZTEN DUTE

Lehena.    2020ko maiatzaren 27an Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkarteak (AEPROSER) gizarte-lankidetzako hitzarmen bat sinatu zuten tributuen Kudeaketan, eta, horren bidez, bi erakundeen arteko oinarrizko lankidetza esparrua ezarri zen, hainbat zerga ereduen aurkezpenaren Kudeaketa eta zerga obligazioak betetzeko arloan laguntza eginkizunak burutzeko. Hain zuzen zerga eredu hauek:

— 60A eredua. Egintza juridiko dokumentatuak. Agiri administratiboak eta notaritzakoak.

— 60S eredua. Aitorpen-likidazioa. Sozietate eragiketak.

— 60T eredua. Aitorpen-likidazioa. Ondare eskualdaketak.            

Bigarrena.    Eredu horiek ZERGABIDEA plataforman sartuko dira (Gipuzkoako Foru Aldundian zerga-ereduak egin eta aurkezpena); beraz, bide horren bidez aurkeztu ahal izango dira, ereduak web-zerbitzuen bidez bidali ordez.          

Hirugarrena.    Gainera, gaur egun ZERGABIDEA plataforman sartu dira Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ereduak, hau da,

670 eredua. Oinordetzak.

671 eredua: Dohaintzak.

672 eredua: Bizitza Aseguruak.

Laugarrena.    Hitzarmenaren zazpigarren klausulan jasotakoari jarraituz hitzarmenaren edukia edozein unetan eguneratu edo aldatu ahal izango da, aldeen adostasunarekin, horretarako dagokion eranskina sinatuz.

Bosgarrena.    Aurrekoaren ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkarteak (AEPROSER), Kudeaketa eraginkorragoa izan dadin, komenigarritzat jo dute, 2020ko maiatzaren 27an aldeek sinatutako hitzarmenaren edukia eguneratzea, alde batetik, hasierako hitzarmenean jasotako ereduak ZERGABIDEA plataforma erabiliz aurkezteko aukera aurreikusteko, eta, bestetik, hitzarmenaren ondorioak Oinordetzen gaineko Zergaren aipatutako ereduetara zabaltzeko.          

Gauzak horrela, bi aldeek erabakitzen dute 2020ko maiatzaren 27an sinatutako lankidetza hitzarmenaren adenda hau sinatzea, ondoko klausulei jarraituz:               

KLAUSULAK

Lehena.    Adendaren xedea.

Adenda honen xedea da 2020ko maiatzaren 27an aldeek sinatutako hitzarmenaren edukia eguneratzea:

a.    Hasierako hitzarmenean eta adenda honetan jasotzen diren zerga ereduak ZERGABIDEA plataforma erabiliz aurkezteko aukera jasotzea, eta

b.    Hitzarmenaren ondorioak Oinordetzen gaineko Zergaren hainbat eredutara zabaltzea.

Bigarrena.    Jatorrizko hitzarmenaren lehen klausula aldatzeka.

Aldatu egiten da 2020ko maiatzaren 27an aldeek sinatutako hitzarmenaren lehen klausula, eta honela geratzen da idatzita:            

Hitzarmen honen xedea da oinarrizko lankidetza esparrua ezartzea Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuaren (aurrerantzean, Departamentua) eta Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkartearen (aurrerantzean, AEPROSER) artean, hainbat zerga ereduen aurkezpenaren Kudeaketa eta zerga obligazioak betetzeko arloan laguntza eginkizunak burutzeko. Hain zuzen zerga eredu hauek:

— 60A eredua. Egintza juridiko dokumentatuak. Agiri administratiboak eta notaritzakoak.

— 60S eredua. Aitorpen-likidazioa. Sozietate eragiketak.

— 60T eredua. Aitorpen-likidazioa. Ondare eskualdaketak.            

— 670 eredua. Oinordetzak.

— 671 eredua. Dohaintzak.

— 672 eredua. Bizitza aseguruak.

Hitzarmen honek AEPROSERen bazkideentzat ere sortuko ditu ondorioak. Horretarako, entitate horiek hitzarmenera bildu beharko dira bere ordezkaritza duen pertsonak I. eranskin gisa ageri den atxikimendu agiri indibidualizatua sinatuz. Bertan, besteak beste, berariaz adierazten da hitzarmenaren edukia osorik onartzen dela.

Bigarrena.    AEPROSERen bazkide diren entitateen erakundeen hitzarmenari atxikitzea.

AEPROSERen bazkide diren entitateek hitzarmenean aurreikusitako jarduerak egin ahal izateko, hari atxikitzeko dokumentu indibidualizatua sinatu beharko dute, eta bertan adieraziko dute zein zergatarako atxikitzen diren.

Dagozkion ondorioetarako, aldatu egiten da hitzarmenari atxikitzeko dokumentu indibidualizatua, jatorrizko hitzarmenaren I. eranskin gisa agertzen zena. Horren ordez, adenda honen I. eranskin gisa agertzen dena jarriko da, eta jatorrizko hitzarmenaren zati bihurtuko da, adenda sinatu ondoren.

Hasierako hitzarmenari atxikitzeko dokumentua sinatu zuten erakundeek banakako atxikitze-agiri berria aurkeztu beharko dute, baldin eta beren lanbide-jarduera dela-eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren zerga-ereduak aurkeztu behar badituzte.

Hirugarrena.    Zergapekoen ordezkaritza egiaztatzea.  

Hitzarmenari atxikitako erakundeek hitzarmenean aurreikusitako edozein jarduketa egiteko beste zergadunen izenean, horien ordezkaritza nahikoa izan beharko dute.          

Aitorpen edo autolikidazioak hirugarren pertsona edo entitateen izenean aurkezten badira horien ordezkaritza nahikorik izan gabe, bidezko diren erantzukizunak eskatuko dira.            

Dagozkion ondorioetarako, aldatu egiten da jatorrizko hitzarmenaren II. eranskin gisa ageri zen ordezkaritza-eredua, eta, haren ordez, adenda honen II. eranskin gisa ageri dena jarriko da, eta jatorrizko hitzarmenaren zati bihurtuko da, adenda sinatu ondoren.

Laugarrena.  Hitzarmenaren xede diren ereduak eta eskakizunak aurkeztea.

Autolikidazioak aurkeztean eta, hala badagokio, ordaintzean, dagokion zerga aurkezteko eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren zuzenbide publikoko sarrerak bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen bidez ordaintzeko araudi erregulatzailean ezarritako betekizunak eta baldintzak beteko dira.  

Hitzarmen honi atxikitako erakundeek bertan jasotzen diren zerga ereduak aurkezteko soilik bitarteko elektronikoak erabiliko dituzte, web-zerbitzuen bidez edo ZERGABIDEA plataformaren bidez.

Eredu horiek ZERGABIDEA plataforman sartu ondoren, hori izango da onartuko den aurkezpen-bide bakarra, hargatik eragotzi gabe bi bide horiek aldi baterako erabiltzeko baimentzea, Ogasun eta Finantza Departamentuak egokitzat jotzen duen aldian.   

Eta adostasuna erakusteko, bi aldeek adenda hau izenpetzen dute, bi aletan, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

Ogasun eta Finantzetako foru diputatua.

Finantza Entitate eta Korporazioen Prozesu eta Zerbitzuak Kanpora Ateratzeko Sozietateen Espainiako Elkartearen (AEPROSER) lehendakaria.