3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DONOSTIA KULTURA
ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOA

Iragarkia

2021eko abenduaren 22ko dataz, Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren Zuzendari Kudeatzaileak honako ebazpen hau eman du:

«Donostian 2022an Jaialdiak antolatzeko» emango diren diru-laguntzak arautuko dituzten oinarriak onestea.              

Donostia, 2022ko urtarrilaren 4a.—Zuzendari-kudeatzailea.           
                (46)

Donostian 2022an jaialdiak antolatzeko diru laguntzak emateko prozedura arautzen duten oinarriak.             

1. artikulua.    Xedea.

Donostian musika, antzerki, dantza, liburu, ikus-entzunezko eta ikusmen arteen jaialdiak, diziplina anitzeko adierazpenak baztertu gabe, antolatzeko diru laguntzak lehiaketa bidez emateko prozedura arautzea da oinarri hauen xedea.      

Jarduerek honako baldintzak bete beharko dituzte:

— Donostian gauzatuko dira 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra.

— Ikuspegi ekonomikotik bideragarriak izan behar dute (hori egiaztatzeko aurrekontu orekatua aurkeztu beharko da) eta oinarri hauetako 14. artikuluan ezarritako mugak errespetatu behar dituzte.

2. artikulua.    Diru kopurua.

Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak (aurrerantzean Donostia Kultura) deialdi honetarako izendatutako diru kopurua 100.000 eurokoa da, gutxi gorabehera.

Diru kopuru hori gehieneko kopurua da, eta gutxi gorabeherakoa.

Bestalde, deialdi honetako diru laguntzak emateko beharrezkoa izango da kreditu egoki eta nahikoa izatea 2022ko Aurrekontuan.

2022ko Aurrekontuan onartutako kreditua hasiera batean aurreikusitakoa baino handiagoa izanez gero, deialdiari aplikatzea edo ez erabaki ahal izango du, beste deialdirik egin behar izan gabe.

3. artikulua.    Organo eskuduna.

Donostia Kulturako Zuzendari Kudeatzailea da oinarri hauek onartzeko eskumena duen organoa.

4. artikulua.    Aplikatu beharreko araudia.

Diru laguntza hauek emateko eta emailea eta erakunde onuraduna elkarri lotuko dituen harreman juridikoa finkatzeko, oinarri hauek eta diru laguntzak ematen direnean indarrean dauden arauak bete beharko dira.

Oinarri hauetan aintzat hartu ez diren kontu guztietarako, Diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (aurrerantzean Diru laguntzen Lege Orokorra) eta 887/2006 Errege Dekretuak hura garatzeko onartutako Erregelamendua hartuko dira kontuan.

Era berean, diru laguntza hauek emateko modua eta diruz lagundutako proiektu eta jarduerak gauzatzea arautuko dira honako hauek erabilita: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa eta Donostiako Udalaren IV. Berdintasun Plana. 

Era berean, diru-laguntza hauek 2018-2022 Euskararen Erabilera Normalizatzeko 6. Plangintzaren esparruan baitan garatuko dira.

5. artikulua.    Eskatzaileak.

Oinarri hauen arabera diru laguntzak eskatu ahal izango dituzte 1. artikuluan aipatutako jarduerak sustatzen dituzten pertsona fisiko edo juridiko pribatuek.

Eskatzaileek Donostian izan beharko dute egoitza eta jarduteko esparrua, edo egoitza Donostian ez dutenen kasuan, Donostia Kulturaren ustez hiriarentzat interes berezia duen jardueraren bat egin beharko dute.          

Azaroaren 17ko 38/2003 Diru laguntzen Lege Orokorraren 13.2 artikuluan (2003ko azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) aurreikusitako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak ezingo dira diru laguntza hauen onuradunak izan. 

Norbanakoek edo erakundeek ezingo dute diru laguntzarik jaso, baldin eta Donostiako Udalarekin edo haren mendeko erakunde autonomoekin nahiz entitateekin dituzten zorrengatik premiamendu bidez ordainarazteko prozeduretan hasita badaude, ez eta Udalarekiko zerga obligazioak ordaintzeke badituzte ere, harik eta zor horiek benetan ordaindu eta kitatzen dituzten arte; salbuespen bakarra izango da zorrak geroratuta edo epeka ordaintzeko izatea edo halakoen exekuzioa bertan behera utzita egotea.

Era berean, ezingo dira laguntzen onuradun izan martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoak, Elkartzeko Eskubidea arautzekoak, 4. artikuluko 5. eta 6. ataletan araututako debeku zioak dituzten elkarteak (2002ko martxoaren 26ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

Bestalde, ezingo dituzte jaso honako diru laguntza hauek sexu bereizkeria egin izanaren ondorioz zigor administratiboa edo penala jasotakoek, zigorrean xedaturiko epean.   

Diru laguntzen onuraduna izateko aurreko ataletan aipatutako debekurik ez duela egiaztatu beharko du eskatzaileak, 12222n/12223n eskaera inprimakiko erantzukizunpeko adierazpenaren bidez edota Diru laguntzen Lege Orokorrak 13.7 artikuluan xedaturiko beste edozein baliabide erabilita.        


6. artikulua.    Diru laguntza eskaera.

Entitate interesdunek baliabide elektronikoak erabiliz eskatu eta egin behar dituzte izapide guztiak, oinarri hauetako 8. artikuluan adierazitako eran.     

Diru laguntza eskaerak eredu ofizial elebidunean (12222n/
12223n eredua) egingo dira. 8. artikuluan adierazitako Udalinfo bulegoetan eta udal webgunean dago eskuragarri eredua: www.donostia.eus/Bulegobirtuala/Tramiteak.        

Eskatzaileek diru laguntza eskaera bakarra aurkeztu ahal izango dute.

Eskaera eredua osotasunean bete beharko da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legeak ezartzen du interesdunek eskubidea dutela administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok prestatutako dokumentuak ez aurkezteko».   

Diru-laguntza eskabidea aurkezteak berarekin ekarriko du erakunde eskatzailearen baimena, organo emaileak Ogasunak eta Udal Dirubilketak eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak eman beharreko ziurtagiriak jaso ditzan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 23.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, zerga arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituela egiaztatzeko.   

Zergak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ordaintzen dituztenek kasuan kasuko Ogasunak emandako ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.

Egiaztagiri horiek baliodunak izango dira ematen diren egunetik eta hurrengo sei hilabeteetan. Diru laguntza jasotzen duen kontzeptu bakoitza ordaintzen den unean egiaztagiria eman zen egunetik sei hilabete baino gehiago pasatu badira, organo emaileak zuzenean jasoko du ziurtagiri telematiko berria, edo entitateek, zergak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ordaintzen badituzte, aurkeztu beharko dituzte berriro korrontea dagoela frogatzen duten ziurtagiriak.

Diru laguntza eskatzean edo diru laguntzaren zatiak ordaintzen zaizkienean pertsonek eta erakundeek ez badauzkate egunean Udal Zerga Biltegiari, Ogasunari edota Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko zergak, 10 egun emango zaizkie, horren berri ematen zaien hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita, betekizun horretan egunean daudela egiaztatzeko.       

7. artikulua.    Dokumentazioa.

Oinarri hauei erantsitako 12222n/12223n ereduaren arabera egindako eskaerekin batera honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira ezinbestez:

*  Aurkeztutako proiektua jasotzen duen jatorrizko dokumentua, pertsona eskatzaileak edo eskumena duen erakunderen organoak onartua, laguntzen den proiektuaren gastuak (kontzeptua eta zenbatekoa) eta diru sarrerak (jatorria eta zenbatekoa) biltzen dituen aurrekontuarekin batera.

Horretarako, eskaturiko xehetasun guztiak biltzen dituen eredua (12224n) oinarriekin batera eranskinean azaltzen da, gida moduan erabiltzeko. Eredua erabiltzen ez bada, aurkeztutako dokumentuak datu horiek guztiak jaso beharko ditu.

*  Ingurumen memoria (I eranskina).

Ingurumen memoria bat aurkeztu beharko da, I. eranskinean jasotzen den txantiloiari jarraikiz.

*  Hondakinak sor ditzaketen objektuak (puxikak, lanparatxoak, publizitate orriak, plastikozko ahatetxoak…) ingurunean (airean, lurrean, ibaietan, etab) ez botatzeko konpromiso sinatua. Konpromiso sinatu hau nahitanahiezkoa da Sinatutako konpromiso hori nahitaezkoa da eta eskabidean bertan jasoko da (12222n/12223n eredua).

*  Pertsona edo erakunde eskatzaileari dagokion dokumentazioa.

Pertsona fisikoen kasuan, eskaera sinatzen duen pertsonaren nortasuna egiaztatzen duen agiria: Nortasun Agiri Nazionalaren, pasaportearen edo kideko agiriaren kopia.

Pertsona juridikoen kasuan:

a)  Herri Entitateen Erregistroan inskribatuta dauden erakundeek ez dute erakundeari buruzko agiri gehigarririk aurkeztu beharrik izango.

Dena den, sinatzailearen kargua ez badator bat Erregistroan agertzen denarekin, izendapen eguneratuaren egiaztagiria aurkeztuko da.          

b)    Herri Entitateen Erregistroan inskribatuta ez dauden erakundeek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

— Erakundearen eratze eskritura eta estatutuak edo araudi erregulatzailea, bai eta dagozkion erregistro publikoetan inskribatuta dagoela egiaztatzen duten agiriak ere.

— Identifikazio fiskaleko zenbakiaren txartela.

— Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren identitatea egiaztatzeko agiria, bai eta haren ordezkaritza ahalordea egiaztatzeko agiria ere.

Eskatzaileak interesgarritzat jotzen duen edozein dokumentu aurkeztu ahal izango du, aurrekoen osagarri.

8. artikulua.    Aurkeztea.

Inprimakiak, behar bezala beteta, modu telematikoan edo aurrez aurre aurkeztu ahal izango dira.

Ahal dela, bide telematikoa erabiliko da udal webgunearen bitartez eta bertan ezarritakoari jarraituz.              

www.donostia.eus/Trámites y Servicios\Catálogo de Trámites.

Online eskaerak sinadura elektronikoaren bidez sinatuko dira. Horretarako, Herri Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak 10. artikuluan ezartzen duen sistemetako bat erabiliko da.

Aurrez aurre aurkeztuz gero, udal webgunearen formatu digitalean baino ezingo da egin; deskargatu daitezkeen ereduak, horiek erabili behar dira, eta PDF artxiboetan aurkeztuko dira (CD, DVD edo USB euskarrian), formatu eta egitura hauetan:  

— Dokumentazio guztia PDF formatua duten fitxategietan erantsiko da, eta horretara 10 MB-ak gainditu gabe.

— Dokumentazio atal bakoitzeko, PDF fitxategi bakarra aurkeztuko da.

Eskaerak aurrez aurre tramitatuz gero, izapide elektronikoa bideratu eta eskatzaileei lagundu ahal izateko, Udalinfoko erregistroetan aurkeztuko dituzte eskabideak, behar bezala Beteta eta euskarri elektronikoan: astelehenetik ostiralera, Herritarrentzako Arreta Bulegoetan:

— Easo 41 (9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 18:00etara) (astelehenetik ostiralera).

— Morlans eraikina, Morlanseko biribilgunea, 1 (9:00etatik 14:00etara) (astelehenetik ostiralera).

— Altzako bulegoa, San Martzial plaza, 4 (9:00etatik 14:00etara) (astelehenetik ostiralera).

Udalinfoko langileek jasoko dituzte PDF formatuko fitxategiak, bai eta aurkeztu izanaren egiaztagiria emango ere.     

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein bitarteko erabilita aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

9. artikulua.    Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Epeak betetzeari dagokionez, ez da inolako salbuespenik egingo.

Eskaerak aurkezteko epea, beraz, oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hilean amaituko da, argitaratze egunaren ordinala eta epea amaitzen den egunaren ordinala berdinak izango direlarik, azken egun hau baliogabea ez bada, behintzat. Baliogabea izanez gero, hurrengo egun baliodunean amaituko da.

Muga eguneko hilean hasierako egunaren baliokiderik ez bada, hilaren azken egunean bukatuko da epea.     

10. artikulua.    Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzea.

1.  Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 45.1 b) artikuluan xedatzen duenez, atal honetan aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan: (http://www.donostia.eug/bulegobirtuala/ediktuenetairagarkientaula) argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.      

Egintzak Iragarki taula horietan argitaratzen diren eguna izango da epeak zenbatzeko kontuan hartuko dena.

Dena dela, organo instrukzio-egileak aditzera eman ahal izango du egintzak Iragarki Taulan jarri direla, bitarteko hauetakoren bat edo guztiak erabilita:

— Kultur etxeetako iragarki tauletan oharrak jarrita: Casares (Altza), Lugaritz (Antiguo), Loiola (Loiola), Egia (Egia), Larrotxene eta Intxaurrondo (Intxaurrondo), Ernest Lluch (Amara), Okendo (Gros) eta Aiete.

— Donostia Kulturaren eta Udalaren webgunetan aditzera emanda.

— Eskatzaileei telefono bidez, posta arruntaren bidez eta/edo mezu elektronikoen bidez jakinarazita.

2.  Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar eguneko epea emango zaie, egintza aipatutako Iragarki Taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita –aurreko atalean aipatutako bestelako komunikazio bitartekoak gorabehera–, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko.

Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela ulertuko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 39/2015 Legearen 68. artikuluak adierazitakoari jarraituz ebazpena egin ondoren.

11. artikulua.    Izapideak eta proposamena.

1.  Donostia Kulturaren Baliabideen Administrazio eta Kudeaketa Ataleko zuzendari teknikoari dagokio prozeduraren instrukzioa egitea.

Ebazpen proposamena egiteko beharrezkoak diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatzeko egin beharreko jarduera guztiak ofizioz egingo ditu organo honek. Beharrezkotzat jotako txosten guztiak eskatu ahal izango ditu, eta txosten horiek hamar egunen barruan igorriko dira, horien igorpena epe laburrago edo luzeago batean egitea eskatzen denean izan ezik; azken kasu horretan, ezingo da bi hilabete baino gehiago izan.

Organo instrukzio-egileak, ezer baino lehen, laguntza hauen onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatuko du. Espedientean sartuta egon behar du aipatutako organoaren txostenak, hark duen informazioaren arabera, onuradunak diru laguntzak eskuratzeko ezinbestekoak diren baldintza guztiak betetzen dituela adieraztekoak.   

2.  Organo instrukzio-egileak eskaerak aztertu eta gero, balorazioa egiteko xedez sortutako Balorazio Batzordeak txostena egingo du eta bertan azalduko dira egindako ebaluazioaren emaitzak.

Balorazio Batzordea erakundeko atal eta zerbitzuetako arduradunek osatuko dute.

3.    Espedientea eta Balorazio Batzordearen txostena ikusita, organo instrukzio-egileak behin-behineko ebazpen proposamena egingo du behar bezala arrazoituta; eta pertsona interesatuek hamar egun izango dituzte alegazioak aurkezteko.        

Ebazpen proposamenaren jakinarazpena Iragarki Taularen bidez egingo da, oinarri hauetako 10. artikuluan aipatutako komunikazio bitartekoak erabili badaitezke ere.        

Tramitazio hori saihestu ahal izango da prozeduran pertsona interesatuek aurkeztutako egintza edo alegazio eta probak baino ez daudenean, edo horiek baino kontuan hartzen ez direnean. Kasu honetan ebazpena behin betikoa izango da.            

4.  Alegazioak aurkezten badira, horiek aztertu ondoren, behin betiko ebazpen proposamena egingo du organo instrukzio-egileak, Balorazio Batzordearen txostena jaso ondoren.

Proposamenean honakoak jaso beharko dira: diru laguntza emango litzaiekeen eskatzaileen zerrenda eta laguntzaren zenbatekoa; egindako ebaluazioa eta kontuan hartutako balorazio irizpideak; eta ezetsitako eskaerak, ezesteko izan diren arrazoiak zehaztuta.              

12. artikulua.    Ebazpena.

1.    Behin betiko ebazpen proposamena onartu eta gero, Donostia Kulturaren zuzendari gerenteak prozeduraren ebazpena emango du, arrazoituta eta oinarrietan ezarritakoari jarraituz; gainera, prozeduran egiaztatu beharko dira ebazpenaren oinarriak.

2.  Ebazpenean berariaz jasoko da gainontzeko eskaerak baztertu egin direla, hala egin bada, eta zergatik baztertu diren.             

3.  Ebazpenean honakoak jasoko dira: diru laguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua eta Oinarri hauetan, edo diru laguntzak ematerakoan indarrean dagoen araudian, eskatutako gainontzeko baldintza eta betebehar guztiak.

Era berean, zerrenda batean jasoko dira, onuradun izateko oinarri erregulatzaileetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte ere, deialdian ezarritako kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditzen dutelako kontuan hartu ez diren eskaera guztiak. Oinarrietan aurreikusitako balorazio irizpideen arabera bakoitzari emandako puntuazioa adieraziko da bertan.            

Kasu horretan, onuradunetako batek diru laguntzari uko egingo balio laguntza hori emateko erabakia jakinarazi eta 15 egun naturaleko epean, diru laguntza ematen duen organoak, puntuazio ordenan atzetik dagoen eskatzaileari jakinaraziko dio 10 egun balioduneko epean diru laguntza proposamena onar dezan. Eskatzaileak proposamena onartzen duenean, organo eskudunak emakida ebazpena egingo du eta jakinarazi egingo du aipatutako bideak erabilita.            

Puntuazio ordenan atzetik dagoenak proposamena onartzen ez badu, berdin jokatuko da atzetik daudenekin. 

4.  Ebazpena Iragarki Taularen bidez jakinaraziko da, oinarri hauetako 10. artikuluan aipatutako komunikazio bitartekoak erabili badaitezke ere. Eskatzaileek 15 egun naturaleko epea izango dute, jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita, diru laguntzari uko egiteko. Diru laguntza onartutzat joko da lehen aipaturiko epean berariaz uko egiten ez badiote.     


5.  Behin betiko erabakia hartu eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, deialdi hau argitaratzen den egunetik kontatzen hasita. Denbora hori pasatu eta berariazko ebazpenaren jakinarazpenik egin ez bada, diru laguntza eskaerak ez direla onartu ulertu beharko dute eskatzaileek.

6.  Ebazpenak baliogabetzeko arrazoiak izango dira administrazio prozedurako legeetan aurreikusita daudenak. Arrazoi horietakoren bat izanez gero, diru laguntza eman duen organoak ofizioz berrikusiko du, edo, hala badagokio, kaltegarritasun deklarazioa egingo du eta ondoren aurkaratu, administrazio prozedurako legeetan xedatutakoari jarraituz. Ebazpenak ez dira ofizioz berrikusiko diru laguntza itzultzeko arrazoiak daudenean.      

7.    Era berean, 39/2015 Legearen 109. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da egintzak ezeztatzeko eta akatsak zuzentzeko.          

8.    Diru laguntza emateko kontuan izandako baldintzak aldatzea –baldin eta honen xedea betetzat ematen bada– eta, edonola ere, aldi berean edozein erakunde publikok edo pribatuk emandako diru laguntza edo bestelako laguntza bat lortzea, nahiko arrazoi izango da diru laguntzak emateko Ebazpena aldatzeko.

Aldaketa idatziz eskatu beharko da, proiektua egiteko epea amaitu baino lehen, eta berariaz baimendu beharko da. Ondorio horietarako, ebazteko eskumena duen organoak dagokion aldaketa ebazpena emango du, emandako diru laguntzaren zenbatekoak egokitzeko.     

13. artikulua.    Baloratzeko irizpideak.

Aurkeztutako proiektuak baloratzeko, honako irizpideak erabiliko dira:

a.    Proiektuaren interes kulturala: 45 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

Proiektuaren kalitate artistiko eta teknikoa.

— Izaera berritzailea.

— Ikus-entzule berriak sortu eta finkatzeko egiten duen ekarpena.

— Bertakoen parte hartzea programatutako jardueretan.  

— Nazioarteko proiekzioa, edo kanpoan izan dezakeen hedapena eta oihartzuna.

b.    Erakundearen ibilbidea eta jarduera: 5 puntu arte.     

Honako alderdi hauek baloratuko dira:

— Eskatzailearen ibilbidea eta kaudimena.       

— Jaialdiaren edizio kopurua eta gizartean erroturik dagoen.

— Azken edizioetako ikus-entzule kopurua.

c.    Aurrekontua eta bideragarritasun ekonomikoa: 20 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

Aurkeztutako aurrekontua aurkeztutako jarduera edo proiekturako egokia izatea.

Jarduerak sortutako diru sarrerak.

— Beste finantzaketa iturri batzuk (beste diru laguntza batzuk, babeslea).

d.    Euskararen erabilera: 10 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Hartzailearen araberako hizkuntza erabilera (haurrak, gazteak, publiko zabala…).

e.    Berdintasuna: 10 puntu arte.

Nagusiki honako alderdiak hartuko dira kontuan:

— Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako irizpideak barne hartzea elkarte eskatzailearen egituran eta funtzionamenduan.

— Genero berdintasunaren ikuspegia barne hartzea programaren helburuen eta ekintzen baitan.

f.    Ingurumena: 5 puntu arte.

Mugikortasuna, hondakinak eta energia arloetan ingurumen inpaktua gutxitzeko, Memorian zehaztutako neurriak hartuko dira kontuan. Balorazioa egitean, aintzat hartuko dira festibalaren tamaina eta arlo bakoitzari eragiten dion maila.     

g.    Zailtasun fisikoak edo sozialak dituzten ikus-entzuleei edukiak ahalbidetzeko ekintzak: 5 puntu arte.      

Diru laguntza jaso ahal izateko 50 puntu eduki behar dira gutxienez; gainera, 25 puntu lortu behar dira gutxienez, oinarri hauen 13. artikuluaren a) atalean (proiektuaren interes kulturalari buruzkoan).

14. artikulua.    Zenbatekoa eta mugak.

Diru laguntzen gehieneko zenbatekoa eskatzaileak aitortutako finantziazio beharra izango da, eta ezingo da hau baino handiagoa izan:

— Proiektuaren kostu osoaren % 50 baino handiagoa izan; hau da, gutxieneko finantzazioa aurkeztutako aurrekontuaren % 50 izango da. Finantzazio iturriak publikoak zein pribatuak izan daitezke.

— 20.000 euro; hau da, ez dira 20.000 eurotik gorako diru laguntzak emango.

Lortutako puntuazio osoa kontuan hartuta, eskaera guztien zerrenda antolatua egingo da, eta bertatik hautatuko dira bata bestearen atzetik puntuazio orokor handiena dutenak, erabilgarri dagoen kreditua amaitu arte.

Emango den diru-laguntza beti izango da eskatu denaren berdina edo txikiagoa. Berdinketa egonez gero, lehentasuna izango du 13. artikuluaren a) atalean (proiektuaren interes kulturalari buruzkoan) puntu gehien lortu dituenak.

Diruz lagunduko den proiekturen batek eskatu duen kantitatea baino gutxiago jasotzen badu, pertsona edo erakunde eskatzaileari horren berri emango zaio 10 egun balioduneko epean diru laguntza onar dezan. Diru laguntza proposamena onartzen ez badu, puntuazio ordenan atzetik dagoenari jakinaraziko zaio eta horrela hurrenez hurren.         

15. artikulua.    Diruz laguntzeko moduko gastuak.

Diruz laguntzeko moduko gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerarekin zerikusi estua dutenak, ezinbestekoak direnak eta deialdi honetan ezarritako epean eskatzen direnak edo diru laguntza emateko ebazpenean, edo haren aldaketetan, definituta daudenak. Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze kostua inola ere ezingo da izan merkatuko balioa baino handiagoa.

Diru laguntza izan dezakete diruz lagundutako proiektua egiteko pertsonaleko gastuak, finantza gastuak, aholkularitza juridikoko edo finantzarioko gastuak, notariotza eta erregistro gastuak, adituen gastuak eta administrazio gastu espezifikoak, baldin eta zuzenean lotzen badira diruz lagundutako jarduerarekin eta ezinbestekoak badira jarduera behar bezala prestatzeko eta gauzatzeko. Edozein kasutan, antolatzaileei egotzitako gastuek ezin izango dute gainditu diruz lagundutako proiektuaren kostu osoaren % 35a. Antolatzaileei egotzitako gastu horiek banakatu egin beharko dira diru-laguntza agiri bidez frogatzerakoan. Zehaztu egin beharko dira kontzeptuak, kantitateak eta onuradunak.            

Ken daitekeen BEZaren zenbatekoa ezin izango da diruz lagun daitekeen gastu gisa barnean hartu, baldin eta pertsona edo erakunde onuradunak zerga hori nahitaez aitortu behar badu. Kasu horretan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa frogagirien zerga oinarriari dagokiona izango da.

Zeharkako kostuak, berriz, diruz lagundutako jardueraren onuradunak konputatu beharko ditu, betiere zentzuz dagokion zatian –oro har onartzen diren kontabilitate printzipioen eta arauen arabera– eta beti kostu horiek jarduera benetan egiten den aldiari dagozkien heinean.   

Zeharkako kostuek ezin izango dute gainditu diruz lagundutako proiektuaren kostu osoaren % 10. Zeharkako kostuen barruan sartzen dira onuradunak garatzen dituen jarduerei egotz dakizkien kostu aldakorrak zein, jarduera jakin bati egozten ez bazaizkio ere, diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren egitura kostuak.

Tresneria ondasunen erosketa, halaber, laguntzaren justifikazioari egotz dakioke, baina soilik diruz lagundutako jardueraren garapenean izango duen amortizazioari dagokion zati proportzionalean –oro har onartzen diren kontabilitate arauen arabera–, betiere ondasunen erosketa diruz lagundu ez bada.    

Erabat kanpo geratzen dira higiezinei eta ibilgailuei dagozkien amortizazio gastuak.

Donostia Kulturaren espazio eta esparruak erabiltzen badira, diruz lagundutako jarduerek baldintza onuragarriagoak izango dituzte espazio horien alokairu prezioetan.              

16. artikulua.    Beste diru laguntzekin batera jasotzea.

Honako deialdi honetan xedaturiko laguntzak bateragarri izango dira helburu bererako edozein administrazio edo erakunde publikok nahiz pribatu nazionalek, Europar Batasunekok edo nazioartekok ematen dituzten beste diru laguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk lortzearekin, hurrengo atalean xedatua ere indarrekoa izango dela.

Deialdi honen Donostia Kulturak emandako diru laguntzak, berak bakarrik edo beste diru laguntza, laguntza, sarrera, eta errekurtsoekin batera, ezin izango du inola ere entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kostua gainditu.        

17. artikulua.    Onuradunaren betebeharrak.

Onuradunak honako betebehar hauek izango ditu:

a.    Diru laguntza emateko arrazoia izan den jarduera edo jardunbidea gauzatu zein konpromisoa hartzea.

b.    Jarduera gauzatu duela edo jardunbidea hartu duela eta diru laguntza eskuratzeko baldintzak eta betebeharrak bete dituela egiaztatzea.   

c.    Donostia Kulturari eta hirugarrengoei sortzen zaizkien kalteez erantzun beharko du. Horretarako, diruz laguntzen den proiektutik sortzen den erantzukizuna bermatzeko aseguru poliza bat kontratatu beharko du eta proiektua egikaritzen den bitartean mantendu.    

d.  Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko beharrezko baimenak eskuratzea eta haietan agindutakoa betetzea.             

e.  Diru laguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze lanak onartzea eta laguntza eskaintzea, eta era berean, kontrol organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere laguntzea; jarduera horiek egiteko eskatutako informazio guztia emango da.               

f.  Kontuen liburuak izatea, erregistroak beteta eta bestelako dokumentazioa behar den moduan ikuskatua izatea. Merkataritzarako legediak esaten duenaren eta diru laguntza jasoko duen onuradunaren sektorerako hitzarmenak dioenaren arabera egon beharko da dokumentazio guztia. Gainera, diru laguntzak arautzen dituzten oinarriak exijitutako kontabilitateko egoeraorriak eta erregistroak ere izan beharko dira, egiaztatze eta kontrol jarduerak egoki egiten direla egiaztatzeko.

g.  Jasotako diru laguntzaren erabilera egiaztatuko duten agiri guztiak gorde behar dira lau urtean, baita elektronikoak ere, egiaztatze eta kontrol jardueretarako erabil daitezkeelako. Epe hau justifikazioa aurkezteko epea bukatzen denetik hasita kontatuko da.

h.    Lagundutako proiektua laguntzeko beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz nazioartekoa) jasotako diru laguntzak, laguntzak, sarrerak edo baliabideak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada.

i.  Diru laguntza emateko kontuan izandako alderdi objektibo nahiz subjektiborik aldatu bada, horren berri ematea.    

j.  Oinarri hauek aurreikusitako egoeraren bat gertatuz gero, jasotako diru laguntza itzultzea.

k.    Diruz lagundutako jarduera zabaltzeko ekintzetan garbi adierazi beharko da Donostia Kulturak diru laguntza eman duela, erakundearen Komunikazio eta Irudi sailak II eranskinean «Komunikazioa eta Irudia» finkatzen duen irizpideen arabera.

l.    Jarduera gauzatzean pertsonaren oinarrizko eskubideak eta indarrean dagoen legeria errespetatu beharko dira; ez da ezeren bazterketarik egingo jaiotza, arraza, sexu, erlijio, iritzi edo beste edozein ezaugarri edo gorabehera pertsonal edo sozialengatik; eta bazterketa eragin dezaketen faktoreak izateagatik bazterkeria modu bat baino gehiago nozitzen duten pertsonen edo pertsona taldeen oinarrizko eskubideak ere errespetatu egin beharko dira, bazterketa faktore horiek direla sexua, etniaren jatorria, arraza ezaugarriak, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoak edo beste era batekoak, gutxiengo nazional batekoa izatea, ondasuna, jaiotza, elbarritasuna, adina, sexu orientazioa, sexu-genero identitatea edo beste edozein ezaugarri edo gorabehera pertsonal edo sozial.

m.    Diruz lagundutako jarduera ezagutarazteko edo osatzeko ahoz edo idatziz erabilitako elementu guztiak idaztea (argitalpenak, iragarkiak, idazkiak, propaganda, megafonia, webgunea…), euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz. Horrez gain, ekitaldi publikoetan mezuak euskaraz eman beharko dira bozgorailuetatik, edo lehenik euskaraz eta ondoren gaztelaniaz edo beste hizkuntzetan.         

Diruz lagundutako jarduera gauzatu duela egiaztatzean, betebehar hau ere egiaztatu beharko da (eranskineko 12225n ereduaren arabera),

Entitate eskatzaileek Euskara Zerbitzura jo ahalko dute testuak itzultzeko eta zuzentzeko, betiere zerbitzuaren baldintzak eta ezaugarriak betez gero.

n.    Indarrean dagoen lege araudi guztia bete beharko da, batez ere Emakume eta Gizonezkoen Berdintasunerako 4/2005 legea, lege hori dela bitarte debeku baita, besteak beste, pertsonen sexuaren araberako bazterkeria klase guztia, zuzenekoa nahiz zeharkakoa.

o.    Diruz lagundutako jarduerak sortutako komunikazio guztiak hizkuntza muinbakar edo inklusiboan egitea, eta emakumeen eta gizonezkoen irudiak estereotiporik gabekoak eta kopuruz ere parekoak izatea.

18. artikulua.    Ordainketa.

Diru laguntza bi zatitan ordainduko da:

— % 60 eskumena duen erakundeak emakida onartzen duen unean.

— % 40 oinarrietako 19. artikuluan ezarrita dagoen moduan diru laguntza justifikatzeko eskatu diren dokumentuak aurkeztu eta onartzen direnean.

Diru laguntza ezingo da ordaindu onuraduna zerga ordainkizunetan (Foru Ogasuna eta Udal biltegia) eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela egiaztatu arte edo zorduna bada, diru laguntza itzuli behar duela ebatzi delako.      

19. artikulua.  Diru laguntza agiri bidez frogatzea.

Diru laguntzak jasotzen dituztenek behar bezala egiaztatu beharko dute eskuratutako dirua laguntzaren xede diren eginkizunetarako erabili dutela.

Diru laguntza zertan gastatu den egiaztatzeko dokumentu hauek aurkeztu beharko dira beranduenez 2023ko martxoaren 31n:

1.    Diru laguntzak justifikatzeko inprimakia (12225n zk.ko eredua).

Zeharkako gastuen kasuan bakoitzari dagokion %a adieraziko da.

2.  Diru-laguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen direla frogatzen duen jarduketaren memoria, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazita.               

3.    Diru laguntzaren xede den jarduerari lotuta egin diren azterlan, programa, argitalpen, kartel, bideo eta gainerako dokumentu grafiko eta idatzien ale bana.       

Eskatutako dokumentuak faltako balira edo justifikazio-formularioan akats formalak antzemango balira, hala nola, aurkeztutako dokumentazioan akatsak egongo balira, interesatutako pertsonei hamar eguneko epe bat emango zaie akats hauen konponketarako: Epe hau dagokion errekerimendua Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatutzen hasita eta ere beti Oinarriek zehaztu ditzaketen beste komunikabideen erabileraren kalterik gabe (http://www.donostia.eus/oficinavirtual/tablondedictosyanuncio-en). Emandako epean antzemandako akatsak ez balira konponduko, izapiderako beraien eskubidean gainbehera etortzea aitortuko zaie beti ere 39/2015 Legeko 73 artikuluko terminoetan onartuko den aurretiazko ebazpen bidez.

Gastu subentzionagarriaren zenbatekoa 40.000 € baino gutxiago denean (obrak egitearen kostua izanez gero) edo 15.000 € baino gutxiago (hornidura eta zerbitzu kontratuak badira), entitate onuradunak eskaintza bana eskatu beharko die hiru enpresa hornitzaileri –horien lekukotasuna agiri bidez zurigarrietan utzita– zerbitzua emateko konpromisoa onartu edo ondasuna jaso aurretik; salbuespena izango dela diruz lagun daitezkeen gastuen ezaugarrien ondorioz, merkatuan halakoa eman edo saltzen duen nahikoa entitaterik ez egotea edo gastua eskaera bideratu aurretik egin izana.      


Proiektua egiteko epea aldatuz gero, justifikazioak aurkezteko epea jarduera amaitu ondorengo hilabetean amaituko da.

Hasierako aurrekontuan finantziazio propioaren ehunekorik azaltzen bada, azkeneko justifikazioan ere azaldu behar du, ehuneko hori erabiliko baita doikuntzak egiteko, egin beharrik bada.

Diru laguntzako ordainak bideratzeko, espedienteari erantsi beharko zaio behar bezala egiaztatuta dagoela ziurtatzeko organo instrukzio-egileak emandako egiaztagiria.

20. artikulua.    Itzultzea.

1.    Jasotako diru kopurua ordaindu eta berandutza interesak eskatzeko garaia izango da diru laguntza ordaintzen den momentutik emandako pizgarria itzuli behar dela erabakitzen den eguna arte, 38/2003 Diru laguntzen Lege Orokorra eta zehazten duen Arautegietan, nola oinarri berezietan aurre ikusten diren baldintzetan azaldu den egoeraren bat gertatuz gero.

2.    Itzuli beharreko kopuruak zuzenbide publikoko diru sarreratzat hartuko dira, eta beraz, premiamendu bidez eskatu ahal izango dira dirua ez bada erabakitako epearen barruan itzuli.

3.    Kudeaketa, ikuskapen edo kontrol funtzioetan emandako diru laguntzaren helburua, erabilera edo lorpen ez egokiaren zantzurik ondorioztatuko balitz, espedientean adieraziko dira zantzu horiek, eta beharrezkoak diren zuhurtziako neurriak hartu ahal izango dira.

21. artikulua.    Itzultze prozedura.

1.    Diru laguntza eman duen organoak eskumena izango du emandako diru laguntzaren kopuru osoa edo zati bat itzultzea exijitzen duen ebazpena emateko. Administrazioak itzultzea onartu edo likidatzeko eskubidea Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 39. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriko da.

2.    Diru laguntzak itzultzeko prozedura ofizioz hasiko da diru laguntza eman zuen organoak horrela eskatuz gero, goiko agindu bidez, beste organo batek horretarako eskaera arrazoitua eginez gero, gai hori kontrolatu edo ikuskatzeko eskumena duen organo batek eskatuta, salaketagatik edo partikularrak berak egindako jakinarazpenagatik.

3.    Prozeduraren izapideak egitean interesatuak entzuna izateko duen eskubidea bermatuko da beti.

4.    Emandako diru laguntzaren kopuru osoa edo zati bat ez dela behar bezala erabili egiaztatuz gero, organo eskudunak diktamen arrazoitua emango du, eta bertan azalduko ditu dirua itzultzera behartzen duen arrazoia edo arrazoiak zein diren, eta baita itzuli beharreko kopurua zenbat den ere; era berean, dirua nola eta noiz itzuli behar den ere azalduko da, eta dirua aurreikusitako epean itzultzen ez bada, premiamendu bidera joko da.

5.    Aurreko atalean deskribatu itzultze ebazpena jakinarazi eta gero, Finantza Zuzendaritza arduratuko da espedientearen izapideak egiteaz, eta horretarako kontuan hartuko ditu zuzenbide publikoko diru sarrerentzat aurreikusitako arauak.

6.    Administrazioko arau hausteak izan daitezkeen egiteen ondorioz itzultze prozedura hasiko balitz, organo eskudunari jakinaraziko zaio dagokion zigortzeko prozedura has dezan.     


7.    Itzultze prozedurari buruzko ebazpena erabaki eta jakinarazteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da, hasiera erabakiaren datatik kontatzen hasita. Epe hori igarota, ez bada berariazko ebazpenik eman, prozedura iraungi egingo da, baina horrek ez du esan nahi jarduerak ezingo direnik aurrera eraman amaiera arte, ez eta preskripzioa etenda geratuko denik ere egindako jarduerengatik, aipatu epearen amaiera arte.

8.    Diru laguntza eman duen organoak diru laguntza itzultzeko eskaera egin baino lehen, diru laguntzen Lege orokorraren 37. artikuluan jasotako edozein supostu bide, erakunde onuradunak bere borondatez itzuli ahalko du ES03 2095 0611 05 1060000006 kontu korrontean entitatearen izena, kopurua eta kontzeptua azalduz (Diru laguntza/proiektu diru itzultzea). Behin dirua sartu eta gero, erakunde onuradunak diru laguntza eman duen organoari bidali beharko dio diru sarreraren egiaztagiriaren kopia bat.

Dirua norbere borondatez itzultzeak ez du kentzen berandutze interesak kitatu beharra. Interes horiek diru laguntza ordaindu zen egunetik erakunde onuradunak egiaz itzuli duen arte kalkulatuko da. Aplikagarri izango den atzeratze interesa, diruaren interes legala % 25ean haunditua izango da, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legeak bestelakorik ezartzen ez badu.               

9.  Jarduera egin ostean edota diru-laguntza zuritzeko emandako epearen barruan diru-laguntzari uko egiten zaionean edota Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorrak bere 70.3 artikuluan adierazten duen errekerimendua egin aurretik zuri-laguntza zuritzeko emandako epez kanpoko kasuetan, erabili gabeko soberakinen itzulpenen berandutze interesa, diruaren interes legalarena izango da.

Itzulpena aurreko puntuan zehaztutako kontu zenbakian egingo da espreski adieraziz entitatearen izena, zenbatekoa eta kontzeptua (Diru laguntza/proiektu diru itzultzea). Behin dirua sartu eta gero, erakunde onuradunak diru laguntza eman duen organoari bidali beharko dio diru sarreraren egiaztagiriaren kopia bat.

10.    Interesen likidazioa organo instruktoreak egindu du entitate onuradunak dagozkion diru-sarrerak egin ostean.     

22. artikulua.  Arau haustea.

Administrazioko arau haustetzat hartzen dira diru laguntzak emateko 38/2003 Lege orokorrean zehaztuta dauden egite edo ez-egiteak, eta horiek guztiak zigortu egingo dira, baita zabarkeria hutsaren ondorio direnean ere.

23. artikulua.  Zigortzeko prozedura.

Zigorrak jartzeko organo eskuduna izango da une bakoitzean indarrean dagoen araudiaren eta eskumenak emateko egituraren arabera, aipatu eskumena duen erakundea.     

Zigortzeko prozedura izapidetzeko administrazioko prozedura nahiz herri administrazioen zigortzeko eskumena arautzen duten arauak beteko dira, eta halaber, diru laguntza publikoei buruzko arauek aurreikusitakoa.          


Arau hausteak lau urtera indargabetuko dira, egin ziren egunetik kontatzen hasita.

Arau hausteak laur urtera indargabetuko dira, zigorra ezartzeko eman zen ebazpena irmoa izan eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Erabakitako diru isunek ez dute loturarik izango diru laguntza itzultzeko betebeharrarekin, eta horiek kobratzeko aplikagarria izango da zuzenbide publikoko diru sarrerentzat aurreikusitako.            

24. artikulua.    Zigorrak.

Zigorrak ondorengo irizpideen arabera ezarriko dira, 38/2003 Diru laguntzen Lege Orokorra eta zehazten duen arautegia dioena kontutan hartuz.

25. artikulua.    Zigor prozedurarekin batera gertatzea.

Prozeduraren izapideetan agerian geratuko balitz onuraduna arau hauste penala eragin dezakeen egite edo ez-egite batean aurkitzen dela, Administrazioak jurisdikzio eskudunari jakinaraziko dio hori, eta zigor prozedura esekitzea erabakiko du ebazpen judizial irmoa eman arte. 

26. artikulua.  Beste zigor espediente batzuekin batera gertatzea.

Diru laguntza jaso duen jarduera garatzeko beharrezkoak diren baimenak ez betetzeak, egoki denean, dagozkion zigor espedienteak abiaraztea eragingo du, eta baimena eman zuen administrazio unitateak izapidetuko ditu horrelakoak.

Espediente horiek izan ditzaketen diruzko zigorrak, hain zuzen ere, jasotzeko dauden diru laguntzen kopuruen kontura gauzatu ahal izango dira.

27. artikulua.    Kalteak ondasun publikoetan.

Diru laguntza jaso duen jardueraren garapenean ondasun publikoetan kalteak egiten badira, horiek zehazteko kontraesanezko espedientea izapidetuko da. Eragindako kalteak konpontzeko edo birjartzeko zenbatekoa, berriz, jasotzeko dagoen diru laguntzaren kontura konpentsatuko da. Zenbateko hura guztia estaltzera iritsiko ez balitz, geratzen den kopurua kobratzeko egoki diren neurriak hartuko dira.

28. artikulua.    Argitaratzea.

Onuradunek jasotako diru-laguntzei publikotasuna eman beharko diete 19/2013 transparentzia, informazio publikora sarbidea eta gobernu onaren Legeak, abenduaren 9koak, ezartzen dituen zehaztapen eta baldintzen arabera. Lege horrek 5.4 artikuluan jasotzen duen aurreikuspena erabiltzen bada, Diru-laguntzen Datu Base Nazionalak bitartekari elektroniko bezala balioko du publizitate betebeharrak betetzeko.      

29. artikulua.    Oinarrien interpretazioa.

Oinarri hauek interpretatzeko inongo zalantzarik sortuz gero, oinarriak onartu dituen organoak argituko ditu.               

30. artikulua.    Helegiteak.

Honako oinarri hauen aurka gorako errekurtsoa aurkeztu ahalko da Kulturako eta Hezkuntzako zinegotzi ordezkariaren aurrean, hilabeteko apean.

Aipatu epea oinarri hauek argitaratu eta biharamunetik aurrera kontatzen hasiko dira.