3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

2022. ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra jendaurrean egoteko arauzko epea igaro da, eta alegaziorik egon ez denez, aipatutako Aurrekontua behin betikoz onartutzat jotzen da.   

Toki-erakundeen araubideari buruzko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 112.3 artikuluan, Toki-entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 15.3 artikuluan ezarritakoa beteaz, Aurrekontu orokorra osatzen duen Aurrekontu bakoitza, eta Aurrekontu bateratua kapituluka laburturik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira, 2022. urterako Zumaiako Udaleko eta bere erakunde autonomoaren plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendarekin batera:

AURREKONTU PROPIOA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................       4.888.456,00

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk. ..........       6.540.132,61

     III     Finantza gastuak .....................................              5.000,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................       2.074.548,19

      V      Kreditu globala eta bestelako ustek. ........            60.000,00

     VI     Inbertsio errealak ....................................       5.411.482,58

    VII    Kapital transferentziak ............................          100.000,00

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              5.000,00

     IX     Finantza pasiboak ...................................            56.024,28

                          Guztira .......................................     19.140.643,66

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Zuzeneko zergak .....................................       3.935.000,00

      II      Zeharkako zergak ...................................          190.000,00

     III     Tasak eta bestelako sarrerak ...................       2.275.460,63

     IV     Transferentzi arruntak .............................       8.701.156,79

      V      Ondare sarrerak ......................................            58.182,90

     VI     Inbertsio errealak besterenganatz. ...........                     0,00

    VII    Kapital transferentziak ............................          615.397,88

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              2.854,78

     IX     Finantza pasiboak ...................................       3.362.590,68

                          Guztira .......................................     19.140.643,66

KIROL PATRONATUAREN AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................          118.688,00

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk. ..........          885.163,00

     III     Finantza gastuak .....................................                 700,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................          180.400,00

     VI     Inbertsio errealak ....................................          100.000,00

                          Guztira .......................................       1.284.961,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

     III     Tasak eta bestelako diru-sarrerak ............          687.328,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................          497.633,00

    VII    Kapital transferentziak ............................          100.000,00

                          Guztira .......................................       1.284.961,00

AURREKONTU BATERATUA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................       5.007.154,00

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk. ..........       7.425.295,61

     III     Interesak .................................................              5.700,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................       1.781.315,19

      V      Kreditu globala eta bestelako uste. ..........            60.000,00

     VI     Inbertsio errealak ....................................       5.511.482,58

    VII    Kapital transferentziak ............................                     0,00

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              5.000,00

     IX     Finantza pasiboak ...................................            56.024,28

                          Guztira .......................................     19.851.971,66

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Zuzeneko zergak .....................................       3.935.000,00

      II      Zeharkako zergak ...................................          190.000,00

     III     Tasak eta bestelako dirusarrerak .............       2.962.788,63

     IV     Transferentzi arruntak .............................       8.725.156,79

      V      Ondare sarrerak ......................................            58.182,90

     VI     Inbertsio errealen besterenganaketa ........                     0,00

    VII    Kapital transferentziak ............................          615.397,88

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              2.854,78

     IX     Finantza pasiboak ...................................       3.362.590,68

                          Guztira .......................................     19.851.971,66

Erabaki honek administrazio bidea agortzen du, eta, hortaz, 21/2003 Foru Arauaren 18. artikuluaren arabera ondorengo errekurtsoak jarri daitezke:

Aurrekontu orokorraren eta plantilla organikoaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa iragarkiaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita bi hilabeteko epean jurisdikzio bereko eta Bilbon egoitza duen EAEko Auzitegi Nagusiaren aurrean.      

Lanpostuen zerrendaren aurka, hautazko berraztertze errekurtsoa plenoaren aurrean iragarkiaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa bi hilabeteko epean jurisdikzio bereko Donostiako epaitegian. Nolanahi ere, berraztertze errekurtsoa tartekatzen bada ezingo da auzibidera jo administrazio errekurtsoa berariaz eman bitartean edo administrazio-isiltasunaren ondorioak hasten diren arte.               

Zumaia, 2022ko urtarrilaren 5a.—Iñaki Ostolaza Esnal, alkatea.      (8367)

2022eko ZUMAIAKO UDALEKO PLANTILLA ORGANIKOA

KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

Plazaren izena

Plaza

kopurua

Taldea

Egoera

Oharrak

IZAERA NAZIONALA DUEN GAIKUNTZAKO ESKALA

Idazkari azpieskala

Idazkaria

1

A1

H

Bitarteko funtz.

1

Kontu-hartzailetza azpieskala

Kontu-hartzailea

1

A1

H

Bitarteko funtz.

1

Diruzaina

1

A1

H

Bitarteko funtz.

1

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Adm. Orok. Teknik.

2

A1

2H

Bitarteko funtz.

2

Administrazio eta giza baliabideen teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Partaidetza, Migrazio, Berdintasun eta Gazteria teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Kontu-hartzailetzako teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Kultura teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Liburutegi eta Artxibo teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Euskara eta Hezkuntza arduraduna

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Euskara teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Informatikako teknikari laguntzailea

1

A2/C1

H

Bitarteko funtz.

1

Administrarien azpieskala

Administraria

14

C1

8B

Plaza jabetzan duten funtz.

8

6H

Bitarteko funtz.

6

Kulturako teknikari laguntzailea

1

C1

H

Bitarteko funtz.

1

Menpekoen azpieskala

Atezaina

3

LT/E

1B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

2H

Bitarteko funtz.

2

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Goi-mailako teknikarien klasea

Hirigintza, ingurumen eta obren ard.

1

A1

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Erdi mailako teknikarien klasea

Gizarte zerbitzuetako arduraduna

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Gizarte langilea

4

A2

2-B

2-H

Plaza jabetzan duen funtz

Bitarteko funtz:

2

2

Arkitekto teknikoa

2

A2

1-B

1-H

Plaza jabetzan duen funtz

Bitarteko funtz:

1

1

Jardueretako eta ingurumen teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Turismo eta Merkataritza teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Teknikari laguntzaileen klasea

Haur teknikari laguntzailea

1

C1

H

Bitarteko funtz.

1

Turismo eta Merkataritza teknikari laguntzailea

2

C1

H

*Oharra

2

Ludotekako hezitzailea

2

C1

H

Bitarteko funtz.

2

Zerbitzu berezietako azpieskala

Udaltzaingoa klasea

Ofizialordea-Udaltzainburua

1

C1

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Agente Lehena

3

C1

H

2-Zerbitzu eginkizunaren bitartez beteta

1-Hutsik

3

Udaltzaina

9

C1

7B

Plaza jabetzan duen funtz.

7

2H

Bitarteko funtz.

2

Ofizioetako langileen klasea

Zerbitzuetako arduraduna

1

C1

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Ofiziala

2

C2

2B

Plaza jabetzan duen funtz.

2

Ofizial igeltseroa

1

C2

H

Bitarteko funtz.

1

Ofizial iturgina

1

C2

H

Hutsik

1

Peoia

4

LT/E

4H

Bitarteko funtz.

3

Hutsik

1

Garbitzailea

12

LT/E

12H

Hutsik

12

BEHIN BEHINEKO LANGILEENTZAT GORDETAKO PLAZAK

Komunikazioa arduraduna

1

 

 

Beteta

1

*Oharra: Turismo eta Merkataritza teknikari laguntzaile lanpostuari dagokion taldea C2tik C1era birsailkatzearen ondorioz, langileak beraien plaza jabetzan C2an izanik, bitartezko funtzionario izaeraz betetzen dute, barne promozio sistemaren bitartez, C1 taldera adskribituak izan arte.

 

 

 

2022eko ZUMAIAKO UDALEKO KIROL PATRONATUAREN PLANTILLA ORGANIKOA

 

LAN-KONTRATU DUNENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK              

Plazaren izena

Plaza

kopurua

Taldea

Egoera

Oharrak

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Goi-mailako teknikarien klasea

Gerentea

1

A1

B

L.K

(goi zuzendaritzako lan-kontratu bitartez Beteta)

1

 

KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

Plazaren izena

Plaza

kopurua

Taldea

Egoera

Oharrak

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Erdi mailako teknikarien klasea

Kiroletako teknikaria

1

A2

H

Hutsik

B = Beterik.

H = Hutsik.

L.K = Lan Kontratua.

ZUMAIAKO UDALEKO 2022KO LANPOSTUEN ZERRENDA/ RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA-2022

 

 

1. ALKATETZA/ ALCALDÍA

Identifikazioa/Identificación

Eskatutako baldintzak/Requisitos exigidos

Ordainketa/Retribución

Egoera/Situación

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

1.101

Komunikazio arduraduna/

Responsable de Comunicación

BB

E

E

1

1

IA/LD

A1

 

 

100

 

3

2020-07-29

29-07-2020

 

 

 

 

 

 

Urteko /Anual

35.439,18 €

Gordinak/brutos

 

 

2. IDAZKARITZA/ SECRETARÍA

Identifikazioa/Identificación

Eskatutako baldintzak/Requisitos exigidos

Ordainketa/Retribución

Egoera/Situación

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

2.101

Idazkaria/

Secretario/a

F

S

1

1

GNL/

CHN

A1

GN/

HN

1

100

 

4

1990-12-27

27-12-1990

27

25.334,40

 

 

 

OV

1

2.102

Administrazio orokorreko teknikaria/ Técnico/a de Administración General

F

N

2

1

L/C

A1

AO/AG

1

120

 

4

1-2009-02-16

1- 2016-12-31

25

22.310,26

 

 

 

1-OV

1-OV

 

2.103

Administrazio eta giza baliabideen teknikaria/ Técnico/a de Administración y RRHH

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

200

 

4

2006-12-21

21-12-2006

23

2.0147,26

 

 

 

O

 

2.104

Partaidetza, migrazio, berdintasun eta gazteria teknikaria/

Técnico/a de Participación, Migración, Igualdad y Juventud

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

200

 

4

2009-02-16

16-02-2009

21

19.496,73

 

 

 

OV

 

2.105

Informatika teknikari laguntzailea/

Técnico/a Auxiliar de informática

F

N

1

1

L/C

A2/
C1

AO/AG

1.3

200/
400

 

3

2009-02-16

16-02-2009

22

17.671,78

+18.93,24 (gehigarria,

talde egokitzapena)

(Adenda, adaptación grupal

 

 

 

OV

8

2.106

HAZ-administraria/

Administrativo/a SAC

F

N

3

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

2-2020-10-29

2-29-10-2020

1-2021-11-25

1-25-11-2021

19

18.189,92

 

 

 

1- O

2- OV

 

2.107

Administraria (Idazkaritza Orokorra eta Alkatetza)/ Administrativo/a (Secretaría General/Alcaldía)

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

30-12-1994

18

17.226,44

 

 

 

O

 

2.108

Administraria (Giza baliabideak eta Euskara eta Hezkuntza)/ Administrativo/a (RRHH y Euskera y Educación)

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

2009-02-16

16-02-2009

18

17.226,44

 

 

 

OV

 

 

3. KONTU-HARTZAILETZA/ INTERVENCIÓN

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

3.101

Kontu-hartzailea/

Interventor/a

F

S

1

1

GNL/CHN

A1

GN/

HN

2

100

 

4

1990-12-27

27-12-1990

27

25.334,40

 

 

 

OV

1

3.102

Diruzaina/

Tesorero/a

F

S

1

1

GNL/CHN

A1

GN/

HN

2

100

 

4

2018-07-26

16-07-2018

26

23.009,70

 

 

 

OV

1

3.103

Kontu-hartzailetzako teknikaria/

Técnico/a de Intervención

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

200

 

4

2012-01-26

26-01-2012

23

19.490,63

 

 

 

OV

 

3.104

Administraria (Errentak)/Administrati
vo/a (Rentas)

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

30-12-1994

18

17.226,44

 

 

 

O

 

3.105

Administraria (Kontabilitatea)/

Administrativo/a (Contabilidad)

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

30-12-1994

18

17.226,44

 

 

 

O

 

3.106

Administraria (Diruzaintza eta Zerga bilketa/Administrativo/a (Tesorería y Recaudación)

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

18

17.226,44

 

 

 

O

 


 

4. HIRIGINTZA, INGURUMEN ETA OBRAK/ URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y OBRAS

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

4.101

Hirigintza, ingurumen eta obren arduraduna/ Responsable de Urbanismo, Medioambiente y Obras

F

N

1

1

L/C

A1

AB/AE

1.1

110

 

4

2006-12-21

21-12-2006

27

24.664,78

 

 

 

O

 

4.102

Arkitekto teknikoa/ Arquitecto/a técnico/a

F

N

2

1

L/C

A2

AB/AE

1.2

210

 

3

1-1990-12-27

1-27-12-1990

1- 2020-12-17

1-17-12-2020

24

21.538,72

 

 

 

1-O

1-OV

 

4.103

Jardueretako eta ingurumeneko teknikaria/Técnico/a de Actividades y Medioambiente

F

N

1

1

L/C

A2

AB/AE

1.2

210

 

3

2006-12-21

21-12-2006

23

19.490,66

 

 

 

OV

 

4.104

Administraria/

Administrativo/a

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

30-12-1994

18

17.226,44

 

 

 

O

 

4.105

Zerbitzuetako arduraduna/

Encargado/a de Servicios

F

N

1

1

BP/PI

L/C

C1

AB/AE

2

400

1

2

2008-03-26

26-03-2008

21

18.252,08

 

 

 

O

 

4.106

Ofiziala/Oficial

F

N

2

1

L/C

C2

AB/AE

2

500

1

2

1-2016-12-31

1-31-12-2016

1-2017-12-31

1-31-12-2017

15

16.920,26

 

 

 

1-O

1-O

 

4.107

Ofizial iturgina/

Oficial fontanero/a

F

N

1

1

L/C

C2

AB/AE

2

500

1

2

2020-12-17

17-12-2020

15

16.920,26

 

 

 

V

 

4.108

Ofizial igeltseroa/

Oficial albañil

F

N

1

1

L/C

C2

AB/AE

2

500

1

2

2019-12-12

12-12-2019

15

16.920,26

 

 

 

OV

 

4.109

Peoia/

Peón

F

N

4

1

L/C

E-LT

AB/AE

2

600

1

1

1-2014-12-19

1-19-12-2014

1-2014-12-19

1-19-12-2014

1-2019-12-12

1-12-12-2019

1-2020-12-17

1-17-12-2020

12

15.210,86

 

 

 

1-OV

1-OV

1-OV

1-V

 

4.110

Garbitzailea/

Limpiador/a

L

N

12

3 1-% 94,59

 2-% 79,73

 3-% 90,52

 4-% 91,47

 5-% 74,44

 6-% 71,36

 7-% 71,19

 8- % 61,36

 9- % 72,87

 10- % 75,82

 11- % 80,09

 12- % 41,04

L/C

E-LT

AB/AE

2

600

 

1

2021-06-24

24-06-2021

12

15.210,86

 

 

 

Hutsik

 

 

5. GIZARTE ZERBITZUAK/SERVICIOS SOCIALES

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

5.101

Gizarte zerbitzuetako arduraduna/ Responsable de Servicios Sociales

F

N

1

1

L/C

A2

AB/AE

1.2

230

 

3

1990-12-27

27-12-1990

24

21.538,72

 

 

 

O

 

5.102

Gizarte langilea/ Trabajador/a Social

F

N

4

1

L/C

A2

AB/AE

1.2

230

 

3

1-2004-12-16

1-16-12-2004

1- 2008-03-26

1-26-03-2008

1-2019-12-12

1-12-12-2019

1-2019-12-12

1-12-12-2019

22

19.385,94

 

 

 

1-O

1-O

1-OV

1-OV

 

5.104

Administraria/

Administrativo/a

F

N

3

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1-1994-12-30

1-30-12-1994

1-2012-01-26

1-26-01-2012

1-2021-11-25

1-25-11-2021

18

17.226,44

 

 

 

1-O

2-OV

 

 

 

6. TURISMOA/TURISMO

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

6.101

Turismo eta merkataritza teknikaria/

Técnico/a de Turismo y Comercio

F

N

1

1

L/C

A2

AB/AE

1.2

200*

 

4

2006-12-21

21-12-2006

22

18.840,78

 

 

 

O

* 6

6.102

Turismo eta merkataritza tekn.-lag/

Técnico/a Auxiliar Turismo y Comercio

F

N

2

2

L/C

C1

AB/AE

1.3

400*

 

3

1-2009-02-16

1-16-02-2009

1-2010-09-30

1-30-09-2010

19

18.189,92

 

 

% 4

4 %

1-OV

1-OV

*3 eta 7

*3 y 7

 

7. KULTURA/CULTURA

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

7.101

Kultur teknikaria/

Técnico/a de Cultura

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

300

 

4

1993-01-18

18-01-1993

23

19.490,66

 

 

 

O

 

7.102

Artxibo eta liburutegi teknikaria/

Técnico/a de Archivo y Biblioteca

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

300

 

4

1992-11-26

16-11-1992

22

18.840,78

 

 

 

O

 

7.103

Kultur tekn. lag/

Técnico/a Auxiliar de Cultura

F

N

1

2

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

2009-02-16

16-02-2009

19

18.787,16

 

 

% 6

OV

2

7.104

Administraria/

Administrativo/a

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

1994-12-30

30-12-1994

18

16.330,58

 

 

% 2

O

4

7.105

Atezaina/Conserje

F

N

2

1

L/C

E-LT

AO/AG

5

600

 

2

1- 1993-12-30

1-30-12-1993

1- 2014-12-19

1-19-12-2014

12

15.210,86

 

 

 

1- O

1- OV

 

 

8. EUSKARA ETA HEZKUNTZA/ EUSKERA Y EDUCACIÓN

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

8.101

Euskara eta hezkuntza arduraduna/

Responsable de Euskera y Educación

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

300

 

TG

 

23

20.803,16

 

 

 

O

 

8.102

Euskara teknikaria/

Técnico/a de Euskera

F

N

1

1

L/C

A2

AO/AG

1

300

 

TG

 

21

18.021,64

 

 

 

O

 

8.103

Haur tekn. lag/

Técnico/a Auxiliar Infantil

F

N

1

1

L/C

C1

AB/AE

1.3

410

 

3

2009-02-16

16-02-2009

18

16.271,36

 

 

 

OV

 

8.104

Ludot.ekako hezitzailea/

Educador/a de Ludot.eca

F

N

2

3

%70

L/C

C1

AB/AE

1.3

420

 

3

2009-02-16

16-02-2009

15

14.482,44

 

 

 

O

 

8.105

Atezaina/Conserje

F

N

1

1

L/C

E-LT

AO/AG

5

600

 

2

1993-12-30

30-12-1993

12

15.210,86

 

 

 

OV

 

 

9. UDALTZAINGOA/POLICÍA LOCAL

Kodea/

Cód.

Lanpostuaren izena/

Denominación del puesto

LH

RL

LM

TP

Dot.

DM

RD

H

P

ST

GC

ES

AZ

SU

Tit.

GB

CC

HE

PL

Derrig. data/

Fecha prec.

LP M.

N. CD

BO

CE

DB

DE

OP

CP

NP

PP

Egoera/

Situación

Oharrak/

Observ.

9.101

Ofizialordea-udaltzainburua/

Suboficial Jefe de la Policía Local

F

N

1

2

L/C

C1

AB/AE

2

400

2

3

2017-12-28

28-12-2017

22

25.311,58

 

 

% 20

O

*5

9.102

Agente lehena/

Agente Primero (Cabo)

F

N

3

1

L/C

C1

AB/AE

2

400

2

3

1- 1990-12-27

1-27-12-1990

2- 2022-12-31

2-31-12-2022

21

18.791,25

 

 

 

2- ZB/CS

1- V

 

9.103

Administraria/

Administrativo/a

F

N

1

1

L/C

C1

AO/AG

3

400

 

3

2020-12-17

17-12-2020

18

17.226,44

 

 

 

OV

 

9.104

Udaltzaina/

Agente de la Policía Municipal

F

N

9

1

L/C

C1

AB/AE

2

400

2

2

1- 1990-12-27

1-17-12-1990

5- 1993-7-30

5-30-7-1996

2- 2006-12-21

2-2006-12-21

1- 2008-03-26

1-26-03-2008

16

17.428,74

 

 

 

7-O

2-OV

 

 

 

ZUMAIAKO UDALEKO 2022KO LANPOSTUEN ZERRENDAREN KODIFIKAZIOA/

CODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA-2022

 

1.1. SAILAK/DEPARTAMENTOS

Maila

Sailak

Nivel

Departamentos

1

ALKATETZA

1

ALCALDÍA

2

IDAZKARITZA

2

SECRETARÍA

3

KONTU-HARTZAILETZA

3

INTERVENCIÓN

4

HIRIGINTZA, INGURUMEN ETA OBRAK

4

URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y OBRAS

5

GIZARTE ZERBITZUAK

5

SERVICIOS SOCIALES

6

TURISMO

6

TURISMO

7

KULTURA

7

CULTURA

8

EUSKARA ETA HEZKUNTZA

8

EUSKERA Y EDUCACIÓN

9

UDALTZAINGOA

9

POLICÍA LOCAL

 

1.2. LAN HARREMANA/RELACIÓN LABORAL

LH- Lan harremana

RL- Relación Laboral

F

Funtzionarioa

F

Funcionario

L

Laborala

L

Laboral

BB

Behin-behinekoa

E

Eventual

 

1.3. LANPOSTU MOTA/TIPO DE PUESTO

LM-Lanpostu mota

TP-Tipo de puesto

S

Bakana

S

Singularizado

N

Ez bakana

N

No Singularizado

E

Konfiantza edo aholkularitza berezia

E

Confianza o asesoramiento especial

 

1.4. DOTAZIOA/DOTACIÓN

DOT-Dotazioa

DOT-Dotación

Lanpostu bakoitzari dagokion plaza kopurua

Número de plazas que corresponden a cada puesto

 

1.5. DEDIKAZIO MOTA/RÉGIMEN DE DEDICACIÓN

DM- Dedikazio mota

RD-Régimen de dedicación

1

Lanaldi arrunta

1

Jornada ordinaria

2

Dedikazio berezia

2

Dedicación especial

3

Lanaldi partziala

3

Jornada parcial

 

1.6. LANPOSTUA BETETZEKO SISTEMA/SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTO

H- Lanpostua betetzeko sistema

P- Sistema de provisión de puesto

L

Lehiaketa

C

Concurso

IA

Izendapen askea

L

Libre designación

GNL

Gaikuntza nazionala lehiaketa

CHN

Concurso habilitación nacional

 

 

2- ESKATUTAKO BALDINTZAK/REQUISITOS EXIGIDOS

2.1. SAILKAPEN TALDEA/GRUPO DE CLASIFICACIÓN

ST-Sailkapen taldea

GC-Grupo de clasificación

A1

A2

B

C1

C2

E-Lanbide Taldeak

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 76. artikulua

A1

A2

B

C1

C2

E- Agrupaciones Profesionales

Art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público

 

2.2. ESKALA/ESCALA

ES-Eskala

ES-Escala

GN

Gaikuntza nazionala

HN

Habilitación nacional

AO

Administrazio Orokorra

AG

Administración General

AB

Administrazio Berezia

AE

Administración Especial

 

2.3. AZPIESKALAK/SUBESCALAS

2.3.1. GAIKUNTZA NAZIONALA/HABILITACIÓN NACIONAL

AZ-Azpieskala

SU-Subescala

1

Idazkaritza

1

Secretaría

2

Kontu-hartzailetza eta Diruzaintza

2

Intervención-Tesorería

 

2.3.2. ADMINISTRAZIO OROKORRA/ADMINISTRACIÓN GENERAL

1

Teknikaria

1

Técnica

2

Kudeaketa

2

De Gestión

3

Administraria

3

Administrativa

4

Laguntzailea

4

Auxiliar

5

Mendekoa

5

Subalterna

 

2.3.2. ADMINISTRAZIO BEREZIA/ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

1

Teknikaria

1

Técnica

1.1.

Goi-mailakoa

1.1

Superior

1.2.

Erdi-mailakoa

1.2

Medio

1.3.

Laguntzaileak

1.3.

Auxliares

2

Zerbitzu Bereziak

2

Servicios Especiales

 

2.4. TITULUA/TÍTULO

TIT-Titulua

TIT-Título

100

Doktore, lizentziadun, ingeniari, arkitekto titulua edo baliokidea den gradua

100

Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o grado equivalente

110

Arkitektoa edo baliokidea den gradua

110

Arquitectura o grado equivalente

120

Zuzenbideko, Politika, Ekonomia edo Enpresa Zientzietako, Merkataritza Intendenteko edo Aktuarioko lizentzia edo baliokideak diren graduak

120

Licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o grados equivalentes

200

Ingeniari teknikoaren, unibertsitate-diplomadunaren, arkitekto teknikoaren, lanbide-heziketaren 3. mailako titulua edo baliokidea den gradua

200

Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de 3.er grado o grado equivalente

210

Arkitektoa edo baliokidea den gradua

210

Arquitecto/a técnico/a o grado equivalente

220

Arkitekto teknikoa edo baliokidea den gradua eta Ingurumen arloko prestakuntza gehigarria

220

Arquitecto/a técnico/a o grado equivalente y Formación adicional en el ámbito de medioambiente

230

Gizarte Ongizate Diplomatura edo baliokidea den gradua

230

Diplomatura en Trabajo Social o grado equivalente

300

Informatikako goi-mailako teknikaria titulua edo baliokidea

300

Título de Técnico Superior en Informática o equivalente

400

Batxilerra, LH2 edo baliokidea den titulu teknikoa

400

Bachiller, FPII o título técnico equivalente

410

Gizarte eta Kultur zerbitzuen arloko goi-maila

410

Grado Superior en el área de Servicios Socioculturales

420

C1 taldeari dagokion titulazioaz gain, aisialdiko begirale titulua izatea ezinbestekoa da

420

Además de la titulación correspondiente al grupo C1, es requisito tener el título de monitor/a de tiempo libre

500

Eskola-graduatua, 1. mailako lanbide-heziketa edo baliokidea den titulua

500

Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er grado o título equivalente

600

Eskola ziurtagiria edo baliokidea den titulua

600

Certificado de escolaridad o título equivalente

 

2.5. GIDATZEKO BAIMENA/CARNET DE CONDUCIR

GB-Gidatzeko baimena

CC- Carnet de conducir

1

B

1

B

2

B eta A2

A2 gidabaimena:

Praktiketako funtzionario izendatu ondoren, Akademian egiten den ikastaroa bukatu aurretik egiaztatu behar da

2

B y A2

Carnet A2:

Tras el nombramiento como funcionario/a en prácticas, debe certificarse antes de la finalización del curso de formación impartido en la Academia

 

2.6. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA/PERFIL LINGÜÍSTICO

HE- Hizkuntza-eskakizuna

PL- Perfil linguístico

1

1197ko apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan ezarritakoak (apirilak 17ko EHAA)

1

Los definidos en el Decreto 86/1997, de 15 de abril (BOPV del 17 de abril de 1997)

2

2

3

3

4

4

TG

Teknikari gaitua

TG

Técnico habilitado

 

2.7. DERRIGORTASUN-DATA/FECHA DE PRECEPTIVIDAD

Derrig. Data-Derrigortasun-data

Fecha Precep.- Fecha Preceptividad

 

 

3- ORDAINKETA/RETRIBUCIÓN

3.1. LANPOSTU MAILAKO OSAGARRIA/NIVEL COMPLEMENTO DE DESTINO

LP M- Lanpostu mailako osagarria

N. CD- Nivel Complemento de Destino

Funtzionarioak: 1etik 30erako mailak

Funcionarios: Niveles del 1 al 30

Laboralak: maila asimilatua

Laborales: nivel asimilado

 

 

3.2. BERARIAZKO OSAGARRI MAILA/NIVEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO

BO- Berariazko osagarria

CE- Complemento Específico

 

3.3. DEDIKAZIO BEREZIA/DEDICACIÓN ESPECIAL

DB- Dedikazio berezia

DE- Dedicación especial

 

3.4. NEKAGARRITASUN PLUSA EGUTEGIAGATIK/PLUS DE PENOSIDAD POR CALENDARIO

NP- Nekagarritasun plusa

PP- Plus de Penosidad

 

 

4- EGOERA/SITUACIÓN

4.1. EGOERA/SITUACIÓN

Egoera

Situación

O

Beteta

O

Provisto

V

Hutsik

V

Vacante

OV

Hutsik, baina aldi baterako langilearekin beteta

OV

Vacante ocupada provisionalmente

ZB

Hutsik, zerbitzu eginkizunaren bitartez beteta

CS

Vacante, cubierta mediante Comisión de Servicios

P

Praktikak

P

Prácticas

 

4.2. OHARRAK/OBSERVACIONES

1

Lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoen berariazko merezimenduak *

1

Méritos específicos de las bases específicas del concurso ordinario *

2

Kultur tekn-lag.

Tarte bereziko Berariazko Osagarrian % 6ko baliagarritasuna egutegi-lanaldiaren nekagarritasunagatik

2

Técnico/a Auxiliar de Cultura

En el Tramo Especial del Complemento Específico, un 6 % en concepto de disponibilidad por penosidad de calendario/jornada

3

Turismo tekn,-lag.

Tarte bereziko Berariazko Osagarrian % 4ko baliagarritasuna (egutegi-lanaldiaren nekagarritasunagatik)

3

Técnico/a Auxiliar de Turismo

En el Tramo Especial del Complemento Específico, un % 4 en concepto de disponibilidad por penosidad de calendario/jornada

4

Liburutegiko administraria.

Tarte bereziko Berariazko Osagarrian % 2ko baliagarritasuna (egutegi-lanaldiaren nekagarritasunagatik)

4

Administrativo/a de biblioteca

En el Tramo Especial del Complemento Específico, un % 2 en concepto de disponibilidad por penosidad de calendario/jornada

5

Ofizialorde-udaltzainburua.

Tarte bereziko Berariazko Osagarrian % 20ko erabateko baliagarritasuna eta urteko 45 orduko lanaldi luzatua.

5

Suboficial-Jefe de la Policía Municipal

En el Tramo Especial del Complemento Específico, un 20 % en concepto de disponibilidad absoluta y 45 horas anuales de jornada ampliada

6

Eskatutako tituluaz gain, ezinbestekoa da ondorengo titulazioak izatea:

- Ingelesa: Advanced titulua edo baliokidea izatea

- Frantsesa: DALF C1 edo baliokidea izatea

6

Además de la titulación exigida es requisito indispensable tener las siguientes titulaciones:

-Inglés: Advanced o equivalente.

- Francés: DALF C1 o equivalente.

7

Eskatutako tituluaz gain, ezinbestekoa da ondorengo titulazioak izatea:

- Ingelesa: First Certificate titulua edo baliokidea izatea

- Frantsesa: DALF C1 edo baliokidea izatea

7

Además de la titulación exigida es requisito indispensable tener las siguientes titulaciones:

-Inglés: First Certificate o equivalente.

- Francés: DELF B2 o equivalente.

8

Informatika teknikari-lag.

lanpostua B-taldetik A2/C1 taldera, kasu honetan, zehazki C1era, egokitzeagatik,

urteko ordainsari guztien diferentzia, antzinatasuna barne, berariazko osagarrian jasoko da, lanpostua B taldean sailkatzen den arte )

8

Debido a la adecuación del puesto de técnico/a auxiliar informático/a del grupo B al grupo A2/C1, en este caso, concretamente al grupo C1, la diferencia entre las dos retribuciones anuales por todos los conceptos incluida la antigüedad, se recogerá en el CE, hasta que el puesto se clasifique en el grupo B).

 

*Estaturako gaikuntza duten lanpostuen berariazko merituak.

Estaturako gaikuntza - Berariazko merezimenduak:

— Dagokion lanpostuaren (idazkaria, kontu-hartzailea edo diruzaina) kategoria bereko edo handiagoko lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,1 puntu urteko, gehienez 0,7 puntu arte.

— Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta dagokion lanpostuarekin (idazkaria, kontu-hartzailea edo diruzaina) zerikusia badute: 0,1 puntu ikastaro bakoitzeko, gehienez 0,4 puntu arte.

— HAEEk edota beste erakunde publiko batek dagokion lanpostuarekin lotuta antolatu dituen graduondoko unibertsitate tituluak, masterrak eta abar: 0,1 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 0,4 puntu arte.