3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

Errenterian alokairu soziala sustatzeko etxebizitza hutsetako obretarako 2022 urteko dirulaguntzak. BDNS (Identif.): 600784.      

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600784).     

Alkateak, 2021eko azaroaren 26an, 3122 dekretu zk.a, Errenteriako Udalak 2022. urtean eta 2022-2023 ikasturtean zehar dirulaguntzak ematea arautzeko oinarri orokorrak onartu ditu. 

Hirigintzako zinegotzi delegatuak, 2021ko abenduaren 15an, dekretu zk.a 3243, ebazpenean jasotzen diren diru-laguntzak ematea arautzen duen deialdia onartzea erabaki du. Horien artean:

— I. eranskina: 022 Errenterian alokairu soziala sustatzeko etxebizitza hutsetako obretarako.        

Lerro horretarako baimendutako gastua 50.000,00 eurotakoa da.

Eskaerak aurkezteko epea deialdiaren eranskinean zehazten da.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian (https://errenteria.eus/zu/dirulaguntzak/#hirigintza) eta Hirigintza sailean (tfnoa.: 943.449.603; posta elektronikoa: hirigintza@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2021eko abenduaren 15a.—Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria. (8077)