3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2022. urtean emango diren Kirolak Departamentuko dirulaguntzen deialdia. 5.1 Dirulaguntza Lerroa: Kirol Entitateak. Urteko Ohiko Jarduerak. BDNS (Identif.): 600667.     

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600667).     

2021eko azaroaren 26ko 3122 zenbakidun Alkatetzaren Dekretuaren bidez, Errenteriako Udalak 2022. urtean dirulaguntzak emateko Oinarri Orokorrak onartu dira.             

Kirolak Departamentuko zinegotzi delegatuak, 2021eko abenduaren 14an, dekretu zk.a 3226, ebazpenean jasotzen diren dirulaguntzak emateko deialdia onartzea erabaki du. Horien artean:

— 5.1. Dirulaguntza Lerroa: Kirol Entitateak. Urteko Ohiko Jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 37.050,00 eurokoa da.

Eskaerak aurkezteko epea hasiko da Gipuzkoako Lurralde Historiko Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunean eta amaituko da 2022ko otsailaren 1ean.

Deialdi honi buruzko informazioa interesa duten pertsona edo entitateek eskura dezakete Errenteriako Udalaren web orrian (https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=EU06712337) eta Kirolak Departamentuan, Galtzarabordako Kiroldegian, 2. solairuan (tfnoa.: 943.449.691 - helbide elektronikoa: kirolak@errenteria.eus).            

Errenteria, 2021eko abenduaren 15a.—Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria. (8051)