3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRENTERIAKO UDALA

2022. urtean emango diren Gizarte Zerbitzuak saileko dirulaguntzen deialdia. Diru-laguntza lerroa 7.1: Gizartekintzan egiten diren jarduerak. BDNS (Identif.): 600662.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/600662).     

Alkateak, 2021eko azaroaren 26ko datarekin, 3122 dekretu zk.a, Errenteriako Udalak 2022. urtean eta 2022-2023 ikasturtean zehar dirulaguntzak ematea arautzeko oinarri orokorrak onartu ditu.

Gizarte Zerbitzuak saileko zinegotzi delegatuak, 2021eko abenduaren 13an, dekretu zk.a. 2021/3205, ebazpenean jasotzen diren dirulaguntzak ematea arautzen duen deialdia onartzea erabaki du:

— Diru-laguntza lerroa 7.1: Gizartekintzan egiten diren jarduerak.

Lerro horretarako baimendutako gastua 39.000 eurotakoa da.

Eskaerak aurkezteko epea deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da eta 20 egun baliodun igaro ondoren amaituko da.

Pertsona edo kolektibo interesdunek Udalaren web orrian https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU067127268 eta Gizarte Zerbitzuak azpisailean (tfnoa.: 943.449.604; posta elektronikoa: gizarte.zerbitzuak@errenteria.eus) aurkituko dute informazio xehatua.

Errenteria, 2021eko abenduaren 14a.—Miren Alazne Korta Zulaika, Antolaketako ordezkaria.       (8050)