3
TOKI ADMINISTRAZIOA

HERNANIKO UDALA

Iragarkia

Uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Araua erregutzailearen eraginez eta horrekin bat eginez, jendaurrean jartzeko epea igarota, behin betikoa egin da 2021ko urriaren 16ko Udaleko Osoko Bilkurak hartutako hasierako Zerga Ordenantzen aldaketaren akordioa. Aldaturiko testu osoak honela dio.       

LEHENA.    Ordenantza fiskalen eranskin hauek aldatzea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

1.    ZERGAK

1.1.    Ondasun higiezinen gaineko zerga.

1.    Zergaren kuotak zehazteko ondoko karga tasa ezartzen da:

Lurzoru erresidentzialean kokatutako hiri ondasunak: 0,2025.

Lurzoru industrial edo tertziarioan kokatutako hiri ondasunak: 0,6000.

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: 1,0737.

2.    Hobariak: 2021an indarrean dauden hobariak mantentzen dira.

3.    IBI errekargua: 2021an indarrean dagoen % 100eko IBI errekargua mantentzen da.

1.2.    Ekonomi jardueren gaineko zerga.

1.    2021eko karga tasak mantentzea: % 2,2.

2.    2021an indarrean dauden hobariak mantentzen dira.

1.3.    Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga.

                                                                                Igoera            2022  
Potentzia eta ibilgailuaren mota                                       koef.          kuota

a)    Turismoak.

9 zaldi fiskaletik beherakoak .......................... 2,31         42,50

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak ................ 2,31         84,80

12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak............... 2,57      157,75

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak .............. 2,63      226,05

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak .............. 2,72      300,15

20 zaldi fiskaletik gorakoak ............................. 2,81      378,60

b)    Autobusak.

21 plaza baino gutxiago................................... 2,49      207,80

21 eta 50 plaza bitartean ................................. 2,52      298,60

50 plaza baino gehiago ............................ ...... 2,57      381,50

c)    Kamioiak.

1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria du-  
tenak .............................................................. 2,42      102,40

1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabil-       
garria dutenak ............................................. 2,44      202,90

2.999 kg-tik gorako eta 9.999 kg bitarteko       
karga erabilgarria dutenak ........................ 2,45      291,00

9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dute-   
nak ................................................................. 2,51      371,85

d)    Traktoreak.

16 zaldi fiskal baino gutxiago ......................... 2,40         42,50

16 eta 25 zaldi fiskal bitartean ........................ 2,43         67,40

25 zaldi fiskal baino gehiago........................... 2,42      201,25

e)    Trakzio mekanikoko ibilgailuak era-
mandako atoiak eta erdi-atoiak.

750 kg-tik gorako eta 1.000 kg-tik behera-      
ko karga erabilgarria dutenak................... 2,46         43,40

1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilga-  
rria dutenak .................................................. 2,47         68,65

2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria du-      
tenak .............................................................. 2,47      206,05

f)    Beste ibilgailu batzuk.

Ziklomotoreak .................................................... 2,40         10,85

125 cm³ bitarteko motozikletak ...................... 2,40         10,85

125 cm³ baino gehiagoko eta 250 cm³ bitar-  
teko motozikletak ........................................ 2,57         19,85

250 cm³ baino gehiagoko eta 500 cm³ bitar-  
teko motozikletak ........................................ 2,62         40,50

500 cm³ baino gehiagoko eta 1.000 cm³ bi-   
tarteko motozikletak ................................... 2,62         80,95

1.000 cm³-tik gorako motozikletak ................. 2,62      161,75

2021an indarrean dauden hobariak eta salbuespenak mantentzen dira.

1.4.    Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga.            

2021eko karga tasa mantentzen da.

Ondoko zerga egitate hauek ezarri dira:                                Karga mota (%)

1.    12.000 eurotik beherako kostua duten obrak                      0,00

2.    Merkataritza-lokal txikiak berritzeko, 60.000 eu-             
rotik beherako kostua duten obrak ..................            0,00

3.    ‑Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Bizigune progra-          
ma barruan burututako obrak ...........................            2,00

4.    ‑Erregimen Orokorreko Babes ofizialeko etxebizi-         
tzak eraikitzeko obrak .........................................            2,00

5.  ‑Erregimen Tasatutako Babes ofizialeko etxebizi-         
tzak eraikitzeko obrak .........................................            3,50

6.    Obra txikiak ..........................................................            4,00

7.    Obra handiak ......................................................            5,00

8.    ‑Nekazaritzako jarduerekin zerikusia duten insta-          
lazio edo eraikinetako obrak: 12.000 eurotik go-             
rako kostua ...........................................................            1,65

9.    ‑Nekazaritza jarduerarekin zerikusia duten etxebi-        
zitzetarako xedea duten eraikinetako obrak, betie-         
re etxebizitza hori ustiapenaren titularraren ohiko           
etxebizitza gisa erabiltzen bada (dedikazio osoa-           
duenean): 12.000 eurotik gorako kostua ........            1,65

2021an indarrean dauden hobariak eta salbuespenak mantentzen dira.

1.5.    Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga.

2021eko karga tasa eta hobariak mantentzen dira.

Zerga tipoa:

                                                                                                        %

a)    1 eta 5 urte artekoa ............................................               10

b)    10 urte artekoa ...................................................                 9

c)    15 urte artekoa ....................................................                 8

d)    16 urtetik gorakoa ..............................................                 7

2.    UDAL JABETZA PUBLIKOA OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK

2.1.    Ibilgailuak espaloietan zehar finken barruko aldera sartzea eta horiek bide publikoan duten aparkamendu erreserba.

Kontzeptua                                                                                         

a)    Ibilgailuak espaloietan barrena sartzea (igarobide        
partikularrak, industria, garaje publiko eta kolek-             
tiboetarako igarobidea), ibi edo pasabide iraun-             
korra: toki bakoitzeko ..........................................            9,15

b)    Bide publikoan espazioak erreserbatzea, ibi edo           
 pasabide iraunkorra: Metro lineal edo zati bakoi-           
tzeko ......................................................................         35,80

c)    Bide publikoan espazioak erreserbatzea, ibil-                 
gailua utzi nahiz aparkatzea debekatuta. Ordute-            
gi mugatua: Metro lineal edo zati bakoitzeko         17,90

2.2.    Hornikuntza zerbitzuak ustiatzeko enpresek ordaindu beharreko tasak, udal jabetza publikoko lurra, hegada eta lurrazpia okupatzeagatik.

2021eko Karga tasa mantendu egiten da.

2.3.    Bide publikoen aprobetxamendu bereziak.

2.3.1.  Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzea.  

Kontzeptua                                                                                         

a)    Mahai bat eta 4 aulkiak.

1, Urteko iraupena, urteko tasa ...............................       119,80

2.    Udarako: maiatzaren 1etik urriaren 31ra ......                   
.................................................................................       104,30

b)    instalazio finkoekin m² edo zatiko, urteko tasa                   198,10

2.3.2.  Gainerako aprobetxamendu bereziak.

Kontzeptua                                                                                         

a)    Makina automatiko eta antzeko instalazioekin                
 okupatzeko, aldi baterako edo behin betiko, uni-            
tatea (gehi 14,95 euro m² urteko) ....................         24,31

b)    Kutxazain automatikoak fatxadatik eskaintzen               
duten autozerbitzuak, instalazio bakoitzeko eta ur-         
teko ........................................................................       321,50

c)    Bide publikoa okupatzea kioskoekin, prentsa sal-          
tzeko postuekin, ONCEko kabinekin eta bestela-            
koak.

ONCEko kabinak: urtean .........................................       307,55

Argazkiak ateratzeko kabina: urtean .....................       307,55

d)    Bide publikoa okupatzea, hesi, salgai, aldamio              
eta abarrekin.

Salgaiak, hondakinak, lurra, harea, materialak: m²               
edo zatika eta eguneko ......................................                   
.................................................................................            2,44

Hesiak, aldamioak edo bestelako instalazio egokiak:           
m² edo zatika eta eguneko ................................            0,56

Obra-hondakinak eta obra-materialak biltegiratzeko            
edukiontzi metalikoak. m² edo zatika eta eguneko.............                   
.................................................................................            3,91

Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementu.        
Bakoitzeko eta hamabostaldiko edo zatika ...            8,17

e)    Kalean salmenta postuak.

Izozkiak, txurroak, buñueloak: hilero/m² ...............         15,23

Gaztainak (urriaren 1etik martxoaren 31 arteko al-                
dia): hilero/m² .......................................................         10,15

Baimendutako beste artikulu batzuk (m² -ko edo zati-          
ka) eguneko .........................................................            9,85

f)    Bide publikoan noizbehinkako okupazioak jaie-             
tan (inauteriak, san joan, san Antonio, auzoko                 
jaiak eta Euskal jaiak).

Gipuzkoako Ferialarien Elkartearekin izenpetutako              
Hitzarmenaz kanpo geratzen diren postuak eta or-         
denantza honetako gainerako ataletan ez au-                 
rreikusiak.

*Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2020/05/15.

Baimendutako produktuak: Bisuteria, larruzkoak, es-           
kuz egindakoak, arropa… metroka (lineal).

Eguneko ......................................................................         19,79

Jaiek irauten duten egun guztiengatik ..................         59,89

Hanburgesak, ogitartekoak,… saltzea, metro lineal              
eta eguneko .........................................................         41,72

g)    Jai nagusietan eta auzoetako jaietan barraka eta          
jolasguneekin okupatzea: hitzarmena Gipuzkoa-            
ko Ferialarien Elkartearekin.

h)    Zirko ikuskizunak edo antzekoak.

1.000 ikusleentzat, eguneko....................................       249,18

1.000 ikusleentzat baino gehiago, eguneko ........       328,86

799,30 €-ko fiantza bat ezarriko da, udal teknikoen-             
oniritzia jaso ondoren itzuliko litzatekeena.

i)    Telefonia mugikorrarentzako oinarrizko estazioa            
jartzea: Tasaren zenbatekoa kalkulatzeko hona-             
ko biderkagaiak kontuan hartuko dira: Onartuta-             
ko tarifa, ustiapenaren denbora egunetan eta aza-         
lera metro karratuetan ........................................                   
.................................................................................            1,76

2.4.    Asteko feria eta Udaletxeko arkupeetako saltokiez bide publikoa okupatzea.       

2021eko tarifak mantentzen dira.

Kontzeptua                                                                              €/partzela

a)    Baserriko barazkiak, arraultzak ...................         28,15

b)    Baserriko beste produktoak (aperoak, hazi loreak,        
landareak…) ........................................................         58,05

c)    Urdaiazpikoa, hestekiak oro har, gazta eta gu-               
rinak .......................................................................       233,40

d)    Alimentazioa: fruta, fruitu lehorrak, pastak, olibak,         
bakaioloa, babarrunak, ekologikoak, txutxeak                    
.................................................................................       146,95

e)    Edariak: ardoa, sagardoa, txakoli, likoreak                      276,65

f)    Beste produktoak: arropa, zapatak, liburuak, sukal-        
deko menajea, kosmetika, jostailuak bisuteria                    174,75

2.5.    Udaletxeko arkupeetan loreak saltzeko saltokiak «Santu Guztien eguna».

Mantentzen da 2021eko kuota.

Kontzeptua                                                                                         

Loreak saltzea eguneko ...........................................         66,60

2.6.  Herriko hainbat kaletara sartzeko kontrol sistema.       

Mantentzen da 2021eko kuota.

Ibilgailuak sartzeko baimena eskuratzea:

Tarifak                                                                                               

Sartzeko kontrol sistemarako baimena ................         10,00

2.7.    Ereñotzu auzoko pilota lekuaren erabilera.

2021eko tarifak mantentzen dira.

1.    Ereñotzuko pilota lekuaren erabilerarako ondoko tasak:

                                                                                                        

Ordua hartuta dutenentzat (aldagelen eta dutxen..................
erabilera barne), hilean .....................................               50

Libre geratzen diren orduetan aldagelen erabilera,            
aldiko.

12 pertsona arte .........................................................               12

12 pertsonatik gorako taldeentzat ..........................               12

(+ 1 € 12 pertsonatik gorako bakoitzeko).

Giltzak itzuli bitarteko bermea  ................................               15

Argiarentzako fitxa bakoitza (ordu beteko iraupena)                 3

3.    Telefonia mugikorreko enpresek jabari publikoa okupatzeagatik ordaindu beharreko tasa.

Tarifa mantentzen da.

4.    Ibilgailuak bide publikoetan ibilgetu, bertatik jaso eta ondoren zaintzapean edukitzeko zerbitzu publikoagatik ordaindu beharreko tasa.

4.1.    Auto-taxi eta gainerako akura-ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak ematea.

Kontzeptua                                                                                         

Auto-taxietarako lehen lizentzia .............................       524,90

Auto-turismoen lehen lizentziak .............................       524,90

Abonu eta zerbitzu berezi eta abonuetarako lehen li-           
zentziak .................................................................       524,90

Eman diren eta indarrean dirauten lizentzien transmi-         
sioak plaza kopurua bereizi gabe ....................    4.216,50

Emandako lizentzia duten ibilgailuen ordezkapena                
.................................................................................         42,15

Ibilgailuen urteroko berrikustapen bakoitzarengatik                 
.................................................................................         21,05

Gidari baimenak ematea .........................................         21,05

4.2.    Hirigintzako lizentziak ematea.

1.    Tarifak.

Kontzeptua                                                                                         

Obrak egiteko litzentziak             .

6001 € eta 12.000 € bitarteko aurrekontua duten o-              
bretarako lizentziak .............................................         74,55

12.001 € eta 30.000 € bitarteko aurrekontua duten               
obretarako lizentziak ..........................................       273,15

30.001 € eta 100.000 € bitarteko aurrekontua duten             
obretarako lizentziak ..........................................       750,90

100.001 € 500.000 € bitarteko aurrekontua duten                 
obretarako lizentzia ............................................    1.623,24

500.001 €-tik gorako aurrekontua duten obretarako              
lizentziak ...............................................................    3.244,35

Lehen erabilerako lizentziak.

Etxebizitza bakoitzeko ..............................................         77,50

Merkataritza lokalak: eraikitako m² bakoitzeko ....            1,35

Hirugarren sektoreko erabilerako lokalak: eraikitako            
m² bakoitzeko ......................................................            0,83

Garaje plaza bakoitzeko ..........................................         15,55

500 m² edo gutxiagoko azalera duten industria bakoi-         
tzeko ......................................................................       390,35

500 m²-tik gorako azalera duten industria bakoitzeko           
 ................................................................................       780,75

Lerrokadurak, fatxadako metro lineal bakoitzeko                      8,90

Aurreko lizentziak luzatzea edo eskualdatzea, kuota li-        
kidoaren kopuruaren ehunekoaren arabera: % 30.         

Lurzatiketa/banatzea ................................................       232,75

Merkataritzarako lokala etxebizitza izatera aldatzeaga-       
tik edo alderantziz eskuratu beharreko lizentzia                  232,75

Lur mugimenduak egiteko lizentzia ......................       509,65

2.    Hobariak: 2021eko hobariak mantentzen dira.

4.3.    Hirigintza gaietan lizentziak eta baimenak ematea eta espedienteak izapidetzea.

Kontzeptu                                                                                           

Urbanizazio kuotak kobratzea ................................    2.190,75

Konpentsazio Batzordearen aldeko desjabetze espe-          
dientea ..................................................................    1.993,25

Udalari urbanizazioa lagatzea ................................    6.479,95

Aurri-espedientea ......................................................    1.414,60

Planeamenduko elementuen aldaketa: Ogasun eta Ondare batzordeak kasu bakoitza aztertuko du, administrazio kostuaren balorazioaren txostena egin ondoren.

4.4.    Establezimenduak irekitzeko eta instalazioak ezarri edo aldatzeko lizentziak.

1, Tarifak: Mantentzen dira 2021eko tarifak.

1.    Jarduerak sailkatuak: I motatakoak.

Kontzeptua                                                                                         

A)    Jarduera berriaren lizentzia.             

1.    Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak ...........       664,90

2.    Nekazaritzako jarduerak ...................................       632,90

3.    Abeltzaintzako jarduerak ..................................       632,90

4.    Industri jardueretarako lokalak ........................       870,15

B)    Jarduera legeztatzea, ezartzea edo aldatzea.              
Instalazioak legeztatzea, ezartzea edo aldatzea (ur 

 biltegiak, haize egokitua, etab.)                    
                               664,90

C)    Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak,              
jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta irekie-             
ra lizentziak indarrean dagoen legediaren arabera bal-         
din badaude (martxan jarri aurreko komunikazioa   
eta aurkeztu beharreko dokumentu guztiak Udale-  
txean aurkeztuak badaude).

Lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion             
kopurua: % 50

2.    Jarduera sailkatuak: II motakoak.

Kontzeptua                                                                                         

A)    Jarduera berriaren lizentzia.

1.    Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak ...........       387,05

2.    Nekazaritzako jarduerak ...................................       368,05

3.    Abeltzaintzako jarduerak ..................................       368,85

4.    Ostalaritza ............................................................       664,90

5.    Finantza erakundeen lokalak ..........................       870,15

6.    Industri jardueretarako lokalak.........................       664,90

7.    Garaje jardueretarako lokalak (garaje plaza bakoi-       
tzeko) .....................................................................         24,15

B)    Jarduera legeztatzea edo handitzea .............                   
.................................................................................       387,05

C)    Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak,              
jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta irekie-             
ra lizentziak indarrean dagoen legediaren arabera  
baldin badauzkate.

Lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion             
kopurua: % 50.

3.    Sailkatu gabeko jarduera.

Kontzeptua                                                                                         

A)    Jarduera berria:.   

1.    Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak ...........       387,05

B)    Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak,               
jarduera berari eusten bazaio eta aurreko komuni-  
kazioa ondo egina badago eta aurkeztu beharreko 
dokumentu guztiak Udaletxean aurkeztuak badaude.             
               

Lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion             
kopurua: % 50.

2.    Hobariak: 2021eko hobariak mantentzen dira.               

4.5.    Su itzalketa eta herri babeserako zerbitzuak.

Indargabetuta 2020/09/29 Osoko Bilkurak, 2020/12/9 datako Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 235 zk.dun.

4.6.    Udal hilerrian zerbitzuak eta emakidak gauzatzea.  

                                                                                                        

1.    Ehorzketa eta deshorzketa zerbitzuak eta      
horma-hilobien emakida.

a)    Ehorzketak:

1.    Horma- hilobietan eta kolunbarioetan ...........         91,35

2.    Panteioetan .........................................................       121,80

b)    Desehorzketak ...................................................       101,50

Emakidak.

a)    Horma-hilobian emakida 10 urte arte ...........                   
.................................................................................       686,15

b)    Kolumbarioren emakida 10 urte arte .............                   
.................................................................................       332,90

c)    Horma-hilobi komunen hileta-eskubidea ematea          
10 urte arte ...........................................................       221,30

Emakidaren luzapena.

a)    Horma-hilobian emakida luzatzea (5 urte) (mu-             
rrizketarik gabe) ...................................................       343,10

b)    Kolumbarioren emakida luzatzea (10 urte) ..                   

.......................................................................................       332,90

c)    Horma-hilobi komunen hileta-eskubidea ematea          
luzatzea (10 urte) ................................................       221,30

2)    Gorpuaren lekualdaketa.

a)    Lekualdatzea ......................................................       152,25

b)    Gorpuzkinetarako kaxa .....................................         66,00

c)    Hilarria jartzea ....................................................         50,75

3)    Hondakinaren murrizketak.

a)    Gorpuzkin bat .....................................................         96,45

b)    2 gorpuzkin .........................................................       131,95

c)    3tik 10 gorpuzkin arte ........................................       167,50

d)    10 gorpuzkin baino gehiago ............................       213,15

4.7.    Saneamenduko zerbitzua.

Ur kontsumoagatik ordaindu beharreko zenbatekoaren    
% 82,85ekoa izango da (zergak sartu gabe).

4.8.    Hondakinen bilketa.

A)    Eremu erresidentziala eta landalurra:

ETXEBIZITZAK

Zerbitzua

Asteko zerbitzua

Tarifa koefizientea

2022 €/seihileko tarifa

Hiriguneko etxebizitzak

7

1,00

53,80

Hiriguneko etxebizitzak, konposta eginez gero

4

0,75

40,30

Landa eremuko etxebizitzak

7

0,85

47,75

Landa eremuko etxebizitzak, konposta eginez gero

4

0,57

30,65

 

Merkataritza establezimenduak.**

Zerbitzua                                                                               €/seihileko

Jarduerarik gabeko lokala .......................................         40,30

Sortzaile txikiak: Hondakin-frakzioko 40 l edo gutxiago        
sortzea ...................................................................         64,45

Sortzaile ertainak: Hondakinen-frakzioetako batean             
80 l edo gehiago sortzea ...................................       178,15

Sortzaile handiak: 2 hondakin frakzio edo gehiago-             
tan 80 l-tik gora sortzea ......................................       231,50

Sagardotegiak ............................................................       233,05

**Landalur eremuan garatzen diren jarduerei     
aplikatuko diren koefiziente murriztaileak –bilketa mo-          
taren arabera–.  

Hondakinen bilketa zerbitzua jardueraren lo-......
kaleraino ailegatzen ez bada ...........................            0,85

Landa eremuko jardueretan, konposta eginez gero                 0,57

Jarduera ibiltarientzat.

Eguneko zerbitzua: 13,65 €.

Kontuan hartuko da zenbateko finko bat eta eguneko zenbatekoa:

                                                                      Kuota         Kuota aldagaia  
                                                                 finkoa (€)            (€/eguneko)

Sortzaile txikia ....................................... 23,90                           1

Sortzaile handia .................................... 47,90                           2

Eremu erresidentzialean eta landalurrean tarifak aplikatzeko arauak: 4. eta 5. puntuetan testu moldaketak, ordainagiriak seihilekoak izango baitira 2022an.

4.    Tasak seihilabetekoaren lehen egunetik aurrera izango du eragina eta kuota ezin da zatitu seihilabeteko epealdika. Dena den, tasa horren ondorioetarako alta diren eta ekonomi ekitaldiaren barruan eraikitako etxe eta lokal berrien kasuan, tasak eragina izango du udalak etxe eta lokal horiei lehen erabilerarako baimena ematen dien egunetik aurrera. Kasu horietan tasa zuzenean kitatuko da eta altaren berri jasoko da, hurrengo urteko erroldan sartzeko.   

5.    Sagardotegiek ezarritako tarifa propioa ordainduko dute urteko «txotx» denboraldiari dagokion 1. seihilekoa.

B)    Eremu industriala.

I. ERANSKINA         
               
Hondakinen bilketa zerbitzua Industri, lantegi eta enpresetan. Tasa aplikagarria

Kodea

Tarifaren deskripzioa

€/hiruhileko

1

Lokalak edo establezimenduaren azalera m2 bakoitzeko

0,20

2.1(1)

Erabiltzaileen esku utzitako material birziklagarrietako frakzioen 1.000 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio hauek biltzeko eskubidearekin:

2.1.1. Egur frakzioa

2.1.2. Film plastiko frakzioa

2.1.3. Porex frakzioa

2.1.4. Fleje frakzioa

(1) Papera/kartoia eta ontzi arinak ez dira kobratuko betiere beste hondakin-frakzio batzuekin nahasirik ez badira ateratzen.

44,01

24,45

24,45

24,45

2.2 (1)

Erabiltzaileen esku utzitako material birziklagarrietako frakzioen 360 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio hauek biltzeko eskubidearekin:

2.2.1. Egur frakzioa

2.2.2. Film plastiko frakzioa

2.2.3. Porex frakzioa

2.2.4. Fleje frakzioa

(1) Papera/kartoia eta ontzi arinak ez dira kobratuko betiere beste hondakin-frakzio batzuekin nahasirik ez badira ateratzen.

29,34

16,30

16,30

16,30

2.3

Erabiltzaileen esku utzitako errefus frakzioen 1.000 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

44,35

2.4

Erabiltzaileen esku utzitako errefus frakzioen 360 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

27,70

2.5

Erabiltzaileen esku utzitako errefus frakzioen 120 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 120 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

7,30

2.6

Erabiltzaileen esku utzitako inerte frakzioen 1.000 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 1.000 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

44,35

2.7

Erabiltzaileen esku utzitako inerte frakzioen 360 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko, edota 360 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

27,70

2.8

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 1.000 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko edota 1.000 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

24,45

2.9

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 360 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko edota 360 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

16,30

2.10

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 120 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko edota 120 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

7,15

2.11

Erabiltzaileen esku utzi eta biohondakinerako den 40 litrora arteko edukiontzi bakoitzeko edota 40 litrora arteko edukiontzi partikular bakoitzeko, frakzio haiek biltzeko eskubidearekin.

3,10

3.1

Inerteak biltzeko 1.000 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

26,70

3.2

Inerteak biltzeko 360 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

16,10

3.3

Errefusa biltzeko 1.000 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

35,23

3.4

Errefusa biltzeko 360 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

21,16

3.5

Errefusa biltzeko 120 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

8,00

3.6*

Biohondakina biltzeko 1.000 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

6,15

3.7*

Biohondakina biltzeko 360 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

3,10

3.8*

Biohondakina biltzeko 120 litrora arteko edukiontziarekin prestatutako zerbitzu unitate bakoitzeko.

1,60

4

Zerbitzu bereziak

287,10

*Biohondakin bilketa gutxienez astean behin egingo da.

Hondakinak kargatzeko bitarteko laguntzaileak behar izanez gero, bitarteko horiek zerbitzuaren erabiltzaileak berak jarri beharko ditu.

 

II. Eranskina             
               
Eraikin kolektiboetan dauden bulego eta enpresa txikiak

Kodea

Tarifen deskripzioa

2022

€/hiruhileko

10

Lokal edo establezimenduaren azalera =< 50 m2

50,39

11

50 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera =< 100 m2

60,39

12

100 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 150 m2

72,47

13

150 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 200 m2

86,99

14

200 m2 < Lokal edo establezimenduaren azalera = < 250 m2

113,68

15

250 m2 > Lokal edo establezimenduaren azalera

125,30

 

4.9.    Ur hornidura.

Tarifak:

Kontzeptua                                                                                         

Banakako kontagailua duten etxebizitzen etxeko era-          
bilera arrunterako hornidura .............................         13,05

Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko familia ba-        
karreko etxebizitzei (etxebizitza isolatuak, parea-            
tuak eta atxikitakoak). Etxebizitza horiei kalibrea-            
ren araberako tarifa aplikatuko zaie, hots, gaine-            
rako horniduren atalean ezarritako kalibrearen               
araberakoa.

Kontagailu orokorra duten etxebizitzen etxeko erabi-           
lera arrunterako hornidura. Ordaindu beharreko             
kuota honela kalkulatuko da: banako kontagai-               
luaren tarifa bider finkan dauden abonatuen ko-             
purua .....................................................................         13,05

Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko bizilagu-            
nen komunitateetako instalazio edota zerbitzu ko-          
munetarako kontagailu orokorrei (berogailuak, a-           
tarien garbiketa…). Horiei kalibrearen araberako            
 tarifa aplikatuko zaie, hots, gainerako hornidu-               
ren atalean ezarritako kalibrearen araberakoa.               

Gainerako hornidurak:

13 mm-ko edota 15 mm-ko kalibrea .....................         22,25

20 mm-ko kalibrea ....................................................         22,90

25 mm-ko kalibrea.....................................................         31,35

30 mm-ko kalibrea ....................................................         42,25

40 mm-ko kalibrea.....................................................         54,60

50 mm-ko kalibrea.....................................................         64,10

65 mm-ko kalibrea.....................................................       112,40

80 mm-ko kalibrea.....................................................       146,50

100 mm-ko kalibrea...................................................       208,25

— m³ko kontsumo, erabiltzailearen eta zatien arabera bereiztu beharko da.

                                                                                                        

1.    Etxeetako hornidura, hiri-lurrean eta landa-  
lurrean (baserriak).

65 m³ arte ....................................................................            0,58

65 m³ baino gehiago ................................................            1,09

2.    Merkatal eta garajeetako hornidurak.

35 m³ arte.....................................................................            0,75

35 m³ baino gehiago ................................................            1,25

3.    Ostalaritza, Nekazaritza eta Abeltzaintzako   
 jarduerak eta zerbitzuetako hornidurak.

75 m³ arte ....................................................................            1,06

75 m³ baino gehiago ................................................            1,94

4.    Eraikuntza, obra eta zundaketako jarduereta-              
ko hornidurak.

50 m³ arte ....................................................................            1,67

50 m³ baino gehiago ................................................            2,13

5.    Sute aurkako hornidurak.

Zatirik gabe, € x m³ (saneamenduan salbuetsita)                      0,50

6.    Jabedun finkak ureztatzeko eta igerilekueta-
ko hornidurak.

500 m³ arte .................................................................            1,83

500 m³ baino gehiago ..............................................            2,29

7.    Udaletxeko eta bere Erakundeetako, Autono-              
miadunetako zein Patronatuetako hornidurak.

Etxeetako kuota.

65 m³ arte ....................................................................            0,58

65 m³ baino gehiago ................................................            1,09

8.    Ondoko taldeetako hornidurak: Ikastetxe, os-
pitale, anbulatorio (Osakidetzaren menpean dau-    
den osasun zerbitzuak), hirugarren adineko egoitza,              
Udalak aitortutako Auzo Elkarte, eta Udalaren Inte- 
reserako elkarteen erregistroan inskribatutako Elkar-              
te, DYA eta Gurutze Gorria,

Etxeetako kuota.

65 m³ arte ....................................................................            0,58

65 m³ baino gehiago ................................................            1,09

9.    Industria jardueretako hornidurak.

600 m³ arte .................................................................            1,94

600 m³ baino gehiago ..............................................            2,33

Udal sarearekiko hartuneak.

1.    Obra hartuneak.

Obra hartunerako zein behin betikorako zenbateko berdinak eskatuko dira, eta, erabilitako kalibrearen arabera izango dira zenbatekoak horiek.

2.    Behin betiko hartuneak.

Kalibre mota                                                                                       

15 mm-rainokoak ......................................................       280,15

20 mm .........................................................................       336,20

25 mm .........................................................................       403,90

30 mm .........................................................................       519,30

40 mm..........................................................................       634,70

50 mm .........................................................................       750,10

60 mm .........................................................................       865,50

60 mm suterako .........................................................       461,60

80 mm .........................................................................    1.038,65

80 mm suterako .........................................................       519,30

100 mm .......................................................................    1.151,00

100 mm suterako ......................................................       634,70

3.    Behin betiko hartuneak ordeztu edo handiagotzeagatik eskaturiko hartunearen preziotik benetan ezarritako hartunean preziora dagoen tartea.

— Sarera lotzeko eskubideak.

Kalibre mota                                                                                       

15 mm .........................................................................         89,65

20 mm .........................................................................       134,45

25 mm .........................................................................       201,90

30 mm .........................................................................       288,50

40 mm .........................................................................       403,90

50 mm .........................................................................       680,85

50 mm suterako..........................................................       375,05

60 mm..........................................................................       865,50

60 mm suterako .........................................................       473,20

80 mm .........................................................................    1.009,75

80 mm suterako .........................................................       507,80

100 mm .......................................................................    1.211,70

100 mm suterako ......................................................       605,90

Kontagailuak aztertzea.

Bertan behera.

4.14.    Udalekuak.

14.1: Udal uztaileko udalekuak.

Kontzeptua                                                                                         

a)    Uztaileko udaleku irekiak.

Matrikula ......................................................................       100,50

Gizarte laguntza jasotzen duten familietako haurrek                10,05

b)    Uztaileko kirol udalekuak.  

Matrikula ......................................................................         99,45

Gizarte laguntza jasotzen duten familietako haurrek                9,95

Onura fiskalak: 7. artikuluan ezarritakoak aplikatuko dira.

14.2.  Ereñotzuko udalekuak.

2021eko tarifak mantentzen dira.

Kontzeptua                                                                                         

a)    Uztaileko udaleku irekiak.

Matrikula ......................................................................         65,00

Gizarte laguntza jasotzen duten familietako haurrek                6,50

Onura fiskalak: 7. artikuluan ezarritakoak aplikatuko dira.

4.15.    Hernaniko Udaleko Zerbizzu Sozialak.     

2021eko uztailaren 16an udalbatzarrak Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak menpeko erakundearen zerbitzuak Kabia foru erakundean integratu eta udalaren menpeko erakundea desegiteko erabakia hartu zuen. Hori horrela, erakunde autonomoaren ordenantza fiskala indargabetzen da, eta Udalak emandako zerbitzuak soilik arautzen dira 15. eranskinean.

15.1.  Zaharren Egoitza.

Indargabetzen da.

15.2.  Eguneko Zentroa.

Indargabetzen da.

15,3.  Eguneko arreta zerbitzua.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 27. artikuluak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren antolamendua eta egitura, zehazten du. 185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea garatzen duenak, aipatutako eskubide subjektiboa zedarritzen du, Gizarte Zerbitzuen Legearen katalogoan zehazten diren baldintzak, irizpideak eta prestazioetarako eta zerbitzuetarako sarbidea erregulatzen du.

Hori dela eta, era honetara arautuko da Eguneko arreta zerbitzuaren tasa:

1.    Esparrua.

Eguneko arretan hiru zerbitzu ematen dira:

1.— Jubilatuen etxean, eguneko arreta.

2.— Auzoetan, estimulazio tailerrak.

3.— Otorduak.

2.    Ordaintzera behartuta dauden pertsonak.

Tasa ordaintzera behartuta daude Eguneko arreta zerbitzuaren zuzeneko onuradun diren pertsona fisikoak.

3.    Diru sarrerak nola zehaztu eta kalkulatu:

Erabiltzailearen diru ahalmena kalkulatzeko honako elementuak izango dira kontuan: eguneko arreta zerbitzua arautzen duen udal arautegiaren ii. eranskina ekarpen ekonomikoaren baremoa               

4.    Tasa.

Gehienezko tasa hau aplikatuko zaie erabiltzaileei:

1.    Jubilatuen etxean, eguneko arreta:

Urteko diru-sarrerak                                                            Tasa (€/egun)

Diru-sarrerak bermatzeko errenta arte ..................            1,00

Diru-sarrerak bermatzeko errentatik 18.000,00 €                   
arte .........................................................................            2,00

18.000,00 €tik aurrera ..............................................            3,00

2.    Otorduak.

                                                                

Bazkaria ......................................................................            3,78

Afaria ...........................................................................            2,52

5.    Kobrantza.

1.— Jubilatuen etxean, eguneko arreta. Zerbitzua hilero kobratuko da, emandako zerbitzuaren arabera.

2.— Otorduak. Zerbitzua hilero kobratuko da, emandako zerbitzuaren arabera.

15.4.  Zaharren Egoitzako ekitaldi aretoaren erabilera.   

Indargabetzen da.

15.5.    Etxeko laguntza zerbitzua.

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 27. artikuluak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren antolamendua eta egitura, zehazten du. 185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legea garatzen duenak, aipatutako eskubide subjektiboa zedarritzen du, Gizarte Zerbitzuen Legearen katalogoan zehazten diren baldintzak, irizpideak eta prestazioetarako eta zerbitzuetarako sarbidea erregulatzen du.

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeko Zuzendaritza Batzordeak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza hitzarmen bat egitea onartu zuen 20018ko apirilaren 19an. Hitzarmen horren xedea da Hernaniko Udalerrian mendekoen kalifikazioa dutenei eta arreta jaso behar duten beste kolektibo batzuei emandako etxeko laguntza zerbitzuaren foru finantzaketarako baldintzak definitzea.

Hori dela eta, era honetara arautuko da Etxeko Laguntza Zerbitzuaren tasa:

1.    Esparrua.

Arautegi hau etxez etxeko laguntza zerbitzuari aplikatuko zaio, izan zerbitzua zuzeneko Kudeaketa erregimenekoa nahiz beste erakunde publiko batzuekiko hitzarmen bidezkoa edo beste erakunde pribatu batzuekiko itun, hitzarmen edo kontratu bidezkoa.

2.    Ordaintzera behartuta dauden pertsonak.

Tasa ordaintzera behartuta daude:

— Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren zuzeneko onuradun diren pertsona fisikoak, non eta ez dauden 1. paragrafo honetako b) eta c) ataletan aipatzen diren egoeretan.

— Zerbitzuaren erabiltzaileak adingabeak badira, haien gaineko guraso agintea, tutoretza edo zaintza duen/duten pertsona/pertsonak.

— Pertsona helduak, zerbitzura sartzeko arautegian aurreikusitako moduan legezko ordezkari edo izatezko zaintzaile bidez dihardutenean; hala ere, kasu horretan, ordezkatutako pertsonaren errentaren eta ondarearen kontura egingo da ordainketa, eta ordezkatutako pertsonaren ahalmen ekonomikoa hartuko da kontuan.             

— Zerbitzuan sartzeko eskaria egin aurreko bost urteetan erabiltzaileak doan egindako ondare eskualdatze baten edo gehiagoren onuradun izan diren pertsonak, baldin eta zerbitzuaren titularrak ezin badio aurre egin legokiokeen tasaren ordainketari, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legearen 57.6 artikuluan adierazitakoari jarraituz.            

3.    Diru sarrerak nola zehaztu eta kalkulatu:

Erabiltzailearen diru ahalmena kalkulatzeko honako elementuak izango dira kontuan: etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal arautegiaren ii. eranskina ekarpen ekonomikoaren baremoa.

4.    Tasa.

4.1.    Etxez etxeko laguntza zerbitzuak ematea, orduko 26,53 .

4.2.    Tarifak aplikatzeko arauak.

Etxez etxeko zerbitzuaren onuradunek ordaindu beharreko zenbatekoaren muga 21,7 euro/orduko izango da lanegunetan eta 26,06 euro/orduko igande eta jai-egunetan salbu eta familiaren hileko errenta garbia EAEAPren % 300 baino handiagoa eta LAGSren % 190 baino handiagoa daukatenentzat.

% 400etik gorako tarteetan daukatenentzat.

Zerbitzuaren eguna                                                             2022 / Tasa €

Laneguneko ordua (astelehenetik larunbata bitarte)                21,70

Igandeak eta jai egunak ...........................................         26,06

5.    Ekarpenen koadroa.

Zerbitzuaren erabiltzailearen ekarpena:

Erabiltzaileak zerbitzuaren kostuari egin beharreko ekarpena honako ekarpen koadro honen arabera zehaztuko da:

EAEAP sarrerak                                   LAGS sarrerak Ekarpena (%)

EAEAPren ≤% 120 ................. LAGSren ≤% 75                  1,5

>% 120-125.............................. >% 75-78 4,0

>% 125-130 ............................. >% 78-81 8,0

>% 130-150 ............................. >% 81-94 15,0

>% 150-175 ............................. >% 94-110 24,0

>% 175-200 ............................. >% 110-125 35,0

>% 200-225.............................. >% 125-140 48,0

>% 225-250.............................. >% 140-155 61,0

>% 250-275 ............................. >% 155-170 74,0

>% 275-300 ............................. >% 170-190 87,0

EAEAPren >% 300 ................. LAGSren>% 190            100,0

Nolanahi ere, erabiltzaileak gutxienez ere Etxeko Laguntza Zerbitzuaren prezioaren % 1,5 ordaindu behar du.

6.    Ondarea zenbatzea.

Familia unitateko kideen arabera, gehienezko honako ondare muga hauek ezartzen dira.

Muga horiek gainditzen ez badira, aurreko taula aplikatuko zaie; muga horiek gaindituz gero, berriz, tasaren % 100 ordainduko dute.

Kide kopurua                                                        Gehienezko ondarea (€)

1 ....................................................................................       50.000

2 ....................................................................................       70.000

3 edo gehiago ............................................................       85.000

7.    Libreki erabiltzeko zenbatekoa.

Libreki erabiltzeko zenbatekoa izango da LAGSren % 120ri dagokion zenbatekoa. Baldin eta familia edo bizikidetza unitateko kideen kopurua bat baino handiagoa bada, LAGSren % 40 gehituko zaio zenbateko horri bigarren kideagatik eta LAGSren % 30 gainerako kideetako bakoitzagatik.

8.    Kobrantza.

Zerbitzua hilero kobratuko da, emandako zerbitzuaren arabera.

15.6.  Gizarte Lojamendu zerbitzua (Babespeko etxebizitzak).

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak (abenduaren 5eko 12/2008 Legeak) honako helburu hauek ditu, besteak beste: gizarte zerbitzuen alorrean Eusko Jaurlaritzari, foru aldundiei eta udalei dagozkien eskumenak zehaztea. Legeak zehatz-mehatz zerrendatzen ditu gizarte-zerbitzuen sistemaren arduradun diren administrazioei dagozkien prestazioen katalogoa eta kartera.

Aipatutako legearen 22. artikuluak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoa ezartzen du. Eta artikulu horren 1.9 puntuan lojamendu zerbitzuak zerrendatzen dira: harrerako etxebizitza, tutoretzapeko etxebizitza, tutoretzapeko apartamentua eta etxebizitza komunitarioa. Legearen 27a) artikuluak ezartzen du udalen gizarte-zerbitzuei dagokiela lojamendu zerbitzuak eskaintzea eta betetzea.       

Gizarte-Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen 42. artikuluaren babesean, tasak lege horren 57.3 artikuluan xedatutakoaren arabera finkatzen dira. Erabiltzaileek Ordenantza Fiskal hau aplikatuz parte hartuko dute Udalaren Lojamendu Zerbitzuaren finantzaketan, zerbitzu hau arautzen duen ordenantza kontuan hartuta.

Horiek horrela, Gizarte Lojamenduaren Zerbitzuaren tasa honela arautuko da:

1.    Helburua.

Eranskin honen helburua da erabiltzaileek jasotako zerbitzuengatik ordaindu beharreko Gizarte Lojamenduaren Zerbitzuaren tasaren antolamendua, Kudeaketa eta likidazioa arautzea.

2.    Kontzeptua.

Erabiltzaileei emandako zerbitzutzat jotzen da Gizarte Lojamenduaren Zerbitzuaren edozein baliabide erabiltzea; tutoretzapeko apartamentuak, tutoretzapeko etxebizitzak eta harrerako etxebizitzak.

3.    Gizarte alojamenduaren zerbitzuaren erabiltzaileak.

Eranskin hau aplikatzeko Gizarte Lojamenduaren Zerbitzuaren erabiltzaileak kasuan-kasuan erabiltzen duten baliabidearen arabera kalifikatuko dira, hala nola:

1.— Tutoretzapeko apartamentua.

2.— Tutoretzapeko etxebizitza.

3.— Tutoretzapeko etxebizitza partekatua.

4.— Harrerako etxebizitza.

4.    Diru- sarreren kalkulua zehaztea.

Erabiltzaileek kasuan-kasuan erabiltzen duten baliabidea finantzatzeko ordainduko duten kopurua behean adierazten diren prozeduraren eta irizpideen arabera zehaztuko da.

Hau konputatuko da: pertsonaren edo bizikidetza unitatearen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenaren edo aitorpenen zerga-oinarria.

Errentaren gaineko Zergaren aitorpena Euskal Autonomi Erkidegoan aurkezteko obligaziorik ez duten pertsonen kasuan, kontzeptu guztiengatik egiaztatutako diru-sarrera gordinen % 100 hartuko da kontuan.

Hau jotzen da bizikidetza unitatetzat: bi pertsonen arteko elkarketa, dela ezkontza bidezkoa edo dela ezkontzaren pareko harreman bidezkoa, etxe berean bizi direnak edo biziko direnak. Baita ere adopzio bidezko edo odolkidetasun bidezko elkarketa, hirugarren gradura arte, eta ezkontza bidezko senidetasun bidezkoa, bigarren gradura arte. Alabaina, ez da bizikidetza unitatetzat hartzen elkarbizitza adiskidetasunez edo onura bilatu nahian egiten bada. Alkateak kasu bakoitza aztertuko du, bizikidetza unitatearen osaera eta diru-sarrerak zein diren zehazteko.

Pertsonaren edo bizikidetza unitatearen diru-sarrera gisa konputatuko dira hura osatzen duten kideetako edozeinek honako kontzeptu hauengatik lortutakoak:

Besteren kontura egindako lanarengatik lortutako diru-sarreretatik datozen etekin garbiak.

Norbere kontura egindako lanarengatik lortutako diru-sarreretatik datozen etekin garbiak.

Edozein motako pentsio edota subsidioren diru-sarrera garbiak. Diru-sarrera horien barruan sartuko dira edozein motatako diru-sarrera kontributibo nahiz ez kontributibo edo asistentzial, hala nola langabeziako laguntza, langabeziako subsidioa, gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrerak eta antzeko beste batzuk.      

Ondasun higigarrietatik eta, oro har, edozein motako finantza aktibotatik datozen etekin garbiak.

Landa nahiz hiri ondasun higiezinetatik datozen etekin garbiak. Hortik kanpo geratzen dira ohiko etxebizitza eta norbere konturako baliabideak sortarazten dituen ustiapenerako erabiltzen direnak.

Konputua egite aldera diru-sarrera gisa hartuko dira kontuan azken bost urteetan senide nahiz beste pertsonei eskualdatutako ondasunak.

Zerrendatutako kontzeptu desberdinak kalkulatzeko, oro har, haien urteko kopurua hartuko da abiapuntutzat, hilabetekoari dagokion baliokidea lortzeko.

Ez dira bizikidetza unitatearen diru-sarrera gisa konputatuko bizikidetza unitatea osatzen duten kideetako edozeinek honako kontzeptu hauengatik lortutakoak:

Helburu zehatza duten eta aldizkakoak ez diren edo gizarte larrialdiko egoerak arintzeko diren gizarte laguntzetatik datozen diru-sarrerak. Hala direla agiri bidez justifikatu beharko da.

Ohiko etxebizitza saltzearen ondoriozko diru-sarrerak, baldin eta helburu bera duen beste bat erosteko erabili badira.

Diru-sarrerak zehazteko eta kalkulatzeko dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, Ogasunarenak, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalarenak, finantza entitateenak edo beste edozein erakunderenak.

Honako irizpide hauek hartuko dira kontuan bananduen, dibortziatuen edo alargunen diru-sarrerak zehazteko, baldin eta egiaztatu beharreko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren deklarazioa edo deklarazioak edo, hala badagokio, diru-sarrerak ezkontza indarrean zegoeneko aldi bati badagozkio:

Ezkontzaren erregimen ekonomikoa irabazpidezkoa baldin bada, ezkontideen diru-sarreren % 50 hartuko da kontuan.         

Erregimen ekonomikoa ondasun-banantzekoa baldin bada, eskatzaileari dagozkion diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.

Jabetzan dituzten ondasun higiezinen balorazioa katastroko balioaren gainean ehuneko bian kontabilizatuz egingo da.

Hilabeteari dagokion diru-sarrera baliokidea honela kalkulatuko da: urte bati dagokion diru-sarrera guztiak batu eta zati 12 hilabete egin.

5.    Zerbitzuaren erabiltzaileentzako tasa eta likidazioa.   

1.— Tutoretzapeko apartamentuak.

Tasa: baliabide honen erabiltzaileei hilabeteko diru-sarrera baliokidea zehaztuko zaie. Hilean ordaindu beharreko tasa hileko diru-sarrera baliokidearen % 30 izango da, eta gutxienez 200,00 euro ordainduko dira.

Likidazioa eta ordainketa: zerbitzuaren erabiltzaileak.

2.— Tutoretzapeko etxebizitzak.

a)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatuta dagoen kasuan.

Tasa: baliabide honen erabiltzaileei hilabeteko diru-sarrera baliokidea zehaztuko zaie. Hilean ordaindu beharreko tasa hileko diru-sarrera baliokidearen % 10 izango da, eta gutxienez 200,00 euro ordaindu beharko dute.

Likidazioa eta ordainketa: zerbitzuaren erabiltzailea.

b)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatua ez dagoen kasuan.

Tasa: Beste udalerrietako erabiltzaileek 200 euro hilean. 

Likidazioa eta ordainketa: erabiltzailea erroldatuta dagoen udala.

3.— Tutoretzapeko etxebizitza partekatuak.

a)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatuta dagoen kasuan.

Tasa: baliabide honen erabiltzaileei hilabeteko diru-sarrera baliokidea zehaztuko zaie. Hilean ordaindu beharreko tasa hileko diru-sarrera baliokidearen % 10 izango da, eta gutxienez 200,00 euro ordainduko dira.

Likidazioa eta ordainketa: zerbitzuaren erabiltzailea.

b)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatua ez dagoen kasuan.

Tasa: Beste udalerrietako erabiltzaileek 200 euro hilean. 

Likidazioa eta ordainketa: erabiltzailea erroldatuta dagoen udala.

4.— Harrerako etxebizitza.

a)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatuta dagoen kasuan.

Tasa: zerbitzu honen erabiltzaileek Hernanin erroldatuta baldin badaude ez dute tasarik ordaindu beharko.

Likidazioa eta ordainketa: ez dago likidaziorik.

b)    Zerbitzu honen erabiltzailea Hernanin erroldatua ez dagoen kasuan.

Tasa: 200 euro hilean.

Likidazioa eta ordainketa: erabiltzailea erroldatuta dagoen udala.

6.    Ordaintzera behartutakoak.

Zerbitzua erabiltzen edota jasotzen duten eta kontratuaren titular diren pertsonek jasotako zerbitzuagatik edo Zerbitzuan egindako erreserbagatik aurreko ataletan zehaztu diren zenbatekoak ordaintzeko obligazioa dute.            

7.    Eskagarritasuna.

Oro har, kalkulatu den tasaren zenbatekoa hilabete bakoitzaren lehen egunetik eskatu ahal izango zaio ordaintzeko obligazioa duenari, edota lehen zerbitzua erabili den egunetik. Hernaniko Udalari dagokio ordainketa horiek eskatzeko arduradunak izendatzea, baita zenbateko bat osorik edo partzialki aurreratzeko edo deposituan uzteko eskatzea ere.

8.    Kudeaketa, likidazioa eta kobrantza.

Osoko Bilkurari dagokio aplikatu beharreko tasak zein izango diren zehaztea eta, tasak aplikatzearen ondorioz erreklamaziorik baldin badago, Alkateak ebaztea.

Zerbitzuaren erabiltzaileak ordaindu beharreko tasa erreklamazioa egiteko hamar eguneko epea izango duelarik jakinaraziko zaio.

Ordenantza honetan arautzen diren tasak hilabetearen amaieran likidatu eta kobratuko dira. Ordaintzeko modua erakunde eskudunak erabakiko du.

9.    Tasak eskuratzea.

Tasen zenbatekoak urtero-urtero eguneratuko dira.           

10.    Hobaria.

Erabiltzailearen urteko diru-sarrera gordinak 8.979,60 euro baino gutxiago baldin badira, Alkateak kasu bakoitzari aplikatuko dio txosten sozialaren arabera.

4.16.    Hernaniko udal kiroldegia zerbitzuak erabiltzea.

                                                                                                        

a)    Kiroldegian hamabi hilabetez abonatuta-      
koen kuotak.

Familiarra ....................................................................       237,70

Banakakoa ..................................................................       157,10

Adintxikikoa ................................................................         98,55

Kirolari federatua .......................................................         18,95

b)    Kiroldegian sei hilabetez abonatutakoen       
kuotak.

Familiarra ....................................................................       154,30

Banakakoa ..................................................................       102,00

Adintxikikoa ................................................................         64,10

c)    Kiroldegian hiru hilabetez abonatutakoen     
kuotak.

Familiarra ....................................................................         80,20

Banakakoa ..................................................................         53,00

Adintxikikoa ................................................................         33,25

d)    Sarrerak.

Adindunaren sarrera .................................................            5,90

Adintxikikoen sarrera ................................................            3,80

Adintxikikoen sarrera (6-36 hilabete ......................            1,90

Adintxikikoen sarrera (0-6 hilabete) .......................            0,00

Bonoa heldua (10 erabilera) ...................................         41,30

Bonoa adin txikikoa (10 erabilera) .........................         26,60

e)    Erabiltzaileentzako zerbitzuak (Abonatuak    
eta ez abonatuak).

Sauna, saio 1 .............................................................            3,70

Squasha, ordu bat .....................................................            5,15

Trinketea, ordu bat ....................................................            5,15

Pilotalekua, ordu bat..................................................         11,65

Pilotalekuko argia, ordu bat .....................................            6,25

1. pista, ordu bat ........................................................         39,65

1. pista, ordu bat ........................................................         33,90

Igerilekuko kale 1, ordu bat .....................................         33,90

Tatamia, ordu bat ......................................................         39,65

f)    Erabiltzaileentzako zerbitzuak (abonatuak edo             
sarrerako bonoak dutenentzat).

Sauna, saio 5 .............................................................         16,30

Sauna, saio 10 ...........................................................         28,95

Squasha, ordubeteko 5 saio ...................................         20,95

Squasha, ordubeteko 10 saio .................................         36,45

(*)Abonatuek dohan izango dute instalazioen      
erreserba (frontoia, squasha, trinketea, pistak) 48 or-              
du baino lehen egin ezkero eta libre badago.

g)    Kiroldegiko instalazioak alokatzeko prezioak:              
ikuskizunetarako, kirolaz kanpoko emanaldietarako
edo maila profesionaleko kirol ekialdetarako: Pilota-              
lekua edo kirol pista ordu bakoitzeko.

Astegunetan, 22:00ak arte .......................................       100,65

Astegunetan, 22:00etatik 06:00 arte ......................       155,75

Igande edo jaiegunetan 22:00 arte ........................       113,90

Igande edo jaiegunetan, 22:00etatik 06:00 arte ..       174,00

Aparteko orduak ........................................................       231,60

Fidantza.

Pilotalekua edo instalazioak behar bezala erabili-              
v
ko direla bermatzeko fidantza ordaindu behar da.

Fidantza hori udal kiroldegiko bulegoetan ordain-              
du behar da, dena delako ikuskizuna edo ekintza    
egin baino lehen, legeak agindutako eran. 

Ordaindu beharreko guztiak ordaindu eta kirol zuzen-         
dariaren aldeko txostena jaso ondoren itzuliko da          
fidantza .................................................................    1.868,40

Irabazi asmorik gabeko elkarteek eskatzen          
edo antolatzen dituzten ekitaldietan, ekitaldi hu-       
tsak irauten duten denbora baino ez dute ordaindu
beharko antolatzaileek: esan nahi da tarifak ez dio-
la ukituko ekitaldi antolatu ahal izateko behar den   
 muntatze edo desmuntatze denborari.       

h)    Bestelako tasak.

Kaiolako giltza puskatzea ........................................         81,95

Takilako giltza galtzea edo puskatzea ..................            5,15

Karneta galtzea edo puskatzea. .............................            3,40

4.17.    Potentzialki arriskutsuak diren animaliak udal erregistroan inskribitzea eta beste material.      

Kontzeptua                                                                                         

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak Udal Erregis-          
troan inskribatzea eta arriskutsuak izan daitez-                
keen animaliak edukitzeagatik baimena ematea-           
gatik edo berritzeagatik ......................................         77,15

4.18.    Dokumentuak eta beste material batzuk.

Kontzeptua                                                                                         

Udaltzaingoaren zerbitzuak.

a)    Atestatuen kopia ................................................         20,35

b)    Karabinak baimentzea .....................................            8,40

c)    Hainbat txostenen kopia ...................................            8,40

d)    Istripuen adostasuneko txostenen kopia .......                   
.................................................................................            8,40

e)    Trafikoko Istripuen atestatuen kopiak ............                   
.................................................................................         86,40

Fotokopiak.

a)    DIN A4 (bakoitzeko) ..........................................            0,15

b)    DIN A3 (bakoitzeko) ..........................................            0,25

c)    DIN A2 (bakoitzeko) ...........................................            0,51

d)    DIN A0 (bakoitzeko) ..........................................            3,35

e)    DIN A1 (bakoitzeko) ..........................................            1,75

f)    Kopia paper orrian (m²) .....................................            3,35

g)    Bidaltzeagatik errekargua ................................            5,90

h)    Informatika zerrendak, bakoitzak ...................            4,90

Errepografia zerbitzua.

a)    Irudi digitalizatua ................................................            0,80  

b)    Internet bidez bidalitako irudia (<100kb) .......            0,80

100 kb gehiagorengatik, bakoitzarengatik ...........            0,40

c)    Zuri beltzean inprimatutako orria ....................            0,12

d)    Koloretan inprimatutako orria ..........................            0,15

e)    Koloretan inprimatutako irudia ........................            0,80

f)    Argazki paperean inprimatzea .........................            0,80

g)    Disketean ematea  ............................................            0,80

h)    CD-ROMean ematea ........................................            3,96

4.19.    Sustatzaile partikularrak udalaren kartografia eguneratzeagatik

Kontzeptua                                                                                         

Urbanizazio proiektuak (ondoriozko azalera publi-             
koa neurtzea).

Lehengo hektarea edo zatia ...................................    1.106,60

Handik aurrerako bakoitza ......................................       685,70

Obra handiak egiteko lizentziak, eraikuntza berri-               
ko eraikinentzat emanak.

Lehengo hektarea edo zatia ...................................    1.106,60

Handik aurrerako bakoitza ......................................       685,70

Obra handiak egiteko lizentziak, kartografia alda-              
tzea ekarriko duten eraisketak egiteko emanak.

Lehengo hektarea edo zatia ...................................       685,70

Handik aurrerako bakoitza ......................................       685,70

Obra handiak egiteko lizentziak, fatxaden lerrokadu-           
rari edo bide publikoari nolabait eragiten dioten              
eraikin eraberritzeak egiteko emanak ............       685,70

Obra handiak egiteko lizentziak, eraikinak altxatzeko           
emanak..................................................................       244,70

Obra handiak egiteko lizentziak, eraikinak handitzeko         
emanak .................................................................       368,55

Obra handiak egiteko lizentziak, gero eraikuntza lizen-        
tziarik eskatuko ez duten lur mugimenduak egite-          
ko emanak ............................................................       378,85

Obra handiak egiteko lizentziak, jolas lekuak, aisial-            
diko tokiak edo antzekoak estaltzeko emanak                     183,75

Obra handiak egiteko lizentziak, zuinketak egiazta-              
tzeko ekipo topografikoa beharrezkoa duten obra handietarako lizentziak                  387,95

4.20.    Hiribusa.

Tarifak 2021 apirila - 2022 maiatza.

Mugi tarifak 2021/04/01.

Gipuzkoako Garraio Agintaritzaren Batzar Nagusiak onartuak 2021/02/04an.

Billete papel URB3.

                                                                                                        

Noizbehinkakoa .........................................................            1,35

Gauekoa ......................................................................            2,00

Mugi Txartela                                                Deskontuak (%)     URB3 (€)

1-20 bidai ......................................................... 48                 0,70

21-50 bidai ....................................................... 58                 0,57

51 bidai edo gehiago ..................................... 90                 0,14

Izengabea ........................................................ 32                 0,92

*Tarifak BEZ barne.

5.    Ibilgailuak bide publikoetan ibilgetu, bertatik jaso eta ondoren zaintzapean edukitzeko zerbitzu publikoagatik ordaindu beharreko tasa.

Kontzeptua                                                                                         

a)    Ibilgailua erretiratzea.

Bizikletak eta ziklomotoreak, bakoitzarengatik ....         13,10

Motozikletak, trizikloak, moto-karroak eta antzeko bes-        
te ibilgailuak, bakoitzarengatik .........................         26,30

Turismoak eta 3.499 kg-ko tara arteko ibilgailuak,                 
bakoitzarengatik ..................................................         85,00

Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, au-            
tobusak eta 3.500 kg-ko taratik gorako tonelajea             
duten ibilgailu bakoitzarengatik .......................       179,70

b)    Erretiratutako Ibilgailuen depositua eta zain-
tza.

Bizikletak eta ziklomotoreak, egun edo zatiki bakoitza-        
rengatik .................................................................            5,75

Motozikleta, trizikloak, moto-karroak eta antzeko bes-          
telako ibilgailuak, egun edo zati bakoitzarengatik                                              9,15

Turismoak eta 3.499 kg-ko tara arteko tonelajea du-            
ten ibilgailuak, egun edo zati bakoitzarengatik                    17,10

Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, auto-         
busak eta 3.500 kg-ko taratik gorako tonelajea du-         
ten ibilgailuak, egun edo zati bakoitzarengatik                   
.................................................................................         36,50

c)    Ibilgailua 24 orduz edo frakzio batez ibilge-  
tzea: ibilgailu bakoitzarengatik.

Bizikletak .....................................................................            4,05

Ziklomotoreak ............................................................         14,20

Motozikletak, trizikloak, moto-karroak eta antzekoak                28,40

Turismoak, Kamionetak, eta antzekoak 3.000 kg-tik             
beherako tona gordina .......................................         57,85

3.000 eta 7.500 kg-ko tona gordina bitarteko ka-.
mioak .....................................................................       218,25

7.500 kg-tik gorako auto eta kamioak ...................       218,25

Gainontzeko ibilgailuak ............................................         71,05

d)    Ibilgailua 24 ordutik gora ibilgetzea egun ba-               
koitzeko eta ibilgailu bakoitzarengatik.

Bizikletak .....................................................................            1,95

Ziklomotoreak ............................................................            3,55

Motozikletak, trizikloak, moto-karroak eta antzekoak               
.................................................................................            3,55

Turismoak, Kamionetak, eta antzekoak 3.000 kg-tik             
beherako tona gordina .......................................         14,20

3.000 eta 7.500 kg-ko tona gordina bitarteko kamioak         
 ................................................................................         42,65

7.500 kg-tik gorako auto eta kamioak ...................         42,65

Gainontzeko ibilgailuak ............................................         21,30

6.    Zerbitzuak eskaini edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak.

6.2.    Ikuskizunetarako sarrerak

                                                                                                        

A)    Urteroko zikloak.

Haurrak ........................................................................            3,50

Helduak .......................................................................            8,00

Helduak bonoa ..........................................................         20,00

B)    Zinea.

Haurrak ........................................................................            3,00

Helduak .......................................................................            4,50

Ikuslearen eguna .......................................................            3,00

C)    Emanaldi bereziak.

Emanaldi tipo A sarrerak .........................................         10,00

Emanaldi tipo B sarrerak .........................................         15,00

BIGARRENA.  Administrazio Zerbitzuak Eskaini edo Udal Jarduerak Burutzeagatik ordaindu beharreko Tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren 9. eranskinaren: «Ur hornidura» izenekoaren 7, tarifa aplikatzeko araua aldatzea, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.

Tarifa aplikatzeko arauak:

7.    Fakturazioko gainkontsumoaren arrazoiak itogina, matxura edo barneko instalazioen eraikuntzan edo artapenean izan daitekeen edozein akatsen ondorio badira, gainkontsumoaren m³ guztiak ordainduko dira dagokion tarifaren lehenengo tramuaren zenbatekoarekin. Horrela, gainkontsumoa zenbatekoa izan den kalkulatzeko, udal zerbitzuak sailak azken hiru urteetako kontsumoak aztertuko ditu eta hortik arrazoituko du itogina, matxura edo akatsen ondoriozko gainkontsumoa zenbatekoa den. Horretarako, ezinbestekoa da ondoko baldintzak betetzea:

7.1.    Matxura, itoginakonpondu egin behar da errekurrituko fakturazioko epealdiaren eta hurrengo epealdiaren artean. Era berean, bakarrik kontsumoak tarifaren tramurik gabe fakturatuko dira fakturazioko bi epealdietan. Udal Zerbitzuek matxuraren berri emanez gero eta matxuraren konponketa indarrean dagoen fakturazioko epealdian egiten ez bada, ez da aplikatuko tarifaren tramurik gabeko fakturazioaren salbuespena.

7.2.    Matxuraren konponketaren frogagiri ofizialak aurkeztu behar dira: konponketaren ordainketa; aseguruaren txostena edo fakturak. Hala ere, udal zerbitzuak sailak beharrezkoak diren ikuskapenak egin ahal izango ditu egindako konponketa eraginkorra izan dela egiaztatzeko.

7.3.    Matxura berriro gertatzen bada, eta Udal Zerbitzuek horren arrazoia aurretik egindako konponketa eraginkorra ez dela izan ondorioztatzen bada, fakturazioko kontsumoaren m³ guztiak ordainduko dira tramuak aplikatuta.

7.4.    Matxura, itoginaerreklamatzeko epea da errekurritutako kontsumoen ordainagiria erreklamatzeko legezko epealdia.

HIRUGARRENA.  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Ordenantza Fiskalaren 7. artikulua aldatzea, 7,4 atala gehituta, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Testua ondokoa da:

7.    4 Energia berriztagarriak aprobetxatzeko sistemak.

Kuota osoaren hobaria, 250.000 eurotik beherako katastro-balioa duten bizitegi-ondasun higiezinentzat, baldin eta sistema horiek borondatez instalatu badira (hau da, sistema horiek instalatzea ez bada galdagarria dagokion araudian) eguzkitik edo beste energia berriztagarri batzuetatik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak, honako hauek izanik:

1.    % 50eko hobaria.- egoitza-ondasun higiezinentzat, zergaren subjektu pasiboak irabazi-asmorik gabeko Energia Komunitate Berriztagarriei lotuta daudenean. Hobari hori 4 urtez emango da, eta hobariak ezingo du gainditu egindako inbertsioaren % 75.    

2.    % 20ko hobaria- gainerako ondasun higiezinentzat. Hobari hori 2 urtez emango da, eta hobaridun zenbatekoak ezingo du gainditu egindako inbertsioaren % 50.        

Hobari horren aplikazioa baldintzatuta egongo da, 1. paragrafoan adierazitakoaz gain:

1.    Beroa sortzeko instalazioek Administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak edo berokuntzako eta ur bero sanitarioko sistemak (UBS) izatea.     

2.    Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren errekargua aplikatzen ez zaien etxebizitza-ondasun higiezinei, ohiko etxebizitzatzat hartzen ez direlako.

3.    Zergaren subjektu pasiboak ezin dira Udal Ogasunaren zordun izan.

4.    Hobaria hobariaren xede den instalazioa martxan jarri eta lehenengo hiru urteetan eskatu beharko da, eta eskaera egin denetik aurrera izango ditu ondorioak. Instalazio bakoitzak hobari-emakida bakarra izango du, eta emakidaren indarraldi osoan subjektu pasiboek ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte.  

5.    Inbertsioaren barne sartzen dira:

Materialaren kostua.

Obra edota instalazioetatik eratorritako kostuak (igeltserotza, iturgintza, etab.).

Dokumentazio teknikoaren prestaketari lotutako ingeniaritza edo arkitektura zerbitzuen kostuak, baita zuzendaritza zerbitzuena ere.

Ez da inbertsiotzat hartuko:

Erositako ondasunengatik edo fakturatutako zerbitzuengatik ordaindu-tako BEZ eta, oro har, beste edozein zerga.

Oro har, argi eta garbi definituta ez dauden gastuak.

Ez dutenak helburu zuzen oinarri hauen xedea betetzea. Hori horrela, jarduketaren baitan egiten badira, hurrenez hurren, EITaren ondoriozkoak ez diren lanak edo energia eraginkortasunaren hobekuntzari zuzenean lotuta ez dauden esku-hartzeak, horiek ez dira diruz lagungarriak izango.

6.    Inbertsioaren zenbatekoa zehazteko, ondoko agiriak aurkeztuko dira:

6.1.    Egindako obraren edo instalazioaren faktura xehea (k) eta ordainketa frogagiria (k). Honako kontzeptu hauek jasoko dira gutxienez:

Finkaren titularren izena eta, kasuan kasu, nortasun agiriaren zenbakia edo identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ). Fakturak Finkaren titularren izenean edo Jabekideen eginda egongo dira, oinarri arautzaile hauetan ezartzen dena kontuan hartuz.

Jarduketaren helbide zehatza.

Lanen edo instalazioaren azalpen laburra.

Lanaren barnean jasotako partidak behar bezala banakatuak. Ez da onartuko partida ekonomiko agregatuak dituen eskaintzarik, deialdi honi dagokionez partida ekonomiko garrantzitsuak bereiztea eragozten badu.

6.2.    Fakturak ez baditu adierazitako kontzeptu horiek jasotzen, harekin lotuta dagoen aurrekontua aurkeztu beharko da, eta aurrekontuan agertu egin beharko dute kontzeptu horiek, dagokion instalatzaileak sinatua eta zigilatua.

7.    Zerga hobari bategarria izango da administrazio honek edo beste administrazio edo erakunde batzuek ematen dituzten diru laguntzekin, inbertsiorako diru laguntzek eta hobariek aipatu inbertsio osoaren zenbatekoa gainditzen ez badute.              

Hori guztia Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluan agindutakoa betetzearren argitaratzen da, guztiek honen berri izan dezaten eta arau horretan aurreikusitakoak eragina izan dezan.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan xedatutakoekin bat, tasa, kuota, tarifa eta ordenantzak finkatzea eta aldatzea onesten zuten erabakien aurka, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Gorenaren dagokion Salaren aurrean administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango dute interesatuek bi hilabeteko epe barruan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita.   

Dena den, eta aipatutako arauak baimentzen duen bezala, interesatuek hautazko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko Administratibo Foralaren aurrean, administrazioarekiko auzitarako bideari ekin aurretik, argitalpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera hasita hilabete bateko epean.

Euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean kontraesanik edo inkoherentziak antzemanez gero, euskarazko testuak izango du balioa.

Hernani, 2021eko abenduaren 21a.—M. Isabel Sanchez Perez, Ogasuneko zinegotzi delegatua.        (8180)