3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Iragarkia

Udalbatzak 2021eko uztailaren 22an egindako Bilkuran, «Araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren Ordenantza « onartu zuen. Jendaurreko erakustaldian inongo alegaziorik edota iradokizunik aurkeztu ez denez, Ordenantza behin betikotzat onartu dela ematen da.      

Araututako aparkalekuen udal zerbitzuaren ordenantza.

1. artikulua.

Ordenantza hau ematen da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 25.2.b) artikuluak eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 7.b) artikuluak udalerriari trafikoaren eta zirkulazioaren arloan esleitutako eskumenen arabera.

2. artikulua.

Ordenantza honen xedea da aparkatzeko udal-zerbitzu publiko arautua erregulatuko duten arauak ezartzea, aparkatzeko eskaerari behar bezala erantzuteko, hiri-kalitatearen eta irisgarritasunaren helburu orokorren barruan, erabilera publikoko bide eta aparkalekuetan ibilgailuak aparkatzeko funtzio-, espazio- eta denbora-antolamenduaren bidez, eta horiek betetzen direla bermatzeko neurriak ezartzea.     

3. artikulua.

Araudi horrek aparkatzeko denbora mugatzea dakar, bai eta aplikatu beharreko lurralde-eremuaren kokapena ere, guneka eta ordenantza honetan arautzen diren ordutegien arabera. Aparkaldi mugatuko eremuak bi motatakoak izango dira:              

— Gune urdina –astelehenetik larunbatera, 8:00etatik 20:00etara bitartean–.

Kalerrota eta Labeaga kaleen arteko bidegurutzetik etxe-orratzeraino (ikus I. eranskina).

Sektore horretan, ibilgailuek 90 minutuz aparkatu ahal izango dute gehienez, eta, denbora hori igarotakoan, eremutik alde egin beharko dute, zuzenean gune marroira joateko aukerarik gabe. Gune marroi horretan aparkatu ahal izateko edo urdinean berriro aparkatu ahal izateko, gutxienez 6 ordu igaro beharko dira lehenengo aparkalditik.

Salbuespena egoiliarrak izango dira; izan ere, TAO egoiliar-txartela badute egun osoan aparkatu ahal izango dute gune urdin horretan, ibilgailua mugitu beharrik izan gabe. 

— Gune urdina –astelehenetik larunbatera 20:00etatik 8:00etara bitartean eta igande eta jaiegunetan–.

Ordu-tarte eta egun horietan, egoiliarrek bakarrik aparkatu ahal izango dute eremu osoan, dagokion TAO identifikazio-txartelarekin.

— Gune marroia (txandakatze altua) –astelehenetik larunbatera, 8:00 - 20:00 bitartean– BM aparkalekua/Kalerrota-Areizaga (ikus I. eranskina).

Sektore horretan, ibilgailuek 90 minutuz aparkatu ahal izango dute gehienez, eta, denbora hori igarotakoan, gune marroitik alde egin beharko dute, zuzenean gune urdinera joateko aukerarik gabe. Gune urdin horretan aparkatu ahal izateko edo berriz marroian aparkatu ahal izateko, gutxienez 6 ordu igaro beharko dira lehenengo aparkalditik.

Gune urdinean ez bezala, egoiliarrek ezingo dute 90 minutu baino gehiago aparkatu gune marroian 8:00etatik 20:00etara bitartean.

— Gune marroia (txandakatze altua) –astelehenetik larunbatera 20:00 - 8:00 bitartean eta igande eta jaiegunetan–.

Gune urdinean eta ordu-tarte horietan gertatzen den bezala, TAO egoiliar-txartela duten pertsonek bakarrik aparkatu ahal izango dute sektore horretan.

4. artikulua.

TAO eremu bakoitzaren barruan, bi kolektibo edo erabiltzaile mota bereizi ahal izango dira:

Egoiliarrak eta kanpotarrak.

Kolektibo horietatik kanpo, ordenantza hau betetzetik salbuetsita dauden ibilgailuak daude, aurrerago zerrendatuko direnak.        

— Egoiliarrak:

TAO eremu bakoitzaren barruan, autoaren haizetakoan gaitzen duen titulua (TAO egoiliar-txartela) erakusten duen pertsona hartuko da egoiliartzat, baldin eta Udalak eman badio eta TAO eremu hori agertzen bada bertan.

— Kanpotarrak:

Gainerako erabiltzaileak.

5. artikulua.

Ordenantza honen 3. artikuluan aipatzen diren bide publikoetan eta aparkalekuetan aparkatzeko, arau orokor eta partikular guztiak betetzeaz gain eta ibilgailuen aparkalekuari eragiten dioten seinaleak betetzeaz gain, gune bakoitzerako baimendutako gehieneko aparkaleku-denbora errespetatu beharko da. Salbuespenez eta egoeraren arabera, alkateak egokitzat jotzen dituen neurriak hartu ahal izango ditu, eta ordenantza honek arautzen dituen aparkatzeko baldintzak aldi baterako aldatu edo eten ahal izango ditu, trafikoan eta aparkalekuan eragina duten inguruabarrek hala gomendatzen badute.

6. artikulua.

Aparkaldi mugatuko gune gisa seinaleztatutako eremuetan, ondorengo ibilgailu hauek ez dute denbora-muga bete beharko:         

a)    Udal zerbitzuetako ibilgailuak.

b)    Motorrak, ziklomotorrak eta bizikletak; betiere, horretarako prestatutako lekuetan aparkatu beharko dute, halakorik balego. Egon ezean, bi gurpileko ibilgailu horiek espaloien eta pasealekuen gainean aparkatu ahal izango dute, baldin eta oinezkoen zirkulazioa oztopatzen edo kaltetzen ez bada, tamaina handiko objekturen bat eraman dezaketenen beharrak kontuan hartuta, eta, bereziki, desgaitasunen bat duten pertsonenak.  

c)    Beren kategoria edo jarduerarako erreserbatutako guneetan aparkatutako ibilgailuak.

d)    Auto-taxi ibilgailuak, gidaria bertan eta Zerbitzuan dagoenean.

e)    Lehentasunezko ibilgailuak –Osasun-laguntza publikoa eta pribatua, suteak itzaltzea, babes zibila eta salbamendua eta polizia-zerbitzua– zerbitzua ematen ari direnean.

f)    Desgaituen jabetzako ibilgailuak, erreserbatutako plazetan, haien titularrek gidatzen dituztenean eta dagokien baimena dutenean, organo eskudunak ematen duen baimen berezia.  

g)    Hileta-autoak, zerbitzua ematen ari direnean.

h)    Beste edozein ibilgailu, baldin eta, dagokion espedientea izapidetu ondoren, salbuespenezko araubide horri atxiki behar zaiola egiaztatzen bada eta Udalak hala baimentzen badu.

7. artikulua.

Ez da tasarik ordainaraziko, eta ez da kopururik ordaindu beharko Udal Ordenantza honetan aipatzen diren eremuetan aparkatzeagatik.

Ordainketarik sortuz gero, tarifak Udalak unean-unean onartutakoak izango dira, eta dagokion Ordenantza Fiskalean jasota egongo dira.

8. artikulua.

Udaltzaingoa arduratuko da, bere agenteen edo laguntzaileen bidez, aparkaldi mugatuko eremuetan aparkalekua kontrolatzeaz.    

Udalak aparkatu den ordua justifikatzen duen frogagiria emateko makinak jartzen baditu, nahitaezkoa izango da egiaztagiri hori ibilgailuaren barrualdean eta aurrealdean uztea, aparkaldia egin den eguna eta ordua kanpotik ikusteko eta irakurtzeko moduan. 

ZIGOR-ARAUBIDEA

9. artikulua.

Ordenantza honetako edozein artikulu eta hura garatzeko Alkatetzak ematen dituen xedapenak urratuz gero, zigorrak ezarriko dira, legez ezarritako prozeduraren bidez.

Honako hauek hartuko dira arau-haustetzat:

a)    Baimenduta dagoen denbora itzultzea.

b)    Behin eta berriz gune berean aparkatzea, denbora-tarte bakoitzean aparkatzeko gehieneko aldia amaitu ondoren.    

c)    Seinaleztatutako plazaren perimetrotik kanpo aparkatzea, beste plaza bat edo batzuk erabili ezinda utziz.

d)    Aparkatzeko ordutegiaren egiaztagiria ematen duten makinak baldin badaude, ez jartzea makinaren tiketa ibilgailuaren barrualdean eta aurrealdean, aparkaldia egin den eguna eta ordua kanpotik ikusteko eta irakurtzeko moduan.   

e)    Araupeko aparkaleku-zerbitzuari lotuta dauden guneetan aparkatzea, aparkatzeko baimenik gabe.

f)    Indarrean ez dagoen edo iraungita dagoen TAO txartela edo erakusten duen ibilgailuari ez dagokiona erakutsiz aparkatzea.

g)    Beste ibilgailu baten TAO txartela erabiltzea.

h)    Ibilgailu batean TAO txartela erabiltzea, txartela eman zaion pertsonak haren jabetza transferitu ondoren.

i)    Ordenantza honetan ezarritakoaren aurkako beste edozein urratze edo ez betetze.

j)    Datu faltsuak ematea 12. artikuluan deskribatutako bereizgarriak lortzeko.

10. artikulua.

Ordenantza honetako arau-hausteak honela sailkatzen dira:

— Arau-hauste arinak: arau-hauste arina izango da ordenantza honetako arauak haustea, arau-hauste larritzat jotzen ez bada.       

— Arau-hauste larriak: ondorengo arau-hauste hauek dira larriak:

1.    TAO Egoiliar-txartela baliogabetuta, iraungita edo desegokia erabiltzea.

2.    Arintzat jotako bi arau-hauste baino gehiago egitea urtebeteko epean.

11. artikulua.

Agindu zaizkien eginkizunak betetzean trafikoa zaintzeaz arduratzen diren agintaritza-agenteek, ezartzen den zigor ekonomikoa gorabehera, ibilgailua ibilgetu ahal izango dute aparkatzeko baimenik ez dutenean edo aparkatzeko gehieneko denbora gainditzen dutenean, harik eta gidaria identifikatzea lortzen den arte.        

Era berean, bide publikotik erretiratu eta horretarako ezarritako tokian utzi ahal izango dituzte, horretara behartuta dagoenak hala egiten ez badu, aparkatzeko baimenik gabe araututako aparkaleku-zerbitzuari lotutako eremuetan aparkatuta dauden ibilgailuak, edo udal-ordenantzan ezarritakoaren arabera baimendutako gehieneko denboraren hirukoitza gainditzen denean.

Aurreko zenbakian aipatzen den ibilgetzearen eta/edo erretiratzearen ondorioz sortzen diren gastuak titularraren kontura izango dira, eta hark ordaindu beharko ditu edo ordainduko direla bermatu beharko du ibilgailua itzuli aurretik (urriaren 30eko 6/2015 Legegintza Errege Dekretuaren 104. eta 105. artikuluak).

12. artikulua.

Arau-hausteak urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera zigortuko dira. Trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide-segurtasuna V. tituluan eta gainerako lege-xedapen osagarrietan.  

TAO TXARTELAK EMATEA

13. artikulua.

— TAO egoiliar txartela:

Horrela deitzen zaio egoiliar gisa ezaugarritzen den gaikuntza-tituluari, doan eskuratuko dute udaletxean, eta ordainketarik sortuz gero, tarifak Udalak unean-unean onartutakoak izango dira, eta dagokion Ordenantza Fiskalean jasota egongo dira. Honako hauei emango zaie: Pertsona fisiko zehatza eta ibilgailu jakin batentzat, honako baldintza hauek guztiak betetzen dituena:          

1.    Eskatzaileak erroldatuta egon behar du, izatez eta modu iraunkorrean, aparkalekua arautzeko Udalak zehazten dituen sektoreen inguruan.           

2.    Eskatzaileak ohiko jabea eta gidaria izan behar du, txartela eskatzen den ibilgailuaren gida-baimena indarrean duela; nolanahi ere, GMB 3.500 kg-tik (*) beherako autoa edo kamioia izango da.

3.    Eskatzailearen erroldatze-helbideak eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenarenak atari berean egon behar dute, txartela eskatzen den TAO eremuaren barruan. Bizilekuz aldatuz gero, jakinarazi egin beharko du, eta hura TAO duen beste eremu batera eramanez gero, automatikoki aldatuko zaio, aurreko TAO eremuko pegatina, errolda berria eta zirkulazio-baimeneko bizileku-aldaketa aurkeztuta.       

4.    Ordainketak egunean izango ditu:

Urretxuko Udalaren Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren azken ordainagiria.

5.    Turismo baten jabea sozietate bat bada, TAO egoiliar txartela eman ahal izango da, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badira:

a.    Eskatzaileak etxebizitza finkatuta eduki behar du, izatez eta modu iraunkorrean, aparkalekua erregulatzeko sektoreetan sartutako inguruko eraikin edo kaleren batean.        

b.    Eskatzailea ibilgailuaren ohiko gidari gisa agertuko da aseguru-polizan (jatorrizko dokumentua).           

c.    Eskatzailea txartela eskatzen duen TAO eremuan erroldatuta egotea.

d.    Eskatzaileak ez du ibilgailurik izango jabetzan.         

e.    Eskatzaileak leasing edo renting kontratua aurkeztea bere izenean, edo, bestela, ibilgailuaren sozietate titularrak edo leasing edo renting kontratuaren titularrak egindako dokumentu bat, egiaztatzen duena eskatzailea dela ibilgailuaren erabiltzaile bakarra eta esklusiboa, eta baimena duela ibilgailua lanorduetatik kanpo erabiltzeko.

6.    Eskatzaile bakoitzeko aparkatzeko bereizgarri bat bakarrik emango da, baina titular beraren ibilgailu baterako bigarren txartel bat eman ahal izango da, baldin eta haren ezkontideak edo ondorengoak, linea zuzeneko lehen graduan, erabiltzen badu, betiere haren erroldatzea eta ohiko bizilekua titularraren helbide berean badago. Nolanahi ere, bizileku bakoitzeko txartelen kopurua ez da hiru baino handiagoa izango. 

7.    Ibilgailuak TAO guneko txartela izateko eskubidea galduko du baldintza hauek betetzeari uzten zaionean, eta Udalari itzuli beharko dio, eta txartelaren titularrak, hala egin ezean, araudiak zehazten duen erantzukizunean eroriko da.     

8.    Bereizgarria galduz gero, titularrak beste TAO txartel bat lortu ahal izango du, baldin eta galeraren zinpeko aitorpena sinatzen badu, dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren, dagokion ordenantza fiskalean hala zehazten bada.    

9.    TAO txartelaren titularrek nahitaez jakinarazi beharko diote Udalari ibilgailuaren titulartasunaren edo helbide-aldaketaren inguruan gertatzen den edozein aldaketa.    

10.    Udalak beretzat gordetzen du edozein froga dokumental eskatzeko eta/edo hemen adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko egokitzat jotzen dituen egiaztapen guztiak ofizioz egiteko eskubidea, edo gaitzen duen bereizgarria eskatzen dutenek emandako datuen egiazkotasuna egiaztatzeko.

11.    Egindako egiaztapenetatik ondorioztatzen bada aparkalekuaren bereizgarriaren titularrak iruzurrezko erabilera egin duela edo baimena lortzeko emandako datuak faltsutu direla, bereizgarria kentzeko espedientea hasiko da, dagokion zigor-espedienteari hasiera ematea baztertu gabe.         

12.    Egindako jardunaren ondorioz, arau-hauste penalaren zantzuak badaude, organo eskudunari igorriko zaizkio jarduketak.    

13.    Arrazoi horrengatik bereizgarria deuseztatzeak ez du ekarriko hura lortzeko ordaindutako zenbatekoa itzultzeko eskubiderik, horretarako tasa bat ordainarazi baldin bada.          

14.    Matxura edo ezbehar baten ondorioz TAO txartela duen ibilgailu bat zirkulatzeko aldi baterako ezinduta geratzen bada, eta titularrak aldi horretan ordezko ibilgailu bat badu, azken horrentzako txartel bat eduki ahal izango du aldi baterako, matxuratuaren gune berberetarako, konponketa egiten den bitartean. Horretarako, kaltetuta gertatu den ibilgailuari TAO txartela kendu eta udaletxean entregatu beharko du, titularraren eskabide batekin batera, haren ordezko ibilgailuaren matrikularako txartel bat eskatuz, eta konponketa-tailerraren txosten batekin, ibilgailua konpontzen ari direla adieraziz, eta konponketa-denboraren estimazio batekin.

Lehenengo ibilgailua berriro erabiltzeko moduan dagoenean, eta, edonola ere, ibilgailua entregatu eta hiru hilabete igaro baino lehen, ordezko ibilgailuaren txartela itzuli beharko du udaletxean, eta, hala badagokio, jatorrizko ibilgailuaren txartela itzuliko zaio.

Xedapen gehigarri bakarra.

Alkatetzak ahalmena du Ordenantza behar bezala interpretatu eta aplikatzeko behar diren agindu eta jarraibide guztiak emateko.

Azken xedapena.

Ordenantza honek 13 artikulu, xedapen gehigarri bakar bat eta azken xedapen bat ditu, eta Udalak behin betiko onartu eta testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen duenean jarriko da indarrean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igaro ondoren.

Xedapen indargabetzailea.

Ordenantza hau indarrean jartzen denean, honen edukiaren aurka doan maila bereko edo beheragoko beste edozein xedapen indargabetuko da.

Urretxu, 2021eko irailaren 16a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.         (6062)