3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Iragarkia

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko irailaren 7an egindako bilkuran, Igogailuak instalatzeko 2021. urteko dirulaguntzen kopuruak behin betikoz onartu zituen.     

Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bideari.

ERREKURTSOAK

— Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gobernu Batzarraren aurrean. Eskatzaileak hilabeteko epea dauka horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrerako hilabete osoa.

— Bestela, erabaki hau berraztertzeko eskatu ordez, edo berraztertzeko errekurtsoaren erantzunaren aurka joko balu, zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoa aurkeztekotan Gipuzkoako Kontentzioso-Administratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen errekurtsoa erantzun gabe utziko balu Administrazioak, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, berariazko araudiaren arabera presuntziozko ekintza gertatu den biharamunetik aurrera.     

Usurbil, 2021eko irailaren 7a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.           (6032)

TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIA

IKUSIRIK

2021eko apirilaren 7an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, igogailuak instalatzeko 2021eko dirulaguntzen oinarriak argitaratu ziren. Eskaerak aurkezteko hogei egun balioduneko epea eman zen, 2021eko maiatzaren 5a izanik eskaerak aurkezteko azken eguna.

Epea amaitu ondoren, 26 eskaera jaso dira.      

2021eko uztailaren 29ko bilkuran Diru laguntzen Batzorde Orokorrak, Osasun eta Gizarte Zerbitzuetako teknikariaren txostena kontutan harturik, ebazpen-proposamena egin zuen eta interesatuei 10 eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.

Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.

ETA KONTUAN HARTURIK

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

— Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008-07-01).

— Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2020-01-22).

— Igogailuak instalatzeko 2021. urteko dirulaguntzen oinarriak (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021-04-07).

Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du:

ERABAKIA

Lehenengoa: Igogailuak instalatzeko 2021. urteko dirulaguntzen kopuru hauek onartzea:

Espediente zenbakia/Número espediente

Eskatzailea/Solicitante

Onartutako dirulaguntza/Subvención aprobada
(€)

2021GDIG0002

UNDIANO KORTA , Xabier

238,00

2021GDIG0004

GOMEZ SALAZAR, Jose

595,00

2021GDIG0005

CACERES ZAMORA, Jose

595,00

2021GDIG0006

AGUIRRE OTEGUI, Unai

416,50

2021GDIG0007

PEREZ MELERO, Maria Romero

595,00

2021GDIG0008

ANTON GIJON, Eloisa

595,00

2021GDIG0010

CALVO CASTRO, Gregorio

476,00

2021GDIG0011

GOMEZ RANGIL, Israel

595,00

2021GDIG0012

ROY DIEZ, Manuel

595,00

2021GDIG0014

OVIEDO MATIAS, America

595,00

2021GDIG0017

MAIZ ARRILLAGA, Aritz

297,50

2021GDIG0018

RIVERO PEREZ, Emilio

535,50

2021GDIG0019

URDAMPILLETA AGUIRREZABALA, Juana

595,00

2021GDIG0020

MARTINEZ RUBIO, Feliciano

595,00

2021GDIG0022

ARBELOA LOBATO, Fernando

416,50

2021GDIG0023

GONZALEZ GUERRA, Dolores

595,00

2021GDIG0025

MANTEROLA LIZARGARATE, Josune

535,50

2021GDIG0026

MANTEROLA LARRAÑAGA, Maria Luisa

535,50

2021GDIG0027

OTAEGUI SARASOLA, Ignacio Maria

595,00

 

Bigarrena: Igogailuak instalatzeko 2021. urteko dirulaguntza eskaera hauek ez onartzea:

 

Eskatzialea/Solicitante

Zioa/Motivo

2021GDIG0003

GARCIA SANCHEZ, Manuel

2

2021GDIG0009

ARAMBURU AYERBE, Miren Garbiñe

1

2021GDIG0013

NUÑEZ TABERO, Estrella

1

2021GDIG0015

ARRUTI ZUBIRIA, Juana

1

2021GDIG0016

RAPOSO SEIJAS, Jose Belisario

1

2021GDIG0021

ARCAYA SARRASQUETA, Adoracion

2

2021GDIG0024

ALCAIN ECHENIQUE, Pedro Maria

2

 

(1)  Igogailua martxan jartzeko Udalak emandako Obra amaiera ziurtagiria 2020koa ez izatea.     

(2)  Akatsak zuzentzeko emandako hamar laneguneko epean hauek zuzendu ez izana.

Hirugarrena: Dirulaguntza ordaintzerakoan udalarekin zorra dagoen kasuetan, ez da dirulaguntzarik emango.

Laugarrena: Igogailuak instalatzeko 2021eko dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira: 1.8000.780.231.
03.01.2021 (A 69-2021).

Bosgarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Seigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian ere behin betiko ebazpenaren berri emango da.   

Zazpigarrena: Kontu-hartzailetzari akordioaren berri ematea, ordainketa egiteko orria erantsiz.