3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

2021eko kultur egitasmoak garatzeko dirulaguntzak.          

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko irailaren 7an egindako bilkuran, 2021eko kultur egitasmoak burutzeko dirulaguntza kopuruak behin betiko onartu zituen.     

Erabakia finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bideari.

Errekurtsoak:

Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gobernu Batzarraren aurrean. Eskatzaileak hilabeteko epea dauka horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrerako hilabete osoa.

Bestela, erabaki hau berraztertzeko eskatu ordez, edo berraztertzeko errekurtsoaren erantzunaren aurka joko balu, zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoa aurkeztekotan Gipuzkoako Kontentzioso-Administratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen errekurtsoa erantzun gabe utziko balu Administrazioak, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, berariazko araudiaren arabera presuntziozko ekintza gertatu den biharamunetik aurrera.     

Usurbil, 2021eko irailaren 7a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.          (6026)

EBAZPENA

Ikusirik

2021eko apirilaren 7an argitaratu zituzten Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean kultur egitasmoak burutzeko dirulaguntzen oinarriak. Interesdunek hogei eguneko epea izan zuten eskaerak aurkezteko. Hala, eskaerak aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 5ean amaitu zen.          

Eskaerak aztertu ostean, Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak dirulaguntzen ebazpen-proposamena adostu zuen 2021eko ekainaren 3an egindako bilkuran. Erabakia 2021eko ekainaren 18an argitaratu zuten Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.     

Alegazioak egiteko emandako hamar egunen barruan, ekainaren 24an Zumarte Musika Eskolak egindako alegazioa (KE.01/2021-0133) jaso zuen Udalak.

Zumarteren alegazioak honakoa dio:

«— Zumarte Musika Eskola urriaren 27ko, 289/1992ko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren, Euskal Autonomi Elkarteko Musika Eskolak arautzen dituen 289/1992 Dekretupean araututa dagoela.

Zumarte Musika eskola Dekretu honen barruan dauden zenbait ikasketa emateko baimenduta dagoela baina ikastaroetan egiten dugun eskaintza emateko baimena ez daukagula, dekretua horretan ikasketa horiek ez daudelako jasota. Beraz, Jaurlaritzaren aldetik dekretututik kanpo dauden ikasketa horiengatik ez dugula dirulaguntzarik jasoko.               

Usurbilgo Udalarekin hitzartuta dagoen eta gaur egun bi erakundeak berraztertzen ari geran dirulaguntza, dekretu honen barruan dauden ikasketetarako erabiltzen dela, udalean ikasturtero aurkezten dugun txostenean agertzen diren datuetan ikusi daitekeen bezala. Beraz, ikastaro trinko hauek hitzarmeneko dirulaguntzatik kanpo geratzen direla.    

ESKAERA

2021 urtean hasi nahi dugun ikastaro trinkoentzat egin dugun dirulaguntza eskaera berraztertzea eta herritarren eskaerei erantzuteko herritarrentzat antolatuko diren ikastaroei bultzada emateko beste erakunde eta taldeei bezala diru-laguntza ematea».

Usurbilgo Udalak eta Zumarte Musika Eskolak 2018ko maiatzaren 15ean izenpetu eta egun indarrean den –berraztertzen ari dira– hitzarmeneko 6. puntuan jasota dago Zumartek «urtero otsailaren 15a baino lehenago urte horri dagokion aurreikuspena» helaraziko diola Udalari. Aurreikuspen horretan «Udalari hitzarmenaren arabera eskatzen zaiona» jaso beharko du.         

Hala, Udalak ulertzen du aurreikuspen horren baitan jaso behar zituela Zumartek orain Kulturako dirulaguntzen bidez diruz laguntzeko eskatutako ekintzak: izan ere, Udalaren iduriz, Zumartek bien arteko hitzarmenaren bidez jasotzen du bere jardunari eutsi eta ekintzak sustatzeko beharrezko babesa.

Hortaz, Udalak ezetsi egin du Zumarteren eskakizuna.    

Eta kontuan harturik

— Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.

— Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2008/07/01).

— Usurbilgo Udalaren 2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (2020/01/30).

— Usurbilgo udalak 2021 urterako ezarri dituen hainbat dirulaguntza programen deialdi irekia (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021/04/07).

Lehenengoa: Kultur arloko egitasmoak burutzeko dirulaguntzen harira Zumarte Musika Eskolak aurkeztutako alegazioa (KE.01/2021-0133) ezestea, azalpenen atalean adierazitako arrazoiengatik.

Bigarrena: 2021ean kultur egitasmoak burutzeko dirulaguntza-zenbateko hauek onartu eta dirulaguntzaren % 75 ordaintzea.

Taldea

Onartutako gastua

Dirulaguntza

Lehen zatia

(% 75)

Uxue Bereciartua Lombide (zb.73)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Jexux Agirresarobe Arzallus (Zb.75) (Nafartarrak)

3.200,00 €

2.720,00 €

2.040,00 €

Juan Luis Atxega Pagola (Zb.76)(Organoen Lagunak)

1.885,00 €

1.602,25 €

1.201,69 €

San Praixku Guraso Elkartea (Zb.77)

13.550,00 €

6.357,50 €

4.768,13 €

Ziortza Gazte Elkartea (Zb.78)

36.453,00 €

10.640,05 €

7.980,04 €

Zorione Mendez (Zb.79)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zumarte musika eskola (Zb.80)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Antxomolantxa (Zb.81)

6.200,00 €

5.270,00 €

3.952,50 €

Einean Guraso Eskola (zb.82)

21.100,00 €

2.101,00 €

1.575,75 €

Ugaitz Agirre Zapirain (Zb.84)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Santuene K.E. (Zb.85)

8.950,00 €

5.781,00 €

4.335,75 €

Jexus Artze Kultur Elkartea (Zb.86 )

7.579,00 €

4.564,90 €

3.423,68 €

Zubietako Eskolako Guraso Elkartea (Zb.88)

9.400,00 €

2.600,00 €

1.950,00 €

Gipuzkoako Bertso zale elkartea (zb.89)

1.457,86 €

229,82 €

172,37 €

Bidean Agiñarron Herri Elkartea (zb.90)

4.405,00 €

2.479,45 €

1.859,59 €

Orbeldi Dantza Taldea (Zb.91)

370,00 €

314,50 €

235,88 €

Hitz Aho Udarregi ikastolako gurako Elkartea (Zb.92)

4.851,58 €

2.195,79 €

1.646,84 €

Noaua! (zb.93 )

22.197,43 €

13.706,12 €

10.279,59 €

Zubieta Lantzen (zb.94 )

9.865,00 €

4.330,00 €

3.247,50 €

GUZTIRA:

151.463,87 €

64.892,38 €

48.669,28 €

 

Hirugarrena: Ekintza bakoitzaren arabera dirulaguntzak horrela banatzea:

 

 

Ekintza

Udalak onartutako gastua

Dirulaguntza

Lehen zatia

(% 75)

Uxue Bereciartua Lombide (zb.73)

1

Gorputzak. Berexi Art

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Jexux Agirresarobe Arzallus (Zb.75) (Nafartarrak)

2

Hitzaldi zikloa: Euskal instituzioen desmantelamenduaren prozesua.

1.200,00 €

1.020,00 €

765,00 €

3

Seaskaren aldeko eguna

2.000,00 €

1.700,00 €

1.275,00 €

Juan Luis Atxega Pagola (Zb.76) (Organoen Lagunak)

4

Soinurbil- Organo kontzertua

105,00 €

89,25 €

66,94 €

5

Musika hamabostaldia 2021

1.380,00 €

1.173,00 €

879,75 €

6

Musika hamabostaldia 2021. Organo joleen bilkura

250,00 €

212,50 €

159,38 €

7

Euskal organo joleen bilkura

150,00 €

127,50 €

95,63 €

San Praixku Guraso Elkartea (Zb.77)

8

Ipuin kontalaria

650,00 €

552,50 €

414,38 €

9

Udako txokoak

3.500,00 €

750,00 €

562,50 €

10

Euskararen eguna

3.000,00 €

2.250,00 €

1.687,50 €

11

Pintura eta eskulan ikastaroa

3.100,00 €

330,00 €

247,50 €

12

Aginagako eskola eguna

3.300,00 €

2.475,00 €

1.856,25 €

Ziortza Gazte Elkartea (Zb.78)

13

Kanpaldia 2021

31.300,00 €

6.600,00 €

4.950,00 €

14

Kanpaldia behar bereziak 2021

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15

ikasturteko saioak

1.753,00 €

1.490,05 €

1.117,54 €

16

kabalgata

3.400,00 €

2.550,00 €

1.912,50 €

Zorione Mendez (Zb.79)

17

Kontzertu antzezpena

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zumarte musika eskola (Zb.80)

18

musika ikastaro trinkoak

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Antxomolantxa (Zb.81)

19

antzezlana

2.000,00 €

1.700,00 €

1.275,00 €

20

magia tailerrak

1.600,00 €

1.360,00 €

1.020,00 €

21

olentzeroren etorrera

600,00 €

510,00 €

382,50 €

22

euskarazko monologoa

2.000,00 €

1.700,00 €

1.275,00 €

Einean Guraso Eskola (zb.82)

23

oinarrizko argazkilaritza ikastaroa

2.420,00 €

341,00 €

255,75 €

24

josteko teknikak

5.600,00 €

110,00 €

82,50 €

25

pintura

6.540,00 €

825,00 €

618,75 €

26

eskulanak

6.540,00 €

825,00 €

618,75 €

Ugaitz Agirre Zapirain (Zb.84)

27

ikuskizuna

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Santuene K.E. (Zb.85)

28

sendabelarrak

280,00 €

110,00 €

82,50 €

31

18. argazki lehiaketa

350,00 €

297,50 €

223,13 €

32

oinarrizko josketa

360,00 €

165,00 €

123,75 €

33

goxokintza tailerra

310,00 €

104,50 €

78,38 €

34

gabonak haur/helduak

920,00 €

688,50 €

516,38 €

35

ludoteka kalean / jolasak

840,00 €

714,00 €

535,50 €

36

ludoteka kalean / ibilaldiak

40,00 €

4,00 €

3,00 €

37

ludoteka kalean / kaiak ikastaroa

0,00 €

0,00 €

0,00 €

38

musika kalean

1.600,00 €

1.360,00 €

1.020,00 €

39

zinea kalean

4.250,00 €

2.337,50 €

1.753,13 €

Jexus Artze Kultur Elkartea (Zb.86 )

40

Ane pelikuka

564,00 €

224,40 €

168,30 €

41

Basabi eta kimu taldeen kontzertuak

2.400,00 €

1.530,00 €

1.147,50 €

42

“konpromisoa” antzezlana

4.615,00 €

2.810,50 €

2.107,88 €

Zubietako Eskolako Guraso Elkartea (Zb.88)

43

zubietako udaberri astea

1.750,00 €

850,00 €

637,50 €

44

eskola orduz kanpoko ekintzak

6.600,00 €

1.475,00 €

1.106,25 €

45

Hitzaldi eta tailerrak

1.050,00 €

275,00 €

206,25 €

Gipuzkoako Bertso zale elkartea (zb.89)

46

bertso eskola

1.457,86 €

229,82 €

172,37 €

Bidean Agiñarron Herri Elkartea (zb.90)

47

Gala 1 kultur gala

1.360,00 €

734,40 €

550,80 €

48

Gala 2 kultur gala

1.220,00 €

615,40 €

461,55 €

49

Gala 2 kultur gala

1.245,00 €

636,65 €

477,49 €

50

Alejandro Tapiaren omenaldia

580,00 €

493,00 €

369,75 €

Orbeldi Dantza Taldea (Zb.91)

51

ll. Dantzari txiki

370,00 €

314,50 €

235,88 €

Hitz Aho Udarregi ikastolako gurako Elkartea (Zb.92)

53

Txerto emozionala

950,00 €

495,00 €

371,25 €

54

mugikorren inguruko dinamizazio proiektua

3.901,58 €

1.700,79 €

1.275,59 €

55

ikastolako kultura astea (kale antzerkia)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Noaua! (zb.93 )

56

25.URTEAURRENA EKITALDIA

3.000,00 €

2.250,00 €

1.687,50 €

57

25.URTEURRENA DOKUMENTALA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

58

Iñauteriak- erradikalak ginen

968,03 €

461,63 €

346,22 €

59

Euskarazko pelikula emanaldiak

2.779,40 €

1.087,49 €

815,62 €

60

Kulturaldia

13.200,00 €

8.190,00 €

6.142,50 €

61

laburbira

450,00 €

382,50 €

286,88 €

62

Plis plas txalo jolas

1.800,00 €

1.334,50 €

1.000,88 €

Zubieta Lantzen (zb.94 )

63

Kutxidazu bidea Ixabel, musikala

7.865,00 €

3.055,00 €

2.291,25 €

64

Mikra Pieza

2.000,00 €

1.275,00 €

956,25 €

 

 

GUZTIRA:

151.463,87 €

64.892,38 €

48.669,28 €

 

 

 

Laugarrena: Dirulaguntzen % 25, eskaera egiteko aurkeztu zen aurrekontu osoari dagokion gastua (eta ez dirulaguntzaz ordaindutakoa bakarrik) justifikatu ondoren ordainduko du Udalak.            

Bosgarrena: 2021eko urriaren 31 bitartean egindako ekintzak 2021eko azaroaren 12a baino lehenago zuritu behar dira.              
 

Azaro eta abenduko ekintzak, berriz, 2022eko urtarrilaren 7a baino lehenago zuritu behar dira.     

Seigarrena: Zuriketak egiterakoan, udalak onartutako gastu guztia zuritu behar da.

Zazpigarrena: Kultura Saileko dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira: 1.4000.481.334.00.03.2021 (A-129).

Zortzigarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Bederatzigarrena: Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus webgunean ere emango da behin betiko ebazpenaren berri.       

Hamargarrena: Kontu-hartzailerari erabakia jakinaraztea, ordainketak bidera ditzan.