3
TOKI ADMINISTRAZIOA

URRETXUKO UDALA

Alkatetzaren ebazpena, 2021eko apirilaren hogeita seikoa.

2020ko urriaren 27ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (205. zk.), gizarte-langile lanpostu bat betetzeko deialdia argitaratu zen.            

Era berean, 2021eko martxoaren 17ko Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, hautaketa-prozesuan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartu zen, eta 2021eko apirilaren 6ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (61. zk) argitaratu zen.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaiturik, eta onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda berrikusirik, eta aurkeztutako hiru erreklamazioak aztertu ondoren.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 109.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, onartutako izangaien behin-behineko zerrendan antzemandako akatsak zuzentzeari ekin zaio.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak eta horrekin bat datozen gainerako arauek ematen dizkidaten eskumenak baliatuz, honako hau

EBAZTEN DUT

Lehenengo.    Ondorengo hautagaiek aurkeztutako erreklamazioak onartzea.

NAN: 44332594W

NAN: 44349192V

NAN: 72517748J

Eta onartutakoen zerrendan sartzea, eskabidea epe barruan aurkeztu izana egiaztatzen duen dokumentazioa ekarri dutelako.          

3 erreklamazio horiekin batera, behin-behineko zerrendan onartutako izangai baten kasuan, akats bat egon da NANren zenbakiaren transkripzioan, eta, beraz, jarraian adierazten den moduan zuzenduko da:

78993113Z zenbakiaren ordez 78996113Z jartzea.

Ondorioz, onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda, ebazpen honen I. eranskinean agertzen dena, behin betiko onartutzat jotzen du.

Bigarren.    Oposizio-faseko lehenengo eta bigarren ariketak egiteko onartuak izan diren izangaiei dei egiten zaie. Ariketa hori 2021eko ekainaren 2an egingo da, asteazkenarekin, 09:30ean, Urretxuko Ederrena pilotalekuan.

Hirugarren.    Ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, iragarki-oholean eta Urretxuko Udalaren webgunean argitaratzea.          

Jakitera ematen da hurrengo iragarkiak iragarki-taulan eta udalaren webgunean argitaratuko direla.

1 ERANSKINA

Onartutakoak

15992814V

20975771R

30681194E

34081724W

34092590N

34095918M

35774646D

44127257D

44144355H

44166388V

44167837V

44168596V

44174764K

44330136M

44330831X

44331464E

44332594W

44332676S

44333430X

44333551Q

44334073D

44334135W

44334336L

44334410R

44334596A

44334783Y

44341203D

44342462A

44342689T

44343077C

44343099L

44343856V

44345913G

44347080K

44349192V

44349744V

44559603R

44566197V

44572594C

44574775Q

44574900A

44617301S

44649571Q

44671603Z

45167099K

45195374Y

45199019V

45199288X

45666472H

45667943V

45751322K

45752552D

45916171Y

58008970A

58009439N

72315544W

72317225G

72451636A

72456148F

72461098N

72461694X

72465265Q

72469167P

72470135X

72470310R

72470507Z

72476586K

72478087G

72483588P

72486783Y

72492421D

72496181C

72496376P

72497045X

72499835V

72511544L

72511840Q

72512060Y

72513198V

72515947Y

72516669S

72517748J

72517772Z

72523617V

72524838L

72524967X

72525674G

72526945X

72527752N

72527986Q

72528627J

72534183A

72535710N

72536859B

72538012Z

72538438A

72539524P

72541412X

72541743L

72542743F

72542759T

72545997H

72545999C

72546527L

72547136F

72547703E

72547829X

72548688H

72555117F

72582768V

72583668S

72585259L

72585685P

72594333P

72597747H

72598071C

72605809F

72735289C

72737428C

72749494B

72826599C

72831037L

72831639T

72834715V

72837523L

72843326A

72844926Q

73030621D

73034546R

76897971R

78874350J

78928929J

78941358E

78943543E

78950078W

78955835D

78996113Z

79053070T

79053897E

79117610W

Baztertuak

44349938G (1)

44561831K (1)

72834979M (1)

22758725H (2)

45198816K (2)

(1)  Epez kanpo aurkezteagatik.

(2)  Eskatutako titulazioa ez egiaztatzeagatik.

Urretxu, 2021eko apirilaren 28a.—Jon Luqui Albisua, alkatea.       (2893)