3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Iragarkia

Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko martxoaren 9ko bilkuran Usurbilgo herrian etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.

Oinarrien testu osoa argitaratzen da eta iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasi eta hogei egun balioduneko epea ematen da interesatuek dirulaguntzak jasotzeko eskaera aurkez dezaten, dagokion dokumentazio osoarekina.

Erabaki hau finkoa da eta amaiera eman dio administrazio-bideari.

ERREKURTSOAK

— Erabaki honen aurka auzitara jo aurretik, interesdunak, hala nahi izanez gero, erabakia berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen arabera Tokiko Gobernu Batzarraren aurrean. Eskatzaileak hilabeteko epea dauka horretarako: erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrerako hilabete osoa.

— Bestela, erabaki hau berraztertzeko eskatu ordez, edo berraztertzeko errekurtsoaren erantzunaren aurka joko balu, zuzen zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezake. Interesatuak bi hilabeteko epea dauka horretarako, erabaki honen jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Errekurtsoa aurkeztekotan Gipuzkoako Kontentzioso-Administratiboetarako Epaitegira jo behar da. Bestaldetik, birjarpen errekurtsoa erantzun gabe utziko balu Administrazioak, interesdunak edozein momentutan aurkeztu ahal izango du administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, berariazko araudiaren arabera presuntziozko ekintza gertatu den biharamunetik aurrera.

Usurbil, 2021eko martxoaren 17a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.   (1931)

Usurbilgo herrian etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak. Oinarri orokorrak.

I.    XEDEA

1. artikulua.    Xedea.

1.    Laguntza hauen xedea eskatzaileen ohiko bizilekua den etxebizitzaren alokairuren zati bat ordaintzen laguntzea da; dagoeneko etxebizitza errentan hartuta behar dute, eta horretarako bideratuta dauden gainerako laguntzetarako eskubiderik ez badute (Gaztelagun, Etxebizitzarako Prestazio Osagarria edo Gizarte Larrialdietarako Laguntza).

2.    18 urtetik gorako pertsonek eskatu ahal izango dute dirulaguntza. 16 urtetatik gorako emantzipatutako pertsonek ere eskatu ahal izango dute dirulaguntza.

Oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera tramitatu eta emango da dirulaguntza.

3.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak: diruz lagunduko diren alokairu-gastuak deialdia egiten den aurreko urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoak izango dira.

Araudi honetan jasotakoari jarraiki, alokairutik edo diruz lagundu daitekeen kontzeptutik kanpo geldituko dira garaje eta komunitate eta administrazioko gastuak, bai eta kontribuzio edo zerga kontzeptupean sor daitezkeenak ere, dagokion kontratuan berariaz sartuta egonda ere.              

2. artikulua.    Onuradunak.

Pertsona fisikoek eskuratu ahal izango dute dirulaguntza. Eskaera norbanako gisa edota bizikidetza unitate batean bilduta aurkez daiteke.

1.    Oinarri honen ondorioetarako, bizikidetza-unitatea etxebizitza edo bizileku berean bizi diren pertsonek osatuko dute.            

2.    Eskatzaile guztiek oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak bete beharko dituzte, bere kasuan bizikidetza unitatea osatzen duten kideen seme-alaba adingabeak salbu.

3. artikulua.    Bete beharreko baldintzak.

a)    Eskatzaileen adina:

18 urtetik gorakoak (edo 16tik gorakoak, emantzipatuta badaude).

b)    Errolda:

Dirulaguntzen onuradun diren bizikidetza-unitateko pertsona guztiek dirulaguntza jasoko duen etxebizitzan erroldatuta egon beharko dira, dirulaguntza eskatu duten epealdian zehar. 

c)    Eskatzailea Usurbilgo udalerrian kokatutako etxebizitza libre baten errentamendu-kontratuaren titular izan beharko da (norberaren izenean edo errentakide gisa) eta hori izan beharko da bizikidetza-unitate eskatzailearen ohiko eta etengabeko etxebizitza. Errendamendu-kontratua errentakide guztiek banan- banan orri guztietan sinatua izango dute. Errenta-kontratuaren iraupenak, gutxienez, 12 hilabetekoa izan beharko du.              

d)    Eskatzaileak ez du inolako familia-loturarik edukiko etxebizitzaren errentatzailearekin edo haren bizikidetza- unitateko kideren batekin, odolkidetasun edo ahaidetasunezko bigarren mailaraino.

e)    Errenta banku-transferentzia edo banku-agiri bidez ordaindu beharko da.

f)    Eskatzaileetako edo bizikidetza-unitatea osatzen duten kideetako inork ere ez du izango bere jabetzako etxebizitzarik. Baldintza honetatik salbu geratzen dira herentzia edo dohaintza bidez eskuratutako jabetza osoko etxebizitza baten titularkide direnak, betiere titulartasun ehunekoa % 50etik gorakoa ez denean eta partaidetzen balio katastrala 75.000,00 euro baino gehiagokoa ez bada.

g)    Bizikidetza-unitateko diru-sarreren muga urteko deialdian zehaztutako kopurua baino txikiagoa izango da.

h)    Bizikidetza-unitateko kideek ez dute udal ogasunarekin zorrik izango.

i)    Eskatzailea edo bizikidetza-unitatea osatzen duten kideetako batek antzeko helburua duen beste dirulaguntzaren baten onuraduna izan badaiteke (administrazio honek edo besteren batek emana), ezin izango du dirulaguntza hau jaso.

j)    Eskatzaileak edo bizikidetza-unitatea osatzen duten kideetako batek antzeko helburua duen beste dirulaguntzaren baten onuradun izateko eskubidea izanda ere (administrazio honek edo besteren batek emana), betebeharrak ez betetzeagatik edota dokumentazio faltsua aurkezteagatik hura ukatu egin bazaio, ezin izango du dirulaguntza hau jaso.

Edonola ere, Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta 887/2006 Errege Dekretuaren 18. artikulutik 29.era bitartekoetan jasotakoak bete beharko dituzte dirulaguntzaren onuradunek (Administrazio Publikoek ematen dituzten dirulaguntzen arauetan ezarritako baldintzak betetzen ote dituzten egiaztatu beharko da).

Bizikidetza-unitatearen baliabideak zehazteko, eskatzailearen eta aipatu unitateko gainerako pertsonen baliabide guztiak konputatuko dira; hau da: etekinak nahiz ondarea.        

1.    Salbuespen egoerak.

Dirulaguntza eskatzeko aukera izango dute eskatzaile hauek:

*  Jabetzako etxebizitzarekin lotutako salbuespenak:

— Bananduta edo dibortziatuta daudenean. Kasu horretan, epai judiziala eta hitzarmen arau-emailea aurkeztu beharko dira, etxebizitzaren erabilera beste ezkontideari eman zaiola egiaztatzeko.

— Ohiko etxebizitzatik etxe-gabetu dituztenean. Kasu horretan, etxe-gabetze erabakia duen epaia aurkeztu beharko da.

— Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeriako kasu bat denean. Udaleko Gizarte Zerbitzuek egiaztatu beharko dute egoera hori.

— Bere etxebizitza erabili ezin dutenean hondamendiren bat gertatu delako (uholdea, sutea, eta abar) edota suntsituta dagoela legez aitortu izan den kasuetan.

4. artikulua.    Etxebizitzek bete beharreko baldintzak.

1.    Diruz lagunduko den etxebizitza Usurbilgo udalerrian egon behar da.

2.    Etxebizitza Udal erroldan eta katastroan altan emanda egon behar da.

3.    Etxebizitzak hirigintza onarpena izan behar du.

5. artikulua.    Baztertzeak.

Honako kasuetan, ez dira egindako eskaerak onartuko:   

a)    Sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak badira.         

b)    Azpierrentamenduak badira.

c)    Logelen alokairuak badira (logela eskubideak).

d)    Helburu turistikoa duten etxebizitzak badira.

e)    Etxebizitza gisa erabilitako lokalak badira.

f)    Bizigune programarean barruan dauden alokairu etxebizitzak badira.

Ez da onartuko urtebete baino iraupen txikiagoa duen kontraturik.

6. artikulua.    Bateraezintasunak.

Oinarri hauen arabera emandako dirulaguntzak helburu berarekin ematen diren beste dirulaguntzekin bateraezinak izango dira:

1.    Gaztelagun Programaren alokairurako laguntzarekin.

2.    Diru-sarrera bermatzeko errenta (DSBE) eta administrazio publikoen gizarteratze- politiketatik eratorritako beste edozein errentarekin.

3.    Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) eta etxebizitzarako prestazio ekonomikoa (EPE) dirulaguntzekin.

4.    Gizarte-larrialdietarako laguntzekin (GLL), Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 44. artikuluaren 2.a) atalean aipatutako alokairu- gastuei loturik daudenekin.

Halaber, oinarri hauen arabera emandako dirulaguntza ezin izango da bateratu honako hauek:

5.    Errentamenduko babes publikoko etxebizitzabat izatearekin.

6.    Errentamenduko etxebizitza pribatu bat izatearekin Merkatu Libreko Alokairurako Bitartekaritzako asap (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) programaren bidez edo Etxebizitza Hutsen Bizigune Programaren bidez.

II.    ESKAERAK

7. artikulua.  Eskabideak aurkezteko epea eta modua.

Eskariak, urteroko dirulaguntza deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 20 egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira, biharamunetik kontatzen hasita.              

Laguntza hauek jaso nahi dituzten pertsonek, deialdian jasotakoari jarraiki, eskaera-orri ofiziala behar bezala beteta aurkeztuko dute. Eskaera-orria Usurbilgo Udalaren web-orrian eskuragarri izango dute. Eskabidea Udalaren erregistroan aurkeztuko ahal izango da.

8. artikulua.    Eskabidearekin batera aurkeztu behar diren agiriak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa hau izango da:

1.    Eskaera-orri ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta.               

2.    Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren NAren, pasaportearen edo egoitza txartelaren fotokopia. Adin txikikorik balego, Familia Liburuaren fotokopia edo jaiotza-ziurtagiria ere aurkeztu beharko da. Dokumentazio hori beharrezkoa izango da, kasu guztietan, senidetasuna egiaztatzeko, baldin eta ondorengotza alegatu bada.

3.    Etxebizitzan bizi diren kideen izen-abizenak eta NAren, pasaportearen edo egoitza txartelaren zenbakia, bizikidetza-unitate berekoak izan ala ez, Udalak Biztanleen Udal Erroldan egiazta dezan. 

4.    Etxebizitzaren alokairu-kontratuaren kopia (diruz lagundu daitekeen epealdikoa).

5.    Alokairu-kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-finken errentamendu-kontratuen erregistro edo fidantza gordailuan utzi izanaren frogagiria.

6.    Alokairu kontratuaren baitan egindako hileko ordainketa agiriak. (Onuradunaren izenean agindutako banku transferentziaren agiria).

7.    Eskatzailearen kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

8.    Etxebizitza baten titularkide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

— Herentzia kasuan, herentziaren onarpen-agiria eta etxebizitza-partaidetzaren eskritura.

— Dohaintza-kasuan, dohaintza-eskritura.

— Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz: eskualdatzearen eskritura.

9.    Bizikidetza-unitateko kide guztien ekitaldiko diru-sarrera eta zergen gaineko honako dokumentu hauek:

9.1.    Lan-bizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak igorria.

9.2.    Diru sarreren agiriak (nominak, aparteko ordainsariak, etab.) edo norberaren kontura lan egiten duenak Gizarte Segurantzako kuotak ordaindu izanaren ordainagiriak.

9.3.    PFEZaren aitorpena egitera behartua ez dagoenak honako hauek eman beharko ditu:

— Besteren konturako langileak badira: kontzeptu guztiengatik jasotako diru-sarrera gordin guztiei buruzko dokumentua, ekitaldi horri buruzkoa eta enpresak edo enplegu-emaileak emandakoa (10T).

— Pentsiodunak edo bekadunak, prestazioak edo subsidioak jasotzen dituztenak badira (Zerbitzu Sozialetako laguntzak barne): ekitaldi honetako laguntza horien ziurtagiria.   

— Langabezian egonik prestazioa jasotzen ez duenak Lanbidek igorritako inskripzio- aldien txostena izeneko ziurtagiria.            

10.    Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak egunean daudela adierazten duen zinpeko aitorpena.

11.    Beste diru-sarrera batzuk (zenbatekoa adieraziko da) izanez gero eta/edo beste erakundeetan dirulaguntza eskatuz gero, hori adierazten duen zinpeko aitorpena.

12.    Orokorrean edonolako dirulaguntzak jasotzea eragozten duen egoeran ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena. Halaber, oinarri hauen 3. eta 4. artikuluetan zehaztutako baldintzak betetzen dituela zinez aitortu beharko dute bai eskatzaileak bai eta bizikidetza-unitate bereko adin-nagusiko pertsona guztiek ere.             

13.    Banaketa edo dibortzioa dagoenean, hitzarmen arau-emailea eta epai judiziala.

14.    Etxe-gabetzea denean, etxe-gabetzea erabaki duen epaia.

15.    Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeria kasu bat denean, oinarrizko gizarte- zerbitzuen txostena.

16.    Hondamendia denean, Usurbilgo Udaleko zerbitzuek frogagiri gisa emandako txostena.

Suntsitze-egoeran dauden etxebizitzen kasuan, hori aitortzen duen legezko agiria.

17.    Dirulaguntza emateko betebeharrak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri.        

Gastuak egiaztatzeko fakturak aurkeztuko dira, edo merkataritzako trafiko juridikoan froga balio bera duten edo administrazioaren aurrean eraginkortasuna duten bestelako agiriak.

Eskatzaileek berariazko baimena eman diezaieke Usurbilgo Udaleko udal zerbitzuei, eskumena duten erakundeek laguntzen onuradun izateko bete behar diren baldintza guztiak betetzeko datuak bildu ditzaten, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5ko 3/2018 Lege Organikoko 6. artikuluan ezarritakoa betez. Erroldako datuak Udalak jasoko ditu zuzenean. Baimena eman ezean, dokumentazio guztia aurkeztu beharko dute eskariarekin batera. Arau bera ezarriko da Ogasunari dagokion informazio honetan (betetako azken zerga-ekitaldikoa):               

— PFEZ: Aitorpenaren laburpena.

— Ondasun higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra.

— Ondasun higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitzak.

9. artikulua.    Akatsak zuzentzea.

Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, antzemandako hutsak konpon ditzaten (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikulua).

Emandako epea amaitu eta aurkitutako akatsak konpondu ezean, eskaera bertan behera utzi dutela iritziko da eta prozedura artxibatuko da, Administrazio Publikoen Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 94. artikuluan xedatutakoarekin bat ebazpena eman eta gero.

10. artikulua.    Onuradunaren betebeharrak.

Dirulaguntzetarako Lege Orokorraren 14. artikuluan jasoak datozenaz gain, onuradunak honako hauek ere bete beharko ditu:

— Dirulaguntza oinarri hauetan jasotzen diren helburuak betetzeko erabiltzea.

— Eskatzen zaion informazio osagarri guztia Usurbilgo Udalari aurkeztea.

— Dirulaguntza ematean kontuan izandako edozein gorabehera –hala objektiboa, nola subjektiboa– aldatzen bada, horren berri ematea.

III.    DIRULAGUNTZAK EMATEA

11. artikulua.    Dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.    Dirulaguntzaren zenbatekoa errentaren arabera finkatuko da: hileko errenta konputagarriaren portzentaje bat izango da, eskaera bakoitzeko hileko hainbat euroko gehienezko muga izango du, eta gehienez 12 hilabeterako emango da, diru-sarreren arabera.

2.    Dirulaguntzen gehienezko kopuruak urteko deialdietan zehaztuko dira.

3.    Diruz lagundu daitekeen zenbatekoa kuantifikatzeko, kontuan hartuko da oinarri hauetako 1.3. artikuluan bazterketei buruz ezarritakoa.

4.    Alokairu partekatua denean, eskatzaile bakoitzari emateko laguntza kalkulatzeko, etxebizitza osoaren hileko errenta zatituko da kontratuko titularren kopuruaren artean.  

5.    Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoak ezingo du gainditu hileko errentaren % 50a.

6.    Alokairu kontratu bakoitzari ematen zaion laguntzaren zenbatekoak ezingo du, inola ere, etxebizitzarako prestazio ekonomikorako (EPE) ezarri den gehieneko muga gainditu.

Eskarien zenbateko osoak dagokion aurrekontuko partidan esleitutako zenbatekoa gainditzen badu, ondorengo doitzea egingo da: lehenik zenbateko hori alokairu gastuaren % 20ko dirulaguntza jasoko dutenen artean banatuko da proportzionalki (gehienez % 10 arte). Ondoren, beharrezkoa bada, gainditutako zenbatekoa alokairu gastuaren % 30eko dirulaguntza jasoko dutenen artean banatuko da proportzionalki (gehienez % 10 arte). Jarraian, alokairu gastuaren % 40ko dirulaguntza jasoko dutenekin egingo da eta, azkenik % 50 jasoko dutenekin.             

12. artikulua.    Dirulaguntzaren ordainketa.

Dirulaguntzaren ordainketa aldi bakarrean egingo da, deialdia ebatzi ondoren.

13. artikulua.    Finantzazioa.

Alokairurako dirulaguntzak finantzatzeko diru-baliabideak Usurbilgo Udalaren Aurrekontu Orokorretan helburu horretarako ezarritako aurrekontu-kredituak erabiliko dira. Urteko deialdian zehaztuko da partida eta kopurua.         

Emandako laguntza guztien batura ezingo da izan horretarako onartutako aurrekontu-kreditua baino handiagoa.

IV.    PROZEDURA

14. artikulua.    Laguntzak emateko irizpideak.

Dirulaguntzak emateko oinarrizko irizpideak oinarri hauen 2., 3. eta 4. artikuluetan zehaztuak daude. Ezarritako baldintzak eta bete beharrak betetzen direla egiaztatu ondoren, dagozkion dirulaguntzak oinarri arautzaile hauetan ezarritako baldintzetan emango dira.

15. artikulua.    Prozedura.

Hirigintza arloko teknikariak dirulaguntza eskariak ebaluatu ondoren, txostena egin eta Hirigintza batzordera eramango du, honek txostena kontuan hartuta, bere iritzia eman dezan.

Ondoren, Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak ebazpen proposamena egingo du.

Jarraian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da ebazpen proposamenaren inguruko iragarkia eta interesatuak 10 eguneko epea izango du alegazioak egiteko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzen den biharamunetik kontatzen hasita.

Azkenik, Tokiko Gobernu Batzarrak emango du dirulaguntzei buruzko behin betiko ebazpena. Behin betiko ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Udaleko iragarki taulan eta www.usurbil.eus web orrian ere behin behineko proposamenaren eta behin betiko ebazpenaren berri emango da.

16. artikulua.    Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak.

Dirulaguntzen Batzorde Orokorra modu honetara osatuko da:

— Udalean dirulaguntzak banatzen dituen Batzorde bakoitzeko lehendakaria eta teknikaria.

— Alkatea.

— Udal idazkaria.

— Udal kontuhartzailea.

Dirulaguntza Batzorde Orokorraren funtzioak, besteak beste, hauek izango dira:

— Udal dirulaguntzak banatzeko irizpideak bateratzea.   

— Dirulaguntzen legezkotasuna bermatzea.

— Dirulaguntza bikoizketak ekiditea.

17. artikulua.    Iraungitzea.

Honako hauek izango dira dirulaguntza iraungitzeko arrazoi:

a)    Dirulaguntza emateko arrazoi izan diren baldintzak ez betetzea.

b)    Pertsona onuradunak uko egitea.

c)    Pertsona onuraduna hiltzea.

d)    Emandako datuetan edo eskabideari erantsitako erantzukizunpeko adierazpenetan iruzur egitea.

V.    DIRULAGUNTZAREN KONTROLA

18. artikulua.

1.    Usurbilgo Udalak onuradunei eskatu ahal izango die egokitzat jotako agiriak aurkez ditzatela.               

2.    Udalak dituen datu baseak kontsultatu ahal izango ditu dirulaguntzaren oinarrietan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helburu bakarrarekin.

3.    Udalak eskubidea izango du, beharrezkoa ikusiko balu, dirulaguntza honen onuradunen etxebizitzetan kontserbazio eta bizigarritasun egoerak gainbegiratzeko. Horretarako, aldez aurretik esleipendunei jakinaraziko die Udalak zein egunetan eta zein ordutan duen ikuskatzea egiteko asmoa.

4.    Usurbilgo Udalak, bere fiskalizazio-eginkizunak betetzeko informaziorik eskatuz gero, dirulaguntzen onuradunek eman egin beharko diote.        

VI.    ARGITARA EMATEA

19. artikulua.

38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, 18. artikuluan, 887/2006 Errege Dekretuak, uztailaren 21ekoak, 30. artikuluan eta 19/2013 Legeak, abenduaren 9koak, 8 eta 9. artikuluetan, ezartzen dutena kontuan izanda, oinarri arautzaile hauei jarraiki ematen diren laguntzak Udaleko iragarki-oholean eta webgunean argitaratuko dira, eta halaber gardentasuna eta informazio publikoaren eskuragarritasuna bermatzeko ezarritako tresnetan.  

Gainera, dirulaguntzaren zenbatekoa 3.000 €-koa edo handiagoa bada, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ere argitaratuko da. 

Beti errespetatuko da datu pertsonalak babesteko legeak xedatutakoa, eta, horregatik, datu pertsonalak modu disoziatuan emango dira.

VI.    OINARRIEN INTERPRETAZIOA ETA HIZKUNTZA-OHARRA

20. artikulua.    Hizkuntza-oharra.

Euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez gero, euskarazko testuak izango du balioa.

21. artikulua.    Oinarrien interpretazioa.

Dirulaguntza emateko ardura duen organoari dagokio oinarri hauen interpretazioaren harira zalantzarik sortzen bada haiei buruz erabakitzea.

22. artikulua.    Araudi osagarria.

Deialdi honek ezartzen ez duenari dagokionez, aintzat hartuko da Usurbilgo Udalaren dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantzak ezartzen duena eta Herri Administrazioetako Dirulaguntzak arautzen dituen 38/2003 Legearen xedapenak.

I. ERANSKINA

Usurbilgo herrian etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntza deialdia 2021 urterako.

1.    Xedea eta dirulaguntzaren epearen iraupena.

Laguntza hauen xedea eskatzaileen ohiko bizilekua den etxebizitzaren alokairuren zati bat ordaintzen laguntzea da.      

Herritarrei etxebizitzak alokairuan hartzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileen 1. artikuluan zehaztutakoa errespetatuko da.

Deialdi honetan eta berau arautzen dituen oinarri arautzaileetan ezarritako baldintzen arabera tramitatu eta emango da dirulaguntza.

Urteko deialdi honi dagokionez, diruz lagunduko diren alokairu-gastuak 2019ko irailaren 1etik 2020ko abenduaren 31 bitartekoak izango dira.

2.    Partida eta aurrekontuko diru-hornidura eta dirulaguntzak banatzeko irizpideak.

Deialdi honetan emango diren dirulaguntzen zenbatekoa guztira 30.000 eurokoa izango da, eta hori 2021. urterako Usurbilgo Udalaren Aurrekontu Orokorren partidetatik egingo da: 1.6000.481.151.00.01.2021.

Dirulaguntzak emateko oinarrizko irizpideak oinarri arautzaileetan xedatutakoak izango dira. Irizpide nagusia hau izango da:      

— Onuradunei, urteko deialdiaren tauletan azaltzen diren gehienezko dirulaguntzen kopuruak esleituko zaizkie.

— Eskarien zenbateko osoak dagokion aurrekontuko partidan esleitutako zenbatekoa gainditzen badu, ondorengo doitzea egingo da: lehenik zenbateko hori alokairu gastuaren % 20ko dirulaguntza jasoko dutenen artean banatuko da proportzionalki (gehienez % 10 arte). Ondoren, beharrezkoa bada, gainditutako zenbatekoa alokairu gastuaren % 30eko dirulaguntza jasoko dutenen artean banatuko da proportzionalki (gehienez % 10 arte). Jarraian, alokairu gastuaren % 40ko dirulaguntza jasoko dutenekin egingo da eta, azkenik % 50 jasoko dutenekin.         

Emandako laguntza guztien batura ezingo 30.000 eurokoa baino handiagoa izan.

3.    Kopuruak.

Diru-sarrerei dagozkien gehienezko mugak hauek izango dira:       

— 28.000,00 euro gordin urtean, bizikidetza-unitatea pertsona bakar batez osatuta baldin badago.

— 35.000,00 euro gordin urtean, bizikidetza-unitatea bi pertsona edo gehiagoz osatuta baldin badago.

Dirulaguntzen zenbatekoak hauek izango dira:

— Pertsona bakarraren kasuan:       

Diru sarrera gordinak eurotan

Alokairu-gastuaren %

Gehienezko dirulaguntza (€)

25.000,01 eta 28.000,00 € bitartean

20

100

22.000,01 eta 25.000,00 € bitartean

30

150

19.000,01 eta 22.000,00 € bitartean

40

200

19.000,00 € arte

50

250

 

— Bizikidetza-unitatea pertsona batek baino gehiagok osatzen dutenean:

Diru sarrera gordinak eurotan

Alokairu-gastuaren %

Gehienezko dirulaguntza (€)

33.000,01 eta 35.000,00 € bitartean

20

100

31.000,01 eta 33.000,00 € bitartean

30

150

28.000,01 eta 31.000,00 € bitartean

40

200

28.000,00 € arte

50

250

 

Alokairu partekatua denean, onuradun bakoitzari emateko laguntza kalkulatzeko, etxebizitza osoaren hileko errenta zatituko da kontratuko titularren kopuruaren artean.  

Diru-laguntza gehienez 250 €-koa izango da bizikidetza-unitate bakoitzeko.