2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

143/2021 Ebazpena, martxoaren 23koa, Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako zuzendari nagusiarena, foru sektore publikoko kargudunen ondasun eta interesen adierazpenak argitaratzea agintzekoa.         

Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako zuzendari nagusiak honako ebazpen hau eman du 2021eko martxoaren 23an:

«Gipuzkoako Lurralde Historikoaren foru sektore publikoaren eremuan jardueren erregistroa eta ondasun eta interesen erregistroa arautzeko abenduaren 19ko 4/2011 Foru Arauari jarraikiz, beren jarduerei nahiz ondasun eta interesei buruzko adierazpenak aurkezteko obligazioa daukate honako hauek, kargua hartu nahiz uzten dutenean: diputatu nagusiak, foru diputatuek, zuzendari nagusiek eta foru sektore publikoa osatzen duten entitateetako zuzendari, gerente eta kargu baliokideek.  

4/2011 Foru Arauaren 8. artikuluak dio Ondasun eta Interesen Erregistroak izaera publikoa duela eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko direla foru arauaren I. eranskinean agertzen den ereduaren arabera egindako adierazpenetako datuak. Argitalpen hori agintzea Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusiari dagokio.

Artikulu horrek ezarritakoa betetze aldera, 2020ko bigarren seihilekoan eta 2021. urtearen hasieran obligazio hori berekin daraman kargua hartu edo uzteagatik aurkeztutako adierazpenak argitaratu behar dira. Edonola ere, ez dira argitaratzen ondasuna aurkitu edo kokatzea ahalbidetzen duten datuak, edota deskribatu edo identifikatzean ondasun horiek jabearekin erlazionatzea ahalbidetzen dutenak; hala agintzen baitu 4/2011 Foru Arauak 8.3 artikuluan.

Aurrekoa ikusirik, zuzendari nagusi honek

EBAZTEN DU

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea ondasun eta interesen adierazpenak, 2020ko bigarren seihilekoan eta 2021. urtean orain arte kargua hartu edo utzi dutenek aurkeztutakoak. Ebazpen honen 1. eranskinean kargudun horien zerrenda eta hurrenkera dator; eta 2. eranskinean, berriz, aurkeztutako adierazpen horien edukia.»

Hau guztia denen jakinaren gainean jartzen da.

Donostia, 2021eko martxoaren 24a.—Alfonso Acarreta Rodriguez, Departamentuko idazkari teknikoa.        (2081)