3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

2021. ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra jendaurrean egoteko arauzko epea igaro da, eta alegaziorik egon ez denez, aipatutako Aurrekontua behin betikoz onartutzat jotzen da.

Toki-erakundeen araubideari buruzko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 112.3 artikuluan, Toki-entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauko 15.3 artikuluan ezarritakoa beteaz, Aurrekontu orokorra osatzen duen Aurrekontu bakoitza, eta Aurrekontu bateratua kapituluka laburturik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira, 2021. urterako Zumaiako Udaleko eta bere erakunde autonomoaren plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendarekin batera:

AURREKONTU PROPIOA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................       4.104.969,28

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk. ..........       6.233.679,41

     III     Finantza gastuak .....................................            16.520,72

     IV     Transferentzi arruntak .............................       2.144.632,29

      V      Kreditu globala eta best. ustekab. ............          186.883,70

     VI     Inbertsio Errealak ...................................       1.955.220,93

    VII    Kapital Transferentziak ...........................          250.000,00

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              5.000,00

     IX     Finantza pasiboak ...................................          181.734,68

                          Guztira .......................................     15.078.641,01

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Zuzeneko zergak .....................................       3.149.956,62

      II      Zeharkako zergak ...................................          190.000,00

     III     Tasak eta bestelako sarrerak....................       2.090.343,55

     IV     Transferentzi arruntak .............................       7.476.243,53

      V      Ondare sarrerak ......................................            52.752,90

     VI     Inbertsio errealak besterenga. .................          629.000,00

    VII    Kapital transferentziak ............................          646.537,42

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              5.409,12

     IX     Finantza pasiboak ...................................          838.397,87

                          Guztira .......................................     15.078.641,01

KIROL PATRONATUAREN AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................          124.001,00

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk.  .........          889.379,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................        191.200,008

                          Guztira .......................................       1.204.580,00

 

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

     III     Tasak eta bestelako diru-sarrerak ............          485.828,00

     IV     Transferentzi arruntak .............................          718.752,00

                          Guztira .......................................       1.204.580,00

AURREKONTU BATERATUA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Pertsonal gastuak ....................................       4.228.970,28

      II      Ondasun arrunten eta zerb. erosk. ..........       7.123.058,41

     III     Interesak .................................................            16.520,72

     IV     Transferentzi arruntak .............................       1.635.080,29

      V      Kreditu globala eta bestelako uste. ..........          186.883,70

     VI     Inbertsio errealak ....................................       1.955.220,93

    VII    Kapital transferentziak ............................          250.000,00

    VIII    Finantza aktiboak ....................................              5.000,00

     IX     Finantza pasiboak ...................................          181.734,68

                          Guztira .......................................     15.582.469,01

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

      I       Zuzeneko zergak .....................................       3.149.956,62

      II      Zeharkako zergak ...................................          190.000,00

     III     Tasak eta bestelako dirusarrerak..............       2.575.171,55

     IV     Transferentzi arruntak..............................       7.495.243,53

      V      Ondare sarrerak ......................................            52.752,90

     VI     Inbertsio errealen besterenganaketa ........          629.000,00

    VII    Kapital transferentziak ............................          646.537,42

    VIII    Finantza aktiboak.....................................              5.409,12

     IX     Finantza pasiboak ...................................          838.397,87

                          Guztira .......................................     15.582.469,01

Erabaki honek administrazio bidea agortzen du, eta, hortaz, 21/2003 Foru Arauaren 18. artikuluaren arabera ondorengo errekurtsoak jarri daitezke:

— Aurrekontu orokorraren eta plantilla organikoaren aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa iragarkiaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita bi hilabeteko epean jurisdikzio bereko eta Bilbon egoitza duen EAEko Auzitegi Nagusiaren aurrean.      

— Lanpostuen zerrendaren aurka, hautazko berraztertze errekurtsoa plenoaren aurrean iragarkiaren hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa bi hilabeteko epean jurisdikzio bereko Donostiako epaitegian. Nolanahi ere, berraztertze errekurtsoa tartekatzen bada ezingo da auzibidera jo administrazio errekurtsoa berariaz eman bitartean edo administrazio-isiltasunaren ondorioak hasten diren arte.               

Zumaia, 2021eko urtarrilaren 25a.—Iñaki Ostolaza Esnal, alkatea.  (390)

2021EKO ZUMAIAKO UDALEKO PLANTILLA ORGANIKOA

 

Plazaren izena

Plaza kopurua

Taldea

Egoera

Oharrak

 

KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

IZAERA NAZIONALA DUEN GAIKUNTZAKO ESKALA

Idazkari azpieskala

Idazkaria

1

A1

H

Bitarteko funtz.

1

Kontu-hartzailetza azpieskala

Kontu-hartzailea

1

A1

H

Bitarteko funtz.

1

Kontu-hartzailetza diruzaintza azpieskala

Diruzaina

1

A1

H

Hutsik

 

ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Adm. Orok. teknik.

2

A1

2H

Bitarteko funtz.

2

Administrarien azpieskala

Administraria

12

C1

8B

4H

Plaza jabetzan duten funtz.

Bitarteko funtz.

8

4

Menpekoen azpieskala

Atezaina

3

E

1B

2H

Plaza jabetzan duen funtz.

Bitarteko funtz.

1

2

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Goi-mailako teknikarien klasea

Hirigintza, ingurumen eta obren ard.

1

A1

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Erdi mailako teknikarien klasea

Administrazio eta giza baliabideen teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Liburutegi eta Artxibo teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Gizarte zerbitzuetako arduraduna

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Gizarte langilea

4

A2

2-B

2-H

Plaza jabetzan duen funtz.

Bitarteko funtz.

2

2

Arkitekto teknikoa

2

A2

1-B

1-H

Plaza jabetzan duen funtz

Bitarteko funtz.

1

1

Ingurumen teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Kultura teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Euskara eta Hezkuntza arduraduna

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Euskara teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Turismo eta Merkataritza teknikaria

1

A2

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Kontu-hartzailetzako teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Partaidetza, Migrazio, Berdintasun eta Gazteria teknikaria

1

A2

H

Bitarteko funtz.

1

Teknikari laguntzaileen klasea

Kulturako teknikari laguntzailea

1

C1

H

Bitarteko funtz.

1

Haur teknikari laguntzailea

1

C1

H

Bitarteko funtz.

1

Turismo eta Merkataritza teknikari laguntzailea

2

C1

H

Bitarteko funtz.

2*O

Informatikako teknikari laguntzailea

1

C1

H

Bitarteko funtz.

 

Ludotekako hezitzailea

2

C1

H

%70 lanaldia. Bitarteko funtz.

2

Zerbitzu berezietako azpieskala

Udaltzaingoa klasea

Ofizialordea-Udaltzainburua

1

C1

H

Praktiketako funtz.

 

Agente Lehena

3

C1

H

Hutsik

3

Udaltzaina

9

C1

4B

5H

Plaza jabetzan duen funtz.

Bitarteko funtz.

Praktiketako funtz.

4

1

4

Ofizioetako langileen klasea

Zerbitzuetako arduraduna

1

C1

B

Plaza jabetzan duen funtz.

1

Ofiziala

4

C2

2B

2H

Plaza jabetzan duen funtz.

Hutsik

2

2

Peoia

4

E

4H

Bitarteko funtz.

Hutsik

3

1

BEHIN BEHINEKO LANGILEENTZAT GORDETAKO PLAZAK

Komunikazioa arduraduna

1

 

 

Beteta

1

* Oharra: Turismo eta Merkataritza teknikari laguntzaile lanpostuari dagokion taldea C2tik C1era birsailkatzearen ondorioz, langileak beraien plaza jabetzan C2an izanik, bitartezko funtzionario izaeraz betetzen dute, barne promozio sistemaren bitartez, C1 taldera adskribituak izan arte.

 

 

2021EKO ZUMAIAKO UDALEKO KIROL PATRONATUAREN PLANTILLA ORGANIKOA

 

Plazaren izena

Plaza kopurua

Taldea

Egoera

Oharrak

 

LAN-KONTRATU DUNENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Goi-mailako teknikarien klasea

Gerentea

1

A1

B

L.K (goi zuzendaritzako lan-kontratu bitartez Beteta)

1

KARRERAKO FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Azpieskala teknikoa

Erdi mailako teknikarien klasea

Kiroletako teknikaria

1

A2

H

Hutsik

 

B = Beterik

H = Hutsik

L.K = Lan Kontratua

 

2021eko LANPOSTUEN ZERRENDA/ RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO-2021

 

Orden ZBK.

Nº de orden

Izena

Denominación

Plaza kopurua

Nº de plazas

Lanpostu mota

Tipo de puesto

Hornitzeko era

Forma de provisión

Ordainketa osagarriak

Retribuciones Complementarias

Dedikazioa

Dedicación

Bulegoa

Dependencia

Lanpostua betetzeko eskatutako baldintzak

Requisitos exigidos para su desempeño

Baldintza bereziak

Condiciones especiales

Oharrak

Observaciones

Lanpostu mailako osagarriaren maila

Nivel CD

Berariazko Osagarria

CE

Atxikitzea

Adscripción

Hizkuntza eskakizuna

Perfil lingüístico

Ikasketak

Formación

Taldea eskala Grupo o escala

Azpi-eskala

Subescala

Klasea

Clase

koefizientea Coeficiente

Derrigortasun data

Fecha Preceptividad

Titulazioa

Titulación exigida

A) KARRERAKO FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUAK/Puestos reservados a funcionarios de Carrera

Departamendua/Departamento: Idazkaritza/Secretaría

1

Idazkaria

Secretario/a

1

B/S

N/N

27

25.108,44

%100

ID/Secr.

A1

Idazkaritza/

Secretaría

4

1990-12-27

Gaikuntza nazionala

GN

Habilit. nacional

HN

Lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoen berariazko merezimenduak

(*)

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

2

Administrazio Orokorreko teknikaria

Técnico/a de Administración General

2

E/N

L/C

25

22.111,32

%100

ID/Secr.

A1

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Técni-ca

4

1- 2009-02-16

2- 2016-12-31

Lizentziat.

Licenciatura

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino: 2

3

Administrazio eta Giza Baliabideen

teknikaria

Técnico/a de administración y RR.HH

1

E/N

L/C

23

19.967,50

%100

ID/Secr.

A2

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Técni-ca

4

2006-12-21

Diplomat.

Diplomatura

 

Jabetza/

Propiedad

4

Partaidetza, Migrazio, Berdintasun eta Gazteria teknikaria

Técnico/a de Particip., Migrac., Iguald. y Juventud

1

E/N

L/C

16

20.074,18

%100

ID/Secr.

A2

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Técni-ca

4

2009-02-16

Diplomat.

Diplomatura

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino.

Oharra: Lanpostua baloratzeko pendiente. Bitartean udaleko ordainsa-rien taularen 16. maila du eta CD baita 16 maila

5

Informatika teknikari laguntzailea Técnico/a auxiliar Informatico

1

E/N

L/C

22

17.514,14

%100

ID/SCR

B

Teknikoa/

Técnica

TL/

Técnico Auxil

3

2009-02-16

Lanbide heziketako goi-mailako teknikaria/
Técnico Superior en FP

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

6

Haz-administraria

Administra-tivo/a

SAC

2

E/N

L/C

19

18.027,66

%100

ID/SCR

C1

Administratiboa/

Administrativo

ADM.

3

2020-10-29

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad:1

Bitarteko funtziona-rioa: 1

7

Administraria

Administra-tivo/a

(Idazkaritza Orokorra eta Alkatetza/Secretaría General y Alcaldía)

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

ID/SCR

C1

Administratiboa/

Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad

8

Administraria

Administra-tivo/a(Giza-baliabideak eta Euskara eta Hezkuntza/RRHH y Euskera y Educación)

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

ID/SCR

C1

Administratiboa/

Administrativo

ADM.

3

2009-02-16

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Bitarteko funtzio-narioa/

Funcionario Interino

Departamendua/Departamento: Kontu-hartzailetza/Intervención

9

Kontu-hartzailea

Interventor/a

1

B/S

N/N

27

25.108,44

%100

Kontu/
Interv.

A1

Kontu-Hartzailetza/

Intervención

4

1990-12-27

Gaikuntza nazionala

GN

Habilit. nacional

HN

Lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoen berariazko merezimenduak

(*)

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino.

10

Diruzaina

Tesorero/a

1

B/S

N/N

*25

*20.423,48

%100

Kontu/
Interv.

A1

Kontu-Hartzailetza-Diruzaintza/

Intervención-Tesorería

4

2018-07-26

Gaikuntza nazionala

GN

Habilit. nacional

HN

Lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoen berariazko merezimenduak

(*)

Hutsik/
Vacante.

* Lanpos-tuaren balorazio prozesua egin artean emandako behin-behineko balorazioa.

11

Kontu-hartzailetzako

teknikaria

Técnico/a de Intervención

1

E/N

L/C

23

19.316,78

%100

kontu/
Interv.

A2

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

4

2012-01-26

Diplomat.

Diplomatura

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

12

Administraria

Administra-tivo/a

(Errentak/Rentas)

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

 

Kontu/
Interv.

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

 

Jabetza/

Propiedad

13

Administraria

Administra-tivo/a

(Kontabilitatea/Contabilidad)

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

Kontu/
Interv.

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad

14

Administraria

Administra-tivo/a

(Diruzaintza eta Zerga bilketa/Teso-rería y Recaudación)

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

KONTU/
INTERV.

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad

Departamendua/Departamento: Hirigintza, ingurumen eta obrak/Urbanismo, medioambiente y obras

15

Hirigintza, Ingurumen eta Obren arduraduna

Resp. del servicio de Urbanismo, Medioambiente y Obras

1

E/N

L/C

27

24.444,84

%100

H/U

A1

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Técni-ca

4

2006-12-21

Lizentziat

Licenciatura

 

Jabetza/
Propiedad

16

Arkitekto teknikoa

Arquitecto/a técnico/a

2

B/S

L/C

24

21.346,64

%100

H/U

A2

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Técni-ca

3

1-1990-12-27

1-2020-12-17

AT

Arquitéct.Técn

 

Jabetza/
Propiedad.

Bitarteko funtziona-rioa/Funcionario Interino: 1

17

Ingurumen teknikaria

Técnico/a de Medioam-biente

1

B/S

L/C

23

19.316,78

%100

H/U

A2

Teknikoa/

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

3

2006-12-21

AT

Arquitéct. Técn.

Prestakun-tza gehiga-rria inguru-giroan/

Formación adicional en gestión ambiental

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

18

Administraria

Administra-tivo/a

1

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

H/U

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad

19

Zerbitzuetako arduraduna

Encargado/a de Servicios

1

E/N

L/C

21

18.089,26

%100

H/U

C1

Teknikoa

Técnica

TL/

Téc-nico Auxil.

2

2008-03-26

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

 

Jabetza/

Propiedad

20

Ofiziala

Oficial

2

E/N

L/C

15

16.769,34

%100

H/U

C2

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Ofizio Per-tsona/

Perso-nal de Oficio

2

1- 2016-12-31

1-2017-12-31

DBH graduatua/

Graduado en ESO

B gidabaimena

Jabetza/

Propiedad

21

Ofizial iturgina/Oficial fontanero

1

E/N

LC

15

16.769,34

%100

%100

C2

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Ofizio Per-tsona/

Perso-nal de Oficio

2

2019-12-12

DBH graduatua/

Graduado en ESO

B gidabaimena

Hutsik/
Vacante

22

Ofizial igeltseroa/
Oficial albañil

1

E/N

LC

15

16.769,34

%100

%100

C2

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Ofizio Per-tsona/

Perso-nal de Oficio

2

2019-12-12

DBH graduatua/

Graduado en ESO

B gidabaimena

Hutsik/
Vacante

23

Peoia

Peón

4

E/N

L/C

12

15.075,2

%100

H/U

E

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Ofizio

Pertsona/

Perso-nal de Oficio

1

2-2014-12-19

1-2019-12-12

1-2020-12-17

EZ

Certificado Esc.

B gidabaimena

Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario Interino:3

Hutsik/Vacante: 1

Departamendua/Departamento: Gizarte Ongizatea/Servicios Sociales

24

Gizarte Zerbitzuetako arduraduna

Responsable Servicios Sociales

1

B/S

L/C

24

21.346,64

%100

GO/SS

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Técnica

3

1990-12-27

GOD

Diplomatura

Trabajo Social

 

Jabetza/

Propiedad

25

Gizarte langilea

Trabajador/a Social

4

B/S

L/C

22

19.213,04

%100

GO/SS

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

3

2004-12-16

2008-03-26

2-2019-12-12

GOD

Diplomatura

Trabajo Social

 

Jabetza/

Propiedad: 2

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino: 2

26

Administraria

Administra-tivo/a

2

E/N

L/C

18

17.072,72

%100

GO/SS

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

2012-01-26

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad: 1

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

Departamendua/Departamento: Kultura/Cultura

27

Kultura Teknikaria

Técnico/a de Cultura

1

E/N

L/C

23

19.316,78

%100

K/C

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

4

1993-01-18

Diplomat.

Diplomatura

 

Jabetza/

Propiedad

28

Artxibo eta liburutegi teknikaria

Técnico/a de Archivo y Biblioteca

1

E/N

L/C

22

18.672,78

%100

K/C

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Técnica

4

1992-11-26

Diplomat.

Diplomatura

 

Jabetza/

Propiedad

29

Kultura teknikari laguntzailea

Técnico/a Auxiliar Cultura

1

E/N

L/C

19

 

18.619,58+2.144,52
(%
6ko gehigarria, lanaldiaren-gatik nekaggari-tasuna)

%100

K/C

C1

Teknikoa

Técnica

TL/

Técnico Auxil

3

2009-02-16

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

30

Administraria

Administra-tivo/a

(Liburutegia/
Biblioteca)

1

E/N

L/C

18

16.184,98+887,74 (%2ko gehigarria, lanaren nekagarritasuna)

%100

K/C

C1

Administratiboa/Administrativo

ADM.

3

1994-12-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Jabetza/

Propiedad

31

Atezaina

Conserje

2

E/N

L/C

12

15.075,2

%100

K/C

E

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Subal-terno/

Subal-terno

2

1-1993-12-30

1-2014-12-19

EZ

Certificado Esc.

 

Jabetza/

Propiedad: 1-Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario Interino:1

Departamendua/Departamento: Euskara eta Hezkuntza/ Euskera y Educación

32

Euskara eta Hezkuntzako arduraduna

Responsable de Euskera y Educación

1

E/N

L/C

23

20.617,66

%100

EU/EU

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

4

T.G

 

Diplomat.

Diplomatura

 

Jabetza/

Propiedad

33

Euskara teknikaria

Técnico/a de Euskara

1

E/N

L/C

21

17.860,92

%100

EU/EU

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

4

T.G

 

Diplomat.

Diplomatura

 

Jabetza/

Propiedad

34

HAUR TEKNIKARI LAGUNTZAILEA

Técnico/a Auxiliar Infantil

1

B/S

L/C

18

16.126,18

%100

EU/EU

C1

Teknikoa

Técnica

TL/

Técni-co Auxil

3

2009-02-16

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Gizarte eta Kultur zerbitzuen arloko Goiko Maila/Grado superior en el área de Servicios Socioculturales

Bitarteko funtziona-rioa/

Funcionario Interino

35

Ludotekako hezitzailea

Educador/a de Ludoteca

2

B/S

L/C

15

10.047,35

%70

EU/EU

C1

Laguntzai.

Auxiliar

Lagun-tzai.

Auxi-liar

3

2009-02-16

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Aisialdirako Begirale Titulua/

Título de Monitor en tiempo libre

Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario Interino:2

36

Atezaina

Conserje

1

E/N

L/C

12

15.075,2

%100

K/C

E

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Subal-terno/

Subal-terno

2

1.993-12-30

EZ

Certificado Esc.

 

Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario Interino: 1

Departamendua/Departamento: Turismo

 

37

Turismo eta Merkataritza Teknikaria

Técnico/a de Turismo y Comercio

1

B/S

L/C

22

18.672,78

%100

T

A2

Teknikoa

Técnica

ET/

Escala Téc-nica

4

2006-12-21

Diplomat.

Diplomatura

Ingelesa eta Frantzesaren ezaguerak/

Conocimientos de ingles y frances

Jabetza/

Propiedad

38

Turismo eta Merkataritza

teknikari laguntzailea

Técnico/a Auxiliar Turismo y Comercio

2

B/S

L/C

19

18.027,66+1.406,02 (%4ko gehigarria, lanaldiaren nekagarritasuna)

%100

T

C1

Teknikoa

Técnica

TL/

Técnico Auxil

3

1-2009-02-16

1-2.010-09-30

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Ingelesa eta Frantzesaren ezaguerak/

Conocimientos de ingles y frances

Lanpostuaren C2tik C1era talde aldaketa-ren ondo-rioz C2 plaza jabetzan izan arren C1ean bitarteko izendapena dute plazak behin betiko izaeraz bete artean.

C1ean Bitarteko funtziona-rioa/

Funcio-na-rio/a interino/a en C1: 2

Departamendua/Departamento: Udaltzaingoa/Policía Local

39

Ofizialordea-Udaltzainburua

Suboficial-Jefe de la Policía Local

1

B/S

L/C

22

25.085,76+8.743,42 (%20 EBG)

%100

U/P

C1

Teknikoa

Técnica

ZB/Servicios Especiales

3

2.017-12-28

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Carnet:

B y A2

Karneta

Jabetza/
Propiedad

40

Agente lehena

Agente Primero

(Cabo)

3

B/S

L/C

21

18.623,44

%100

U/P

C1

Teknikoa

Técnica

ZB/

Servicios Especiales

3

1-1990-12-27

2-2.019-12-12

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Carnet:

B y A2

Karneta

Hutsik/

Vacante

41

Administraria Administra-tivo/a

1

E/N

L/C

*16

*17.072,72

%100

U/P

C1

Administratiboa/Administrativa

ADM.

3

2.020-12-17

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

 

Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario interino: 1

*Lanoistuaren balorazioa egin arte izendatu-tako behin behineko balorazioa

42

Udaltzaina

Agente Policía Municipal

9

E/N

L/C

16

17.273,34

%100

Udal-tzaina.

Agente Policía M

C1

Zerbitzu. B.

Servicios Especiales

Udal-tza./

Policia Muni-cipal

2

1-1990-12-27

5-1.993-7-30

2-2.006-12-21

1-2.008-03-26

 

Batxilerra, LH2 edo baliokidea

Bachiller, F.P II o equivalente

Carnet:

B y A2

Karneta

A2 karneta:

(Praktiketako funtzionario izendatu ondoren, Akademian egiten den ikastaroa bukatu aurretik egiaztatu beharrekoa)

Jabetza/

Propiedad: 4-Bitarteko funtziona-rioa/ Funcionario interino: 1-praktiket-an/en prácticas: 4

 

 

BEHIN-BEHINEKO LANGILEENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK/PUESTOA RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL

Orden zk.

N.º Orden

Izena
Denominación

Plaza kopurua

N.º plazas

Lanpostu mota

Tipo de puesto

Urteko ordainsaria

Salario anuel

Lanaldia

Dedicación

Taldea

Grupo

Hizkuntz eskakizuna

Perfil lingüístico

Derrigortasun data

Fecha de preceptividad

Titulazioa

Titulación exigida

43

Komunikazio arduraduna

Responsable de comunicación

1

B/S

35.123,13

1

A1

3

2020/07/29

Lizentziat.

Licenciatura

(*) Gaikunta nazionala— Berariazko merezimenduak/ Habilitación nacional— Méritos específicos:

*  Dagokion lanpostuaren (idazkaria, kontu hartzailea edo diruzaina) kategoria bereko edo handiagoko  lanpostuetan emandako zerbitzuak: 0,1 puntu urteko, gehienez 0,7 puntu arte.

*  Egindako ikastaro bakoitzeko, HAEEk edota beste erakunde ofizialen batek antolatua bada, 40 ordu edo gehiago iraun badu, espezialitate juridiko-ekonomiko-administratiboei buruzkoak badira eta dagokion lanpostuarekin (idazkaria, kontu hartzailea edo diruzaina) zerikusia badute: 0,1 puntu ikastaro bakoitzeko, gehienez 0,4 puntu arte.

*  HAEEk edota beste erakunde publiko batek dagokion lanpostuarekin lotuta antolatu dituen gradu ondoko unibertsitate tituluak, masterrak eta abar.: 0,1 puntu titulu bakoitzeko, gehienez 0,4 puntu arte.

*  Servicios prestados en el puesto correspondiente (secretaría, intervención o tesorería) de la misma o superior categoría: 0,1 puntos por año, con un máximo de 0,7 puntos.

*  Por cada curso realizado, convocado por el IVAP u otra entidad oficial, de 40 o más horas de duración, sobre materias correspondientes a especialidades jurídico-económicas administrativas y relacionadas con el puesto que corresponda (secretaría, intervención o tesorería): 0,1 puntos por curso, hasta un máximo de 0,4 puntos.

*  Títulos de postgrado universitario, masters, etc. relacionados con el puesto que corresponda (secretaría, intervención o tesorería), organizados por el IVAP u otra entidad oficial: 0,1 puntos por título, hasta un máximo de 0,4 puntos.

 

LANPOSTU MOTA: Tipo de Puesto

B: Bakana.       S: Singularizado

GN:      Gaikuntza nazionala  HN: Habilitación nacional

E: Ez bakana.  N: No singularizado

 

LANPOSTUA HORNITZEKO ERA: Forma de Provisión

L:    Lehiaketa C: Concurso.

I:     Izendapen librea L: Libre designación

N: Gaikuntza nazionala lehiaketa N: Concurso habilitación nacional

 

ESKATUTAKO TITULAZIOA:   Titulación  exigida

GN/HN: Gaitasun nazionala/Habilitación nacional

AT:       Arkitekto Teknikoa

GOD:    Gizarte Ongizate Diplomatua

EG:       Eskola Graduatua

EZ:       Eskolako Ziurtapena

LH: Goi-mailako TEKN.: Lanbide Heziketako goi-mailako teknikaria

 

BULEGOA: Dependencia

ID:             Idazkaritza/  SCR: Secretaría.

KONTU:   Kontu-hartzailea/INTERV: Intervención.

H:              Hirigintza/ U: Urbanismo.

GO:           Gizarte Ongizatea/ SS: Servicios Sociales.

U:              Udaltzaingoa/ P: Policia.

K:              Kultura/ C: Cultura.

T:       Turismo

EU:      Euskara/ EU: Euskera

 

AZPIESKALA: Subescala.KLASEA: Clase

ZB:  Zerbitzu Bereziak

TL: Tekniko Laguntzailea

AL:  Adm. Laguntzailea

ADM: Administraria

 

 

2021eko LAN-POSTUEN ZERRENDAREN ALDAKETA

MODIFICACIÓN DE LA RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2021

Ordena zenbakia

Nº de orden

Izena

Denominación

Plaza kopurua

Nº de plazas

Lanpostu mota

Tipo de puesto

Hornitzeko era

Forma de provisión

Ordainketa osagarriak

Retribuciones Complementarias

Dedikazioa

Dedicación

Bulegoa

Dependencia

Lanpostu horretarako exijitutako betebeharrak

Requisitos exigidos para su desempeño

Baldintza bereziak

Condiciones Especiales

Oharrak

Observaciones

Destino osagarriaren maila

Nivel Complemento de destino

Osagarri espezifikoa

Complemento Específico

Atxikitzea

Adscripción

Hizkuntza eskakizuna Perfil lingüístico

Ikasketak

Formacion

Taldea eskala

Grupo o Escala

Azpi eskala

Subescala

Klasea Clase

Koefizien-tea Coeficiente

Derrigor-tasun data

Fecha Preceptividad

Titulazioa

Titulación exigida

A) KARRERAKO FUNTZIONARIEI GORDETAKO LANPOSTUAK/Puestos reservados a funcionarios de Carrera.

1

Kiroletako teknikaria

Técnico de Deportes

1

A/N

LO/CO

18

15.812,32

%100

 

A2

Teknikoa/

Técnica

Erdi mailako teknikaria/

Técnico medio

3

1992-12-30

Diplomatura/
Diplomatura

 

Hutsik

B) LAN KONTRATU DUNENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK: Puestos reservados a personal laboral

1

Gerentea

Gerente

1

A/N

LO/CO

17*

17.322,42

%100

 

A1

Teknikoa/

Técnica

Eskala teknikoa/

Escala Técnica

4

2012-01-26

Lizentziatura/

Licenciatura

 

Goi-Zuzendaritza kontratu laboralaren bitartez beteta/
Cubierto mediante contrato laboral de alta dirección.

*: Oharra/Nota: Lanpostuaren ordainsaria balorazio prozesu baten bitartez Euskal Funtzio Publikoko Legeari egokitzen zaion bitartean (lanpostuaren lanpostu-mailako osagarria-CD eta berariazko osagarria izendatzeko), Zumaiako Udalean lanpostuen balorazio prozesuaren emaitzak onartu aurretik indarrean zegoen ordainsarien taularen arabera 17. maila izendatu zaio.

Hasta que la retribución del puesto se adecue a la Ley de la Función Pública Vasca través de un proceso de valoración de puestos (para fijar el CD y el CE del puesto) se le ha asignado al puesto el nivel 17 de la tabla de retribuciones vigente en el ayuntamiento de Zumaia hasta el momento de la aprobación de los resultados del proceso de valoración.

LANPOSTU MOTA: Tipo de Puesto              

B: Berariazkoa. S: Singular.

A: Araututakoa. N: Normado.

 HN: Habilitazio Nazionala

GOD: Gizarte Ongizate Diplomatua

AT: Arkitekto Teknikoa

EXIJITUTAKO TITULAZIOA: Titulación exigida

EG: Eskola Graduatua

EZ: Eskolako Ziurtapena

HORNITZEKO ERA: Forma de Provisión

L : Lehiaketa C: Concurso.

LO: Lehiaketa Oposaketa CO: Concurso Oposición