3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRASATEKO UDALA

Kontuhartzailetza

2021 Egutegi Fiskala

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2020ko abenduaren 17an egindako bileran, 2021eko Egutegi Fiskala onartu du.

1.1.  2021eko aldiroko zergak ordaintzeko borondatezko epeak hauek izango dira:

Kontzeptua

Concepto

Aldia

Periodo

Borondatezko Ordainaldia

Periodo de pago voluntario

Helbideratuak

Domiciliados

TAXISTA ARITZEKO TASA

TASA PARA EJERCER DE TAXISTA

2021 urtekoa

2021 anual

2021/01/22-2021/03/23
22/01/2021-23/03/2021

Martxoaren 23an

23 de marzo

IBILGAILUAK

VEHÍCULOS

2021 urtekoa

2021 anual

2021/02/03-2021/04/06

03/02/2021-06/04/20221

Apirilaren 6an

6 de abril

ONDASUN HIGIEZIN GAINEKO ZERGA

IMPUESTO BIENES INMUEBLES

2021 urtekoa

2021 anual

2021/05/15-2021/06/30

15/05/2021-30/06/2021

Ekainaren 30ean

30 de junio

JPE KIOSKOAK

OVP KIOSKOS

2021 urtekoa

2021 anual

2021/05/06-2021/07/08

06/05/2021-08/07/2021

Uztailaren 8an

8 de julio

JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS

2021 urtekoa

2021 anual

2021/10/01-2021/11/10

01/10/2021-10/11/2021

Azaroaren 10ean

10 de noviembre

IBIAK

VADOS

2021 urtekoa

2021 anual

2021/09/02-2021/11/04

02/09/2021-04/11/2021

Azaroaren 4ean

4 de noviembre

HILERRIKO TASA

TASA CEMENTERIO

2021 urtekoa

2021 anual

2021/09/02-2021/11/04

02/09/2021-04/11/2021

Azaroaren 4ean

4 de noviembre

ZABORRA

BASURA

1. seihilekoa

1. semestre

2021/01/18-2021/03/18

18/01/2021-18/03/2021

Martxoaren 18an

18 de marzo

ZABORRA

BASURA

2. seihilekoa

2. semestre

2021/07/20-2021/10/05

20/07/2021-05/10/2021

Urriaren 5ean

5 de octubre

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

4. hiruhilekoa

4. trimestre

2021/02/04-2021/04/06

04/02/2021-06/04/2021

Martxoaren 9an

9 de marzo

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

1. hiruhilekoa

1. trimestre

2021/05/06-2021/07/07

06/05/2021-07/07/2021

Ekainaren 7ean

7 de junio

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

2. hiruhilekoa

2. trimestre

2021/08/03-2021/10/05

03/08/2021-05/10/2021

Irailaren 7an

7 de septiembre

URA ETA GARAGARTZAKO SANEAMENDUA

AGUA Y SANEAMIENTO GARAGARTZA

3. hiruhilekoa

3. trimestre

2021/10/29-2021/12/29

29/10/2021-29/12/2021

Abenduaren 7ean

7 de diciembre

AZOKA

MERCADO

Urtarrila-Otsaila

Enero-Febrero

2021/01/11-2021/03/11

11/01/202111/03/2021

Urtarrilaren 19an

19 de enero

AZOKA

MERCADO

Martxoa-Apirila

Marzo-Abril

2021/03/11-2021/05/11

11/03/2021-11/05/2021

Martxoaren 18an

18 de marzo

AZOKA

MERCADO

Maiatza-Ekaina

Mayo-Junio

2021/05/11-2021/07/12

11/05/2021-12/07/2021

Maiatzaren 19an

19 de mayo

AZOKA

MERCADO

Uztaila-Abuztua

Julio-Agosto

2021/07/12-2021/09/13

12/07/2021-13/09/2021

Uztailaren 19n

19 de julio

AZOKA

MERCADO

Iraila-Urria

Sept.-Octubre

2021/09/13-2021/11/15

13/09/2021-15/11/2021

Irailaren 20an

20 de septiembre

AZOKA

MERCADO

Azaroa-Abendua

Noviembre-Dic.

2021/11/15-2021/12/31

15/11/2021-31/12/2021

Azaroaren 19an

19 de noviembre

 

Ordaintzeko borondatezko epealdiaren zken eguna larunbata edo jaieguna bada hurrengo lanegunera pasatuko da.

1.2.  Goian esandako ordainketa epe horietan aldaketaren bat izanez gero, alkateak onartuko du, eta, egutegi fiskal hau bezala, argitaratuko dira Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Iragarki oholean.

2.  Errolda fiskalak jendaurrean ikusgai jarriko dira udaletxeko bulegoetan, dagozkien kobrantza epeak hasi baino hamabost egun lehenago eta hamabost egunez. Errolda fiskaletan, ezartzen dira ordaindu beharreko kuotak eta haiek finkatzen dituzten zergako elementuak.

Kuotak eta gainerako zerga elementuak kolektiboki jakinaraziko dira, Zergen Foru Arau Orokorreko 98.3 artikuluan aurreikusitakoaren babesean. Betiere suposatzen ez badute alta ematea dagokien erregistroetan. Kasu horretan, kuotak eta gainerako zerga elementu horiek dagozkio egitate zergagarri bati, subjektu pasibo bakoitzari dagoeneko banaka jakinarazia.

Errolden erakustaldi publikoen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, erakustaldi publikoko epearen azken egunetik zenbatzen hasi eta hilabeteko epean.

3.  Egutegi fiskal hau argitaratuko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udal honetako Iragarkien Oholean, kobrantzako iragarki eginkizuna betetzeko, xedatuta datorrena 38/2006 Foru Dekretuan, abuztuaren 2koa, 18. artikuluan, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Zerga bilketaren Araudia onartzen duena.     

Ondorio horietarako, hauxe adierazten dugu:

a)  Ordainketa egiteko epeak: egutegi fiskal honetan adierazitakoak, edo, hala badagokio, Alkatetzak aldatzen dituenak.

b)  Kobrantza modalitatea: Ordainagiri helbideratuak zuzenean zordunduko dira Banketxeen eta Aurrezki Kutxen kontu baimenduetan.

Helbideratzeke daudenei, zorra ordaintzeko behar den agiria posta arruntez bidaliko diegu zordunen helbide fiskalera, informazio helburuetarako.

Agiri hori ez badauka, agiria zordunak edo ordaindu behar duen beste pertsona batek eskatuko du borondatezko aldian BAZen (Biztanleen Arreta Zerbitzua), jendaurreko orduetan. Era berean, zordunak, Arrasateko egoitza elektronikoan («erreziboak») ere lortu dezake.

c)  Non ordaindu, noiz eta zer ordutan: Ordainketa egin daiteke BAZen (Biztanleen Arreta Zerbitzua) kreditu txartelarekin, 8:30-19:00, edo edozein erakunde laguntzaileren (Kutxabank, Laboral kutxa, BBVA, Banco Sabadell, Caixabank, Banco Santander, eta Caja Rural de Navarra) bulegoetan eta haien kutxazain automatikoetan, dagokion ordainagiria aurkeztuta.

Erakunde laguntzaileok diru sarrera horiek onartuko dituzte lanegun diren egun guztietan, kutxa orduetan.   

Halaber, nire ordainketa sistemaren bitartez ere egin daiteke ordainketa web hauetan:

— Udalarena: www.arrasate.eus (tramiteak online).

— Jaurlaritzarena: www.euskadi.eus/nireordainketa.

d)  Banku helbideratzea: Ordainagiriak ordaintzeko banku helbideratzeak kobrantza aldian eragina izateko mugaeguna izango da aldi horren hasieraren aurreko hilaren 15a, salbu Ondasun Higiezinen gaineko Zergan eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan. Horien mugaeguna Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarriko du xede horretarako. 

e)  Ordaintzeko epea igarotzen bada ordainketa egin barik, zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira, eta epe exekutiboari dagozkion errekarguak, berandutza interesak eta, hala badagokio, sortzen diren kostuak ere ordaindu beharko dira.

Zerga hauen aplikazioari eta eraginkortasunari buruz emandako egintzen aurka, berraztertze errekurtsoa jarri ahal izango da egintzak eman zituen organoaren aurrean, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, borondatezko aldian edo hilabeteko epean, borondatezko aldia bukatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Jakitera ematen dugu, akordio honen hirugarren atalean xedatutakoaren ondorioetarako.

Arrasate, 2020ko abenduaren 17a.—Maria Ubarretxena Cid, alkatea.              (6889)