1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

521/2020 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena arautzen dituena.

Zerga iruzurra eragoztea helburu duten tresna teknologikoak erabiltzeko obligazioa ezartzen duen azaroaren 6ko 3/2020 Foru Araua dela medio –sozietateen gaineko zergaren, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren foru arauak aldatuz ezarri da obligazio hori–, zergadunak behartuta geratu dira fakturazio sistemetan neurri teknologiko aurreratuak erabiltzera tresna teknologiko berriak baliatuta, eta horrek jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoen eta pertsona juridikoen tributazioa kontrolatzea ahalbidetuko du, haien tamaina edo eragiketa bolumena edozein dela ere.     

Bere artikuluetan zehar, aipatutako foru arauak hainbat gai uzten ditu erregelamenduz garatzeko, eta zeregin hori.aren 22ko 32/2020 Foru Dekretua dela medio gauzatu da. Dekretu horrek TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamendua onesten du.            

Erregelamendu horretan ezartzen da TicketBAI softwareak bete behar dituen zehaztapen tekniko eta funtzionalak Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak onetsiko dituela foru agindu bidez.       

Hori aintzat hartuta, foru agindu honen lehen sekzioan jasotzen dira TicketBAI softwarearen ezaugarriak eta haren zehaztapen tekniko eta funtzionalak. Haien edukia aginduari erantsitako bost eranskinetan zehar banatzen da, era honetan: I. eta II. eranskinetan TicketBAI altako eta baliogabetze fitxategien egitura eta balidazioak zehazten dira, hurrenez hurren; III. eranskinean TicketBAI fitxategien sinadura elektronikoaren zehaztapenak biltzen dira; IV. eranskinak TicketBAI fitxategiak bidaltzeko zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta igorpenaren baldintzak ezartzen ditu; eta, azkenik, V. eranskinak ondasun entregen edo zerbitzu prestazioen faktura edo frogagirietan agertu behar duten identifikazio kodearen eta QR kodearen zehaztasunak ezartzen ditu.

Bigarren sekzioan, TicketBAI Erregistroan alta emateko aitorpenaren edukia eta hura aurkezteko modua ezartzen dira. Aurkezpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egingo da, bertan eskura jarriko den formularioa betez.

Bestalde, xedapen gehigarri bakarrak ezartzen du TicketBAI betebeharra betetzearekin lotutako tramite eta komunikazio guztietan baliabide elektronikoen bidez izan behar direla harremanak zerga Administrazioarekin.

Bukaeran, ezartzen da foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dela indarrean, 2022ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin; dena den, TicketBAI betebeharra borondatez betetzea aukeratzen dutenen kasuan, agindu hau 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko zaie.

TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduan araututakoa betetze aldera, egoki da TicketBAI betebeharra garatzen duten zehaztapen tekniko eta funtzionalak onestea.

Horrenbestez, hau

XEDATZEN DUT

1. artikulua.    Xedea.

TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, aipatzen duen TicketBAI softwareak eta haren fitxategiek bete behar dituzten ezaugarriak eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak zehaztea da foru agindu honen xedea.

Orobat, foru agindu honen bitartez, erregelamendu horretako VI. artikuluan aipatzen den TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpenaren edukia eta aurkezpen modua ezartzen dira.

2. artikulua.    Definizioak.

1.    Foru agindu honetan erabiltzen diren terminoak TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 3. artikuluan jasotzen dituen definizioekin bat ulertuko dira.

2.    Gainera, foru agindu honen ondorioetarako, kontzeptu hauek bereiziko dira:

a)    Sinaduraren ziurtagiria: TicketBAI fitxategia sinatzen duenaren identitatea egiaztatzeko balio duen agiri elektronikoa, Ziurtapen Agintaritza batek emana.

b)    Igorpenaren ziurtagiria: TicketBAI fitxategia bidaltzen duenaren identitatea egiaztatzeko balio duen agiri elektronikoa, Ziurtapen Agintaritza batek emana.

Lehen sekzioa.  ‑TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak

3. artikulua.    TicketBAI altako fitxategia.

TicketBAI altako fitxategiak TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 11. artikuluan aipatzen duen informazioa jaso behar du, foru agindu honen I. eranskinean horrelako fitxategietarako ezarritako egitura, edukia eta ezaugarriak betez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan zehaztutako formatu eta diseinuari jarraituz.

Kodetzea UTF-8 izango da.

4. artikulua.    TicketBAI baliogabetze fitxategia.

Faktura edo frogagiri bat baliogabetu behar den kasuetarako, beharrezkoa da TicketBAI baliogabetze fitxategi bat sortzea, eta haren barruan jasotzea TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 12. artikuluan aipatzen duen informazioa, foru agindu honen II. eranskinean TicketBAI baliogabetze fitxategietarako ezarritako egitura, edukia eta ezaugarriak betez, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan zehaztutako formatu eta diseinuari jarraituz.

Kodetzea UTF-8 izango da.

5. artikulua.    TicketBAI fitxategiak elektronikoki sinatzea.

TicketBAI altako eta baliogabetze fitxategiak elektronikoki sinatu behar dira, foru agindu honen III. eranskinean sinadura elektronikoari buruz jasotzen diren zehaztapenei jarraituz.   

6. artikulua.    TicketBAI fitxategiak igortzea.

TicketBAI altako eta baliogabetze fitxategiak zerga Administraziori igorri behar zaizkio, foru agindu honen IV. eranskinean jasotzen diren zehaztapen tekniko eta funtzionalen arabera eta bertan ezartzen diren baldintzak betez.

7. artikulua.    TicketBAI identifikatzailea eta QR kodea.

Ondasun entregen edo zerbitzu prestazioen fakturak edo frogagiriak TicketBAI softwareen bidez sortzen badira, TicketBAI identifikatzaile bat eta QR kode bat eraman behar dituzte, eta horiek sortzeko foru agindu honen V. eranskinean ezarritako zehaztapen tekniko eta funtzionalei jarraituko zaie.

8. artikulua.    TicketBAI softwarea presentzialki egiaztatzeko funtzionalitatea.

TicketBAI softwareak aukera eman behar du TicketBAI sistema presentzialki egiaztatzeko. Horretarako, informazio hau erakutsi beharko du fakturazio gailuaren pantaila bakar batean:

a)    Fakturazio gailutik erabiltzen den TicketBAI softwarea garatu duenaren identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak edo sozietate izena edo izendapena.

b)    Fakturazio gailutik erabiltzen den TicketBAI softwarearen izena.

c)    Fakturazio gailutik erabiltzen den TicketBAI softwarearen bertsioa.

Nahi bada, aurreko informazioa emateko erabiltzen den gailuaren serie zenbakia ere erakutsi daiteke.      

9. artikulua.    TicketBAI softwarearen beharkizun gehigarriak mahaigaineko aplikazioa denean.

1.    TicketBAI softwarea mahaigaineko aplikazio bat bada TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 3. artikuluan jasotakoaren arabera, beharkizun gehigarri hauek bete beharko dira:

a)    TicketBAI softwarearen sinadura elektronikoa.

b)    TicketBAI softwarearen bertsio desberdinak gorde beharra.

2.    Aurreko apartatuan aipatzen diren beharkizun gehigarriak ez zaizkio TicketBAI softwareari exijituko arkitektura banatuko aplikazioa denean TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamenduak, abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuaren bidez onetsiak, 3. artikuluan ezarritakoaren arabera.      

3.    TicketBAI softwarea aurreko 1. apartatuko a) letran aipatu den mahaigaineko aplikazioa bada, sinadura elektronikoari buruzko beharkizun gehigarriak honako hau ekarriko du berekin:

a)    TicketBAI softwarea banatzeko erabiltzen den artxibo instalagarria pertsona edo entitate garatzaileak sinatu behar du modu elektronikoan, ziurtapen entitate onartu batek emandako kodea sinatzeko ziurtagiri elektronikoa erabiliz. Ziurtagirian erakusten den informazioak egilearen identitatea bermatu behar du eta softwarearen osotasuna ziurtatu. 

b)    TicketBAI softwarea mahaigaineko aplikazio bat bada, hura instalatzeko erabiltzailearen baimena beharko da. 

c)    TicketBAI softwarea abian jartzeko erabiltzen den artxibo informatiko exekutagarria pertsona edo entitate garatzaileak sinatu behar du modu elektronikoan, ziurtapen entitate onartu batek emandako kodea sinatzeko ziurtagiri elektronikoa erabiliz.

4.    Mahaigaineko aplikazioa den kasuetan TicketBAI softwarearen bertsio desberdinak gordetzeari buruz ezarritako beharkizun gehigarriak, aurreko 1. apartatuko b) letran aipatuak, esan nahi du pertsona edo entitate garatzailea bere erabiltzaileei banatu dien TicketBai softwarearen bertsio guztiak gordetzera behartuta dagoela.

5.    Bai mahaigaineko aplikaziotzat hartzen den TicketBAI softwareak, bai arkitektura banatuko aplikaziotzat hartzen denak, kode baten bidez identifikatu beharko dituzte beren bertsioak. Kode hori «softwarearen bertsioa» eremuan agertuko da, fakturei alta emateko zein haiek baliogabetzeko TicketBAI softwearekin sortzen diren fitxategietan.            

Bigarren sekzioa.  ‑TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena

10. artikulua.    TicketBAI Softwarearen Erregistroan alta emateko aitorpena.

1.    Alta aitorpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko da, zergadunen esku jarriko den formularioa betez. Formulario horrek informazio hau jaso beharko du gutxienez:    

a)    TicketBAI softwarea garatu duenaren identifikazio fiskaleko zenbakia eta izen-abizenak edo sozietate izena edo izendapena.

b)    TicketBAI softwarearen izena.

c)    TicketBAI softwarearen deskribapena edo informazio esanguratsua.

d)    Softwarea garatu duenaren webgunearen URLa, halakorik bada.

e)    Softwarea euskaraz lan egiteko prestatuta dagoen.          

f)    TicketBAI softwarea pertsona edo entitate eskatzaileak eta hari lotutako pertsona fisikoek edo entitateek soilik erabiliko duten.

Kasu horretan, adierazi ahal izango da ez dela nahi TicketBAi softwarea Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean argitaratzen den zerrendan agertzea (TicketBAI softwareen zerrendan).

2.    Alta aitorpenaren aurkezpen telematikoa TicketBAI softwarea garatu duen pertsonak edo entitateak egin dezake, edo haren ordezkari gisa jarduten duen hirugarren batek, ordezkaritza hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrak (martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua) 46. artikuluan ezarritakoarekin bat egiten bada.

3.    Aurreko 1. apartatuan aipatzen den formularioarekin batera, pertsona edo entitate garatzaileak erantzukizunpeko adierazpen bat sinatu behar du, eta bertan honako hauek adierazi:

a)    Inskribatzeko eskatzen den softwareak betetzen dituela bai 122 bis eta 112 bis artikuluetako 1. apartatuan xedatutakoa, bai TicketBAI betebeharra garatzen duen erregelamenduan jasotakoa, bai foru agindu honetan onartutako zehaztapen tekniko eta funtzionalak. Horretarako erabili diren prozedura teknikoen deskribapen memoria laburra ere erantsiko da.

b)    Bere burua behartzen duela aurreko a) letran aipatutako beharkizunak eta baldintzak betetzen jarraitzera softwarea erregistroan inskribatuta dagoen bitartean, eta beharkizun eta baldintza horietan gerta daitezkeen aldaketetara egokitzeko konpromisoa hartzen duela.

4.    Alta aitorpenari aurreko apartatuko a) letran aipatu den deskribapen memoria erantsi beharko zaio, eta bertan honako hauek adieraziko dira:

a)    Software mota: mahaigaineko aplikazioa eta/edo arkitektura banatuko aplikazioa.

b)    TicketBAI altako fitxategiak kateatzeko prozesua.             

c)    Fakturei alta emateko zein haiek baliogabetzeko TIcketBAI fitxategiak sinatzeko prozesua, eta, bereziki, TicketBAI softwareak sinatzeko prozesuan erabil ditzakeen ziurtagiri elektronikoak.      

d)    Softwareak sortzen dituen faktura edo frogagiri motak. Bereziki, softwareak honako hauek sortzen dituen adieraziko da:

— Faktura sinplifikatuak edo/eta osoak.

— Paperezko fakturak eta/edo faktura elektronikoak.

e)    TicketBAI identifikatzailearen eta QR kodearen kokapena, foru agindu honen 7. artikuluan xedatutakoaren arabera.

f)    Foru agindu honen 8. artikuluan aipatutako informazioa pantaila bakar batean eta presentzialki egiaztatzeko softwareak duen aukeraren identifikazioa.

g)    TicketBAI altako eta baliogabetze fitxategiak biltegiratzeko sistema.

Xedapen gehigarri bakarra.

TicketBAI betebeharra duten zergadunek bitarteko elektronikoen bidez egin beharko dituzte betebehar horretatik ondorioztatzen diren tramite eta komunikazio guztiak, betiere foru agindu honetan eta TicketBAI betebeharra arautzen duen gainerako araudi espezifikoan xedatutakoari jarraituz.      

Era berean, aurreko paragrafoan aipatzen diren zergadunek bitarteko elektronikoen bidez jaso beharko dituzte Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuak, TicketBAI betebeharrarekin lotuta, egiten dituen komunikazioak eta jakinarazpenak.

Azken xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru agindu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean, eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak, betiere eragotzi gabe iruzur fiskala eragozteko lanabes teknologikoak erabili beharra ezartzen duen azaroaren 6ko 3/2020 Foru Arauak xedapen iragankor bakarrean xedatutakoa, eta abenduaren 22ko 32/2020 Foru Dekretuak, TicketBAI betebeharra garatzen duen Erregelamendua onesten duenak, lehen eta bigarren xedapen gehigarrietan jasotakoa.

Donostia, 2020ko abenduaren 23a.—Jokin Perona Lertxundi, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua.                                                 (7008)

I. Eranskina: TICKETBAI ERAGIKETEN ALTA FITXATEGIAREN EGITURA ETA BALIOZKOTZEAK.

I. ALTAKO MEZUEN ERREGISTRO EREMUAK ETA ZEHAZTAPEN FUNTZIONALAK.

Azalpena:

Gorriz =

Nahitaezko eremuak

Beltzez =

Aukerako eremuak

 

Eremu baztertzaileak

 

Nahitazkoak Gipuzkoan

 

Blokea

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Formatua

Deskribapena

Balio

posibleak

Goiburua

TBAI bertsioaren identifikatzailea

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(5)

Erabilitako TicketBAI egitura fitxategiaren bertsioaren identifikazioa.

L0

Subjektuak

Jaulkitzailea

IFZ

 

 

 

 

 

 

IFZen formatua(9)

Jaulkitzailearen IFZ.

 

Abizenak eta izena
edo
sozietate izena

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa (120)

Jaulkitzailearen izen-abizenak, edo sozietate izena edo izendapen sozial osoa.

 

Hartzaileak

Hartzailearen identifikazioa

(1 - 100)

IFZ

 

 

 

 

 

IFZen formatua(9)

Hartzailearen IFZ.

 

Bestelako   identifikazioa

Herrialdearen kodea

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Hartzailearen herrialdearen kodea.

(ISO 3166-1

Alpha-2

codes)

L1

Identifikazio mota

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Hartzailea bizi den herrialdean identifikazio mota ezartzeko gakoa.

L2

Identifikazioa

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Bizi den herrialdeko identifikazio zenbakia.

 

Abizenak eta izena edo
sozietate izena

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(120)

Hartzailearen izen-abizenak, edo sozietate izena edo izendapen sozial osoa.

 

Posta kodea

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Hartzailearen posta kodea.

 

Helbidea

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(250)

Hartzailearen posta helbidea.

 

Hainbat hartzaile

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(1)

Fakturak hartzaile bat baino gehiago ote duen zehazten duen identifikatzailea. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L3

Hirugarrenek edo hartzaileek egindako faktura

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(1)

Faktura hirugarren batek edo hartzaileak jaulki duen zehazten duen identifikatzailea. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L4

Faktura

Fakturaren goiburua

Faktura seriea

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Faktura identifikatzen duen seriea. Karaktere sorta hau erabiltzea gomendatzen da:

0123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVXYZ.

Irakurgarritasuna hobetzeko I, Ñ, O eta W letrak saihestea.

Letra xeherik ez erabiltzea.

Karaktere bakarra erabiltzea zuriuneak adierazteko.

Testua ezkerrera doitu, hutsuneekin hasi gabe.

Azenturik ez erabiltzea.

"-" gidoi ertaina erabil daiteke.

 

Faktura zenbakia

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Faktura identifikatzen duen faktura zenbakia. Gomendatzen da:

Faktura zenbakiak zenbakizko karaktereak baino ez lituzke izan behar.

Ez da zuriuneekin hasi behar (beraz, testua ezkerretik lerrokatuta).

 

Fakturaren jaulkipen data

 

 

 

 

 

 

Data formatua(10)

Faktura egin den eguna.

(ee-hh-uuuu)

Fakturaren jaulkipen ordua

 

 

 

 

 

 

Ordu formatua(8)

Faktura egin den ordua.

(oo:mm:ss)

Faktura sinplifikatua

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(1)

Faktura sinplifikatuaren edo faktura osoa den zehazten duen identifikatzailea. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da, eta faktura osoa dela ulertuko da.

L5

Faktura sinplifikatuaren ordez egindako faktura

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(1)

Faktura sinplifikatuaren ordez egindako faktura ote den zehazten duen identifikatzailea. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L6

Faktura zuzentzailea

Kodea

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Faktura zuzentzailearen mota identifikatzen duen kodea.

L7

Mota

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(1)

Faktura zuzentzailea ordezkapenagatik edo desberdintasunengatik den identifikatzen du.

L8

Ordezko zuzenketaren zenbatekoa

Zuzendutako oinarria

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Ordezkatutako fakturaren zerga oinarria.

 

Zuzendutako kuota

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Ordezkatutako fakturaren jasanarazitako kuota.

 

Zuzendutako errekarguaren kuota

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Ordezkatutako fakturaren baliokidetasun errekarguaren kuota.

 

Zuzendu edo ordezkatutako fakturak

Zuzendu edo ordezkatutako fakturen identifikatzailea (1 - 100)

Fakturaren seriea

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Zuzendutako edo ordezkatutako faktura identifikatzen duen serie zenbakia.

 

Fakturaren zenbakia

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Zuzendutako edo ordezkatutako faktura identifikatzen duen faktura zenbakia.

 

Fakturaren jaulkipen data

 

 

 

 

 

 

Data formatua(10)

Zuzendutako edo ordezkatutako faktura egin den eguna.

(ee-hh-uuuu)

 

 

Faktura

Fakturaren datuak

Eragiketa data

 

 

 

 

 

 

Data formatua(10)

Fakturaren eragiketa data, baldin eta jaulkitze dataren ezberdina bada.

(ee-hh-uuuu)

Fakturaren azalpena

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(250)

Eragiketen deskribapen orokorra.

 

Fakturaren xehetasunak

Fakturaren xehetasunen identifikatzailea (1 - 1000)

Xehetasunen azalpena

 

 

 

 

Alfanumerikoa(250)

Faktura lerroaren xehetasun azalpena.

 

Kopurua

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Faktura lerroaren kopurua.

 

Unitateko zenbatekoa

 

 

 

 

Dezimala(12,8)

Faktura lerroaren zenbateko unitarioa, BEZik gabe.

 

Deskontua

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Faktura lerroaren deskontuaren ehunekoa.

 

Zenbatekoa guztira

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Faktura lerroaren zenbateko osoa, BEZa barne.

 

Fakturaren zenbatekoa guztira

 

 

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Fakturaren zenbateko osoa.

 

Jasandako atxikipena

 

 

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Jasandako atxikipena.

 

Kostuaren zerga oinarria

 

 

 

 

 

 

Dezimala(12,2)

Kosturako zerga oinarria (BEZ taldeetarako – maila aurreratua).

 

Gakoak

Gakoaren identifikatzailea

(1 - 3)

BEZaren erregimena edo zerga garrantzia duen eragiketa

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

BEZaren erregimen mota edo zerga garrantzia duen eragiketa bat identifikatzeko gakoa.

L9

Banakapen mota

Fakturaren banakapena (kontrapartea "nazionala" denean edo kontraparterik ez dagoenean)

Zergari lotua

Salbuetsia

Salbuetsiaren xehetasuna
(1 – 7,  salbuespenaren ondoriozko datu  multzoa)

Salbuetsitakoaren arrazoia

 

 

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

L10

Salbuetsitako zerga oinarria

 

 

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri salbuetsia eurotan.

 

Salbuetsi gabea

Salbuetsi gabearen xehetasuna (1 - 2)

Salbuetsi gabearen mota

 

 

Alfanumerikoa(2)

Lotuta eta salbuetsi gabe dagoen eragiketa mota.

L11

BEZaren banakapena

BEZaren xehetasuna (1 - 6, motaren araberako datu multzoa)

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Zerga oinarria ez dago salbuetsita. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatzen zaio.

 

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako ehunekoa.

 

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)

Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatuta ateratzen den kuota izango da.

 

Baliokidetasun errekarguaren tasa

Dezimala(3,2)

BEZaren tasaren arabera lotutako ehunekoa.

 

Baliokidetasun errekarguaren kuota

Dezimala(12,2)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekarguaren tasa aplikatzearen ondoriozko kuota.

 

Baliokidetasun errekargudun edo erregimen sinplifikatuko eragiketa

Alfanumerikoa(1)

Identifikatzailea, zergadun batek erregimen sinplifikatuan edo baliokidetasun errekarguko erregimenean egindako faktura den zehazten duena. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L12

Zergari lotu gabea

Salbuetsi gabearen xehetasuna

 (1 - 2)

Arrazoia

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Zergari lotuta ez egotearen arrazoia.

L13

Zenbatekoa

 

 

 

Dezimala(12,2)

Karga gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa eurotan.

 

Faktura

Banakapen mota

Eragiketa motaren banakapena (kontrapartea nazionala ez denean)

Zerbitzu prestazioa

Zergari lotua

Salbuetsia

Salbuetsiaren xehetasuna (1 – 7,  salbuespenaren ondoriozko datu  multzoa)

Salbuetsitakoaren arrazoia

 

 

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

L10

Salbuetsitako

zerga oinarria

 

 

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri salbuetsia eurotan.

 

Salbuetsi gabea

Salbuetsi gabearen xehetasuna (1 - 2)

Salbuetsi

gabearen mota

 

 

Alfanumerikoa(2)

Zergari lotuta eta salbuetsi gabe dagoen eragiketa mota.

L11

BEZaren

banakapena

BEZaren

xehetasuna

(1 - 6,

motaren

araberako

datu multzoa)

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Zerga oinarria ez dago salbuetsita. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatzen zaio.

 

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako ehunekoa.

 

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)

Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatuta ateratzen den kuota izango da.

 

Baliokidetasun

 errekarguaren

tasa

Dezimala(3,2)

BEZaren tasaren arabera lotutako ehunekoa.

 

Baliokidetasun

 errekarguaren

kuota

Dezimala(12,2)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekarguaren tasa aplikatzearen ondoriozko kuota.

 

Baliokidetasun

 errekargudun

edo erregimen

sinplifikatuko

eragiketa

Alfanumerikoa(1)

Identifikatzailea, zergadun batek erregimen sinplifikatuan edo baliokidetasun errekarguko erregimenean egindako faktura den zehazten duena. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L12

Zergari lotu gabea

Salbuetsi

gabearen

xehetasuna

(1 - 2)

Arrazoia

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Zergari lotuta ez egotearen arrazoia.

L13

Zenbatekoa

 

 

 

Dezimala(12,2)

Lotu gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa eurotan.

 

 

Ondasun entrega

Zergari lotua

Salbuetsia

Salbuetsiaren xehetasuna (1 – 7,  salbuespenaren ondoriozko datu  multzoa)

Salbuetsitakoaren arrazoia

 

 

Alfanumerikoa(2)

Salbuespenaren arrazoia.

L10

Salbuetsitako

zerga oinarria

 

 

Dezimala(12,2)

Salbuespen arrazoiari dagokion zerga oinarri salbuetsia eurotan.

 

Salbuetsi gabea

Salbuetsi gabearen xehetasuna (1 - 2)

Salbuetsi

gabearen mota

 

 

Alfanumerikoa(2)

Zergari lotuta eta salbuetsi gabe dagoen eragiketa mota.

L11

BEZaren

banakapena

BEZaren

xehetasuna

(1 - 6,

motaren

araberako

datumultzoa)

Zerga oinarria

Dezimala(12,2)

Zerga oinarria ez dago salbuetsita. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatzen zaio.

 

Zerga tasa

Dezimala(3,2)

Kuota kalkulatzeko zerga oinarriari aplikatutako ehunekoa.

 

Zergaren kuota

Dezimala(12,2)

Jasanarazitako kuota. Zerga oinarriari zerga tasa aplikatuta ateratzen den kuota izango da.

 

Baliokidetasun

 errekarguaren

tasa

Dezimala(3,2)

BEZaren tasaren arabera lotutako ehunekoa.

 

Baliokidetasun

 errekarguaren

kuota

Dezimala(12,2)

Zerga oinarriari baliokidetasun errekarguaren tasa aplikatzearen ondoriozko kuota.

 

Baliokidetasun

 errekargudun

edo erregimen

sinplifikatuko

eragiketa

Alfanumerikoa(1)

Identifikatzailea, zergadun batek erregimen sinplifikatuan edo baliokidetasun errekarguko erregimenean egindako faktura den zehazten duena. Eremu hori adierazten ez bada, «N» balioa duela ulertuko da.

L12

Zergari lotu gabea

Salbuetsi

gabearen

xehetasuna

(1 - 2)

Arrazoia

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Zergari lotuta ez egotearen arrazoia.

L13

Zenbatekoa

 

 

 

Dezimala(12,2)

Lotu gabeko eragiketari dagokion zenbatekoa eurotan.

 

TBAI Aztarna

Aurreko faktura kateatzea

Aurreko fakturaren seriea

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Aurreko faktura identifikatzen duen seriea.

 

Aurreko fakturaren zenbakia

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Aurreko faktura identifikatzen duen faktura zenbakia.

 

Aurreko fakturaren jaulkipen data

 

 

 

 

 

 

Data formatua(10)

Aurreko faktura egin den eguna.

(ee-hh-uuuu)

Aurreko fakturaren sinadura (SignatureValue)

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(100)

Aurreko fakturako TicketBAI fitxategiko SignatureValue eremuko lehen ehun karaktereak.

 

TicketBAI softwarea

 

TBAI lizentzia (izen ematearen  alta zenbakia)

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Zerga Administrazioak TicketBAI softwarearen erregistroan esleitutako alta inskripzioaren zenbakia.

 

Pertsona edo entitate garatzailea

IFZ

 

 

 

 

 

IFZen formatua(9)

Pertsona edo entitate garatzailearen IFZ.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Beste batzuen

identifikazioa

Herrialdearen

kodea

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Pertsona edo entitate garatzaileari lotutako herrialdearen kodea.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

(ISO 3166-1 alpha-2 codes)

L1

Identifikazio

mota

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Bizi den herrialdeko identifikazio mota ezartzeko gakoa.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

L2

Identifikazioa

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Bizi den herrialdeko identifikazio zenbakia.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Izena

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(120)

TicketBAI softwarearen izena.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Bertsioa

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Erabilitako TicketBAI softwarearen bertsioa identifikatzea.

 

Gailuaren serie zenbakia

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(30)

Erabilitako fakturazio gailuaren serie zenbakia.

 

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikusi "TicketBAI fitxategien sinadura elektronikoa egiteko zehaztapenak" III. eranskinean.

 


II. ZERRENDA MOTAKO EREMUETAN BAIMENDUTAKO GAKO ETA BALIOAK.

 

L0 → TBAI bertsioaren identifikatzailea.

Balioak

Deskribapena

1.2

Erabilitako eskemaren egungo bertsioa.

 

L1 → Herrialdearen kodea.

Informazioa indarrean dagoen herrialde eta lurraldeen kode zerrendaren arabera emango da.

 

L2 → Bizilekuko herrialdeko identifikazio motak.

Balioak

Deskribapena

02

IFZ-BEZ.

03

Pasaportea.

04

Bizi den herrialdeak edo lurraldeak emandako identifikazio agiri ofiziala.

05

Bizileku ziurtagiria.

06

Beste froga dokumentu bat.

 

L3 → Hainbat hartzaile.

Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

 

L4 → Hirugarren batek edo hartzaile batek egindako faktura.

Balioak

Deskribapena

N

Jaulkitzaileak berak egindako faktura.

T

Hirugarrenak egindako faktura.

D

Eragiketaren hartzaileak egindako faktura.

 

 

L5 → Faktura sinplifikatua.

Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

 

L6 → Faktura sinplifikatuaren ordez egindako faktura.

Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

 

L7 → Faktura zuzentzailearen kodea.

Balioak

Deskribapena

R1

Faktura zuzentzailea: zuzenbidean eta BEZaren Legearen 80.Bat, Bi eta Sei artikuluan oinarritutako akatsa.

R2

Faktura zuzentzailea: BEZaren Legearen 80.Hiru artikulua.

R3

Faktura zuzentzailea: BEZaren Legearen 80.Lau artikulua.

R4

Faktura zuzentzailea: gainerakoak.

R5

Faktura sinplifikatuak zuzentzeko faktura.

 

L8 → Faktura zuzentzaile mota.

Balioak

Deskribapena

S

Ordezkapenagatiko faktura zuzentzailea.

I

Diferentziengatiko faktura zuzentzailea.

 

L9 → BEZaren eta zerga garrantzia duten eragiketen erregimen bereziko gakoa.

Balioak

Deskribapena

01

Erregimen orokorreko eragiketa eta hurrengo balioetan jaso gabe dagoen beste edozein kasu.

02

Esportazioa.

03

Erabilitako ondasunen, arte objektuen, zaharkinen eta bilduma objektuen araudi berezia aplikatzen zaien eragiketak.

04

Inbertsio urrearen erregimen berezia.

05

Bidaia agentzien erregimen berezia.

06

BEZeko entitateen multzoaren erregimen berezia (maila aurreratua).

07

Kutxa irizpidearen erregimen berezia.

08

Ekoizpen, zerbitzu eta inportazioaren gaineko zergari edo kanarietako zeharkako zerga orokorrari lotutako eragiketak.

09

Besteren izenean eta kontura ari diren bidai agentziek egindako zerbitzuen fakturazioa (Fakturazio Erregelamenduko 3. xedapen gehigarria).

10

Hirugarrenen kontura kobratzea ordainsari profesionalak edo jabetza industrialetik eratorritako eskubideak, egilearenak edo bazkideen, elkartekideen edo elkargokideen kontura kobratzeko eginkizun horiek betetzen dituzten sozietate, elkarte, elkargo profesional edo bestelako entitateek egindakoak.

11

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak.

12

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotu gabeak.

13

Negozio lokala errentatzeko eragiketak, atxikipenari lotuak eta lotu gabeak.

14

Hartzailea administrazio publiko bat denean ordaintzeke dauden BEZdun fakturak, obra Ziurtagirietakoak.

15

Segidako traktuko eragiketetan ordaintzeke dagoen BEZdun faktura.

51

Baliokidetasun errekarguko eragiketak.

52

Erregimen sinplifikatuko eragiketak.

53

BEZaren ondorioetarako enpresari edo profesionaltzat jotzen ez diren pertsona edo

entitateek egindako eragiketak.

 

L10 → Zergari lotuta eta salbuetsita dauden eragiketak salbuesteko arrazoia.

Balioak

Deskribapena

E1

Salbuetsita dago, BEZaren Legearen 20. artikuluaren arabera.

E2

Salbuetsita dago, BEZaren Legearen 21. artikuluaren arabera.

E3

Salbuetsita dago, BEZaren Legearen 22. artikuluaren arabera.

E4

Salbuetsita dago BEZaren Legearen 23. eta 24. artikuluen arabera.

E5

Salbuetsita dago BEZaren Legearen 25. artikuluaren arabera.

E6

Salbuetsita beste arrazoi batengatik.

 

L11 → Salbuetsi gabeko eragiketaren mota.

Balioak

Deskribapena

S1

Subjektu pasiboaren inbertsiorik gabe.

S2

Subjektu pasiboaren inbertsioarekin.

 

L12 → Eragiketa baliokidetasun errekarguan edo erregimen sinplifikatuan.

Balioak

Deskribapena

S

Bai.

N

Ez.

 

L13 → Zergari ez lotzeko arrazoia.

Balioak

Deskribapena

OT

BEZaren Legearen 7. artikuluaren ondorioz lotu gabea. Zergari ez lotzeko beste kasu batzuk.

RL

Lokalizazio arauen ondorioz lotu gabea.

 

II. eranskina: TICKETBAI ERAGIKETAK BALIOGABETZEKO FITXATEGIAREN EGITURA ETA BALIOZKOTZEAK.

I. BALIOGABETZE MEZUEN ERREGISTRO EREMUAK ETA ZEHAZTAPEN FUNTZIONALAK.

Azalpena:

Gorriz =

Nahitaezko eremuak

Beltzez =

Aukerako eremuak

 

Eremu baztertzaileak

 

Derrigorrezkoa Gipuzkoan

 

Blokea

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Datuak / Multzoa

Formatua

Deskribapena

Balio

posibleak

TBAIgoiburua

TBAI bertsioaren identifikatzailea

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(5)

Erabilitako TicketBAI egitura fitxategiaren bertsio identifikatzea.

L0

Fakturaren identfikatzailea

Jaukitzailea

IFZ

 

 

 

 

 

 

IFZen formatua(9)

Jaulkitzailearen IFZ.

 

Abizenak eta izena
edo
sozietate izena

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(120)

Jaulkitzailearen izen-abizenak, edo sozietate izena edo izendapen sozial osoa.

 

Fakturaren goiburua

Faktura seriea

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Baliogabetutako fakturaren seriea.

 

Faktura zenbakia

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Baliogabetutako fakturaren zenbakia.

 

Fakturaren jaulkipen data

 

 

 

 

 

 

Data formatua (10)

Baliogabetutako faktura egin den data.

(ee-hh-uuuu)

TBAI aztarna

TicketBAI softwarea

TBAI lizentzia (inskripzioaren  alta zenbakia)

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Zerga Administrazioak TicketBAI softwarearen erregistroan esleitutako alta inskripzioaren zenbakia.

 

Pertsona edo entitate garatzailea

IFZ

 

 

 

 

 

IFZren formatua(9)

Pertsona edo entitate garatzailearen IFZ.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Bestelako

identifikazioa

Herrialdearen

kodea

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Pertsona edo entitate garatzaileari lotutako herrialdearen kodea.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

(ISO 3166-1 alpha-2 codes)

L1

Identifikazio

mota

 

 

 

 

Alfanumerikoa(2)

Bizi den herrialdeko identifikazio mota ezartzeko gakoa.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

L2

Identifikazioa

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Bizi den herrialdeko identifikazio zenbakia.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Izena

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(120)

TicketBAI softwarearen izena.

TicketBAI softwarearen erregistroko inskripzioari lotutako datua.

 

Bertsioa

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(20)

Erabilitako TicketBAI softwarearen bertsioaren identifikazioa.

 

Gailuaren serie zenbakia

 

 

 

 

 

 

 

Alfanumerikoa(30)

Erabilitako fakturazio gailuaren serie zenbakia.

 

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikusi "TicketBAI fitxategien sinadura elektronikoa egiteko zehaztapenak" III. eranskinean.

 

 


II. ZERRENDA MOTAKO EREMUETAN BAIMENDUTAKO GAKO ETA BALIOAK.

 

L0 → TBAI bertsioaren identifikatzailea.

Balioak

Deskribapena

1.2

Erabilitako eskemaren egungo bertsioa.

 

L1 → Herrialdearen kodea.

Informazioa indarrean dagoen herrialde eta lurraldeen kode zerrendaren arabera emango da.

 

L2 → Bizilekuko herrialdeko identifikazio motak.

Balioak

Deskribapena

02

IFZ-BEZ.

03

Pasaportea.

04

Bizi den herrialdeak edo lurraldeak emandako identifikazio agiri ofiziala.

05

Bizileku ziurtagiria.

06

Beste froga dokumentu bat.

 

III. ERANSKINA

TICKETBAI FITXATEGIEN SINADURA ELEKTRONIKOA EGITEKO ZEHAZTAPENAK

1.    Helburua.

Eranskin honetan TicketBAI fitxategien sinadura elektronikoa egiteko zehaztapenak (aurrerantzean, sinaduraren zehaztapenak) ezartzen dira, foru arau honetako 5. artikuluan aipatua.

Sinadura elektronikoaren zehaztapenak identifikatzaile bakar honekin identifikatuko dira: https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura.

Identifikazio hori TicketBAI fitxategietako sinadura elektronikoan barneratu beharko da derrigorrez, zehaztapenen esparru orokorra eta bertsioa zehazteko identifikazioko dagokion eremua erabiliz baliozkotzeko aplikazioaren baldintza orokor eta espezifikoekin.

2.    Irismena.

2.1.    Nahasitako aktoreak.

Sinadura elektroniko bat sortu eta baliozkotzeko prozesuan nahasitako agenteak dira:

Sinatzailea: sinadura sortzeko gailu bat duen eta TicketBAI fitxategi bat sinatzen duen pertsona fisiko edo juridikoa edo izaera juridikorik gabeko erakundea.

Egiaztatzailea: Sinadurarako zehaztapen jakin batzuetan eskatzen diren baldintzei jarraiki sinadura elektroniko bat baliozkotu edo egiaztatzen duen erakundea, izan pertsona fisikoa zein juridikoa.

Konfiantzazko zerbitzuen mailegatzailea: ziurtagiri elektronikoak igorri edo sinadura elektronikoarekin lotuta bestelako zerbitzuak ematen dituen pertsona fisiko edo juridikoa.

Sinaduraren zehaztapenen jaulkitzailea: Sinadura elektronikoa sortu eta baliozkotzeko prozesuetan sinatzailea eta egiaztatzaileak jarraitu behar duen dokumentu hau sortu eta kudeatzeaz arduratzen den erakundea.         

2.2.    Sinadura elektronikorako onartutako formatua.

TicketBAI fitxategietako sinadura elektronikoetarako onartutako formatua XAdES (XML AdvancedElectronicSignatures) Formatua da, ETSI EN 319 132-1 V1.1.1, ETSI TS 103 171 V2.1.1 eta ETSI TS 101 903 V1.4.2. zehaztapen teknikoen arabera. Estandarraren osteko bertsioetarako sintaxiko aldaketak aztertuko dira eta profila estandarren bertsio berrirako egokitzea onartuko da eranskin hau aldatuz.

Sinaduraren zehaztapen hauetan zehar ds: eta xades: aurrizkiak erabiliko dira, hurrenez hurren, XMLDSig eta XAdES estandarretan zehaztutako elementuak aipatzeko.

Formatu mota ezberdinen barnean XAdES egokitu egin beharko da, gutxienez, oinarrizko klasea sortzeko, sinaduraren zehaztapenari buruzko informazioa gaineratuz, EPES klasea.

2.3.    Sinadura elektronikoa sortzea.

Sinadura elektronikoa sortzerakoan liburutegi kriptografikoak edo aurretiaz dauden produktuak erabiltzea komeni da.           

Ez da ezinbestekoa sinatzen den unean TSA-ren zerbitzuek emandako Denbora Zigilua edo TimeStamping delakoa barneratzea sinaduran.

2.4.    Sinadura elektronikoa egiaztatzea.

Egiaztatzaileak edozein metodo estandarizatu erabil dezake eranskin honen arabera sortutako sinadura egiaztatzeko. Hauek izango dira sinadura baliozkotzeko bete beharko diren gutxieneko baldintzak:

1.    Sinadura osoaren baliozkotasunaren bermea.

2.    Sinadura egin zen uneko ziurtagiriak baliozkotzea.          

3.    Ziurtapen espezifikoko Jardunaren Deklarazio baren arabera igorritako ziurtagiri sinatzailea, gordailu publiko batean eskuragarri.

4.    Ziurtagiri sinatzailearen jaulkitzailea Konfiantzazko Zerbitzu Emaile Kualifikatuen (QTSP) zerrendan egon beharko da. Zerrenda hori eskuragarri dago hemen: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

2.5.    Sinadurarako zehaztapenak kudeatzea.

Sinaduraren zehaztapenak mantendu, eguneratu, argitaratu eta dibulgatzearen ardura Gipuzkoako Foru Aldundiarena izango da.

Zehaztapen hauen eguneraketak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta hurrengo estekan argitaratuko dira: https://www.gipuzkoa.eus/ticketbai/sinadura.

3.    Sinadura elektronikoa baliozkotzeko politika.

Atal honetan sinatzaileak sinadura elektronikoa sortzeko prozesuan eta egiaztatzaileak sinadura elektronikoa baliozkotzeko prozesuan aintzat hartzeko baldintzak zehaztuko dira.         


3.1.    Balio-epea.

Sinaduraren zehaztapen hauek baliozkoak dira argitaratzen direnetik eguneratutako bertsio berri bat argitaratu bitartean. Bitarteko denbora bat eman daiteke nahasitako aktoreen plataforma ezberdinak bertsio berriaren zehaztapenetara egokitzeko, eta denbora horretan bi bertsioak izango dira baliozkoak. Bitarteko denbora hori bertsio berrian hasi beharko da eta denbora hori igaro ostean eguneratutako bertsioa izango da soilik baliozkoa.

3.2.    Ohiko arauak.

Sinadura elektronikoan nahasitako aktoreentzako, sinatzaileentzako eta egiaztatzailearentzako, ohiko arauak derrigorrez betetzeko eremua dira, sinaduraren zehaztapen guztietan agertu behar dena. Arau hauei esker sinadura sortzen duen pertsona edo erakundeari eta egiaztatzen duen pertsona edo erakundeari buruz sinadura elektronikoaren inguruko erantzukizunak ezar daitezke, bete behar diren gutxienezko betekizunak zehaztuz, sinatuta egon beharko direlarik, sinatzailearentzako betekizunak baldin badira, edo sinatu gabe, egiaztatzailearentzako betekizunak baldin badira.

3.3.    Sinatzailearen arauak.

Sinatzailea arduratuko da sinatzeko TicketBAI fitxategian denboran zehar sinaduraren emaitza alda dezakeen eduki dinamikorik barnera ez dadin. Sinatzeko TicketBAI fitxategia ez baldin badu sinatzaileak sortu, pertsona horrek TicketBAI fitxategiaren barnean eduki dinamikorik ez dagoela ziurtatu beharko du (makroak esate baterako).

XAdES formatua: XAdESenveloped sinadurak onartuko dira esklusiboki. Ez da XAdESenveloping onartuko, ezta XAdESdettached ere.

Sinatzaileak, gutxienez, SignedProperties eremuaren barnean etiketa hauetan jasotzen den informazioa eman beharko du (eremu horretan XMLDsig sinadura sortzean elkarrekin sinatutako zenbait propietate barneratzen dira), derrigorrezkoak direnak:

SigningTime: sinatzaileak sinaduraren prozesuan egin zuen unea zehazten du.

SigningCertificatev2 edo SigningCertificate: ziurtagiri bakoitzean erabilitako segurtasunezko ziurtagiri eta algoritmoen erreferentziak barneratzen dira. Elementu hori sinatu egin beharko da, ziurtagiria aldatzeko aukera ekidite aldera.

SignaturePolicyIdentifier: sinadura elektroniko sortzeko prozesuak oinarritzat dituen sinaduraren zehaztapenak identifikatzen ditu, eta hura azpi banatzen den elementuetan eduki hauek barneratu behar dira:

a)    Sinaduraren zehaztapeneko dokumentu honen erreferentzia esplizitua, xades: SigPolicyld elementuan. Horretarako, OID agertuko da, sinaduraren zehaztapenen bertsio zehatza identifikatzekoa, edo haren lokalizaziorako URL kodea.

b)    Dagokion sinaduraren zehaztapenen dokumentuaren aztarna digitala eta erabilitako algoritmoa, elementuan. Horrela, egiaztatzaileak aukera izan dezan, aldi berean, balio hori kalkulatuz, sinadura hura baliozkotzeko erabiliko diren sinaduraren zehaztapen berdinen arabera sortua dagoela egiaztatzeko.

SignedProperties eremuan gainera daitezkeen gainerako etiketak aukerakotzat hartuko dira:

SignatureProductionPlacev2 edo SignatureProductionPlace: dokumentuaren sinadura zein leku geografikotan egin den zehaztekoa.

SignerRolev2 o SignerRole: sinadura elektronikoan pertsonaren rola zehaztekoa. Hura erabiliz gero, balio hauetakoren bat adierazi beharko da ClaimedRoles eremuan:

a)    «Supplier» edo «jaulkitzaile»: sinadura jaulkitzaileak egiten duenean.

b)    «Customer» edo «hartzailea»: sinadura hartzaileak egiten duenean.

d)    «Thirdparty» edo «hirugarrena»: sinadura jaulkitzailea edo hartzailea ez den pertsona edo erakunde batek egiten duenean.

CommitmentTypeIndication: sinatzaileak sinatutako dokumentuaren gainean egindako ekintza zehaztekoa (onartu egiten du, informatu, jaso, ziurtatu).

AllDataObjectsTimeStamp: denboraren zigilu bat barneratzen du, sinadura sortu aurretik kalkulatua, ds: Reference barneko elementu guztiei buruz.

IndividualDataObjectsTimeStamp: denboraren zigilu bat barneratzen du, sinadura sortu aurretik kalkulatua, ds: Reference barneko elementu batzuei buruz.

CounterSignature etiketa, sinadura elektronikoaren berrespena eta UnsignedProperties eremuan sar daitekeena, aukerakotzat joko da. Hurrengo sinadurak, seriean edo paraleloan, XAdES estandarrean adierazten denari jarraiki gaineratuko dira, EN 319 102-1 dokumentuaren arabera.

3.4.    Egiaztatzailearen arauak.

Sinadura elektroniko aurreratuaren oinarrizko formatuak ez du baliozkotze-informaziorik gaineratzen, ziurtagiri sinatzailetik harago. Hauek dira egiaztatzaileak sinadura sortzeko baliatutako sinaduraren zehaztapenaren betekizunak betetzen direla egiaztatzeko erabili ahalko dituen atributuak:           

Signing Time: soilik sinadura elektronikoak egiaztatzeko erabiliko da ziurtagiriek adierazitako datan zein egoeran dauden egiaztatzeko adierazle modura, izan ere, denboraren erreferentziak denboraren zigilu batekin soilik ziurta daitezke (bezero gailuetan egindako sinaduren kasuan bereziki). 

SigningCertificatev2 edo SigningCertificate: ziurtagiriak (eta, hala badagokio, ziurtagiri kateak) sinadura sortutako datan zein egoera zuen egiaztatu eta berresteko erabiliko da, baldin eta ziurtagiria iraungi ez baldin bada eta egiaztapen-datuak eskura badaitezke (CRL, OCSP) edo, bestela, PSC delakoan ziurtagiriaren egoeraren baliozkotze zerbitzu historiko bat eskaintzen baldin badu.

SignaturePolicyIdentifier: sinadura sortzeko erabilitako sinaduraren zehaztapenak aipagai den zerbitzurako erabili behar denarekin bat datozen egiaztatu beharko da.          

Itxarote-denbora bat dago, zuhurtzia edo grazia epe izenez ezaguna, ziurtagiri baten ezeztatze-egoera egiaztatzeko. Egiaztatzailea denbora horretan zehar zain egon daiteke sinadura baliozkotzeko edo une berean egin eta ondoren berriro baliozkotzeko. Hori horrela da sinatzaileak ziurtagiri baten ezeztapena hasten duenetik ziurtagiriaren ezeztatze-egoerari buruzko informazioa dagozkion informazio-puntuetara hedatzen den arte atzerapen labur bat egon daitekeelako. Denbora hori, sinadura egiten den unetik, CRL-ak osorik eguneratzeko baimendutako gehienezko denbora izatea edo ziurtagiriaren egoera OCSP zerbitzuan eguneratzeko gehienezko denborarekin bat etortzea gomendatzen da, gutxienez. Denbora horiek aldatu egin daitezke Ziurtagiri Zerbitzuaren Emailearen arabera. 

3.5.    Algoritmoak erabiltzeko arauak.

ETSI TS 119 312 V1.3.1. Zehaztapen teknikoan onartutako eta RSA izenekoan oinarritutako edozein algoritmo erabili ahalko da. Gutxienez eskatzen dena:

Gakoaren tamaina 1024 baino handiagoa izango da derrigor.

SHA256 edo ondorengoko bertsioak.

4.    TicketBAI softwarearen arkitekturatik eratorritako betekizunak.

4.1.    Baimendutako ziurtagiriak.

TicketBAI softwareak ziurtagiri hauetakoren bat erabili beharko du TicketBAI fitxategietako sinadura elektronikoetarako:

Gailuaren ziurtagiria, fakturaziorako gailu bakoitzerako identitate bakarra ematen duena, instalatuta eta faktura edo egiaztagiriak igortzeko baliatzen den gailura lotua egonik.        

Pertsona fisikoaren edo erakundeko ordezkariaren ziurtagiria, pertsona fisikoa edo juridikoaren identitatea egiaztatzeko aukera ematen dutenak hurrenez hurren.

Enpresaren zigilua, TicketBAI software batek laguntzarik gabe, edo laneko sail edo talde bateko kide diren pertsona multzo batek, erabil dezakeen ziurtagiri tekniko bat dena. Mundu fisikoan enpresa batek egunero erabiltzen duen kautxuzko zigilu baten ohiko erabilerarekin aldera daitekeen ziurtagiri bat da.   

Autonomoaren ziurtagiria: ziurtagiri ez kualifikatua, Pertsona Fisikoen Errentari buruzko Zergaren Foru Arauan aurreikusitakoarekin bat etorriz ekonomia jarduera bat garatzen duten pertsona fisikoentzat jaulkia. Igorri ahal izateko pertsona fisikoak inguruabar hori betetzen duela egiaztatzea eskatuko da.

4.2.    Sinadura arloko murriztapenak arkitekturaren arabera.

4.2.1.    Bezero-sinaduradun arkitekturak.

Bezero-sinaduradun arkitekturatzat hartzen da, sinadura egiten duen TicketBAI softwarea hartara sartzeko baliatzen den fakturazioko gailuan bertan lekututa dagoenean. Esate baterako, mahaigaineko aplikazio bat.

Sinatzeko urruneko beste gailu batean sartu behar bada, arkitektura zerbitzari-sinaduraduna da.

Honelako arkitekturetan ziurtagiriek ez dute murrizketarik. Hauek erabil daitezke sinatzeko: gailuaren ziurtagiria, pertsona fisikoaren ziurtagiria, entitatearen ordezkariaren ziurtagiria, enpresa-zigilua edo autonomoaren ziurtagiria.

4.2.2.    Zerbitzari-sinaduradun arkitekturak.

Arkitektura zerbitzari-sinaduraduntzat hartzen da, sinadura egiten duen TicketBAI softwarea hartara sartzeko baliatzen den fakturazioko gailua ez den gailu batean lekututa dagoenean. Beraz, bezeroaren fakturazio gailutik urruneko beste gailu batean sartzen da sinadura sortzeko.          

Gainera, fakturak edo egiaztagiriak inolako ikuskapenik gabe igortzen baldin badira (batch), «arkitektura zerbitzari-sinaduraduna da».

Hauek erabil daitezke sinatzeko: pertsona fisikoaren ziurtagiria, entitatearen ordezkariaren ziurtagiria, enpresa-zigilua edo autonomoaren ziurtagiria.

Kasu honetan, ezin da erabili gailuaren ziurtagiria sinatzeko.

4.2.3.    Bezero-sinadura eta zerbitzari-sinadura erabiltzeko aukera ematen duten arkitekturak.

Arkitektura banatuetan sinadura bezeroan edo zerbitzarian egin daiteke, kasuan kasuko murrizketak kontuan izanik.            

Esaterako, web aplikazio batean:

Bezero-sinadura egiteko, aplikazioan sartzeko erabiltzen den nabigatzailea instalatuta duen gailua erabiltzen da. Bezero-sinaduradun arkitekturen murrizketa berak aplikatzen dira.               

Zerbitzari-sinadura nabigatzailea sartzen den urruneko zerbitzarian egingo litzateke. Kasu honetan, zerbitzari-sinaduraren arkitekturen murrizketa berak aplikatzen dira.

Arkitektura batek ezin du eman aukera aldi berean bezero-sinadurak eta zerbitzari-sinadurak egiteko. Erabilgarri dauden arkitekturetako bat hautatu behar da soilik.

5.    Elkarrekikotasun-klausula.

Elkarrekikotasunari begira, eranskin honetan barneratzen diren sinadura elektronikoko zehaztapenak bete direla ulertuko da zergadunek horri dagokionez Arabako Foru Aldundiak edo Bizkaiko Foru Aldundiak ezarrita dituzten zehaztapenak betetzen dituztenean. (SigningCertificateV2 - ETSI EN 319132, SigningCertificate - ETSI TS 101 903, ETSI TS 103 171.) (SignatureProductionPlaceV2 - ETSI EN 319 132, SignatureProductionPlace - ETSI TS 101 903, ETSI TS 103 171.) (SignerRoleV2 - ETSI EN 319 132, SignerRole - ETSI TS 101 903, ETSI TS 103 171.).             

IV. ERANSKINA

TICKETBAI FITXATEGIEN ZEHAZTAPEN TEKNIKO ETA FUNTZIONALAK ETA FITXAGIAK BIDALTZEKO BEHARKIZUNAK

1.    Xedea.

Eranskin honek ezartzen du zer beharkizun tekniko behar diren Gipuzkoako Foru Aldundiaren TicketBAI fitxategiak jasotzeko zerbitzuak haiekin lotutako mezuak jaso ditzan.               

REST zerbitzuak erabiliko dira, informazioa denbora errealean ematea ahalbidetzeko.

2.    Funtzionamenduko eskema orokorra.

TicketBAI fitxategiak telematikoki bidaliko dira, zehazki, XML mezuen trukean oinarritutako REST zerbitzuen bitartez. Mezu guztiei modu sinkronizatuan erantzungo zaie.       

TicketBAI fitxategia jasotzen denean, balioztapen prozesu bat egingo da automatikoki, hala maila sintaktikoan (XML formatua eta egitura) nola negozio erregelen mailan, eta erantzun bat itzuliko da (XML mezu bat):

— TicketBAI fitxategiak ez badu balioztapenetako bat gainditzen, erantzunean zehaztuko da fitxategia oker jaso dela eta zer errore gertatu den adieraziko da.

— TicketBAI fitxategiak balioztapena gainditzen badu, fitxategia ongi jaso dela adieraziko da erantzunean.

Fitxategia behar bezala jaso eta gero, Gipuzkoako Foru Aldundiaren sistema informatikoak balioztapen gehiago egin ahal izango ditu jasotako informazioari buruz, modu asinkronoan. Balioztapen osagarri horietan erroreak detektatuz gero, zergadunari jakinaraziko zaizkio beste bitarteko batzuk erabilita.

Bi mezu mota definituko dira: Bata TicketBAI altako fitxategiak bidaltzeko, eta beste bat TicketBAI baliogabetze fitxategiak bidaltzeko.

Erantzunean informazio hau ere etorriko da: TicketBAI Kodea, TicketBAI fitxategia jaso den ordua, eta Egiaztapen Kode Seguru bat. Erantzunean TicketBAI Koderik ez agertzeak esan nahi du ezinezkoa izan dela zehaztea zein den TicketBAI altako fitxategian jasotako informazioaren TicketBAI Kodea.

2.1.  Mezu baten egoera globalen deskribapena.

2.1.1.  Jasota.

Bidalitako TicketBAI fitxategiak emaitza hori duenean, horrekin adierazi nahi da TicketBAI fitxategiak gainditu dituela jasotze mailan definitu diren gutxieneko balioztapenak, hala sintaktikoak nola negoziokoak. Beraz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren sistema informatikoan erregistratu da.

TicketBAI fitxategiarekin lotutako balioztapen abisuak badaude, zerbitzuaren erantzunean jakinaraziko dira, edo, bestela, geroago beste kanal bat erabilita. A priori, abisu horiek ez dakarte berekin mezua errefusatzea, baina bidaltzaileak kontuan hartu egin behar ditu hurrengo bidalketetarako.

2.1.2.  Errefusatua.

Honek esan nahi du TicketBAI fitxategiak ez duela gainditu jasotze mailan definitutako gutxieneko balioztapenetako bat, eta ez dituela betetzen sisteman sartzeko behar diren gutxieneko beharkizunak.

Hainbat arrazoi egon daitezke horretarako:

Jaso den TicketBAI fitxategiaren egitura ez datorrela bat definitu denarekin (ez ditu betetzen balioztapen estrukturalak) edo, bestela, TicketBAI fitxategiak errore sintaktikoak dituela. Erantzunak adierazten du egiturak balioztapen errore bat eman duela.

— TicketBAI fitxategiaren edukian ez dituela betetzen gutxieneko balioztapen jakin batzuk. Adibidez, TicketBAI altako fitxategi bat bidaltzen den kasuan:

— Ziurtagiri ez-homologatu edo errebokatu bat erabili da.

— Ez dauka xehetasun lerroei buruzko informaziorik.

Ez dauka TicketBAI Kodea kalkulatzeko behar den informazioa.

2.2.  Errefusatutako TicketBAI fitxategien tratamendua.

Errefusatutako TicketBAI fitxategiak ez dira erregistratuko Gipuzkoako Foru Aldundiaren sistema informatikoan.

Behin erroreak zuzendu ondoren, TicketBAI fitxategiak bidali beharko dira berriro.

2.3.  Jasotako TicketBAI fitxategien tratamendua.

TicketBAI fitxategiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren sistema informatikoan erregistratu dira, eta edukia balioztatzeko hurrengo prozesuetara pasatzen dira.

Erroreak detektatzen badira, zergadunari jakinaraziko zaizkio. Detektatutako arazoak geroagoko bidalketetan zuzendu beharko dira.

3.    Estandarrak eta beharkizunak.

3.1.  Sarrera.

Mezuaren edukia XML fitxategi bat da. XML fitxategiak egitura desberdinetan deskribatzen diren erregelak bete behar ditu (formatuei, derrigortasunari eta abarri buruzko erregelak), baina, edozein kasutan, datuak prestatu eta aurkezten dutenek jatorrian bermatu behar dute, beti, datuen koherentzia.   

Egitura bakoitza datu multzotan antolatuta dago, non datuen elementuak dauden. Haiek bloke logikoak osatzeko moduan taldekatu dira, egitura bakoitzaren eremuarekin koherentzia izan dezaten.

REST zerbitzuetara informazioa bidaltzen duten TicketBAI softwareak ziurtagiri elektronikoaren bidez autentifikatu beharko dira bezeroaren aldetik. Beraz, zerbitzuak erabili ahal izateko, beharrezkoa da informazioa bidaltzeko erabiltzen den fakturazio gailuan Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako ziurtagiri elektroniko bat instalatuta edukitzea. Ziurtagiri hori pertsona fisikoarena, entitatearen ordezkariarena, gailuarena, zigilu elektronikoarena edo autonomoarena izan daiteke.

Zergadun baten TicketBAI fitxategia haren ziurtagiriaren bidez bidali daiteke, edo, bestela, aukera hauetako edozein erabiliz:              

Behar bezala baimendutako lege edo zerga ordezkariaren ziurtagiria.

Kolaboratzaile sozialaren ziurtagiria.

— Gailuaren ziurtagiria.

Gailuaren ziurtagiriaren kasuan, bidalketak egin ondoren, zergadunak baieztatu beharko du gailuak baduela bere izenean mezuak bidaltzeko baimena. Baimena baieztatzeko, zerbitzu bat gaituko da egoitza elektronikoan.           

Kolaboratzaile sozialaren kasuan, foru agindu honetan xedatutakoa bete beharko du: 513/2012 Foru Agindua, abenduaren 23koa, TicketBai betebeharra dela eta, TicketBai fitxategien bidalketan gizarte lankidetzaren terminoak onartzen dituena.       

Faktura egiten duenaren IFZk zergadunarena izan behar du, eta Gipuzkoako Foru Ogasuneko zergadunen datu basean alta emanda egon behar du.

Fitxategia bidaltzeko erabiltzen den ziurtagiria eta bidalketaren xede den TicketBAI fitxategia elektronikoki sinatzeko erabilitakoa desberdinak izan daitezke.

3.2.  Erabilitako estandarrak.

RESTful web zerbitzuak webean APIak edo programazio interfazeak azaltzeko diseinatuta daude. Helburua da errendimendu, eskalabilitate eta malgutasun handiagoa ematea ohiko web zerbitzuek baino, bezeroei aukera emanez datu eta baliabideak aurreikusi daitezkeen URLen bidez eskuratzeko. Horrelaxe komunikatuko dira elkarrekin informazio sistemak (herritar/enpresarena eta Foru Ogasunarena). Gertatzezko estandarrak RESFful zerbitzuak garatzeko erabiliko dira.             

TicketBAI fitxategien egitura XML eskemetan oinarritzen da, 2004ko urriaren 28ko W3C gomendioa erabilita (lotura: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), http://www.w3.org/2001/XMLSchema namespace-an erreferentziatua.

Zerbitzu bakoitzak sarrerako mezu bat eta haren irteerako erantzuna definituta izango ditu bakoitzari dagokion XSD eskemaren bidez.

4.    Zerbitzuen definizioa.

4.1.  TicketBAI altako fitxategiak jasotzeko zerbitzua.

Zerbitzu honen bitartez, TicketBAI altako fitxategi bati sarrera eman dakioke Gipuzkoako Foru Ogasunaren sisteman.

4.1.1.  Bidaltzeko bitartekoa.

Ingurunea: Internet.

Protokoloa: HTTPS 1.1 (TLS 1.1 edo goragokoa).

Bidaltzeko modua: POST.

Mezuak: Rest Service.

Kodifikazioa: UTF-8. Sarrera XML bat da, jarraian azaltzen den XSD sarrera eskemak dituen zehaztapenera egokitu behar dena.

TicketBAI altako fitxategia da, foru agindu honen I. eranskinean deskribatutako formatua eta egitura dituena.

Eskatzen diren http goiburuak: Content-Type: application/xml;charset=UTF-8.

Ziurtagiria: REST zerbitzuetara informazioa bidaltzen duten TicketBAI softwareak ziurtagiri elektronikoaren bidez autentifikatu beharko dira bezeroaren aldetik. Beraz, zerbitzuak erabili ahal izateko, beharrezkoa da informazioa bidaltzeko erabiltzen den fakturazio gailuan Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako ziurtagiri elektroniko bat instalatuta edukitzea. Ziurtagiri hori pertsona fisikoarena, entitatearen ordezkariarena, gailuarena, entitatearen zigilu elektronikoarena edo autonomoarena izan daiteke.

Zerbitzuaren helbidea: https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/alta.

4.1.2.    Erantzuna:

Ingurunea: Internet.

Protokoloa: HTTPS.

Mezuak: Rest Service.

Kodifikazioa: UTF-8. Irteera XML bat da, UTF-8 kodifikazioa duena. XML-a jarraian azaltzen den XSD irteera eskemak duen zehaztapenera egokitu behar da.

Sinadura: erantzun mezua ez doa sinatuta.

Jarraian, adibide gisa erakusten da zein izango litzatekeen XML erantzuna eskema hori arrakastaz aplikatu ondoren:             

TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

01-03-2020 12:31: 34

00

Recibido

Jasota

TBAI33076dde-180d-4484-88ff-094ba2e93587

Egiaztapen kode seguruak jasota uzten du fitxategia Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan aurkeztu dela.

Jarraian, adibide gisa erakusten da zein izango litzatekeen XML erantzuna eskema hori aplikatu eta balioztapen erroreak eman ondoren:

TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

01-03-2020 12:31: 34

01

Rechazado

Baztertua

002/Codigo>

El mensaje no cumple el esquema XSD

Mezuak ez du XSDaren egitura betetzen

4.1.3.    Emaitza kodeak.

Erantzunaren egoera elementuan jasotako egoera kode globalak aukera hauek ditu:

BALIOA

DESKRIBAPENA

ESANAHIA

00

Jasota

TicketBAI altako fitxategia behar bezala jaso da.

01

Errefusatuta

TicketBAI altako fitxategiak erroreak ditu, eta ezin da jaso.

 

Bidalketa errefusatu bada edo oker onartu bada, erantzunean errore zerrenda bat adierazi daiteke, kodifikazio honen arabera:

Kodea

Deskribapena

Mezua errefusatzea dakarten erroreak

001

Bidaltzailearen ziurtagiria okerra (errebokatua edo ez-homologatua)

002

TicketBAI altako fitxategiak ez du betetzen XSD eskema.

003

TicketBAI altako fitxategiak ez du xehetasun lerrorik

004

Derrigorrezko datua falta da edo datua ez da zuzena [datua]

005

TicketBAI fitxategia sisteman erregistratuta dago jada

006

Jasotze zerbitzua ez dago erabilgarri. Egin berriro eragiketa geroago

007

Bidaltzailearen ziurtagiria ez da baliagarria fakturaren egilearentzat

017

Mezuaren tamaina ez da zuzena: baimendutako tamaina gainditu da

Abisuak

008

Errorea sinadura egiaztatzean

010

Litekeena da kateamendu errorea gertatzea

011

Errorea negozioa balioztatzean [datua]

012

Errorea TicketBAI softwarearen alta-inskripzioa egiaztatzean

013

Bidaltzailearen fakturazio gailua ez dago erregistratuta

015

Bidaltzailearen ziurtagiria iraungita dago. Hurrengo bidalketetarako, berritu behar du

016

Sinatzailearen ziurtagiria iraungita dago. Hurrengo bidalketetarako, berritu behar du

 

4.2.    TicketBAI baliogabetze fitxategiak jasotzeko zerbitzua.

Zerbitzu honen bitartez sarrera eman dakioke TicketBAI baliogabetze fitxategi bati.

4.2.1.    Bidaltzeko bitartekoa.

Ingurunea: Internet.

Protokoloa: HTTPS 1.1 (TLS 1.1 edo goragokoa).

Bidaltzeko modua: POST.

Mezuak: Rest Service.

Kodifikazioa: UTF-8. Sarrera XML bat da, jarraian azaltzen den XSD sarrera eskemak dituen zehaztapenera egokitu behar dena.

TicketBAI baliogabetze fitxategien egitura eta formatua foru agindu honen II. eranskinean zehazten dira.

Eskatzen diren http goiburuak: Content-Type: application/xml;charset=UTF-8.

Ziurtagiria: Web zerbitzuetara informazioa bidaltzen duten TicketBAI softwareak ziurtagiri elektronikoaren bidez autentifikatu beharko dira bezeroaren aldetik. Beraz, zerbitzuak erabili ahal izateko, beharrezkoa da TicketBAI fitxategiak bidaltzeko erabiltzen den fakturazio gailuan Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako ziurtagiri elektroniko bat instalatuta edukitzea.

Zerbitzuaren helbidea: https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/baja.

4.2.2.    Erantzuna:

Ingurunea: Internet.

Protokoloa: HTTPS.

Mezuak: Rest Service.

Kodifikazioa: UTF-8. Irteera XML bat da, UTF-8 kodifikazioa duena. XML-a jarraian azaltzen den XSD irteera eskemak duen zehaztapenera egokitu behar da.

Sinadura: erantzun mezua ez doa sinatuta.

Jarraian, adibide gisa erakusten da zein izango litzatekeen XML erantzuna eskema hori arrakastaz aplikatu ondoren:             

TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

01-03-2020 12:30: 11

00

Recibido

Jasota

TBAI33076dde-180d-4484-88ff-094ba2e93587

Egiaztapen kode seguruak jasota uzten du fitxategia Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan aurkeztu dela.        

Jarraian, adibide gisa erakusten da zein izango litzatekeen XML erantzuna eskema hori aplikatu eta balioztapen erroreak eman ondoren:

01903/v1.3.2#» xmlns: ns2=»http://ticketBai.eus»>

01-03-2020 12:25: 52

01

Rechazado

Baztertua

001/Codigo>

Certificado remitente incorrecto (revocado o no homologado)

Bidaltzailearen ziurtagiria okerra (errebokatua edo ez homologatua)

4.2.3.    Emaitza kodeak.

Erantzunaren egoera elementuan jasotako egoera kode globalak aukera hauek ditu:

BALIOA

DESKRIBAPENA

ESANAHIA

00

Jasota

Baliogabetze fitxategia behar bezala jaso da.

01

Errefusatuta

Baliogabetze fitxategia ez da jaso.

 

Fitxategia ez bada behar bezala jasotzen, erantzunak errore zerrenda bat erakutsi dezake, kodifikazio honen arabera:

Kodea

Deskribapena

Mezua errefusatzea dakarten erroreak

001

Bidaltzailearen ziurtagiria okerra (errebokatua edo ez-homologatua)

002

TicketBAI baliogabetze fitxategiak ez du betetzen XSD eskema.

004

Derrigorrezko datua falta da edo datua ez da zuzena [datua]

006

TicketBAI baliogabetze fitxategiak jasotzeko zerbitzua ez dago erabilgarri. Egin berriro eragiketa geroago.

007

Bidaltzailearen ziurtagiria ez da baliagarria fakturaren egilearentzat

017

Mezuaren tamaina ez da zuzena: baimendutako tamaina gainditu da

018

Baliogabetzen den alta fitxategia ez dago sisteman

019

Alta fitxategia lehenago baliogabetu da

Abisuak

008

Errorea sinadura egiaztatzean

012

Errorea TicketBAI softwarearen alta-inskripzioa egiaztatzean

013

Bidaltzailearen fakturazio gailua ez dago erregistratuta

015

Bidaltzailearen ziurtagiria iraungita dago. Hurrengo bidalketetarako, berritu behar du

016

Sinatzailearen ziurtagiria iraungita dago. Hurrengo bidalketetarako, berritu behar du

 

5.    Beste gogoeta batzuk.

5.1.    Erroreak eskaerak prozesatzean.

HTTP eskaera prozesatzean erroreak gertatzen badira, HTTP protokolo estandarrean deskribatzen den eran komunikatu beharko dira.

Laburpen moduan, eskaera bati erantzutean kasu hauek gerta daitezke:

Bezero aldeko emaitza

Ekintza

Erantzun bat jasotzen da, espero den XML erantzun formatua duena.

Eskaera prozesatuta. Erantzuna aztertu behar da, eragiketaren emaitza zehazteko.

Erantzun bat jasotzen da, formatura egokitu gabeko formatu okerra duena.

Errorea eskaeraren prozesuan. Eskaera errepikatu behar da.

 

5.2.    Karaktere berezien ihesari buruzko argipena.

Baldin eta XML elementu baten balio batean ondorengo karaktereetako bat jarri behar bada, XML entitate hauen bidez adieraziko da ihes karakterea:

Karakterea

Ihes karakterea

&

&

<

> 

>

 

V. ERANSKINA

TICKETBAI SOFTWAREAK SORTUTAKO FAKTUREN EDO EGIAZTAGIRIEN TICKETBAI KODEAREN ETA QR KODEAREN ZEHAZTAPENAK

Foru agindu honen 7. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, TicketBAI softwareak sortutako ondasunen entregen edo emandako zerbitzuen faktura edo egiaztagiriek TicketBAI kode bat eta QR kode bat izan beharko dute, zehaztapen hauen arabera sortuak:

TicketBAI kodea edo identifikazio kodea, hots, zenbakiz, hizkiz eta beste karaktere batzuez osatutako kodea, TicketBAI sistemaren barnean faktura edo egiaztagiria identifikatzekoa. Hizki mota eta tamaina faktura edo egiaztagirian agertzen den gainerako edukiaren antzekoa izan beharko dira, faktura edo egiaztagiriaren hartzaileak irakur dezakeela ziurtatuz.

QR kodea, hots, QR formatuko kode bat, 30x30 milimetrokoa edo handiagoa, eta 40x40 milimetrokoa edo txikiagoa.            

1.    TicketBAI kodearen zehaztapenak.

TicketBAI kodeak sortutako faktura edo egiaztagiria identifikatzen du TicketBAI softwarea erabiliz, eta dagokion TicketBAI alta fitxategiarekin bat datorrela ziurtatzen du.

TicketBAI kodeak 39 karaktereko luzera finkoa du.

TicketBAI hizki mota eta tamaina faktura edo egiaztagirian agertzen den gainerako edukiaren antzekoa izan beharko dira, hartzaileak irakur dezakeela ziurtatuz.

Hau da TicketBAI kodearen edukia:

— Testu finkoko 4 karaktere, hizki larritan: TBAI.

— Bereizgailu modura «-» karaktere 1. Erdiko marra.

— Faktura edo egiaztagiria igortzen duen pertsona edo erakundearen IFZ zenbakiaren 9 karaktereak.

TicketBAI fitxategian barneratzen den IFZ zenbakiarekin bat etorri behar da, formatu ofizialaren arabera.

— Banagailu modura «-» karaktere 1. Erdiko marra.

— Faktura edo egiaztagiriaren igorpen-dataren 6 karaktereak.

TicketBAI sistemako alta fitxategian, «FakturarenIgorpenData» izeneko eremuan, UUHHEE formatuan, barne bereizgailurik gabe, jasotzen den datarekin bat etorri beharko da. Azpi-eremu bakoitza ezkerretara zeroak ipiniz bete beharko da beharrezkoa izanez gero. Hala, dataren tamaina beti 6 zenbakikoa izango da edozein kasutan (esate baterako, 220101 2022ko urtarrilaren 1a izango litzateke).

UUHHEE formatua horrela osatzen da: EE: faktura edo egiaztagiria igorri den eguna; HH: faktura edo egiaztagiria igorri den hilabetea; eta UU: faktura edo egiaztagiriaren igorpen urtearen azken bi digituak. Esate baterako, 2002. urterako, UU=22.     

— Bereizgailu modura «-» karaktere 1. Erdiko marra.

— TicketBAI sistemako alta fitxategiaren sinadurako lehendabiziko 13 karaktereak, hau da, faktura edo egiaztagiriarekin lotutako TicketBAI sistemako alta fitxategiaren SignatureValue eremuko lehendabiziko 13 karaktereak.

— Bereizgailu modura «-» karaktere 1. Erdiko marra.

— Erroreak hautemateko kode bati dagozkion 3 karaktere, zeinaren helburua identifikatzailearen eduki zuzena bermatzea den:

Datu hori TicketBAI softwareak kalkulatu behar du eta aurrez zehaztutako karaktere kateari CRC-8 algoritmoa aplikatzearen emaitza izango da, hau da, algoritmo hori aurreko 36 karaktereei aplikatzearen ondoriozko emaitza izango da.

Algoritmoaren sarrera ordura arte UTF-8 kodetze batekin sortutako identifikazio-kodearen edukia izango da (identifikazio-kodearen lehendabiziko 36 karaktereak).

Algoritmoaren irteera formatu hamartarrean idatziko da eta, beharrezkoa izanez gero, ezkerretara zeroak ipinita osatuko dira TicketBAI kodearen azken 3 karaktereak.

Eranskin honetako 4. atalean zerga Administrazioak CRC kodea egiaztatzeko erabiliko den algoritmoa jasotzen da. Algoritmo hori argitaratzearen helburua fakturazioaren softwareak zerga Administrazioak eskuratuko dituen emaitzak berdinak eskuratzea ziurtatu ahal izatea da.               

Jarraian TicketBAI kodearen osaera orokorra barneratzen da:

TBAI-NNNNNNNNN-UUHHEE-FFFFFFFFFFFFF-CRC

Jarraian, TicketBAI kodearen adibide zehatz bat jasotzen da. Bertan identifikazio fiskaleko zenbakia eta sinadura eremuetako edukia ez da baliozkoa eta soilik eskatzen den formatua agerian ipintzeko barneratzen dira:

TBAI-00000006Y-191025-btFpwP8dcLGAF-237.

2.    QR kodearen zehaztapenak.

TicketBAI kodeak bezalaxe, QR kodeak TicketBAI softwarea erabiliz sortutako faktura edo egiaztagiria identifikatzen du, eta dagokion TicketBAI alta fitxategiarekin bat datorrela ziurtatzen du.

QR kodea QR formatuko kode bat da, 30x30 milimetrokoa edo handiagoa, eta 40x40 milimetrokoa edo txikiagoa.

TicketBAI softwarearen zergadun erabiltzailea da bere ekonomia jarduera garatzen duen bitartean igorritako faktura edo egiaztagirietan jasotzen diren QR kodeak irakurgarriak izatearen arduraduna. QR kodea irakurgarri ez duen faktura edo egiaztagiri bat ez da balizkotzat joko TicketBAI sistemako betebeharrari dagozkion betekizunen ikuspegitik.

QR kodearen erroreen zuzenketa maila M izango da. Kodea sortzeko erabilitako kodetzea UTF-8 izango da.

QR kodearen eta hondoaren arteko koloreen kontrastea irakurgarritasuna ziurtatzeko modukoa izan beharko da. Horri dagokionez, QR kodearen lau aldeen inguruan 6 milimetro zuriune mantentzea gomendatzen da.

QR kodeak baliozko URL bat izan beharko du TicketBAI softwarearekin igorritako fakturak edo egiaztagiriak egiaztatzeko web aplikazioan sartzeko, faktura edo egiaztagiriaren datuak parametro modura barneratuta. URL edo hartako parametroetan baliozkoak ez diren karaktereak baldin badaude, modu egokian «kodetu» beharko dira (URL encoding) web arkitekturaren erabilera arruntei jarraiki.

Hau izango da QR kodearen edukia:

— QR kodea irakurtzeko web aplikaziora sartzeko URL helbidea, hots: https://tbai.egoitza.gipuzkoa.eus/gr/ («/» amaieran ipinita CRC kalkulatzeko).

— Parametroak:

Gakoa

Balioa

Deskribapena

id

Identifikazio-kodea

Haren zehaztapenak eranskin honetako 1. atalean jasotzen dira.

s

Faktura edo egiaztagiriaren seriea

Faktura edo egiaztagiriaren seriea, fakturazioaren araudiaren arabera. TicketBAI sistemako alta fitxategian jasotako seriearekin bat etorri behar da (“FakturaSerieeremua).

nf

Faktura edo egiaztagiriaren zenbakia

Faktura edo egiaztagiriaren seriea, fakturazioaren araudiaren arabera. TicketBAI sistemako alta fitxategian jasotako faktura edo egiaztagiri zenbakiarekin bat etorri behar da (“FakturaZenberemua).

i

Faktura edo egiaztagiriaren zenbateko osoa

Faktura edo egiaztagiriaren zenbatekoa, BEZ barne. TicketBAI sistemako alta fitxategian jasotako zenbateko osoarekin bat etorri behar da (“FakturaZenbatekoOsoaeremua), hala balioan nola formatuan.

cr

CRC-8. Erroreak hautemateko kodea, QR kodean nahigabeko aldaketak hautemateko helburuarekin.

Datu hori TicketBAI softwareak kalkulatu behar du.

URL kodearen azken parametro modura barneratuko da. QR kodearen edukiko karaktere kateari CRC-8 algoritmoa aplikatzearen ondoriozko emaitza izango da.

Algoritmoaren sarrera ordura arte UTF-8 kodetze batekin sortutako identifikazio-kodearen edukia izango da. Horrenbestez, ez dira barneratuko ez cr parametroa bera ezta haren “&” ikur lotua ere, gainerako parametroetara gaineratzeko erabilia (query string).

Algoritmoaren irteera formatu hamartarrean idatziko da URL kodearen parametro berri modura.

Eranskin honetako 4. atalean zerga Administrazioak CRC kodea egiaztatzeko erabiliko den algoritmoa jasotzen da. Algoritmo hori argitaratzearen helburua TicketBAI softwareak zerga Administrazioak eskuratuko dituen emaitzak berdinak eskuratzea ziurtatu ahal izatea da.

 

Jarraian QR kodearen edukiaren adibide bat ematen da:      

https://tbai.egoitza.gipuzkoa.eus/qr/?id=TBAI-44619360G-261020-EzyQEMtxw37Gm-161&s=TB-2020-F&nf=419&i=1542.75&cr=182.

Jarraian QR kodearen adibide bat ematen da:

3.    Faktura edo egiaztagiri barnean identifikazio-kodea eta QR kodea kokatzeari buruzko zehaztapenak.

Faktura edo egiaztagiri barnean TicketBAI kodea eta QR kodea haren orientazioaren arabera kokatuko da:

Orientazio bertikal batean, faktura edo egiaztagiriko beheren dagoen atalean kokatuko da. TicketBAI kodea lerro bakarrean barneratuko da eta azpian QR kodea.

Orientazio horizontal batean, faktura edo egiaztagiriko eskuinen dagoen atalean kokatuko da. TicketBAI kodea lerri bakarrean barneratuko da eta azpian QR kodea.

TicketBAI kodea lerro bakar batean barneratu ezin baldin bada, elkarren segidako lerro ugari baimenduko dira. Lerro bakoitzeko azken karakterea, azken lerrokoa izan ezik, «-» bereizgailua izango da (erdiko marra).

Hurrengo irudiok kontuan izan behar dira soilik TicketBAI kodea eta QR kodea faktura edo egiaztagiri barruan kokatzeko adibide modura. Adibide hauetako edukia, tamaina eta proportzioak ez dira baliozkoak.

Orientazio horizontala.

Orientazio bertikala:

4.    Egiaztapenerako CRC algoritmoa.