3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ELGETAKO UDALA

Iragarkia

Arauzko jendaurreko informazio epea inolako erreklamazio eta oharpenik jaso gabe igaro ondoren, finko eta behin betikoa altxa da, Udal Batzarrak 2020ko urriaren 13an hartutako haserako erabakia, zergak, tasak, kuotak eta tarifa eta ordenantzak finkatu eta aldatzekoak, 2021eko urtarrilaren 1etik aurreko ondorioekin.               

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

a)  Landalurrak. Landa izaerako ondasunei: 1,1.

b)  Hirilurrak:

— Hiri izaerako ondasunei: 0,2148.

— Industrial izaerako ondasunei: 0,420.

Errekargua: Ohiko egoitza ez diren etxebizitzentzat %75eko errekargua.

Salbuespenak:

— Zerga honetan zerga hobariren bat gozatzen dutenak.  

— Alokairuan emandako etxebizitzak. Alokairua frogatzeko bete beharrekoak:

a)  Bizitegi erabilerarako izan behar da.

b)  Errentamendu kontratua eskatuko da eta kontratu horren berri emango zaio Foru Ogasunari.

c)  Urtean zehar gutxienez 6 hilabetetan zehar alokatuta egon beharko dira, alokairu kontratuen bidez egiaztatuz.          

d)  Ez dira onartuko dohaineko zesioak eta ezta ere prezio sinbolikoa duten kontratuak.

— Ordura arte egoitza izan den pertsonaren heriotzaren ondorioz ohiko bizileku ez diren ondasun higiezinak. Salbuespen hau 2 urterako izango da.

— Zahar etxeetan erroldatutako pertsonen titulartasunekoak diren ondasun higiezinak. Etxebizitza bat bakarrik salbuetsiko da, erroldatuta egon den azkenengoa hain zuzen ere. Erroldatzen den egunetik kontatzen hasita 2 urterako izango da salbuespena.

— Antolamenduz kanpo daudenak edo hirigintza Kudeaketari lotutakoak.

— Udal baimena duten ostatu eta hostal jardueretara atxikitutako ondasun higiezinak.

— Udal baimenarekin eta modu jarraituan lanbide-jardueretarako edo merkataritza-jardueretarako erabiltzen direnak. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan altan egotea ezinbestekoa izango da.

— Nekazaritza ustiaketak ere salbuetsita egongo dira, Foru Aldundiaren Nekazaritzako ustialekuen erroldan egonez gero.

— Elkarte baten kultur jardueretara bideratutako etxebizitzak ere salbuetsita daude.

— Udalaren eskariz etxebizitza horietan inor bizi ez denean.            

— Aurreko urtean eskuratu eta urtarrilaren 1ean udal baimenarekin obratan dauden etxebizitzak.

— Aurreko urtean eskuratu eta urtarrilaren 1ean inor ez badago erroldatua, eskuratze datatik 3 hilabeteko epean erroldatutakoen etxebizitzak.

— Bi etxebizitzakin etxebizitza bat eginda badago, bi etxebizitzak errekargutik salbuetsita egongo dira, baldin eta agrupazio espedientea hasita badute etxebizitzen jabeek 2016ko abenduaren 31a baino lehenago, eta agrupazio espedienteak bukatuta egon beharko du 2017ko abenduaren 31a baino lehenago. Dena den, dagokion epealdian pertsona baten erroldatuta egon beharko du bi etxebizitzetako batean.

— Hutsik dagoen etxebizitza salduz gero, errekargua saldu den hilabetera arte ordainduko da, proportzionalki. 

Indarrean dauden hobariak:

— Babes ofizialeko etxebizitzak %50eko hobaria izango dute Ondasun Higiezinen gaineko zergaren kuotan, behin-betiko kalifikazioa jaso eta 3 urteko epean (martxoaren 2ko 1/1994 Foru Arauko 4. Xedapen Gehigarria).

— % 50eko hobaria eguzki energitik ez datorren energia aprobetxamendu berriztagarritarrien sistemak instalatu dituzten erakinentzat.

— % 50eko hobaria etxebizitza hutsei buruz onartutako Bizigune programaren barruan erabilera-lagapena dutenei.

— Eguzki-energia aprobetxatzeko sistemak.

I.  Jabetza horizontalaren araubideari lotuta ez dauden higiezinak:

Baldintza: Eguzkitik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatzea autokontsumorako.

Hobaria: Zergaren kuota osoaren gaineko hobaria izan ahal izango dute instalazioa amaitu ondorengo 30 zergaldietan, honako baldintza hauen arabera:       

a)  Instalazioek udal-lizentzia izatea.

b)  Beroa ekoizteko instalazioek kolektoreak izatea. Kolektoreek administrazio eskudunaren homologazioa izatea, gutxienez 4 m².

c)  Aprobetxamendu elektrikorako sistemen kasuan, gutxienez 1 kw-ko potentzia izatea.

d)  Instalazioak bizitegi-erabilerako higiezinetan egin badira, hobaria %50ekoa izango da; bizitegi-erabileraz bestelako higiezinetan egin badira, %25ekoa.

Hobariaren zenbatekoa:

a)  Bizitegi-erabilera: hobaria ezingo da izan instalazioaren exekuzio materialaren kostuaren %50 baino handiagoa (1.500 euroko muga).

b)  Bizitegi-erabileraz bestelako erabilera: hobaria ezingo da izan exekuzio materialaren kostuaren %25 baino handiagoa (3.000 euroko muga).

II.  Jabetza horizontalaren araubideari lotutako eraikinetan kokatutako pisuak eta lokalak:

Baldintzak:

a)      Instalazio partekatua egitea pisu eta lokal guztiei edo batzuei energia hornitzeko, eta aurreko paragrafoan aipatutako betekizun berberak betetzea.

b)      Pisua edo lokala instalazioari lotuta egotea.

Hobaria:

a)  Bizitegi-erabilera: hobaria %50ekoa izango da.

b)  Bizitegi-erabileraz bestelako erabilera: hobaria %25ekoa.

Hobariaren zenbatekoa:

a)  Hobaria ezingo da izan jabe bakoitzari jasanarazitako instalazioaren exekuzio materialaren kostuaren %50 baino handiagoa.

b)  5 kw baino gehiagoko instalazioen kasuan: 3.000 euroko muga.

c)  Gainerako instalazioen kasuan: 1.500 euroko muga.

III.  Hobariaren eskaera egiteko:

Epea:

a)  Hobariaren iraupena amaitu aurreko edozein unetan.               

b)  Eskatzen den zergaldiaren hurrengo zergalditik aurrera izango ditu ondorioak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a)  Proiektua edo memoria teknikoa.

b)  Teknikari eskudunak egindako aitorpena, dagokion elkargo ofizialak bisatua/onartua.

c)  Teknikari eskudunaren aitorpena aurkezten ez denean: gaikuntza teknikoaren egiaztagiria, berariaz justifikatuko duena instalazioak aurreko paragrafoetan ezarritako (eta hobariaren xede den) baldintza guztiak betetzen dituela.

d)  Jabetza horizontaleko erregimeneko pisu eta lokalen kasuan, aurreko horiez gain:

1)  Instalazioan parte hartzen duten jabeen zerrenda eta bakoitzari jasanarazitako kopuruak adierazten dituen agiria.   

2)  Egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazioa.

IV.  Ez da hobaririk emango:

Indarrean dagoen araudiaren arabera, aprobetxamendu termikoko edo elektrikoko sistemak instalatzea nahitaezkoa denean.

— Familia ugariko titular direnentzako hurrengo taularen arabera:

Kategoria berezia/ Categoría especial

Hobaria

Bonificación

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 3,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. artikuluaren arabera) /
Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 3,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas)

%90

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 4,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. artikuluaren arabera) /
Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 4,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas)

%60

Gainerakoak / Restantes

%30

 

 

Kategoria orokorra/Categoría general

Hobaria
Bonificación

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 3,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. artikuluaren arabera) /
Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 3,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas)

%60

Familia ugariaren arbaso-izaera duten pertsonek lanbide arteko gutxieneko soldataren 4,5 arteko oinarri ezargarria dutenean PFEZen (14 ordainketa) (familia ugariak babesteko 40/2003 Legearen 2. artikuluaren arabera) /
Titulares de familia numerosa cuando en el IRPF la base aplicable al salario mínimo interprofesional sea hasta el 4,5 (14 pagas) (según el art. 2 de la Ley 40/2003 que protege a las familias numerosas)

%40

Gainerakoak / Restantes

%20

 

EKONOMIA JARDUEREN GAINEKO ZERGA

Udal koefizientea: 2.

Kokaeraren indizea: 1.

Ponderazio indizea taularen arabera:

Negozio-zifraren zenbateko garbia (eurotan)                               Koefizientea

1.000.000,00 eta 5.000.000,00 bitartean ..............            1,29

5.000.000,01 eta 10.000.000,00 bitartean ...........            1,30

10.000.000,01 eta 50.000.000,00 bitartean .........            1,32

50.000.000,01 eta 100.000.000,00 bitartean .......            1,33

100.000.000,00 euro baino gehiago .....................            1,35

Eragiketa bolumenik gabe ......................................            1,31

Hobariak:

— Inbertsioa eta ekonomia jarduera sustatzek premiazko laguntza neurri fiskalei heltzen dieten Elkarte sortu berriek %50eko hobaria izango dute 5 urtetan (martxoak 2ko 1/1994 Foru Araua).        

— Dagokion kuotaren %50eko hobaria, udal kuota ordaintzen duten subjetu pasiboentzat, eta Energia erabili edo ekoiztea energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioetatik edo kogenerazio sistematatik abiatuta.     

— Enpresei langile baten behin betiko kontratua egiteagatik hurrengo taularen arabera:

Lan kontratu mugagabea duten langileen kopurua igotzea /
Por incremento de personal contratado fijo

Hobaria / Bonificación

Emakumeentzako enplegua sortzeagatik jasotako hobarien ehunekoa % 60 baino txikiagoa denean /
Por creación de puestos de trabajo para mujeres y la bonificación es < 60
%

% 0,1etik % 5era

Entre 0,1 % y 5 %

% 10

10 %

% 15

% 5,01etik % 10era

Entre 5,01 % y 10 %

% 20

20 %

% 25

% 10,01etik % 15era

Entre 10 % y 15 %

% 30

30 %

% 35

% 15,01etik % 20ra

Entre 15,01 % y 20 %

% 40

40 %

% 45

% 20,01etik gora

Más del 20,01 %

% 50

50 %

% 50

 

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

                                                                                                        

a)  Turismoak.

9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak ...........................         41,60

9tik 12 zaldi fiskal bitartekoak .................................         83,20

12 eta 14 zaldi fiskal bitartekoak ............................       141,30

14 eta 16 zaldi fiskal bitartekoak ............................       198,09

16 eta 20 zaldi fiskal bitartekoak ............................       254,60

20 zaldi fiskal baino gehiagokoak .........................       311,25

b)  Autobusak.

21 jarleku baino gutxiagokoak ................................       192,30

21 eta 50 plazara bitartekoak ..................................       273,77

50 jarleku baino gehiagokoak ................................       342,22

c)  Kamioiak.

1.000 kg baino gutxiagoko karga baliagarrikoak         96,68

1.000tik 2.999 kg-ra arteko karga baliagarriak.....      190,40

2.999 kg-tik 9.999 kr-ra arteko karga baliagarrikoak                    273,77

9.999 kg baino gehiagoko karga baliagarrikoak .       342,22

d)  Traktoreak.

16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak .........................         39,37

16tik 25 zaldi fiskal bitartekoak ...............................         61,83

25 zaldi fiskal baino gehiagokoak .........................       185,74

e)  Ibilgailuek arrastaturiko atoiak eta erdi atoiak.

750 kg-tik gorako eta 1.000 kg-tik beherako karga                
erabilgarria dutenak ...........................................         39,98

1.000 kg-tik 2.999 kg-ra arteko karga baliagarrikoak                  62,74

2.999 kg baino gehiagoko karga baliagarrikoak..      188,53

f)  Beste ibilgailuak.

Ziklomotorrak .............................................................         10,12

125 z.k. arteko motozikletak ....................................         10,12

125 eta 250 z.k. bitarteko motozikletak .................         17,60

250 eta 500 z.k. bitarteko motozikletak .................         35,26

500 eta 1.000 z.k. bitarteko motozikletak ..............         71,32

1.000 z.k. baino gehiagoko motozikeltak .............       142,57

Salbuespenak:

1.  Ondoko hauek daude zergatik salbuetsita:

a)  Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defentsari edo herritarren segurtasunari atxikita badaude.

b)  Ordezkaritza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kontsularrenak, eta atzerriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden karrerako funtzionario kontsularrenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldintza betetzen bada.

Baita ere, Espainiako Estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren funtzionario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

c)  Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

d)  Anbulantziak eta osasun laguntzarako nahiz zauritu edo gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren gainerako ibilgailuak.

e)  Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. Eranskinaren A letran aipatuak, pertsona desgaituen izenean matrikulatuta daudenean.

Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira. Salbuespen hau zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horiek onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako hauek hartuko dira pertsona desgaitutzat:

— Minusbaliotasun maila %33koa edo handiagoa eta %65ekoa baino txikiagoa duten pertsonak, mugikortasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifikatzeko prozedurari buruzkoak, 3. eranskinean jasotzen duen baremoaren A, B eta C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.               

— Minusbaliotasun maila %65ekoa edo handiagoa duten pertsonak.

f)  Udalaren administrazio emakida bidez herri garraio zerbitzuari atxikita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bederatzitik gorakoa denean.

g)  Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makineria, Nekazaritzako Makineria inskribatzeko Kartilaz hornituta daudenean.

2.  Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskaera bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek salbuespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela frogatzeko.

3.  Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udaletxeko Erregistro Orokorrean idatziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriak erantsi beharko dizkiote:

a)  Ibilgailuek mugikortasun murriztua duten pertsonentzat direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabiltzeko matrikulatuta daudenean:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren kopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.            

— Gizartekintzak edo bere ordez diharduen erakunde edo agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala.

b)  Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta nekazaritzako makinak badira:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.            

— Nekazaritzako Makineria inskribatzeko Kartillaren fotokopia edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Departamentuko Nekazaritzako Makineriaren Erroldan alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean luzatua.

Hobariak:

1.  Izaera orokorrez, hobaria eskaera egin ondorengo ekitalditik aurrera hasten da aplikatzen, eta ez du atzera eraginik. Dena den, onura fiskala likidazioa irmoa izan baino lehen eskatzen denean, onura emango da baldin eta hobaria jasotzeko baldintzak zerga sortzen den egunean betetzen badira.

Hobaria interesatuek eskatu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman dela frogatzeko.

2.  Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta gutxienez hogeita hamar urteko aintzinatasuna dutenek %100eko hobaria izango dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna.   

Hobaria aplikatu ahal izateko, zergadunak eskatu beharko du eta indarrean sartuko da hurrengo ekitalditik aurrera.

3.  Motore hibridoa (motor elektrikoa eta beste bat gasolinazkoa, gasoilezkoa edo gasarekin) edo elektrikoa duten ibilgailuek %75eko hobaria izango dute zerga kuotan.

4.  Aurreko 2 eta 3 zenbakietan aipatutako hobariak zerga kuotari aplikatuko zaizkio.

5.  Urte bakoitzean hobaria pertsona bakoitzeko ibilgailu batek soilik izango du, eta ibilgailu hori urtarrilaren 1ean alta egoeran zegoena izango da.

HIRILURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA

Urteko portzentaiak:

a)  Urte batetik 5 urtera: %3,6.

b)  10 urtera arte: %3,4.

c)  15 urtera arte: %3,1.

d)  20 urtera arte: %2,9.

Tipoa:

1-5 urte bitartean: %10.

5-10 urte bitartean; %7,5.

10-15 urte bitartean: %6.

15-20 urte bitartean: %6.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN
GAINEKO ZERGA

Obra bakoitzeko gutxiengo tarifa: 40 €.

Tipoa: %5.

Hobariak:

— Baserrietan egiten diren obrak, bere ustiapena hobetzeko badira, %90ko hobaria.               

— % 95eko hobaria, eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean, eskaera egin ondoren.

— Monumentu historiko-artistikoetan burutzen diren eraikin, obra edo instalazioek %90eko hobaria izango dute zergaren kuotan, ondasuna kalifikatuta badago. Egitamu Orokorreko katalogoan dauden ondasunen inguruan, hobari hauek izango dituzte kategoria hauetakoek:

Kategoria                                              Hobaria

BA-1-A                                               % 90

BA-1-B                                               % 90

BA-2                                                   % 90

BA-3                                                   % 70

BA-4                                                   % 50

BA-5                                                   % 50

BA-6                                                   % 50

BA-1-A: Monumentu Multzoa.

BA-1-B: Monumentoak.

BA-2: Ondasun Higiezinak, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian Ondasun Kultural gisa inskribatu edo sartu ondoren.

BA-3: Ondasun Higiezinak, Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian Ondasun Kultural gisa inskribatzeko edo sartzeko espedientea hasita dutenak.            

BA-4: Ondasun Higiezinak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Ondasun Kultural gisa izendatzeko proposatuak direnak, inkripzio edo kalifikazio bidez, edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusian sartzeko.

BA-5: Udal mailako babesa duten Ondasun Higiezinak.

BA-6: Ondasun Higiezinetan dauden eta udal mailako babesa duten elementu bereziak dira.

— % 95eko hobaria baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan energia berriztagarrien aprobetxamendua ezartzen badute. Ondare Higiezinen Zergan hobariak lortzeko eskatzen diren betebeharrak bete beharko dituzte hobari hau aplikatu ahal izateko.      


— % 50eko hobaria babes ofizialeko etxebizitza berriak egiteko obra direnean.

— % 90eko hobaria, eraikuntza, instalazio edo obrek pertsona ezinduen irisgarritasuna eta bizigarritasun baldintzak errazten dituztenean.

— % 95eko hobaria Debagoieneko Mankomunitateak egiten dituen obretan.

— % 90eko hobaria erakinetako fatxada eta teilatuetan egindako lanetan.

— % 90eko hobaria jabekideen komunitateko lanak egiten direnean.

— % 90eko hobaria eraikuntzen ikuskaritza teknikoak ezarritakoak betetzeko egiten diren obretan.

— % 90eko hobaria Bizigunek eskatutako baldintzetara egokitzeko lanetan, ondoren etxebizitza hori Bizigunen inskribatzeko baldintzarekin.

TASAK

ZERBITZU PUBLIKOAK ESKEINI ETA
JARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASA

                                                                                                        

a)  ‑Administrazioak ematen dituen dokumentuen             
gaineko tasa.

Ziurtapenak .................................................................            3,29

Fax-a bidaltzea, orri bakoitzeko ..............................            2,00

Fotokopiak, orri bakoitzeko ......................................            0,15

Fotokopia koloretan, orri bakoitzeko ......................            1,00

Fotokopiak ordaintzetik salbuetsita daude Elgetako              
Elkarteak.

Lizentzia eskaerak ....................................................            5,77

Txakur arriskutsuen lizentzia tramitatzeagatik, alta                
emateagatik, txakur bakoitzeko ........................         30,21

Txakur arriskutsuen txartela bikoiztu edo galdutakoa            
berriz egiteagatik .................................................         10,00

Ahalordeen askiespena ...........................................         15,74

Hirigintza txostenak ematea ....................................         29,18

Finkak banatzeko baimenak ematea ....................         38,28

Argazki artxiboko kopiak.

Paperean, argazkiko .................................................            1,68

CDan, bakoitzeko ......................................................            3,32

Euskarri fisiko gabe argazki kopia digitala jasotzea              ,
bakoitza .................................................................            1,23

b)  ‑Obretako lizentzia eta baimenak ematearen gai-         
neko zer‑ga.

Obra txikiak:

601,01 €ra iristen ez diren obrak ............................         38,18

601,01 €tik gorako obrak .........................................         50,34

6.010,12 €tik gorakoak .............................................         92,14

Obra handiak:

30.050,61 €ra iristen ez diren obrak ......................       252,40

30.050,61 €tik gorako obrak ....................................       505,02

Partikular baten eskariz hirigintza arloko espedien-
teen tramitazioagatik: Zatikako Planak, Xeheta-
sun Azterlanak, Urbanizazio Proiektuak, Plan Be-
reziak, Hirilurrak mugatzeko proiektuak .........                   
.................................................................................    1.510,50

Partikular baten eskariz, aurreko atalean izendatzen
ez diren hirigintza arloko espedienteen tramita-
zioak ......................................................................       805,60

Gune libreetarako eta gune berdeetarako lurzorua
ugaritzeagatik, m² berde bakoitzeko ...............         75,56

c)  ‑Udal hilerrian zerbitzuak eskaintzeagatik, en-
terramendu bakoitzeko.

Lurperatzea ................................................................       361,31

Deshobiratzea ............................................................       361,31

Kolunbarioa uztea 10 urterako................................       100,70

d)  Taxi lizentzia emateagatik ...............................       415,74

e)  ‑Lehen erabilpenerako edo okupaziorako baime-
nen tasak (edo baimenaren ordez erantzukizu-
nezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioa
aurkeztu behar den kasuetan).

Etxebizitza bakoitzeko ..............................................         51,11

Merkataritza jarduera ................................................       102,21

Zerbitzu jarduera .......................................................       102,21

Industria jarduera ......................................................       690,08

Ostalaritza jarduera ...................................................       102,21

Industria, 1.500 m² baino gehiago eraikita dute-
nak .........................................................................       858,97

Aurrez aipaturiko jarduerek IGOKA espediente baten
izapidetzea ekartzen dutenean, aipaturiko ko-
puruei beste hau ere gehituko zaie .................       185,00

f)  Makineria eta tresneria erabiltzeagatik.

Aulkiak erabiltzeagatik (eguna/aulkia) ..................            0,51

Mahaiak erabiltzeagatik (eguna/mahaia) .............            2,04

Amasadora (eguneko) .............................................         13,29

Musika ekipoa (eguneko, udal langilea, orduko kos-
tua barne) .............................................................       255,53

Traktore txikia orduko, gehi gidarien orduko kostua                   
.................................................................................         16,35

Hesi metalikoak, eguneko .......................................            5,32

Fidantza makinak alokatzeagatik ...........................       262,69

Fidantza oholtza alokatzeagatik .............................       262,69

Depositoa ....................................................................         72,57

g)  Zaborrak jaso eta tratamendua emateko zerbitzua.

Kategoriak

Categorías

Tarifa

Tarifa

Langileak

Trabajador

Gehienez kg/eguna

Max. kg/día

Urtea 2019 (€)

Año 2019 (€)

Hiruhilabetekoa (€)

Trimestral (€)

Etxebizitzak

Viviendas

10

 

 

88,36

22,09

11

 

 

117,81

29,45

12

 

 

58,90

14,73

Biltegi eta komertzioak

Almacenes y comercios

2,1

<2

6

374,59

93,65

2,2

<5

10

624,31

156,08

2,3

<15

20

1.248,63

312,16

2,4

>15

30

1.872,93

468,23

Ostalaritza eta elikadura

Hostelería y alimentación

3,1

<2

8

499,47

124,87

Eta zerbitzuak 1ª

Y servicios 1ª

3,2

<5

15

936,50

234,13

3,3

<15

25

1.560,78

390,20

3,4

>15

35

2.185,09

546,27

Industria

Industria

4

<2

6

374,59

93,65

Eta zerbitzuak 2ª

Y servicios 2ª

4,1

<5

16

998,89

249,72

4,2

<15

30

1.872,93

468,23

4,3

<50

40

2.497,28

624,32

4,4

<100

50

3.121,59

780,40

4,5

<500

60

3.745,90

936,48

4,6

>500

70

4.370,22

1.092,56

5

Batzuk

40

2.497,28

624,32

 

Aurreko tarifetan hurrengo hobariak kontutan hartuta daude:

% 50 baserri guztientzat (Larrabiltzearra auzoan ezik) (12).              

% 25 konposta egiten dutenei edo konpost-guneetan parte hartzen dutenei (10).

                                                                                                        

h)  Etxebizitza tutelatua.

Senideak/eguna ........................................................         19,03

Bakarra ........................................................................         25,00

Jangela, egunekoa....................................................            6,84

i)  Kaleetatik txakurrak jasotzeko zerbitzua.

Txakurrak jasotzeagatik ...........................................         30,66

Txakurtegian edukitzeagatik, eguneko .................            5,74

j)  Ludoteka eta Gazteleku zerbitzua.

Ludoteka urte osoko bonoa .....................................       280,00

Ludoteka hilabeteko bonoa (hobaria %30 2. anai-
arrebagatik) ..........................................................         40,00

Ludoteka 5 eguneko bonoa ....................................         20,00

Gaztelekua urte osoko bonoa .................................       180,00

Gaztelekua hilabeteko bonoa (hobaria %30 2. anai-
arrebagatik) ......................................................... .        25,00

Astebukaerako Gaztelekuko bonoa .......................         10,00

Hobariak: aurreko urteko sarreren PFEZeko aitor-
pena (unitate familiarra) zati kide kopurua.

                                                                                                        %

6.650,00 €tik behera .................................................               70

6.650,00 € - 11.650,00 €ra ......................................               30

11.650,01 € - 15.007,50 €ra ....................................               20

Gutxieneko soldata * 3,5 baino sarrera handiagoak dituzten unitate familiarrei ez zaie hobaririk aplikatuko.        

Aurreko hobariak baita ere Kirol Zerbitzuetako tarifetan aplikatuko dira.

                                                                                                        

k)  Ibilbide tematikoa.

0-6 urte ........................................................................          Doan

6-16 urte bitartean .....................................................            2,00

16 urtetik gorakoak ....................................................            5,00

Ikastetxeetako taldeak (pertsonako) ......................            3,00

Gutxieneko taldeak: 12 pertsonakoak (taldeak)...        60,00

Gutxieneko taldea ez bada osatzen baina bisi-
ta egin nahi bada, 60 € ordaindu beharko dira.

l)  Kirol jarduerak.

Pilotalekua.

Argiarekin/ordua.........................................................         12,00

Argi gabe/ordua..........................................................            8,00

Argiarekin urtea (astean ordu bat erreserbatzea, jai
egunak eta abuztua ezik) ..................................       360,00

Argi gabe urtea (astean ordu bat erreserbatzea, jai
egunak eta abuztua ezik) ..................................       280,00

Linea 1 berogailua ....................................................         16,00

Linea 1+2 berogailua ...............................................         21,00

Kirol jaialdiak.

Egun erdia argi gabe ................................................         30,00

Egun erdia argiakin ...................................................         45,00

Egun osoa argi gabe ................................................         61,00

Egun osoa argiakin ...................................................         91,50

Bestelako ekitaldiak.

Egun erdia argi gabe ................................................         41,00

Egun erdia argiakin ...................................................         61,50

Egun osoa argi gabe.................................................         71,00

Egun osoa argiakin ...................................................       106,50

Sauna.

Ordua ...........................................................................            5,50

Bono 5 .........................................................................         19,00

Bono 10 .......................................................................         39,00

Squash.

Ordua ...........................................................................            4,50

Ikasturtea erreserba...................................................            3,90

Gimnasioa.

Banaka-orduko ..........................................................            2,00

Osoa alokatzea orduko ............................................            5,00

Taldea orduko ............................................................         12,00

Taldea egun erdiko ...................................................         29,00

Taldea eguneko..........................................................         62,00

Dutxa ............................................................................            1,20

Mantentze gimnasia GAP.

Hilabetea .....................................................................         25,00

Kurtsoko bonoa...........................................................       200,00

Edadetuentzako gimnasia.

Hilabetea .....................................................................            5,00

Yoga.

Hilabetea .....................................................................         35,00

Tai-chi.

Hilabetea .....................................................................         30,00

Spinning.

Hilabetea .....................................................................         25,00

Kurtsoko bonoa ..........................................................       200,00

Karate.

Hileko kuota ................................................................         22,00

Zumba.

Hileko kuota ................................................................         30,00

Pilates.

Hileko kuota ................................................................         30,00

Eskola kirola.

Urteko kuota ...............................................................         50,00

Tonifikazio gimnasia.

Hileko kuota ................................................................         25,00

Bonoak.

Kurtsoko bono osoa: Gimnasilekuko ekintzak eta
gimnasialekuaren erabilera libre dagoen ordue-
tan. Kurtsoko kuota .............................................       300,00

Kiroldegiko kurtsoko bonoa: gimnasialekuaren erabi-
lera libre dagoen orduetan eta %50eko deskon-
tua gimnasilekuko ekintzetan. Kurtsoko kuota                       
.................................................................................       180,00

Hileko kuota ................................................................         25,00

Otsailaren 15etik aurrera kurtsoko bonoek %50eko
prezioa izango dute.

m)  ‑1936-37ko gerrarekin lotutako materiala alo-
katzea.

Korreajeak, eguneko ................................................            5,00

Kaskoak, eguneko .....................................................         10,00

Jantziak (osoak), eguneko .......................................         10,00

Fusilak, eguneko. Kopuruari teknikaria/eguneko ge-
hitu beharko zaio .................................................         20,00

% 50eko hobaria izango dute memoria historikoaren
berreskurapenean lanean diharduten taldeek.

n)  Baratzegunea.

Urteko kuota ...............................................................       100,00

Fidantza........................................................................       100,00

Hobariak: aurreko urteko sarreren PFEZeko aitorpena (unitate familiarra) zati kide kopurua.

                                                                                                        %

6.650,00 €tik behera .................................................             100

6.650,00 € - 11.650,00 €ra ......................................               30

11.650,01 € - 15.007,50 €ra.....................................               20

Gutxieneko soldata * 3,5 baino sarrera handiagoak dituzten unitate familiarrei ez zaie hobaririk aplikatuko.        

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASAK

                                                                                                        

a)  Hesi, aldamio, puntal eta asnilekin udal jabari
publikoa okupatzea.

Bide publikoak zakarrekin okupatzea m² bakoitze-
ko eta eguneko ....................................................            1,43

Edukiontzien okupatzea m² bakoitzeko, eguneko                      6,72

Hesi eta aldamioekin okupatzea m² bakoitzeko eta
eguneko ................................................................            0,15

Hesitu gabe obrako materialarekin edo garabiekin
okupatzeagatik eguna eta m² ....................            1,00

Egur eta apeekin jabari publikoa okupatzea eguna
eta m² ...................................................            0,07

b)  Ibilgailuak espaloietan barne finken barrual-
dera sartzea eta horien aparkamendu erreser-
ba bide publikoan.

Erabilera partikularreko pasaguneak metro edo sai-
leko eta urteko .....................................................         30,75

Plaka berria eskatu eta ipintzea (2 plaka) ............       101,50

c).. Azoka eta herriko jaietako postuak.

Kalez kaleko edozein postu eguneko eta postuko                      
.................................................................................            8,42

Jaietako barraka eta bestelako postuak ...............         15,23

Grabaketa zinematografikorako leku publikoa gorde-
tzeagatik, eguna eta m²ko .................................            2,00

d).. Udal jabariko pistak erabiltzearren ( kilometro/bi-
daia) .......................................................................            7,05

ZORREN ZATIKAKO ORDAINKETAK EGITEKO ARAUDIA

*  Ordainketak atzeratu eta zatitzeko modua.

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirubilketako Erreglamenduaren 36. Artikuluan aurreikusitakoaren arabera, Elgetako Udalak ordainketa atzeratzeko eta zatika ordaintzeko onarturiko araudiak aplikatzeko lehentasuna izango du Erreglamendu hartan xedatuta dagoenarekiko. Izan ere, Erreglamendu hura Elgetako Udalak araututa ez duen kasuetan aplikatuko bait da era subsidiarioan.          

2.  Ordainketa atzeratzea edo zatikatzea, ordaindu behar duena, une horretan ordaintzeko adina dirurik ez duenean bakarrik eskatuko da.

3.  Ordaintzea atzeratzeko edo zatikatzeko eskaera Alkateari egingo zaio, honek erabakiko duelarik, dagozkion txosten eta informazio epeen ondoren, zordunaren ekonomia egoera nolakoa den eta zorrak ordaintzeko gauza den.

4.  Atzeratzeko edo zatikatzeko zorrak, ordaintzear dagoen zor guztia hartuko du, eskatzaileak aurretik izan ditzakeen zor guztia kontutan hartuta.

5.  Zatikatutako zorraren ordainketaren helbideratzea egingo da, ordainketa agindu baten bidez, honen kopia bat aurkeztea beharrezkoa izango delarik.

6.  Ordainketa atzeratzeko eta hilabeteka zatikatzeko irizpide orokorrak ondorengo hauek dira:

a)  Zor guztiaren heren bat (1/3) atzerapena edo zatikatzea onartzen den inean ordaindu beharko da.               

b)  Zorra 250 € baino txikiagoa bada ez da atzerapenik edo zatika ordaintzeko aukerarik emango, baldin eta aparteko arrazoiren bat ez balego.

c)  Zorra 250,01 € eta 500 € tartekoa bada, gehienez ere 3 hilabetez atzeratu edo zatitu ahal izango da.            

d)  Zorra 500,01 € eta 1.000 € tartekoa bada, gehienez ere 3 hilabetez atzeratu ahalko da, eta zatika ordaintzen bada, gehienez ere 6 hilabetetan.

e)  Zorra 1.000,01 € eta 6.000 € tartekoa bada, gehienez 6 hilabetez atzeratu ahal izango da, eta zatika ordaintzen bada, gehienez 12 hilabetez.

f)  Zorra 6.000 € baino handiagoa bada, gehienez 6 hilabetez atzeratu ahal izango da, eta zatika ordaintzen bada, 18 hilabetez.

g)  Ez da atzerapenik edo zatika ordaintzeko aukerarik izango, zorra jada exekutiba fasean badu; edo aurrez beste zorren bat exekutiba fasean badu.

h)  Aipaturiko edozein epe beteko ez balitz, Dirubilketa Erreglamendu Orokorrak dioenaren arabera jokatuko da. Zorraren ordainketa atzeratuagatik nahiz zatika ordaindu izanagatik, eperen bat beteko ez balitz, ezingo da beste bat onartu 2 urteko epean.

i)  Kasu guztietan, ordainketa atzeratzeak nahiz zatika ordaintzeak, indarrean dagoen urteko interes tasa sorraraziko du.

7.  Ez da bermerik eskatuko ondorengo kasuetan:

a)  Ordainketa zatikatuan nahiz atzeratuen eskabideen kasuan, zorra 10.000 € baino txikiagoa denean.

b)  Prozedura exekutiboan zorra kitatzeko adina ondare erregistro publikoan bahitzeko badaezpadako oharra egin bada, zorra bermatutzat joko da eta ez da beharrezkoa izango berme berria jartzea.

c)  Espedientean jasotako agiriak eta zatika ordaintzeko eskabidearekin ekarritakoa kontutan izanik, Alkateak derrigorrezko berme hori kendu dezake.

Elgeta, 2020ko abenduaren 1a.—Iraitz Lazkano Garitaonandia, alkatea.        (6430)