3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DEBAKO UDALA

Debako Udaleko Alkatearen 2020ko azaroaren 25eko Ebazpenaren laburpena, merkataritza eta ostalaritzako establezimenduek Covid-19ari aurre egiteko ezarritako neurrientzako ezohiko dirulaguntzen deialdia onartzen duena. BDNS (Identif.): 536055.           

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Horren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536055).     

1  Oinarri arautzaileak.

Debako udalak 2020/09/24 egunean buruturiko osoko bilkuran onartuak eta 2020/11/24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak.

2.  Aurrekontu-kredituak.

Deialdi honetan emango diren dirulaguntzen guztizko zenbatekoa 29.834,62 eurokoa izango da, aurrekontu-partida honen kargura:

1 0100 471 430 00 01.

Deialdi hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak finantziatzen du.

3.  Xedea.

Oinarri hauen helburua da Debako merkataritza eta ostalaritza sektoreko enpresa txiki eta ertainei laguntza ekonomikoa ematea, Covid-19ren prebentzioa eta euspena bultzatzeko hartutako neurriak finantzatzeko.

4.  Entitate onuradunak eta baldintzak.

Oinarri hauetan araututako laguntzen onuradun izan ahalko dira Debako udalerrian jarduera ekonomikoa gauzatzen duten txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreetako autonomoak eta ETEak.

Gainera, baldintza hauek bete beharko dituzte:

— Oinarrietan adierazten diren EJSN kodeetako bat esleitua izatea.

— Zerga-betebeharrak egunean izatea administrazio publiko desberdinen aurrean, bai eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren aurrean.

Honako hauek ezin izango dira dirulaguntza honen onuradun izan:

— Debako Udalarekin lotura duten pertsonak, enpresak edo erakundeak, besteak beste, Udalarekin sinatutako administrazio-kontratuen titularrak direlako.               

— Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako egoeraren batean dauden pertsonak, enpresak edo erakundeak.

5.  Dirulaguntzen xedeko jarduerak.

Diruz lagunduko dira merkataritza eta ostalaritza sektoreetan jarduera ekonomikoa indarberritzeko sustatzen dituzten jarduketak, Covid-19aren eragina gutxitze aldera:           

— Lokalak eta lan egiteko moduak egokitzea.

— Merkataritza eta ostalaritza lokalak egokitzeko inbertsioak eta ekipamendua, hartara segurtasun eta osasun protokoloen irizpideak betetzeko.

— Bezeroekin eta entitate hornitzaileekin lan erlazio berrietara egokitzeko inbertsioak eta ekipamendua.        

Diruz lagundu daitezkeen kostuak ezingo dira izan merkatuko balioa baino handiagoak, eta objektiboki arrazoizkoak izan beharko dute.

Diruz lagundu ezin diren kontzeptuak:

— Ez dira diruz lagunduko segurtasun eta prebentzio neurriak bermatzera bideratutako elementu suntsikorrak, hala nola maskarak, gela hidroalkoholikoak, eskularruak eta abar.- Dirulaguntzaren xedearekin lotura esklusiboa eta zuzena duten gastu, inbertsio edo ekipamenduak baino ez dira diruz lagunduko, eta ez dira onartuko Covid-19ri aurre egiteko neurriak hartzea ez den beste xede edo erabilera bat izan dezaketen gastu eta inbertsioak.      

— Kanpoan geratzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagozkion gastuak, non eta ez den enpresarentzat gastu bat. Hori egiaztatzeko, Foru Ogasunak emandako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Diruz lagundutako jarduerak 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitartean egin beharko dira. Fakturen datak eta ordainketak ere epe horren barruan egon beharko dira.  

6.  Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

7.  Dirulaguntzen portzentajeak eta zenbatekoak.

Egindako gastu/inbertsioaren %100erainoko dirulaguntza emango da.Finantzaketaren zenbatekoa ez bada nahikoa eskabide guztiak betetzeko, proportzionalki banatuko da eskatzaile guztien artean.

Deba, 2020ko azaroaren 25a.—Gilen Garcia Boyra, alkatea.           (6371)