1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

23/2020 Foru Dekretua, azaroaren 17koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egitura berriari buruzkoa.

Uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren oinarrizko departamentu egitura ezarri zuen, zuzendaritzen mailan.

Foru dekretu hura aldatu egin zen urriaren 14ko 50/2019 Foru Dekretuaz, zeinak, 1. artikuluaren 2. zenbakian, Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusia jaso baitzuen organikoki eta funtzionalki diputatu nagusiari atxikita: hain zuzen ere ordu arte Gobernantza Departamentuari atxikia egon zena, Estrategia Digitaleko Zuzendaritza Nagusi gisa.

Geroago, diputatu nagusiaren otsailaren 13ko 5/2020 Foru Dekretuaz, departamentuen lehentasun hurrenkera berria ezarri zen, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako foru diputatua bigarren diputatu nagusiorde izendatua izan baitzen; hartara, departamentu hori bigarrena izatera pasatu eta, ondorioz, 19/2019 Foru Dekretuan aurreikusitako departamentu egiturari eragin zion lehentasun hurrenkerari dagokionez.              

Diputatu nagusiak, azaroaren 16ko 7/2020 Foru Dekretuaz, Foru Aldundiaren departamentuak eta horien jardun esparru eta eginkizunak finkatu ditu berriro; eta, horren ondorioz, Proiektu Estrategikoetako Departamentua ezabatu egin da, eta hark esleituta zituen eginkizunak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari esleitu zaizkio.       

Halaber, diputatu nagusiaren azaroaren 16ko 8/2020 Foru Dekretuaren bidez, Gobernantza Departamentuko foru diputatua lehen diputatu nagusiorde izendatu da; eta horrek departamentuen lehentasun hurrenkerari eragiten dio berriro.            

Departamentu egitura berriak Diputatu Nagusiaren Alorra eta zortzi departamentu ditu, eta horrek Foru Aldundiaren jardun esparruko eskumenen eta eginkizunen barne banaketa berria eskatzen du. Ondorioz, aldaketak egin behar dira zenbait egitura eta organotan.

Horregatik guztiagatik, beharrezkoa da 19/2019 Foru Dekretuaz onartu zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren oinarrizko departamentu egitura eguneratzea; baina, teknika normatiboaren eta segurtasun juridikoaren arrazoiengatik, egokiena da foru dekretu hura indargabetzea eta foru dekretu berri bat onartzea: departamentu zehaztapen berria eta aipatutako aldaketa horiek denak jasoko dituena, eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko urriaren 20ko 18/2020 Foru Dekretua indargabetuko duena.

Horiek horrela, foru dekretu honen xedea da Foru Aldundiaren oinarrizko egitura organiko berria ezartzea, zuzendaritza nagusiei dagokiena.

Hori dena aintzat hartuta, diputatu nagusiak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onetsi ondoren,

XEDATZEN DUT

1. artikulua.  Diputatu Nagusia.

1.  Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen dizkioten eginkizunak betetzeko, diputatu nagusiak berari laguntzeko Kabinetea izango du, kabineteburuaren pean egongo dena; halaber, Diputatu Nagusiaren Laguntzarako Idazkaritza bat eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bulego bat izango ditu.

2.  Diputatu nagusiaren ardura organiko eta funtzionalaren mendean daude:

a)  Estrategia Zuzendaritza Nagusia.

b)  Komunikazio Zuzendaritza Nagusia.

c)  Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusia.

d)  Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia.

e)  Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusia.

f)  Diputatu Nagusiaren Alorreko Idazkaritza, zerbitzu maila izango duena.

3.  Diputatu Nagusiaren Alorrari atxikitzen zaio Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa, zuzendaritza nagusi maila izango duena.

2. artikulua.  Gobernantza Departamentua.

Gobernantza Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia.

b)  Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendaritza Nagusia.

c)  Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia.

d)  Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia.

3. artikulua.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ingurumen Zuzendaritza Nagusia.

b)  Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusia.

4. artikulua.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ekonomia Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia.

b)  Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia.

c)  Turismo Zuzendaritza Nagusia.

d)  Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza Nagusia.

e)  Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia.

f)  Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendaritza Nagusia.           

g)  Proiektu Estrategikoetako Zuzendaritza Nagusia.

5. artikulua.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia.

b)  Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia.

6. artikulua.  Ogasun eta Finantza Departamentua.

1.  Ogasun eta Finantza Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Ogasun Zuzendaritza Nagusia.

b)  Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia.

c)  Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia.

2.  Halaber, Ogasun eta Finantza Departamentuaren organoa da Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa.

7. artikulua.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

Bide Azpiegituretako Departamentuak egitura hau izango du:         

a)  Errepide Zuzendaritza Nagusia.

b)  Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia.

8. artikulua.  Gizarte Politiketako Departamentua.

Gizarte Politiketako Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Mendekotasunaren eta Desgaitasunaren Arretako Zuzendaritza Nagusia.

b)  Plangintzako, Inbertsioetako eta Prestazio Ekonomikoetako Zuzendaritza Nagusia.

c)  Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko Zuzendaritza Nagusia.

d)  Erakunde Publikoen Zuzendaritza Nagusia.

9. artikulua.  Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuak egitura hau izango du:

a)  Kultura Zuzendaritza Nagusia.

b)  Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia.

c)  Gazteria Zuzendaritza Nagusia.

d)  Kirol Zuzendaritza Nagusia.

Xedapen indargabetzailea.

Indargabetuta gelditzen dira Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzko uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretua, Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko urriaren 20ko 18/2020 Foru Dekretua, bai eta foru dekretu honetan jasotakoarekin bat ez datozen maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak ere.

Xedapen gehigarria.  Aurrekontu eta antolaketa egokitzapenak.

1.  Ogasun eta Finantza Departamentuak departamentu egitura berriak eragiten dituen aurrekontu egokitzapenak proposatuko dizkio Diputatuen Kontseiluari.

2.  Gobernantza Departamentuak departamentu egitura berriak eragiten dituen antolaketa egokitzapenak proposatuko dizkio Diputatuen Kontseiluari.

Amaierako xedapena.  Indarrean sartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko azaroaren 17a.

                  Diputatu Nagusia,             
                 Markel Olano Arrese.
             (6109)