3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Zumaiako herrian 18 eta 35 urte bitarteko adina duten gazteei etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak ematea arautuko duen ordenantzaren behin betiko onarpena.

Udalbatzarrak 2020ko irailaren 24an egindako bilkuran haserako onespena eman dio Zumaiako herrian 18 eta 35 urte bitarteko adina duten gazteei etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak ematea arautuko duen ordenantzari.   

Ordenantza 30 eguneko epean jendaurrean jarri da, eta ez denez aurkeztu inolako erreklamaziorik zein iradokizunik, aldaketak behin betiko onartutzat ematen dira.          

Beraz, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, iragarki honetan eranskin gisa argitaratzen da arau-oinarrien testu osoa.

Administrazio bidean behin betikoa den akordio honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean, iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Hala ere, aldez aurreko izaeraz, Udal honen Osoko Bilkuraren aurrean aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Kasu honetan ezingo da administrazioarekiko auzietako helegiterik aurkeztu berraztertzeko errekurtsoa erabaki arte.

Zumaia, 2020ko azaroaren 18a.—Alkatea.                (5830

Zumaiako herrian 18 eta 35 urte bitarteko adina duten gazteei etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak ematea arautuko duen ordenantza.

ZIOEN AZALPENA

Dagokigun honen xedea da Zumaiako herrian etxebizitzen alokairurako diru-laguntzak ematea arautuko duten oinarriak adostea, konkurrentziazko lehiaren erregimenean eta Zumaiako Diru-laguntzen Ordenantza Nagusian ezarritakoa betez. Diru-laguntzek honako helburu hauek izango dituzte:          

— 18 eta 35 urte bitarteko (35ekoak barne) adina duten gazteei diru-laguntza ematea. Bereziki, gazteei laguntzea beren emantzipazio bidean eta helduen mundura sartzeko prozesuan.

— Modu orokorrean, Zumaiako herrian etxebizitzen alokairua sustatzea.

— Alokatzen den etxea partekatzea.

XEDEA

1. artikulua.  Xedea.

Laguntza hauen xedea da Zumaiako udalerrian ohiko egoitza izateko alokairu erregimenean etxebizitza bat duten 18 eta 35 urte bitarteko gazteei alokairuaren zati bat ordaintzen laguntzea, beren emantzipazioa sustatzeko eta etxeak partekatzeko aukera zabaltzeko herrian.

Azken urteotako egoera ekonomikoak inoiz baino kinka larriagoan jarri du gazteen enpleguaren maila, eta horregatik Udalak bultzatu nahi du, aldi berean, herriko gazteen formazioa, aukera gehiago izateko lan merkatuan txertatzeko.           

Halaber, Zumaiako Udalaren helburuetako bat da alokatutako etxebizitza partekatzea, baldin eta etxea errentan hartzen dutenak adin tarte horretakoak badira eta errentamendu kontratua denek sinatzen badute, banan-banan. Kasu horretan, eskatzaile bakoitza bizikidetza unitate independentea izango da eta kontratua sinatu duten guztien artean hainbanatuta konputatuko da errenta (alokairua).

Diru-laguntza hauei dagokienez, bizikidetza unitatetzat joko da pertsona bakarra.

Diru-laguntza hori oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera emango da, onuradunak gutxienez 12 hilabetean izandako alokairu gastua kontuan hartuta eta betiere, baldintza horiek denbora tarte horretan mantentzen badira.      

Araudi honetan jasotakoari jarraiki, alokairu edo diruz lagundu daitekeen kontzeptutik kanpo geldituko dira garaje gastuei dagozkienak, bai eta kontribuzio edo zerga kontzeptupean sor daitezkeenak ere, dagokion kontratuan berariaz sartuta baleude ere.

Alokairuko hileko kuotatik 30 euroko zenbateko finko bat kenduko da, aurreko paragrafoan deskribatutako garaje edo kontribuzio edo zergagatik, alokairu kontratuan sartuta badaude eta ez bada horien hileko kostuaren berariazko justifikaziorik aurkezten.          

2. artikulua.  Organo eskuduna.

Oinarri hauek onartzeko eskumena duen organoa Zumaiako Udaleko Osoko Bilkura da (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.e) artikuluak dioenaren arabera).

3. artikulua.  Araudi aplikagarria.

Diru-laguntza hauek ematea bera, eta onuradunaren eta erakunde emailearen arteko harreman juridikoa, oinarri hauek eta diru-laguntzak ematen direnean indarrean den araudiak aginduko ditu.

Oinarri hauetan ezarritakoaz gain, honako hauek arautuko dituzte diru-laguntzak:

— Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa.

— Diru-laguntzen Araudi Orokorra, 887/2006 Errege Dekretuak onartua, uztailaren 21ekoa.

— Zumaiako Udalak eta bere erakunde autonomoek diru-laguntzak emateko ordenantza orokor arautzailea.              

4. artikulua.  Onuradunak.

Indarrean dagoen aurrekontu ekitaldiaren kargura emango diren diru-laguntzen onuradunak izango dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean oinarri hauek argitaratzen diren egunean eta diruz lagundu daitekeen epean, baldintza zehatz hauek beteko dituzten pertsonak:

a)  18 eta 35 urte bitarteko adina izatea.

Diru-laguntza 36 urte betetzen diren hilaren aurreko hilabetera arte onartuko da.

b)  Eskatzaileek ez izatea beren jabetzan etxebizitzarik, herentzia edo dohaintza bidez eskuratutako etxebizitza baten edo batzuen titularkide diren kasuetan izan ezik, baldin eta titularkidetasun horren ehunekoak ez badu %50 gainditzen eta etxebizitzetako partaidetzaren balioa 75.000,00 eurotik gorakoa ez bada.

Hala ere, laguntza eskatu ahal izango du etxebizitza baten jabe %50ean baino gehiagoan denak baldin eta egiaztatzen badu ez daukala eskuragarri edo bere borondatearekin zerikusirik ez duen beste arrazoiren batengatik ezin dela bertan bizi.

c)  Diru-laguntzen onuradun diren pertsona guztiak diru-laguntza jasoko duen etxebizitzan erroldatu beharko dira alokairu kontratua sinatu ostean, eta datu hau diru-laguntza jaso baino lehen egiaztatu beharko dute.

Halaber, kontratuaren titular ez diren pertsonak baleude etxebizitzan erroldatuta, kontratuaren titularrek erroldan baja eskaera egin beharko dute pertsona horientzat, diruz lagun daitekeen epearen barruan.

d)  Errenta banku-transferentzia edo banku-agiri bidez ordaindu beharko da.

e)  Zumaiako herrian erroldatua egon izana, gutxienez 6 hilabetean.

f)  Diru-sarreren muga, honako hau baino txikiagoa izango da:

25.000,00 euro gordin urtean.

g)  Banandu edo dibortziatuen kasuan, diru sarreren zenbatekoa kalkulatzerakoan seme-alabengatiko mantenu pentsioa bai eta hipoteka kargei dagokien hileroko kuoten zenbatekoak kenduko zaizkie.

h)  Diru-sarreren osaketari dagokionez, amaitutako azken zerga ekitaldiko kapital errentetatik eratorritako errendimendu gordinen zenbatekoa ezin izango da urtean 600 eurotik gorakoa izan.

i)  Zumaiako Udaleko zerga, tasa, ariel eta zehapenen ordainketak eguneratuta izatea.

j)  Onuradunaren eta errentatzailearen artean ezin izango da inolako familia loturarik izan odolkidetasun edo ahaidetasuneko bigarren mailaraino.

Nolanahi ere, onuraduntzat jotzeko, Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta 887/2006 Errege Dekretuaren 18. artikulutik 29.era bitartekoetan, eta Zumaiako Udaleko diru-laguntzak emateko ordenantzan ezarritako baldintzak bete izana egiaztatu beharko da.

1.  Salbuespen egoerak.

Dirulaguntza eskatzeko aukera izango dute eskatzaile hauek:

*  Adinari dagokion salbuespena:

18 urte beteta ez izan arren, beren kasa bizi diren gazte emantzipatuak. Zumaiako Udaleko Zerbitzu Sozialek egiaztatu beharko dute egoera hori.

*  Jabetzako etxebizitzarekin lotutako salbuespenak:

— Bananduta edo dibortziatuta daudenean. Kasu horretan, epai judiziala eta hitzarmen arau-emailea aurkeztu beharko dira, etxebizitzaren erabilera beste ezkontideari eman zaiola egiaztatzeko.

— Ohiko etxebizitzatik etxe-gabetu dituztenean. Kasu horretan, etxe-gabetze erabakia duen epaia aurkeztu beharko da.

— Indarkeria matxistako edo familia barneko indarkeriako kasu bat denean. Zumaiako daleko Zerbitzu Sozialek egiaztatu beharko dute egoera hori.

— Bere etxebizitza erabili ezin dutenean hondamendiren bat gertatu delako (uholdea, sutea, eta abar) edota suntsituta dagoela legez aitortu izan den kasuetan.

5. artikulua.  Etxebizitzek bete beharreko baldintzak.

1.  Diruz lagunduko den etxebizitzak Zumaiako udalerrian kokatuta egon beharko du eta dagokion bizigarritasun baimena izan beharko du.

2.  Edonola ere, etxebizitzak gutxienez ondorengo bizigarritasun baldintzak bete beharko ditu:

a)  Erabiltzeko moduan dagoen sukaldea, elikatze iturri elektriko edo gasezkoa duena, eta behar bezala hornitua.

b)  Dutxa edo bainuontzia duen bainugela.

c)  Erabiltzeko egoeran dagoen ur bero sistema, bainugelara eta sukaldera zerbitzuarekin.

d)  Erabiltzeko egoeran dagoen 220 volteko instalazio elektrikoa, dagokion buletinarekin.

e)  Iturriko ura izatea.

f)  Sare orokorrera isurketa duen saneamendua.

g)  Kalerako aireztatzea.

h)  Bi pertsonako (gehienez) logela bat, salbuespena egingo da adin txikikoak dauden kasuan.

Bete beharreko baldintza horiek Udaleko Hirigintza sailak ikuskatuko ditu.

6. artikulua.  Baztertzeak.

Ez dira diru-laguntzaren onuradun izango honako egoera hauetan aurkitzen diren eskaerak:

a)  Ondorengo etxebizitzak:

1.  Sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak.           

2.  Azpierrentamenduak.

3.  Logelen alokairuak (logela eskubidea).              

4.  Helburu turistikoa duena.

5.  Etxebizitza gisa erabilitako lokalak.

6.  Bizigune programaren barruan dauden alokairu etxebizitzak.

b)  Ez da onartuko urtebete baino iraupen txikiagoa duen kontraturik.

c)  Beren izaera edo helburua kontuan izanik, beste Udal sail edo erakunde autonomoren baten programetan lagundu beharrekoak.

Nolanahi ere, dagokion sail edo erakundeari helaraziko zaizkio eskaera horiek, eta interesdunari egoera horren berri emango zaio.

ESKAERAK

7. artikulua.  Onuradunaren betebeharrak.

Diru-laguntzetarako Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Zumaiako Udalaren Diru-laguntzak ematea arautzen duen Ordenantzan datozenez gain, onuradunak honakoak ere bete beharko ditu:

— Ematearen oinarrian den helburu zehatza betetzeko erabiltzea diru-laguntza.

— Eskatzen zaien informazio osagarri guztia aurkeztu beharko diote Zumaiako Udalari.

— Diru-laguntza ematerakoan kontuan izandako edozein gorabehera –hala objektibo, nola subjektibo– aldatzen bada, horren berri ematea.

— Oinarri hauen 4. artikuluan (d hizkia) adierazitako baldintzak betetzeko behar diren Kudeaketa lanak egitea.

8. artikulua.  Eskabideak aurkeztea: epea eta modua.

Laguntza hauek jaso nahi dituzten pertsonek, deialdian jasotakoari jarraiki, Zumaiako Udalean eskura daitekeen eskabide eredu ofiziala aurkeztu beharko dute.      

Dokumentazioa:

Oinarri orokorren 5. artikuluan adierazitako baldintzak betetzeaz gain, diru-laguntza lerro honetarako eskatzaileak honako agiri hauek ere aurkeztu beharko ditu:

Orokorrean, kasu guztietarako:

1.  Eskabidea, behar bezala beteta eta sinatuta.  

2.  Laguntza eskatzen duen pertsona bakoitzaren Nortasun Agiriaren edo egoitza txartelaren fotokopia. Adin txikikorik balego, Familia Liburuaren fotokopia ere aurkeztu beharko da. Azken agiri hori kasu guztietan aurkeztu beharko da senidetasuna egiaztatzeko, baldin eta ondorengotza alegatu bada.

3.  Eskatzailearen eta etxe berean bizi diren pertsonen errolda agiriak.

4.  Etxebizitzaren alokairu kontratuaren kopia, indarrean dagoena eta diruz lagundu daitekeen epe barnekoa.

5.  Kontu Korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria.

6.  Errenta banku-transferentzia edo banku-agiri bidez ordaindu izanaren agiriak.

7.  Estatu mailan etxebizitzaren jabe ez izatearen ziurtagiria, laguntza eskatzen duten 18 urtetik gorako kide guztiena, jabetza erregistroak igorria, laguntza eskaera eman baino gehienez 15 egun lehenagokoa.

Etxebizitza baten titularkide izanez gero, aurkeztu beharreko agiriak:

— Herentzia kasuan, herentziaren onarpen agiria eta etxebizitza partaidetzaren eskritura.

— Dohaintza kasuan, dohaintza eskritura.

— Bi kasuetan, partaidetza saldu izan balitz: eskualdatzearen eskritura.

8.  Eskatzailearen diru sarreren egiaztagiriak: nominak edo beste diru sarreren agiriak (erakunde eskumendunak egindakoa).

A)  PFEZ aitortzeko derrigortasuna duenak edo dagoeneko aitortu duenak, honakoak aurkeztu beharko ditu:

— Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga dela eta, betetako azken zerga ekitaldian aurkeztutako Aitorpenaren fotokopia eta horren jatorrizkoa, biak erkatzeko, eskaera hau aurkezteko unean. Bestalde, Pertsona Fisikoaren Errentaren gaineko Zergaren aitorpen bateratua egin den kasuan, pertsona fisiko bakoitzaren oinarri ezargarri osoa egiaztatzeko zerga oinarriaren ziurtagiria.           

— Gainera zergapekoak ez diren prestazioak jasoko balira, prestazio horien ziurtagiria.

B)  PFEZ aitortzeko derrigortasunik ez duenak honakoak eman beharko ditu:

Kasu guztietan:

— Ekitaldi horretan (eskaera hau aurkezteko unean betetako azken zerga-ekitaldia) PFEZ aitorpena aurkezteko derrigortasunik ez izatea egiaztatzen duen ziurtagiria, Foru Ogasunak emana.

— Lanbizitzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak egindakoa.

Gainera, hala behar denean:

— Besteren konturako langileen kasuan, kontzeptu guztiengatik ekitaldi horretan jasotako diru sarrera gordin guztiei buruzko dokumentua, enpresak edo enplegu-emaileak emandakoa.

— Bekak, prestazioak edo subsidioak jasotzen dituztenen kasuan (Gizarte Ongizateko laguntzak barne), ekitaldi honetako dokumentua, ekitaldi horri buruzkoa eta enpresak edo enplegu emaileak laguntza horien ziurtagiria.

C)  Banandu edo dibortziatuta dauden pertsonen kasuan: 

— Epai irmoaren fotokopia bat, non zehazten den hitzartutako seme-alabengatiko mantenu pentsioa. Mantenu pentsioaren ordainketaren ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.

— Hipoteka kargei dagozkien hileroko ordainketen ziurtagiriak.

*  Diru sarrerak egiaztatzeko orduan, ezingo da ekitaldi berdin bateko errenta aitorpena edo ordezko agiriak, urte desberdinetako diru-laguntzak eskatzeko aurkeztu.          

9.  Administrazioarekin zerga-betebeharrak Gizarte Segurantzakoak egunean dituela egiaztatzea, edo Udala baimentzea administrazioarekin zerga-betebeharrak betetzerakoan egunean dituela egiaztatzeko.          

10.  Etxe gabetzea denean, etxe-gabetzea erabaki duen epaia.

11.  Indarkeria matxistako edo famili barneko indarkeria kasu bat denean, oinarrizko gizarte-zerbitzuen txostena.  

12.  Hondamendia denean, Zumaiako Udaleko zerbitzuek frogagiri gisa emandako txostena. Suntsitze egoeran dauden etxebizitzen kasuan kasuan, hori aitortzen duen legezko agiria.

13.  Alarguntza kasuetan, heriotza ziurtagiria eta familia liburua.

14.  Aniztasun funtzionalaren kasuan, mendekotasuna edo desgaitasunen ziurtagiriak.

15.  Orokorrean edonolako diru-laguntzak jasotzea eragozten duen inolako egoeratan ez dagoela eta oinarri hauen 4. eta 5. artikuluetan zehaztutako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen zinpeko aitorpena.        

Adierazpen horrek honakoak adieraziko ditu: alokairuko etxebizitzan bizi d(ir)en edo biziko d(ir)en pertsona(k), deialdiaren baldintza zehatzak betetzen ditu(zt)ela.    

16.  Diru-laguntza emateko betebeharrak kontuan izanik, baliagarria izan daitekeen beste edozein agiri.

Eskatzaileek berariazko baimena eman beharko diete Zumaiako Udaleko udal zerbitzuei, eskumena duten erakundeek laguntzen onuradun izateko betebehar diren baldintza guztiak betetzeko datuak bil ditzaten, Datu Pertsonalak Babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoari jarraikiz.

Arau bera ezarriko da Ogasunari dagokion informazio honetan (betetako azken zerga-ekitaldikoa):              

— PFEZ: Aitorpenaren laburpena.

— Ondasun higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra.

— Ondasun higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitzak.

— Eskabideak aurkezteko epea:

Eskabideak, urtero Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deialdian adierazitako epealdian aurkeztuko dira.

Eskabideak aurkezteko epea, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunaren biharamunetik zenbatzen hasiko da.

9. artikulua.  Akatsak zuzentzea.

Eskabideak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, antzemandako hutsak konpon ditzaten (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikulua).

Emandako epea amaitu eta aurkitutako akatsak konpondu ezean, eskaera bertan behera utzi dutela iritziko da, eta prozedura artxibatuko da, 39/2015 Legean xedatutakoarekin bat ebazpena eman eta gero.

DIRU-LAGUNTZAK EMATEA

10. artikulua.  Diru-laguntzen zenbatekoa.

Diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileen diru sarreren arabera ezarritako atal sistema baten oinarritzen da, atal bakoitzari diru kopuru bat esleituz.

*  Atal sistema:

Diru sarrerak (gordinak)                                                                                                Laguntza

0.000,00 € - 15.000,00 €                                                       %75

15.001,00 € - 21.000,00 €                                                    %65

21.001,00 € - 25.000,00 €                                                    %52

Betiere, eskatzaile bakoitzak jasoko duen diru-laguntza kopurua gehienez 150 eurokoa izango da (ikasten aritzeagatik jasotako kopurua kontuan izan gabe).

Diru-laguntza eskatzeko garaian, ikasten ari den eskatzaileari 20 euro emango zaizkio, hilean, ikasten ari den hilabeteetan, diru-laguntzaren epe barruan. Betiere, kontuan izango da ikasketa ofizialak (unibertsitateko ikasketak, masterrak...) egiten aritzea, edo ikastaroen kasuan, 150 ordutik gorakoak izatea. Dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko du interesdunak. Ezingo da ikasketerako diru-laguntzarik jaso beste bat jaso badu edo jasotzen ari bada kontzeptu berekin. Eskatzaileak zinpeko agiria sinatu beharko du adierazteko ez duela jaso edo ez dela jasotzen ari kontzeptu horretarako beste diru-laguntzarik.

Pentsio osagarriak diru sarrera gisa hartuko dira kontuan, hura ordaindu behar duen ezkontide ohiaren diru sarreren minorazio gisa, eta jasotzen duen ezkontide ohiaren diru sarrera gisa, baldin eta pentsio osagarria ordaindu behar duen ezkontide ohiak agirien bidez egiaztatzen badu benetan ordaindu duela.         

Banatzeko diru-laguntzen zenbateko osoak dagokion aurrekontuko partidan esleitutako zenbatekoa gainditzen badu, zenbateko hori diru-laguntza guztien artean proportzionalki banatuko da, esleitutako diru partida agortu arte.

11. artikulua.  Diru-laguntzaren ordainketa.

Diru-laguntzaren ordainketa bi zatitan zatikatuta egingo da.

— Lehenengo ordainketa deialdiaren ebazpena egin ondoren izango da. Lehen ordainketaren zenbatekoa, data horretara arte egiaztatutako alokairu gastuen araberako proportzioan egingo da.

— Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren gainerako zatiari dagokiona, oinarri hauetako 12. artikuluan eskatzen diren egiaztatze agiri guztiak aurkeztutakoan egingo da.   

Alokairu partekatua denean, kontratuan ez bada zehazten zenbat ordainduko duen pertsona bakoitzak, bakoitzari emateko laguntza kalkulatzeko, etxebizitza osoaren hileko errenta zatituko da kontratuko titularren kopuruaren artean. Beste era batera izango balitz, zinpeko adierazpen bat sinatu beharko dute kontratuaren titular guztiek adierazteko bakoitzak zenbat ordainduko duen, eta kopuru horrek bat egin beharko du justifikatzeko ekarriko duen ordainagiriarekin.

Etxebizitza bakoitzeko eskatzaile bi edo gehiago daudenean eta laguntzarako eskubidea dutenean, ordainketa eskatzaile bakoitzaren bankuko kontuan egingo da, betiere, pertsona bakoitzak Udalari aurkezten badio dagokion alokairuaren zatiaren ordainagiria.

12. artikulua. Justifikatzeko agiriak.

Modu orokorrean, oinarri hauen xede diren diru-laguntzak egiaztatzeko, egiaztatze agiri hauek aurkeztu beharko dira:            

a)  Alokairu kontratuaren baitan egindako hileko ordainketa agiriak, eskatzailearen izenean. Pertsona bakoitzak aurkeztu beharko du dagokion hileko alokairuaren zatiaren ordainagiria. Onartuko da alokairu osoaren ordainagiri bakarra pertsona desberdin baldin badaude partekatzen alokairua, betiere alokairuaren ordainagiria eskatzaile guztien izenean badago.               

b)  Banandu edo dibortziatuen kasuan, seme-alabengatiko mantenu pentsioa bai eta hipoteka kargei dagozkien hileko ordainketa agiriak.

c)  Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga betebeharrak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea. Gainera, 18 urtetik gorako eskatzaile guztiek Zumaiako Udalarekin zergak, tasak, arielak eta zehapenak eguneratuta edukiko dituzte.

d)  Zinpeko aitorpena sinatuta adierazteko eskatzaileak ez duela beste inolako diru-laguntzarik jaso edo jasotzen ari alokairua ordaintzeko.

Agiriak aurkezteko epea:

Artikulu honetan zerrendatutako egiaztagiriak, urte bakoitzean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deialdian adierazitako epearen barruan aurkeztuko dira.

Deialdian, diru-laguntza egiaztatzeko ezarritako epea igarota, onuradunak ez baldin badu aurreko atalean aipatutako dokumentazioa aurkeztu, Zumaiako Udalak diru-laguntzak emateko ordenantzan aurreikusitako ondorioak izango ditu.            

13. artikulua.  Beste diru-laguntzekin bateragarritasuna.

Oinarri hauen arabera emandako diru-laguntzak helburu berarekin ematen diren beste diru-laguntzekin bateragarri ezinak izango dira.

Helburu bereko beste diru-laguntza bat ez dela kobratzen frogatzeko erantzukizunpeko aitorpena aurkeztu beharko da.

Laguntza horien eskatzaile gisa, berariaz baztertuta daude Bizigune programaren bitartez etxebizitza alokatuta duten eskatzaileak.

14. artikulua.  Finantziazioa.

Alokairurako diru-laguntzak finantzatzeko diru baliabideak Zumaiako Udalaren Aurrekontu Orokorretan helburu horretarako ezarritako aurrekontu kredituak erabiliko dira. 

Diru-laguntzak emateko, Udalak dagokion aurrekontu partida bideratuko du, eta aurrekontu horren zenbatekoa izango da Zumaiako Udalak emango duen gehieneko kopurua.

PROZEDURA

15. artikulua.  Balorazio irizpideak.

Diru-laguntzak emateko oinarrizko irizpideak oinarri hauen 4 eta 5. artikuluetan zehaztuta daude.

Ezarritako baldintzak eta bete beharrak betetzen direla egiaztatu ondoren, dagozkion diru-laguntzak ordenantza honetan ezarritako baldintzetan emango dira.

Eman beharreko diru-laguntzen zenbatekoak dagokion aurrekontu partidan aurreikusitako zenbatekoa gainditzen badu, Udalak zenbateko horren banaketa proportzionalki egingo du.    

16. artikulua.  Diru-laguntza eskaeren ebazpena.

Espedientearen izapideak egin ondoren, Udaleko teknikariek dagokion azterketa egin eta txostena egin ostean, Alkateak, oinarrietan ezarritakoarekin bat, eskaera onartzeko edo ukatzeko ebazpena emango du.

Ebazpenean diru-laguntzaren zenbatekoa eta ordainketa era zehaztuko dira.

Ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie.

DIRU-LAGUNTZAREN KONTROLA

17. artikulua.

Zumaiako Udalak egokitzat jotako agiriak aurkez ditzatela eskatu ahal izango die onuradunei.     

Udal zerbitzuak bertaratu ahal izango dira, edota Udalaren datu baseak kontsultatu ahal izango dituzte diru-laguntzaren oinarrietan adierazitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko helburu bakarrarekin.

Zumaiako Udalak, bere fiskalizazio-eginkizunak betetzeko, informaziorik eskatuz gero, diru-laguntzen onuradunek eman egin beharko diote.

ARGITARA EMATEA

18. artikulua.

Zumaiako Udalaren webgunean eta iragarki oholean argitaratuko dira emandako diru-laguntzen zerrenda, horiek jasoko dituzten onuradunak eta jasotako diru-kopuruak.        

Diru-laguntzen datuak ez dira argitaratuko, baldin eta diru-laguntzak argitaratze hori pertsona fisikoen errespetu eta babesaren nahiz intimitate pertsonal zein familiarraren aurkakoa denean, eta diru-laguntza hori arautzen duten.        

OINARRIEN INTERPRETAZIOA ETA HIZKUNTZA-OHARRA

19. artikulua.  Hizkuntza oharra.

Euskarazko eta gaztelaniazko testuen artean kontraesanik edo inkoherentziarik antzemanez gero, euskarazko testuak izango du balioa.

20. artikulua.  Oinarrien interpretazioa.

Oinarri hauen interpretazioaren harira edozein zalantza sortuz gero, diru-laguntza emateko ardura duen organo berari dagokio horri buruz erabakitzea.

ERREKURTSOAK

21. artikulua.  Errekurtsoak.

Oinarri hauen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean hura onartu duen organo eskudunaren aurrean, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio bi hilabeteko epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean.