1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

7/2020, azaroaren 16koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak berriro finkatzekoa.        

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, diputatu nagusiari esleitzen dio foru dekretu bidez Foru Aldundia egituratzen duten departamentuak sortu, kendu, batu, edo birmoldatzeko ahalmena (64. artikulua), bai eta, foru dekretu bidez ere, departamentu horiek izan behar dituzten jardun esparruak eta eginkizunak zehaztekoa ere –26.3.b) artikulua–.

Aurreko legealdian hasitako gobernantza ireki eta kolaboratiboaren ereduaren ezarpenari, Etorkizuna Eraikiz Planean jasotako proiektu estrategikoekin gauzatu denari, jarraipena emanez, diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren bitartez Gipuzkoako Foru Aldundiaren departamentu berriak eta haien jardun esparruak eta eginkizunak zehaztu ziren 2019-2023 legealdi honetarako.

Hori horrela, Proiektu Estrategikoetako Departamentua sortu zen eta Etorkizuna Eraikiz eredua bultzatzera bideratuta zeuden jardun esparruak eta eginkizunak esleitu zitzaizkion.

Aintzat hartuz legealdi honek urtebete baino gehiago egina duenean metatu den esperientzia eta, halaber, Gipuzkoaren errealitate sozioekonomikoan gertatu diren aldaketa garrantzitsuak, komenigarria da ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaz ezarritako departamentu egitura berrantolatzea.       

Ildo horretan, egokiago ikusten da legealdi honetako proiektu estrategikoak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentutik bultzatzea eta koordinatzea, bera baita Gipuzkoaren ekonomiaren departamentu traktorea; eta, ondorioz, Proiektu Estrategikoetako Departamentua ezabatzea. 

Bestalde, 3/2019 Foru Dekretua bi aldiz aldatu da jadanik: otsailaren 13ko 5/2020 Foru Dekretuak departamentu hurrenkera berria ezarri zuen; eta irailaren 29ko 6/2020 Foru Dekretuak, berriz, Kanpo Harremanen arloa sartu zuen Diputatu Nagusiaren Arloan, eta bizikleta bideen arloko eginkizunen banaketa argitu zuen Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren, Bide Azpiegituretako Departamentuaren eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuaren artean.               

Orobat, Proiektu Estrategikoetako Departamentua ezabatzeak beste aldaketa bat dakar berekin; eta, beraz, segurtasun juridikoa indartzearren, komeni da foru dekretu berri bat onartzea, aipatutako aldaketa guztiak batera jasotzeko eta, horrenbestez, 3/2019 Foru Dekretua ordezteko.

Horiek horrela, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 26.3.b) eta 64. artikuluetan diputatu nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,  

XEDATZEN DUT

1. artikulua.  Xedea.

Foru dekretu honen xedea da finkatzea Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak.

2. artikulua.  Departamentuak.

Foru Aldundia departamentu hauetan egituratzen da:          

1.  Gobernantza Departamentua.

2.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

3.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua.

4.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

5.  Ogasun eta Finantza Departamentua.

6.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

7.  Gizarte Politiketako Departamentua.

8.  Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

3. artikulua.  Departamentuen lehentasun hurrenkera.

Departamentuen lehentasun hurrenkera aurreko artikuluan xedatutakoa izango da.

4. artikulua.  Diputatu Nagusia.

1.  Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, eta gainerako xedapenek ematen dizkioten eginkizunak betetzeko, diputatu nagusiak Kabinete baten laguntza izango du; eta, halaber, Diputatu Nagusiaren Laguntzarako Idazkaritza bat eta Identitate Korporatiboko eta Harreman Instituzionaletako Bulego bat izango ditu.

2.  Gainera, izaera horizontala duten jardun esparru hauek kudeatuko ditu:

a)  Etorkizuna Eraikiz.

b)  Estrategia eta azterlanak.

c)  Kudeaketa Plan Estrategikoa.

d)  Komunikazioa.

e)  Bizikidetza eta giza eskubideak.

f)  Euskararen normalizazioa eta erabilera lantzeko politikak, gizartean nahiz foru administrazioan.

g)  Berdintasuna sustatzeko politikak.

h)  Identitate korporatiboa, harreman instituzionalak eta protokoloa.

i)  Kanpo harremanak.

5. artikulua.  Jardun esparruak eta eginkizunak banatzea.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak diputatu nagusiari eta Diputatuen Kontseiluari esleitzen dizkien eskumenak eta diputatu nagusiordeei esleitzen zaizkienak eragotzi gabe, datozen artikuluetan xedatzen diren jardun esparruetako zereginak gauzatuko dituzte 2. artikuluan aipatu diren departamentuek, zeinek bere foru diputatuaren zuzendaritzapean.

6. artikulua.  Gobernantza Departamentua.

1.  Gobernantza Departamentuari, zeinaren foru diputatua Diputatuen Kontseiluko idazkaria izango baita, jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Diputatuen Kontseiluko Idazkaritza.

b)  Foru Aldundiak Batzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin dituen harremanen eta komunikazioen koordinazioa.

c)  Legezkotasunaren barne kontrola, lege aholkularitza orokorra, eta Gipuzkoako Foru Aldundia nahiz bere organoak auzitegietan defendatzea.

d)  Foru Aldundiari Toki Administrazioari lotutako ondorengo esparru hauetan dagozkion eskumenak: udalerrietako nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lurralde mugapeak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Foru Erregistroa, gaikuntza nazionaleko Toki Administrazioko funtzionarioak eta aholkularitza.  

e)  Departamentuen arteko koordinazioa araugintza egutegia prestatzeko.

f)  Foru Aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar Nagusietako hauteskundeen dei egile den heinean dituen eskumenak.

g)  Foru Sektore Publikoaren Jardueren eta Ondasun eta Interesen Erregistroak.

h)  Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.

i)  Funtzio publikoa.

j)  Kontratazio publikoa.

k)  Gobernu ona eta zuzentasun instituzionala.

l)  Administrazioaren berrikuntzarako eta aldaketarako politikak.

m)  Administrazio elektronikoa eta digitala.

n)  Antolaketa eta informazio sistemak.

o)  Zerbitzu orokorrak.

p)  Ibilgailuak.

q)  Foru inprimategia eta argitalpenak.

r)  Gardentasunaren alorreko koordinazioa.

s)  Herritarren partaidetza.

t)  Prebentzioa, suteen itzalketa eta sorospena.

u)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Gobernantza Departamentuak beharrezko bitarteko materialak nahiz langileak jarriko ditu, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Lege Aholkularitzako Batzordeak, Kontratazio alorreko Errekurtsoetarako Foru Auzitegi Administratiboak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordeak eta Gardentasunaren arloko Erreklamazio Batzordeak beren lana egin ahal izateko.

3.  Departamentu honi atxikitzen zaizkio Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea SA (Izfe SA) foru sozietate publikoa eta «Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa» foru fundazio publikoa.

7. artikulua.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

1.  Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.

b)  Iraunkortasun energetikoa.

c)  Iraunkortasuna (Agenda 21 eta Agenda 2030), eta ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa.

d)  Ingurumen eraginaren ebaluazioa.

e)  Hiri hondakinen Kudeaketaren planifikazioa eta garapena, eta ekonomia zirkularra.

f)  Jarduera sailkatuak.

g)  Lurraldearen hornidura eta saneamendu plan orokorra.

h)  Uraren kalitate kontrola.

i)  Hondartzen eta itsasertzaren Kudeaketa integrala.

j)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan: lankidetza teknikoa eskaintzea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari Foru Bizikleta Bideen Sarea garatzeko; eta gainbegiratze teknikoa egitea, bai aipatu departamentuak kudeatzen dituen bizikleta bideak eraikitzeko proiektuak idatzi, izapidetu eta onesterakoan, bai proiektu horietako obrak kontratatu eta gauzatzerakoan.

k)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxikitzen zaio «Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa/Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa» foru fundazio publikoa.

8. artikulua.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua.

1.  Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Ekonomiaren sustapena eta garapena.

b)  Berrikuntza eta nazioartekotzea.

c)  Turismoa.

d)  Nekazaritza eta landa garapena.

e)  Abeltzaintza, mendiak eta naturagunea.

f)  Baso baliabideak antolatzea eta hobetzea.

g)  Natura artatzea.

h)  Ehiza eta arrantza aberastasunaren aprobetxamendua babestu, artatu eta sustatzea.

i)  Lurralde oreka.

j)  Nekazaritza, landa garapena, natura ingurunea eta lurralde orekaren koordinazioa.

k)  Etorkizuna Eraikiz programaren proiektu estrategikoen Kudeaketa.

l)  Elkar-EKIN programaren Kudeaketa integrala.

m)  Erreferentzia zentro hauen arreta, laguntza eta koordinazioa:

— «Ziur Fundazioa».

— «Fundación Adinberri Fundazioa».

— «Mubil Fundazioa».

— «2deo».

— «LABe».

n)  Gipuzkoarako izaera estrategikoko proiektu sozial eta ekonomiko berrien azterketa.

o)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxikitzen zaizkio «Etorlur Gipuzkoako Lurra SA» foru sozietate publikoa eta «Ziur Fundazioa», «Fundación Adinberri Fundazioa» eta «Mubil Fundazioa» foru fundazio publikoak.

9. artikulua.  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Garraioak eta plangintza.

b)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan: plangintza; Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren eguneratzea; inbertsioen programazioa eta bizikleta bideen obra guztien finantzazioa; errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta ez dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea; ohiz kanpoko artatze-lanak; foru bizikleta bideen mugaketa eta mugarriak jartzea; titulartasunen eskualdaketa; eta bizikletaren eta bizikleta bideen erabileraren sustapena.

c)  Lurralde antolaketa eta kohesioa.

d)  Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.

e)  Lurraldea sustatu eta lurzorua kudeatzea.

f)  Foru Aldundiak bere erabilera administratiboetarako behar dituen eraikinak eraiki eta birgaitzea.

g)  Ondarearen Kudeaketa teknikoa.

h)  Lurralde informazioa.

i)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

10. artikulua.  Ogasun eta Finantza Departamentua.

Ogasun eta Finantza Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Zerga administrazioa.

b)  Ekonomi Ituna, Estatuaren aldeko kupoa, eta Autonomia Erkidegoari nahiz Lurralde Historikoko udalerriei egin beharreko ekarpenak.

c)  Eskualdatutako eskumen nahiz zerbitzuen balioespena.

d)  Europako funtsen Kudeaketa.

e)  Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak egin, kudeatu, jarraitu eta kontrolatzea.

f)  Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.

g)  Diruzaintza, zorpetzea, bermeen eraketa eta finantza erakundeekiko harremanak.

h)  Udalen eta udalez gaindiko erakundeen finantza babesa eta aholkularitza.

i)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

11. artikulua.  Bide Azpiegituretako Departamentua.

1.  Bide Azpiegituretako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Errepide sarea planifikatzea.

b)  Lurraldeko errepide sarea eraiki, artatu eta ustiatzea.   

c)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan:

— Errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea, horien trazatua errepidearen plataforma ondotik doanean.

— Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren barruan dauden bizikleta bideen sarearen ohiko artatze-lanak gauzatzea, eta sare hori zaintzea nahiz ustiatzea.

d)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak gauzatzea.

2.  Departamentu honi atxikitzen zaio «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia–Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras SA» foru sozietate publikoa.

12. artikulua.  Gizarte Politiketako Departamentua.

1.  Gizarte Politiketako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Mendekotasuna dutenentzako arreta.

b)  Gizarte zerbitzu komunitarioak.

c)  Asistentzia zentro propioak nahiz hitzartuak.

d)  Desgaitasuna.

e)  Enplegu politika aktiboak.

f)  Ekintza komunitarioa eta gizarte-inklusioa.

g)  Adingabe babesgabeak.

h)  Adopzioak.

i)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxikitzen zaizkio «Fundación Uliazpi» eta «Kabia» foru organismo autonomoak.

13. artikulua.  Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua.

1.  Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:              

a)  Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena.

b)  Ondare artistikoa, artxiboak eta museoak.

c)  Ikus arteak.

d)  Lurraldeko kultur esparruko elkarte eta erakundeekiko harremanak.

e)  Lankidetza.

f)  Gazteria eta garapen komunitarioa. Gazte egoitzak eta aterpetxeak.

g)  Kirola.

h)  Kirol ekipamenduaren sustapena eta arrazionalizazioa.

i)  Lurraldeko kirol federazioak eta kirol elkarteak.

j)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

2.  Departamentu honi atxikitzen zaio «Kirolgi Fundazioa» foru fundazio publikoa.

Xedapen gehigarria.

Egitura organiko eta funtzionalari buruzko dekretuetan jasota dauden Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren aipamenak Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren aipamentzat joko dira.

Xedapen indargabetzailea.

Indargabeturik geratzen da ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoa.

Amaierako xedapena.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko azaroaren 16a.

                     Diputatu Nagusia,
                Markel Olano Arrese.
            (6099)