1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

20/2020 Foru Dekretua, urriaren 20koa, Bide Azpiegituretako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa.

Bide Azpiegituretako Departamentuaren jarduera eremua eta egitekoak, eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezartzen dituzte, hurrenez hurren: diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoak, 12. artikuluan; eta uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzkoak, 8. artikuluan.

3/2019 Foru Dekretuaren 12. artikuluari jarraikiz, aurreko agintaldian zituen jardun esparru eta funtzio berdinak izango ditu Bide Azpiegituretako Departamentuak errepideen arloan, non eskumen osoa baitauka Gipuzkoako Lurralde Historikoak, bi lege nagusi hauetatik datorrena: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua (10.34 artikulua) eta Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bere Lurralde Historikoetako foru erakundeen arteko harremanei buruzkoa azaroaren 25eko 27/1983 Legea –7. artikuluaren a) 8. apartatua–; alde batera utzi gabe arlo horretan erregimen komuneko aldundiei dagozkien funtzioak.     

Halaber, diputatu nagusiaren irailaren 29ko 6/2020 Foru Dekretuak egindako aldaketaren ostean, zituen, bizikleta bideen azpiegituren arloko funtzio jakin batzuk beteko ditu agintaldi honetan ere, baina aurrekoan baino mugatuagoak.

19/2019 Foru Dekretuaren 8. artikuluak, berriz, departamentuari esleitutako jardun esparruei eta funtzioei erantzuten dien oinarrizko konfigurazio organikoa finkatzen du, aurreko agintaldian bezala bi zuzendaritza nagusik osatutakoa; ondorengo hauek, hain zuzen: Errepide Zuzendaritza Nagusiak eta izena aldatu zaion Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusiak.

Horrez gain, kontuan izanda Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua agintaldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango direla, departamentuaren antolaketa eta eginkizunak egokitu dira horiek aplikatu eta ezartzeko.

Horrenbestez, Bide Azpiegituretako Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala finkatzea da foru dekretu honen xedea.

Horrela bada, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Bide Azpiegituretako Departamentuko foru diputatuak eta Gobernantza Departamentuko foru diputatuak batera proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau         

XEDATZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.

1.  Bide Azpiegituretako Departamentuari jardun esparru eta eginkizun hauek dagozkio:

a)  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea planifikatzea.

b)  Lurralde Historikoko errepide sarea eraikitzea; baita errepideak eraikitzeko proiektuetan sartutako bizikleta bideen azpiegiturak ere, horien trazatua errepidearen plataforma ondotik doanean.

c)  Lurralde Historikoko errepide sarea artatzea eta ustiatzea.

d)  Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren barruan dauden bizikleta bideen sarearen ohiko artatze-lanak gauzatzea, eta sare hori zaintzea nahiz ustiatzea.

e)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak gauzatzea.

2.  Horiez gain, Bide Azpiegituretako Departamentuak, bere zuzendaritza nagusien, zerbitzuen eta unitate organikoen bidez, lankidetza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoetako Departamentuarekin azken horren lidergopean dauden zeharkako proiektuak garatu, kudeatu eta gauzatzerakoan. 

Xede horrekin, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein departamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko eta bermatzeko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.          

2. artikulua.  Oinarrizko egitura organikoa.

1.  Departamentuko titularraren zuzendaritzapean, departamentua ondoren adierazten diren unitate organikoetan egituratzen da:

a)  Errepide Zuzendaritza Nagusia:

— Artapeneko eta Sistema Adimendunetako Zerbitzua.

— Bide Azpiegituren Proiektuetako eta Eraikuntzako Zerbitzua.     

— Bide Azpiegituren Birgaitze Zerbitzua eta Bulego Teknikoa.      

b)  Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia:

— Plangintza eta Ustiaketa Unitatea.

— Kontratazio Zerbitzua.

c)  Idazkaritza Teknikoa.

2.  Departamentuari atxikitzen zaio Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras SA foru sozietate publikoa.

3. artikulua.  Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.

1.  Diputatuen Kontseiluko kide gisa dituen eginkizunez gain, departamentuko foru diputatuari dagokio, bertako titularra eta hierarkikoki goi organoa denez, unitate organiko guztiak zuzendu eta kontrolatzea.      

2.  Bere zereginak betetzeko, foru diputatuak ditu, printzipioz eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 40. artikuluan aurreikusitako eran, departamentuak kudeatzen dituen gaiak ebazteko eskumen guztiak, salbu foru arau hark, foru dekretu honek edo ondorengo beste arau batek berariaz departamentuko beste organo batzuei esleitutakoak.

3.  Foru diputatuak bereganatu ahal izango du bere mendeko administrazio organoei, berez edo eskuordetzaz, ebaztea dagokien gairen baten ardura.

4. artikulua.  Zuzendari nagusiak.

1.  Zuzendari nagusiak departamentuko zuzendaritza organoetako titularrak dira, eta haien buruzagitza eta erantzukizuna hartzen dituzte beren gain. Hortaz, oro har uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 46. artikuluan biltzen dituenaz gain, ondoko eginkizunak betetzea dagokie:      

a)  Gobernu programa eta Plan Estrategikoa inplementatzea, ikuspegi estrategikoa eta zeharkakotasuna txertatuz Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika publikoetan.            

b)  Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bultzatzea ondorengo alor hauetan: Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketa, prozeduren hobekuntza, giza baliabideen garapena eta herritarrekiko harremanak.

c)  Zuzendaritzako zerbitzuen programazioa, koordinazioa eta jardueren kontrola.

d)  Departamentuaren ordezkaritza protokolarioa betetzea, foru diputatua ez dagoenean eta bakoitzak bere eskumenen eremuaren barruan.

e)  Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz foru diputatuak eskuordetze bidez ematen dizkien eginkizunak betetzea.

2.  Eginkizun horiek betetzeko, gai hauetan ebazteko eskumena eduki eta erabiliko dute zuzendari nagusiek, deskontzentrazioko arauei jarraikiz:      

a)  Kontratazio arloan:

— Beren zuzendaritzako gaietan obra proiektuak eta kontratazio espedienteak onartzea eta dagozkion kontratuak adjudikatzea, balio zenbatetsiak zenbateko hauek gainditzen ez dituenean: 200.000 euro obren kasuan, eta 60.000 euro hornidura eta zerbitzuen kasuan; eskumen horrek berekin daramatza, baita ere, dagokion gastua onartzea eta sektore publikoko kontratuei buruz indarrean dagoen legeriak kontratazio organoari aitortzen dizkion gainerako ahalmenak gauzatzea.

— Zuzendaritza nagusiak kudeatutako kontratuen adjudikaziodun diren enpresek aurkezten dituzten segurtasun eta osasun planak onartzea.

— Zuzendaritza nagusiak kudeatutako kontratuen lan programak onartzea, sektore publikoko kontratuei buruzko legeriak aurreikusitakoaren arabera.

— Segurtasun eta osasun arloko koordinatzailea izendatzea berak adjudikatutako eraikuntza obretan.

— Zuzendaritza nagusiak kudeatutako kontratuei dagozkien ziurtagiriak eta konturako ordainketak onartu eta ordaintzea, haien zenbatekoa dena dela.

— Administrazio klausula partikularren orrian aurreikusitako zigorrak ezartzea berak adjudikatutako kontratuetan.      

— Berak adjudikatutako kontratuetako obra, hornikuntza, zerbitzu eta bestelako prestazioak jasotzea.

— Berak adjudikatutako kontratuetan bermeak kitatu eta itzultzea.

b)  Bestelako arloetan:

— 60.000 eurorainoko beste edozein gastu baimentzea.  

— 60.000 eurorainoko edozein ordainketa egitea, aldez aurretik baimendutako gastuak badira.

— Oro har, partikularren eta administrazio publikoen eskaerak ebaztea, betiere 60.000 euro baino gehiagoko gastu konpromisorik ez badakarte.

— Bermeak kitatu eta itzultzea.

— Bere zuzendaritza nagusiko zerbitzuak kudeatzeko planak onestea.

3.  Deskontzentrazioko arauen arabera esleitu zaizkien eskumenak baliatuz zuzendari nagusiek ematen dituzten ebazpenek ez diote amaiera ematen administrazio bideari, eta haien aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke departamentuko foru diputatuaren aurrean.

5. artikulua.  Zerbitzuburuak.

1.  Zerbitzuburuen eginkizuna da, zuzendaritzarekin partekatutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu programatikoak eta estrategikoak aurrera ateratzeko ekintza nagusiak aztertzea eta proposatzea, haiek emandako jarraibideak aintzat harturik.

2.  Zehazki, eginkizun hauek dagozkie:

a)  Foru gobernuak beren eremurako proposatutako erronkei ekitea eta zerbitzuko Kudeaketa planak proposatzea, helburuak, ekintzak, baliabideak eta ebaluatzeko adierazleak zehaztuta.

b)  Zerbitzuaren egiturako beste mailetako langileei helburuak adieraztea, eta horiek eragimenez lortzeko lan sistema egokiak antolatzea.

c)  Beren ardurapean dauden langileen zuzendaritza eta horiei aplikatzen zaizkien arauak betetzen direnaren zuzeneko kontrola bere gain hartzea.

d)  Planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebaluatzea beren ardurapeko langileen taldeko eta banakako lana.

e)  Zerbitzuko barne araubidea betetzen den kontrolatzea, eta gorabeheren berri ematea.

f)  Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak modu eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen arabera kudeatzea; eta arrazionalizazioko eta etengabeko hobekuntzako estrategiak aurrera eramatea herritarrari zerbitzu hobea eskaintzeko xedez.

g)  Esleitzen edo eskuordetzen zaizkion eginkizunak betetzea.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKO ETA FUNTZIONALA

1. ATALA.  Errepide Zuzendaritza Nagusia

6. artikulua.  Errepide Zuzendaritza Nagusiaren eginkizunak.

Errepide Zuzendaritza Nagusiari dagokio ondoko eginkizunak betetzea, bertako titularraren buruzagitzaren eta erantzukizunaren pean:

a)  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea proiektatzea eta eraikitzea; baita errepideen eraikuntza proiektuetan sartutako bizikleta bideak ere, foru dekretu honen 1.1.b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

b)  Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sareko bide azpiegituretan egin beharreko inbertsioak programatzea.

c)  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sarea artatzea; eta Bizikleta Bideen Sarearen ohiko artatze-lanak gauzatzea, foru dekretu honen 1.1.d) artikuluan xedatutakoari jarraikiz.           

d)  Bidegi SAk bere ardurapeko errepideetan egindako lanen koordinazio teknikoa, bere eskumeneko gaietan eta zuzendaritza nagusiko zerbitzuen bitartez.   

e)  Lurralde Historikoko Errepideen Sarearekin zerikusia duten gaietan, Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko erakundeekin harremanak izatea, eta erakunde horiekin koordinatzea.

7. artikulua.  Artapeneko eta Sistema Adimendunetako Zerbitzua.

1.  Titularraren ardurapean, zerbitzu honi dagokio Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sareko eta Bizikleta Bideen Sareko bideak artatzea eta kudeatzea eta, horretarako: bide azpiegiturak eta horien elementuak egoera onean mantentzeko eta segurtasun baldintza egokiak bermatzeko behar diren planak eta proiektuak idatzi, obrak gauzatu, eta operazioak eta zerbitzuak kudeatzea; eta, halaber, bide-zaintzari bideratutako laguntza kudeatzea.              

2.  Hain zuzen, eginkizun hauek dagozkio aurreko atalean ezarritakoa garatzeko:         

a)  Egunean jartzea errepideak eta bizikleta bideak artatzeko gaiei buruzko araudi teknikoa.

b)  Harremanetan egotea entitate publiko nahiz pribatuekin, bide-zaintza kudeatzeko ideia berritzaileak definitu eta gauzatzeko.

c)  Bide zerbitzuaren kalitatea kudeatzea, bide-zaintzari bideratutako jardueren bidez, neguko bide-zaintzaren bidez eta bideen ohiko artapen eta zaintza jardueren bidez.

d)  Bide ondarea babestea, ohiko artapenerako jarduketak kudeatu eta planifikatzeko sistemak erabiliz, eta errepideko elementuak hobetu eta araudira egokituz. 

e)  Teknologia berriak sustatzea, eraginkortasun operatiboaren bila, garraioari lotutako sistema adimendunak sartuta, Errepideak Kudeatzeko Zentroa funtzionalki garatuta, eta energia eraginkortasuna oinarrizko elementu gisa integratuta jarduketa guztietan.

f)  Errepideak erronka teknologikoetara prestatzearekin zerikusia duten azterlanak eta jarduerak bultzatzea.

g)  Organo eskudunak agindutako proiektuak idatzi, eta obrak zuzendu eta kontrolatzea.

8. artikulua.  Bide Azpiegituren Proiektuetako eta Eraikuntzako Zerbitzua.

Titularraren ardurapean honako zeregin hauek dagozkio zerbitzuari:

a)  Lurralde historikoko bide azpiegiturak eraiki edo hobetzeko aldez aurreko azterlan, informazio-azterlan eta proiektuak idatzi edo zuzentzea.

b)  Organo eskudunak agindutako obrak zuzendu eta kontrolatzea.

c)  Bide azpiegitura berrien eta egokitze lanen eraikuntza eta kalitatea kudeatu eta kontrolatzea.

9. artikulua.  Bide Azpiegituren Birgaitze Zerbitzua eta Bulego Teknikoa.

Titularraren ardurapean honako zeregin hauek dagozkio zerbitzuari:

a)  Gipuzkoako Foru Aldundiaren Errepide Sareko bide azpiegiturak konpontzeko eta birgaitzeko obra-proiektuak idatzi, eta obren zein zerbitzuen kontratuak zuzentzea.

b)  Errepideari lotutako informazio geografikoko sistemak eta bide ondarea kudeatzekoak ezarri, mantendu, ustiatu eta garatzeko lanak sustatzea.

c)  Araudi teknikoa egunean jartzea; eta, teknologia berrikuntzei dagokienez, ingurumen mailan jasangarriak diren eraikuntza material eta teknika berrien erabilera aztertu eta sustatzea. 

d)  Bide azpiegitura proiektuen ingurumen azterketak egin eta berrikustea.

e)  Bide azpiegituren proiektu eta obretan ingurumen babeseko eta jasangarritasuneko jarduerak kudeatzea, eta horien jarraipena egitea.

f)  Zarata-mapak eta zarataren aurkako ekintza-planak egitea, kudeatzea eta horien jarraipena egitea.

g)  Proiektuak eta obrak teknikoki gainbegiratzea.

h)  Garraio berezietako baimen osagarrien eskaerei buruzko txostenak egitea.

i)  Errepideko elementuak hobetzeko eta araudira egokitzeko jarduketak egitea.

j)  Organo eskudunak agindutako proiektuak idatzi, eta obrak zuzendu eta kontrolatzea.

2. ATALA.  Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusia

10. artikulua.  Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusiaren eginkizunak.

1.  Plangintza eta Ustiaketa Zuzendaritza Nagusiari dagokio ondoko eginkizunak betetzea, bertako titularraren buruzagitzaren eta erantzukizunaren pean:

a)  Lurralde Historikoko Errepide Sarearen plangintza orokorra egitea: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra prestatzeko eta jarraipena egiteko lanetan parte hartuz; eta Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana prestatuz eta horren jarraipena eginez.

b)  Lurralde Historikoko Errepideen Sarearekin zerikusia duten gaietan, Europako, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko erakundeekin harremanak izatea eta erakunde horiekin koordinatzea.

c)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriekin koordinatzea, eta harremanak eta elkarrizketak izatea, bide azpiegiturei buruzko gaietan.

d)  Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sareko bide azpiegituretan egin beharreko jarduketak eta inbertsioak zehaztea.          

e)  Bide Azpiegituretako Departamentuak eta Bidegi SAk kudeatutako errepide sarearen plangintzaren eta inbertsioen jarraipena egitea, gainbegiratzea eta kontrolatzea.

f)  Bide segurtasuna bide azpiegituren Kudeaketan txertatzea, bide azpiegituren segurtasuna kudeatzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren azaroaren 19ko 2008/96/EB Zuzentarauaren arabera.

g)  Bide azpiegituren bide segurtasuna ebaluatzea (bide segurtasuneko ikuskapenak, bide segurtasuneko irizpideak eta istripu datuen ustiaketa) eta jarduketak planifikatzea.         

h)  Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sarea eta Bizikleta Bideen Sarea ustiatzea.

i)  Kontratazio espedienteak prestatu eta horien jarraipen lana egitea; eta kontratuen gauzatze, aldaketa eta iraungipenaren Kudeaketa, jarraipen, aholkularitza eta kontrol lanak egitea, departamentuko zerbitzuekin lankidetzan.

2.  Bere eginkizunak betetzeko, 4.2 artikuluan aipatutakoez gain, gai hauetan ere ebazteko eskumena izan eta erabiliko du Plangintza eta Ustiaketako zuzendari nagusiak, deskontzentrazioko arauei jarraikiz:      

a)  Errepideen eta bizikleta bideen diziplina eta babesaren arloetan:

— Errepideei eta bizikleta bideei buruzko legeriak aurreikusitako baimenak ematea ukatzea, eta nahitaezko txostenak egitea, errepideen eta bideen herri jabari-gune eta babesguneetan obrak eta jarduerak egiteko eta lurzorua erabiltzeko.              

— Arau-hauste administratiboengatik irekitako edozein espediente ebaztea, hauek izan ezik: etxebizitza edo industria pabiloiak botatzeko aginduak ematea edo 60.000 eurotik gorako isuna jartzea.

— Errepideei eta bizikleta bideei, edo haietako elementu funtzionalei, seinaleei edo balizei eragindako kalteengatik erantzuteko espedienteak ebaztea.

b)  Orokorrean:

— Departamentuaren beraren edo Bidegi SAren zerbitzuak eskaintzeagatik ordaindu beharreko tasak, prezio publikoak eta zergaz kanpoko ondare-prestazio publikoak likidatzea, departamentuari atxikitako herri jabariaren aprobetxamendu bereziengatik ordaindu beharrekoak barne.

— Zerbitzu publikoen funtzionamenduak hirugarrenei eragindako kalteengatik irekitako ondare-erantzukizuneko espedienteak ebaztea, erreklamatutako kalte-ordaina 60.000 euro edo gutxiagokoa denean.

— Bermeak eskatzea eta itzultzea, hala dagokionean.

3.  Plangintza eta Ustiaketako zuzendari nagusiak ondare-erantzukizunaren arloan emandako ebazpenek amaiera emango diote administrazio bideari eta horien aurka berraztertzeko errekurtsoa jar daiteke zuzendariaren aurrean.            

11. artikulua.  Plangintza eta Ustiaketa Unitatea.

Bere titularraren erantzukizunpean, unitate horri ondorengo eginkizunak dagozkio:

a)  Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorra prestatzeko eta jarraipena egiteko lanetan parte hartzea.

b)  Gipuzkoako Errepideen Lurraldearen Arloko Plana prestatu eta jarraipena egitea.

c)  Departamentuari aholku eta laguntza ematea: errepideetako plangintza eta errepideen azterlan eta proiektuak koordinatu ahal izateko lurralde eta hiri antolaketako planekin eta bestelako arloko planekin.

d)  Udal plan eta hirigintzako beste tresnekin koordinatzeko ahalmena erabiltzea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuak (ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emaileaz onartuak) xedatutakoa aplikatuz.          

e)  Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideen sarea eta udal sarbideak koordinatzea.

f)  Bidegi SAren eta Bide Azpiegituretako Departamentuaren jarduketen planifikazioa koordinatzea.

g)  Errepideen eta bizikleta bideen eta haien babesguneen erabilera kontrolatzea.

12. artikulua.  Kontratazio Zerbitzua.

Titularraren ardurapean honako zeregin hauek dagozkio zerbitzuari:

a)  Kontratazio espedienteak prestatu eta jarraipena egitea.

b)  Kontratuen gauzatze, aldaketa eta iraungipenaren Kudeaketa, jarraipen, aholkularitza eta kontrol lanak egitea, departamentuko zerbitzuekin lankidetzan.

c)  Departamentuko zerbitzuekin lankidetzan jardutea, kontratuetan sartzen diren klausula sozialen, ingurumen klausulen eta beste politika publiko batzuei dagozkien klausulen jarraipena eta kontrola egiteko.

3. ATALA.  Idazkaritza Teknikoa

13. artikulua.  Idazkaritza Teknikoaren eginkizunak.

Departamentuko Idazkaritza Teknikoa foru diputatuaren mende dago hierarkikoki, eta zuzendari nagusien mende funtzionalki, eta eginkizun hauek izango ditu, departamentuaren eskumenen barruan:

a)  Departamentuko organoek nahiz Diputatuen Kontseiluak onartu beharreko xedapen, egintza eta ebazpenen legezkotasun kontrola egitea.

b)  Kontratazio espedienteak tramitatzea, eta haien legezkotasun kontrola egitea.

c)  Xedapen orokorren proiektuak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea; eta beste administrazio publiko edo erakunde publiko zein pribatuekin lankidetzan aritzeko hitzarmen eta protokoloak aztertu, prestatu eta horien jarraipena egitea.

d)  Departamentuko organoei lege aholkularitza eskaintzea: eskatzen dizkioten txostenak egin eta kontsultei erantzutea.

e)  Departamentuko fede publikoa erabiltzea.

f)  Departamentuko erregistro orokorra eta artxiboa eramatea.

g)  Departamentuaren aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea, zerbitzu eta zuzendaritzak koordinatuta.

h)  Departamentuko organoen gastuen kontrola egitea.

i)  Departamentuaren jarduera ekonomikoaren Kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

j)  Departamentuko sistema informatikoa zerbitzuekin koordinatzea; eta, halaber, departamentu barruan, identifikazio eta jakinarazpen sistemak kudeatzea eta, oro har, administrazio elektronikoa ezarri eta garatzeko beharrezko neurriak hartzea.      

k)  Gobernantza Departamentuak langileen alorrean dituen eginkizunak gauzatzerakoan elkarlanean aritzea.

l)  Martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako unitateei esleitzen dizkion eginkizunak gauzatzea, hala balegokio.

m)  Foru Aldundiaren eskumen esparru ezberdinetan emandako foru araudiak egozten dizkion eginkizunak gauzatzea, bereziki, gardentasunaren eta informazio publikoa eskuratzearen alorrean eta agirien Kudeaketaren eta espediente elektronikoaren alorrean.

n)  Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketarako politiken aplikazioan laguntzea departamentuko organoei.         

ñ)  Bere jardun esparruan egozten edo eskuordetzan ematen zaizkion gainerako eginkizunak gauzatzea.

Lehen xedapen gehigarria.  Zuzendari nagusia ordezkatzea.       

Errepideetako zuzendari nagusiaren eta Plangintza eta Ustiaketa zuzendari nagusiaren karguak bete gabe daudenean edo haiek kanpoan edo gaixorik daudenean, batak bestea ordeztuko dute esleituta dituzten eginkizunak eta eskumenak betetzen, betiere departamentuko foru diputatuak berak funtzio eta eskumen horiek bere gain berariaz hartzea erabakitzen ez badu.

Bigarren xedapen gehigarria.  Foru diputatuari dagozkion beste eskumen batzuk.

Departamentuko foru diputatuak onartuko ditu uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 31.6. artikuluaren 2. paragrafoan eta 40.5.b) artikuluan ezarritakoari jarraituz berak adjudikatutako kontratuei dagozkien obren amaierako ziurtapenak eta kontratu horien likidazioak, betiere zenbatekoa adjudikazio prezioaren %10 baino gutxiago bada. Ahalmen horrek berekin ekarriko du, behar denean, dagokion gastua ere onartzea.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Antolaketa-egokitzapenak.

Foru dekretu hau indarrean jartzen den egunetik hilabete bateko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen antolaketa-egokitzapenak proposatuko dizkio Gobernantza Departamentuak Diputatuen Kontseiluari.

Xedapen indargabetzailea.

Indargabetuta gelditzen dira: Bide Azpiegituretako Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko uztailaren 19ko 20/2016 Foru Dekretua, eta foru dekretu honetan aurreikusitakoaren aurka dauden maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Azken xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko urriaren 20a.

                                                        Diputatu Nagusia,      
                                                       Markel Olano Arrese.

               Bide Azpiegituretako
                   Departamentuko
                    Foru Diputatua,
        Aintzane Oiarbide Iruretagoiena.

      Gobernantza Departamentuko
                    Foru Diputatua,              
             Eider Mendoza Larrañaga.
         (5534)