1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

10/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa, Ogasun eta Finantza Departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzkoa.

Ogasun eta Finantza Departamentuaren jarduera eremua eta egitekoak eta horretarako beharrezkoa duen antolaketa ezartzen dituzte, hurrenez hurren, ondorengo xedapen hauek: diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoak, 11. artikuluan; eta uztailaren 1eko 19/2019 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko oinarrizko departamentu egiturari buruzkoak, 7. artikuluan.

Bereziki, Ogasun eta Finantza Departamentuak hiru zuzendaritza nagusi ditu, Ogasunekoa, Finantza eta Aurrekontuetakoa eta Zerga eta Finantza Politikakoa, baita Idazkaritza Teknikoa ere.

Era berean, Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa ere haren mende dago.

Foru dekretu honek lehenago aipatutako egitura gordetzen du.

Ogasun Zuzendaritza Nagusian Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusia sortzen da, zergadunarentzako zerbitzuak hobetzeko eta iruzurraren aurkako borrokan efizientzia maila handia ekartzen duten baliabide teknologikoak ezartzeko. 

Bestetik, Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartzen du bere eskumenen eremuarekin lotutako gaietan Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontu Orokorraren kontsolidazio perimetroa osatzen duten entitateei eta beste entitate partaidetu batzuei aholkua emateko eginkizuna.

Azkenik, Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartzen du nazioarteko praktika fiskal hobeak aztertu eta haien ezarpena proposatzeko eginkizuna.

Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua agintaldi honetako foru gobernuaren jardunaren oinarri izango dira, eta departamentuaren antolaketa eta eginkizunak egokitzen dira horiek aplikatu eta ezartzeko.

Aurrekoari jarraikiz, Ogasun eta Finantza Departamentuaren egitura organikoa eta funtzionala finkatzea da foru dekretu honen xedea.

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 31.4.c), 40.2.a) eta 65. artikuluetan xedatutakoaren arabera, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak eta Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko foru diputatuak batera proposaturik, eta Diputatuen Kontseiluak gaurko bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Departamentuaren eginkizunak eta eskumenak.

1.  Ogasun eta Finantza Departamentuari eginkizun eta jardun esparru hauek dagozkio:

a)  Zerga Administrazioa.

b)  Ekonomia Ituna, Estatuaren aldeko Kupoa, eta Autonomia Erkidegoari eta Gipuzkoako udalei egin beharreko ekarpenak.

c)  Eskumen edota zerbitzu transferituak baloratzea.           

d)  Europako funtsak kudeatzea.

e)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorrak prestatu, Kudeaketa orokorra bideratu, jarraipena egin eta kontrolatzea.

f)  Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.

g)  Diruzaintza, zorpetzeak, bermeen prestazioa eta entitate finantzarioekiko harremanak.

h)  Udal entitateen eta udalez gaindikoen tutoretza eta aholkularitza finantzarioa.

i)  Araudi aplikagarriaren arabera ematen zaizkion gainerako ahalmenak.

2.  Era berean, Ogasun eta Finantza Departamentuak, bere zuzendaritza nagusien, zuzendariordetzen, zerbitzuen eta unitate organikoen bidez, lankidetza estuan jardungo du Proiektu Estrategikoen Departamentuarekin azken horren lidergopean dauden zeharkako proiektuak garatu, kudeatu eta gauzatzerakoan.              

Era berean, lanean zeharkakotasuna eta barruko zein departamentuen arteko kooperazioa nahiz koordinazioa errazteko eta ziurtatzeko egokiak diren bitartekoak jarriko dira.

3.  Ogasun eta Finantza Departamentuak honako eskumen hauek izango ditu:

a)  Ekonomia Itunaren Legean eta berau garatzen duten xedapenetan ezarritakoaren arabera Foru Aldundiak bereganatu dituenak, salbu eta Diputatuen Kontseiluari eta diputatu nagusiari dagozkienak eta beste departamentu batzuei berariaz esleitzen zaizkien eskumenak.

b)  Zergen Foru Arau Orokorrean zehaztutako eskumenak.

c)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauan eta dirulaguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauan ezarritakoak.

d)  Indarrean dauden arau eta xedapenek ematen dizkioten gainerako eskumen guztiak.

2. artikulua.  Foru diputatuaren eginkizunak eta eskumenak.

1.  Diputatuen Kontseiluko kide gisa dituen eginkizunez gain, departamentuko foru diputatuari unitate organiko guztiak zuzendu eta kontrolatzea dagokio, bertako titular eta hierarkikoki goreneko organoa baita.        

Bere eginkizunak betetzeko, printzipioz departamentuko foru diputatuari departamentuak kudeatzen dituen gaiak ebazteko eskumen guztiak dagozkio, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioarenak, 40. artikuluan aurreikusitakoari jarraituta, indarrean dauden foru arauek eta erregelamenduek beste organo batzuei berariaz esleitutako gaiak direnean izan ezik.

Departamentuko foru diputatuaren eskumena izango da berak edo departamentuko maila beheragoko organoek emandako ebazpen eta egintzen aurka jarritako errekurtsoak administrazio bidean ebaztea, zerga alorreko gaiak direnean izan ezik.

2.  Era berean, departamentuaren eginkizun eta jardun esparruen arabera legeriak esleitzen dizkion eskumenak ere izango ditu departamentuko foru diputatuak.    

3. artikulua.  Zuzendari nagusiak.

Zuzendari nagusiak zuzendaritza organoen titularrak dira, eta haien buruzagitza eta ardura hartzen dute beren gain. Horretarako, ondoren aipatzen diren eginkizunak bete behar dituzte oro har, uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioarenak 46. artikuluan xedatutakoak ahaztu gabe:   

a)  Gobernu programa eta Plan Estrategikoa eta Etorkizuna Eraikiz eredua inplementatzea, ikuspegi estrategikoa eta zeharkakotasuna txertatuz Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika publikoetan.

b)  Foru Aldundiaren politiken aplikazioa bultzatzea ondorengo arlo hauetan: Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketa, prozeduren hobekuntza, giza baliabideen garapena eta herritarrekiko harremanak.

c)  Zuzendaritzako zuzendariordetza eta zerbitzuen lana programatu, koordinatu eta kontrolatzea, eta haien helburuak eta Kudeaketa planak onartzea.

d)  Departamentuaren ordezkaritza protokolarioa betetzea, foru diputatua ez dagoenean eta beren eskumenen barruan.    

e)  Betetzea Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 48.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz foru diputatuak eskuordetzan ematen dizkien eginkizunak.

4. artikulua.  Zuzendariorde nagusiak.

1.  Zuzendariordetza nagusien titularren ardura da, zuzendaritzarekin partekatutako hausnarketaren esparruan, erakundearen helburu programatikoak eta estrategikoak aurrera ateratzeko behar diren ekintzak aztertzea eta proposatzea, beren goiko arduradunek emandako jarraibideak aintzat harturik.            

Zehazki, honako hau dagokie zuzendariorde nagusiei:           

a)  Foru gobernuak proposatutako erronkei ekitea eta beren zuzendariordetzako Kudeaketa planak proposatzea, betiere helburuak, ekintzak, baliabideak eta haiek ebaluatzeko adierazleak zehaztuta.

b)  Zuzendariordetzaren beste egitura mailetako langileei helburuak jakinaraztea, horiek lortzeko eraginkorrak izango diren lan sistemak modu egokian antolatzea, eta beren gain hartzea beren ardurapeko langileen zuzendaritza eta hurbileko kontrola.

c)  Beren ardurapeko langileen taldeko eta bakarkako lana planifikatu, antolatu, zuzendu, koordinatu eta ebaluatzea.        

d)  Zuzendariordetzan barne araubidea betetzen den kontrolatu eta gorabeheren berri ematea.

e)  Beren ardurapeko giza nahiz ekonomia baliabideak modu eraginkorrean eta organo eskudunek emandako arauen arabera kudeatzea, arrazionalizazio eta etengabeko hobekuntzako estrategiak aurrera eramanez herritarrei zerbitzu hobea eskaintzearren.

f)  Indarrean dauden arau eta xedapenek esleitutako eginkizunak betetzea, bai eta zuzendari nagusiak eta foru diputatuak esleitu edo horiek eskuordetzan ematen dizkieten eginkizunak ere.

2.  Zuzendariordetza nagusi baten mende ez dauden zerbitzuburuek aurreko 1. zenbakian jasotako funtzioak izango dituzte euren jarduketa eremuan.

II. KAPITULUA

EGITURA ORGANIKOA ETA FUNTZIONALA

1. SEKZIOA.  Departamentuaren oinarrizko egitura organikoa

5. artikulua.  Oinarrizko egitura organikoa.

1.  Bere eskumenak betetzeko, departamentuak honako unitate organiko hauek izango ditu, departamentuko foru diputatuaren goi zuzendaritzapean beti:

— Ogasun Zuzendaritza Nagusia.

— Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia.

— Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia.

— Idazkaritza Teknikoa.

2.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa ere departamentuko organoa da.

6. artikulua.  Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren egitura eta eginkizunak.

1.  Ogasun Zuzendaritza Nagusiak unitate organiko hauek ditu:

*  Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia, eta horren menpean:

— Zuzeneko Zergak Kudeatzeko Zerbitzua.

— Zeharkako Zergak, Eskualdaketen gaineko Zergak eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzua.

— Udal Zergak Kudeatzeko Zerbitzua.

*  Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia, eta horren menpean:

— Zerga-bilketa Zerbitzua.

— Unitate Teknikoko Zerbitzua.

— Prozedura Berezietako Zerbitzua.

*  Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusia eta, horren menpean:

— Ikuskaritzako unitate eragileko zerbitzuak.

*  Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusia. Haren menpe daude:

— Informazioaren Analisirako Zerbitzua.

— Zerga Arloko Eraldaketa Teknologikoko Zerbitzua.

*  Herritarren Arretarako Zerbitzua.

2.  Ogasun Zuzendaritza Nagusiari honako eginkizun hauek dagozkio:

a)  Zergen Kudeaketa, likidazioa, ikuskapena, berrikuspena eta bilketa zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea.

b)  Zuzendaritzaren eskumeneko gaietan arau proposamenak zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea, ezarritako jarduketa politikari jarraikiz.

c)  Exekutatzea Europar Batasunean onartzen diren arauak, bertako administrazio erakundeen egintzak eta haren organo jurisdikzionalen ebazpenak, zerga alorreko xedapen eta egintzei buruzkoak direnean.

d)  Zergen Foru Arau Orokorrak eta indarrean dagoen gainerako legeriak emandako eginkizunak.

e)  Zergen Foru Arau Orokorrak 168. artikuluaren 4. puntuan jasotako eskumenen erabilpena, Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusiari esleituta ez dauzkanak.

f)  Lurraldeko jarduera sektoreen egoera ekonomiko-finantzarioa aztertzea, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuarekin batera, horretarako osatzen den batzordearen barruan.

7. artikulua.  Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusia.

1.  Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusiak eginkizun eta eskumen hauek beteko ditu, hala badagokio, erabakitzen dituen organoen bitartez:

a)  Kudeaketaren arloan planak eta jarduketak programak prestatzea eta diseinatzea, haiek Iruzurraren aurkako Egiaztapen Planean sartzeko. Haren exekuzioa koordinatzea bere eskumenen esparruan.

b)  Zerga erroldak kudeatzea, helbide aldaketako espedienteak barne.

c)  Identifikazio fiskaleko zenbakia ematea, kudeatzea eta ezeztatzea.

d)  Ikuskaritzako Zuzendariordetzari proposatzea delitu fiskaleko, egiaztapen murriztuko edota ikerketako espedienteak hastea, eta hari txostenak eskatzea.

e)  Bere eskumeneko gaietan araugintza proposamenak egitea.

f)  Zergapekoek aurkeztutako zerga kontsulta idatziak eta aurretiazko tributazio proposamenak aztertzea, eta bidezko ebazpena tramitatzea eta prestatzea.             

g)  Aitorpenak aurkezteko zerga obligazioak betetzeari buruzko kanpainak antolatzea eta bultzatzea.       

h)  Zergen Kudeaketan zerga jakin batekin identifikatzen ez diren funtzioak betetzea.

i)  Beste administrazio batzuekin kolaboratzea eta elkarri laguntzea.

2.  Berariazko izaeraz, bere zerbitzuen bitartez, arauek eta erregelamenduek zerbitzu horiei zergen aplikazioa kudeatzeko ematen dizkieten funtzioak beteko ditu, eta, besteak beste, honako hauek:            

a)  Era guztietako agiriak aztertzea, zerga alorrean ondorioak dituztenean.

b)  Banan-banako informazioa eskatzea, Zergen Foru Arau Orokorrak aurreikusitako eran.

c)  Aurkeztutako autolikidazioak edo aitorpenak eta horiei erantsitako dokumentazioa berrikustea, betiere zerga araudia behar bezala aplikatu den ikusteko eta adierazitako datuak Administrazioak edozein modutan eskuratutakoekin bat datozen egiaztatzeko.

d)  Beharrezko egiaztapen eta ikerketa funtzioak betetzea aitortu gabeko zerga egitatearen ofiziozko likidazioak egiteko, bai ofizioz hasitako likidazio prozeduretan eta bai egiaztapen mugatuko prozeduretan.

e)  Zergapekoek zerga obligazioak betetzen dituztela kontrolatzea eta, hala badagokio, aitorpenak aurkezteko errekerimenduak egitea.

f)  Behin-behineko likidazioak egitea.

g)  Okerreko diru sarrerak itzultzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea.

h)  Zehapenak ezartzeko prozedurak tramitatu eta ebaztea.

i)  Zergak aplikatzeko egintzak berrikusteko prozedurak tramitatu eta, hala badagokio, ebaztea, prozedura horiek Kudeaketa zerbitzuaren jarduketen ondorio direnean, betiere Zergen Foru Arau Orokorrak xedatutako moduan.

j)  Zerga onuren espedienteak eta araubide bereziei dagozkienak zerga araudi aplikagarriaren arabera tramitatzea.

k)  Erregistro administratiboetan inskribatzeko espedienteak tramitatu eta ebaztea, horien Kudeaketa esleitu zaienean.

l)  Kautelazko neurriak hartu daitezela proposatzea, erabakia beste organo batzuei dagokienean.

m)  Erabakitzea Kudeaketa prozesuetatik ordaindu eta itzultzera ateratzen diren diru kopuruen borondate aldiko ofiziozko konpentsazioa.

n)  Zergak kudeatzeko behar diren aitorpen ereduak eta laguntza programak aztertu eta prestatzea.

ñ)  Ziurtagiriak egitea.

o)  Biltzea eta mantentzea Foru Ogasunean aurkeztutako aitorpen informatiboetako datuak edo beste administrazio batzuekin egindako trukeetatik eratorritako datuak.

p)  Departamentuko beste zerbitzu batzuei zergen Kudeaketan agindu ez zaizkien gainerako funtzioak betetzea.

3.  Zeharkako Zergak, Eskualdaketen gaineko Zergak eta Ingurumen Tributuak Kudeatzeko Zerbitzuari aurreko 2. apartatuan jasotako eginkizunak ere esleituko zaizkio oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergari eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren suhiltzaile eta larrialdi zerbitzuen mantenimenduarengatik ordaindu beharreko tasari dagokienez.          

4.  Udal Zergen Kudeaketako Zerbitzuak eginkizun hauek izango ditu:

a)  Ondasun higiezinen katastroak eratu, artatu, berrikusi eta zaintzea, baita katastroko ikuskapena ere.

b)  Balorazio ponentziak prestatzea, eta lurzoruaren oinarrizko balioak eta ondasun higiezinen balorazioan esku hartzen duten gainerako faktoreak ezartzeko behar diren azterketa ekonomikoak egitea.

c)  Ondasun higiezinak baloratzea.

d)  Ondasun higiezinen balorazio espedienteei buruzko txostenak egitea, subjektu pasiboek egindako erreklamazio eta errekurtsoei eta higiezinen bermeak aurkezteko proposamenei dagokienez.

e)  Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren matrikula eratzea, artatzea, berrikustea eta zaintzea.

f)  Jarduera ekonomikoak kalifikatzea jarduera ekonomikoen gaineko zergaren ondorioetarako.

g)  Urteko kobrantzarako erroldak eratzea ondasun higiezinen gaineko zergan eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan, eta kuotak finkatzea.

h)  Udalekin kolaboratzea ondasun higiezinen gaineko zergaren eta jarduera ekonomikoen gaineko zergaren Kudeaketa tributarioan eta, bereziki, udalek Ogasun eta Finantza Departamentuarekin sinatutako hitzarmenen Kudeaketa tributarioan.   

i)  Derrigorrezko txostenak idaztea ondasun higiezinen gaineko zergan eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan ematen diren hobari eta salbuespenei buruz.

8. artikulua.  Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusia.

1.  Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusiak honako eginkizun eta eskumenak beteko ditu, hala badagokio, erabakitzen dituen organoen bitartez:

a)  Gauzatzea Zerga Iruzurraren aurkako Egiaztapen Planean definitzen diren plan eta jarduketa programak bere eskumenen esparruan.

b)  Zorra kobratuko dela ziurtatzeko jarduketak aztertu eta aurrera eramatea, eta zehazki, kautelazko neurriak eta bestelako neurri osagarriak hartzea.

c)  Zergadunek beste administrazio batzuetan bidegabe egindako sarreren jarraipena eta kontrola egitea.

d)  Kontu korronte fiskala irekitzeko komenigarritasunari buruzko txostena egitea eta organo eskudunari horren inguruko proposamena aurkeztea.

e)  Estatu laguntzen berreskurapena tramitatzea, baldin eta berreskurapenari buruzko erabakia betetzeak berekin ez badakar zerga betebehar baten erregularizazioa.

f)  Tramitatzea zerga zorra gauza bidez ordaindu eta konkurtsoko prozedura judizialetan Gipuzkoako Foru Aldundiari ondasun edo eskubideak esleitzeko espedienteak.

g)  Txostenak egitea errekurtso eta erreklamazioetan zorra eteteko edo araudian jasotako kasuetan bermatutako itzulketa bat egiteko eskaintzen diren bermeen nahikotasun ekonomikoari buruz.

h)  Zerga Administrazioak onartutako bermeen formalizazioa eta haien deuseztapena kudeatzea.

i)  Bere eginkizuna betetzeko beharrezkoak diren zentsuak mantendu, berrikusi eta kontrolatzea.

j)  Bere eskumeneko gaietan araugintzako proposamenak egitea.

k)  Ziurtagiriak egitea zuzendariordetzaren berezko esparruan.

l)  Zorrak kobratzeko akordio bereziak sinatzeari buruz ebaztea, Zergen Foru Arau Orokorrak 168. artikuluaren 4. puntuan jasotakoari jarraituz, baldin eta haiek zorraren kita ez badakarte, zenbatekoa 150.000 eurotik beherakoa bada, ordainketa epea gehienez 24 hilekoa bada eta berandutze interesen ordainketa badakarte.

m)  Konkurtsoko prozedura judizialen barruan, ebaztea ondasun edo eskubideak Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde bermatutako kredituaren preziotik behera saltzearen onarpenari buruz.

2.  Berariazko izaeraz, funtzio eta eskumen hauek izango ditu bere zerbitzuen bitartez:

2.1.  Zerga-bilketaren Kudeaketako gaietan honako hau dagokio:

a)  Premiamenduzko prozedurak tramitatu eta haien jarraipena eta kontrola egitea. Barruan sartzen dira erantzukizun zibilarengatik eta Herri Ogasunaren aurkako delituen isunengatik sortutako zorra kobratzeko irekitakoak.

b)  Premiamenduzko probidentziak ematea.

c)  Interesen behin-behineko likidazioak bide exekutiboan egitea.

d)  Zehapenak ezartzeko prozedurak tramitatu eta ebaztea, haien Kudeaketa esleitua duenean.

e)  Erantzuleen eta oinordekoen aurkako prozedurak tramitatzea. Kobrantzak deribatzeko egintza administratiboak ematea.

f)  Sarrera publikoak itzultzeko espedienteak eta bermeen kostua berreskuratzekoak tramitatu eta ebaztea, Zerga-bilketa Zerbitzuaren berezko esparruan.

g)  Zor publikoen preskripzioa deklaratzea, berari esleitutako prozeduretan.

h)  Berari esleitutako prozeduretan emandako egintzen aurka aurkezten diren errekurtsoak ebaztea.

i)  Europar Batasunaren eremuan kobrantza kudeatzeko eskaerak izapidetzea.

2.2.  Ordainketak geroratzeko gaietan honako hau dagokio:

a)  Aztertzea eskatzaileek aurkeztutako dokumentazio juridiko-ekonomikoa nahiz beste edozein iturritatik datorren informazio osagarria; aztertzea eskainitako edo lehendik dauden ordainketa-bermeen babes juridiko eta ekonomikoa.        

b)  Ordainketen gerorapena onartu edo ukatzeari buruzko txostena egitea, eta organo eskudunei horren inguruko proposamena aurkeztea.

c)  Jarraipena egitea, hala badagokio, bermeak aurkeztetik erabat edo partzialki salbuetsita dauden zergadunen bilakaera ekonomikoari.

d)  Kontrolatzea gerorapenen ordainketa eta haietatik datozen gainerako obligazioak betetzen direla.

e)  Onartzea Gizarte Politiketako Departamentuak ordaindutako aldizkako prestazioak eta pentsioak direla-eta oker jasotako zenbatekoen itzulketen zatikapena, betiere bide exekutiboan dauden zorrak badira eta araudi aplikagarriaren arabera ez badago bermerik zertan aurkeztu eta interesik zertan kobratu.

f)  Esleituak dituen prozeduretan emandako egintzen aurkako errekurtsoak tramitatzea, eta bere eskumenekoak direnak ebaztea.

g)  Gerorapen eta zatikapen espedienteetan berandutze interesen likidazioak egitea.

2.3.  Prozedura berezien arloan, honako hauek dagozkio:

a)  Konkurtsoko prozedura judizialetan ekintza judizialak proposatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskubideak epaiketan ordezkatzeaz eta defendatzeaz arduratzen den organoaren eginkizunak eragotzi gabe.

b)  Organo eskudunei informatzea eta proposatzea hitzarmen judizialen proposamenen aurka edo alde egin ahal dezaten eta konkurtso zorrak kobratzeko akordio berezien eskaerak ebatzi ahal dezaten. Horretarako, aurretik aztertuko da eskaini diren edo lehendik badauden ordainketa bermeen estaldura juridikoa eta ekonomikoa.

c)  Konkurtso zorrak kobratzea helburu duten hitzarmen judizialak eta akordio bereziak exekutatzea eta kontrolatzea.          

d)  Ebaztea, behin ordainketako borondatezko epea amaituta, kreditu onartuak dituzten zorren ofiziozko konpentsazioaz, hartzekodunen konkurtsoan ordaintzera behartutakoek eskatu dutenean.

e)  Berandutze interesen behin-behineko likidazioak egitea, hartzekodunen konkurtsoan ordaintzera behartutakoen espedienteetan.

f)  Informazioa lortzea, aztertzea eta jarduketak proposatzea, Kudeaketa eta ikuskapen prozeduretan zorraren kobrantza ziurtatzeko hartutako kautelazko neurriak hartzeari, gauzatzeari, zabaltzeari eta kentzeari dagokionez.

g)  Esleituak dituen prozeduretan emandako egintzen aurkako errekurtsoak tramitatzea, eta bere eskumenekoak direnak ebaztea.

9. artikulua.  Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusia.

1.  Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiak eginkizun eta eskumen hauek beteko ditu, berak erabaki ditzakeen organoen bitartez:

a)  Ikuskaritzako Zuzendaritza Nagusiari Zergen Foru Arau Orokorrean, Zerga Ikuskapeneko Erregelamenduan eta indarrean dagoen gainerako araudian esleitutakoak.

b)  Ikuskapen Plana prestatu eta proposatzea, eta haren exekuzioa koordinatzea bere eskumenen esparruan.       

c)  Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetzarekin koordinatzea, Ikuskapen Planean onartutakoaren arabera zergapekoak hautatzeko irizpideak zehaztearren.     

d)  Ogasun Zuzendaritza Nagusiari proposatzea planaren barruan sartu daitezela egiaztapen eta ikerketari, egiaztapen murriztuari eta zergapekoa bertaratu gabeko erregularizazioari buruzko prozeduretan sartu behar diren zergapekoak, betiere haren hedadura, kontzeptuak eta epealdiak zehaztuta.    

e)  Onartzea ikuskapen jarduketetako bati lotuko zaizkion zergapekoak planean sartzea, betiere haren hedadura, kontzeptuak eta epealdiak zehaztuta.

f)  Gipuzkoaren esparruan koordinatzea foru ogasunek landutako Iruzurraren aurkako Plan Bateratuaren prestaketa eta exekuzioa.

g)  Ikuskapen prozedurengatik, zehapenak ezartzeagatik eta, hala badagokio, okerreko sarreren itzulketengatik bidezkoak diren behin betiko likidazioak egitea.

h)  Likidazioak egitea edo, hala badagokio, espedientea jurisdikzio eskudunari edo Ministerio Fiskalari bidaltzeko proposatzea, Herri Ogasunaren aurkako delitu zantzuak daudenean.        

i)  Kautelazko neurriak hartu daitezela proposatzea, erabakia beste organo batzuei dagokienean.

j)  Erabakitzea ikuskapen prozesuetatik ordaintzera eta itzultzera ateratzen diren diru kopuruen borondate aldiko ofiziozko konpentsazioa.

k)  Zergak aplikatzeko egintzak berrikusteko prozedurak tramitatzea eta, hala badagokio, ebaztea, prozedura horiek ikuskapen jarduketen ondorio direnean, Zergen Foru Arau Orokorrak xedatutako moduan.

l)  Ziurtagiriak egitea.

m)  Bere eginkizuna betetzeko beharrezkoak diren erroldak mantendu, berrikusi eta kontrolatzea.

n)  Ikuskaritzaren esparruan administrazioen arteko lankidetza eta elkarren laguntza bultzatzea.

2.  Berariaz bere unitate eragileko zerbitzuen bidez, Zerga Ikuskaritzari Zergen Foru Arau Orokorrean, Zerga Ikuskaritzaren Erregelamenduan eta indarrean dagoen gainerako araudian berari esleitutako eginkizunak dagozkio, eta bereziki honako hauek:               

a)  Zerga egitateak ikertzea, Administrazioak ezagutzen ez dituenak aurkitu eta zergapekoari egozteko.    

b)  Zerga oinarrien behin betiko integrazioa proposatzea oinarri horiek zehaztapen edo zenbatespen erregimenetan aztertuz eta ebaluatuz, eta aitorpenak nahiz aitorpen-likidazioak berrikustea egiazkoak direla eta arauak ondo aplikatu direla zehazteko, zerga zorren zenbatekoa.          


c)  Prozedurak tramitatzea eta zehapenen ezarpena proposatzea.

d)  Informazioa lortzeko jarduketak egitea zergen aplikazioarekin lotuta.

e)  Eskubide, errenta, produktu, ondasun, ondare, enpresa eta gainerako elementuen balioa egiaztatzea, zerga betebeharrak zehazteko beharrezkoa denean.          

f)  Egiaztatzea zerga onurak edo pizgarriak eta zerga itzulketak lortzeko exijitutako beharkizunak betetzen direla nahiz zerga erregimen bereziak aplikatzeko behar diren baldintzak izan badirela.         

g)  Ikuskapen jarduketak direla-eta, zergapekoei informazioa ematea beren eskubideei eta beren zerga obligazioei buruz, eta azken horiek nola bete behar duten jakinaraztea.

h)  Zerga berezien alorrean, esku-hartze tributario iraunkorrak eta ez-iraunkorrak egitea.             

i)  Eragiketa lotuen merkatuko balio normala egiaztatzeko prozedura tramitatzea.

j)  Estatu laguntzak berreskuratzeko prozedura tramitatzea, erabakiak eragindako zerga betebeharraren elementuen erregularizazio kasuetan.

k)  Proposamenak prestatzea eta aztertzea aurretiazko administrazio lotespeneko prozeduretan.

10. artikulua.  Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusia.

1.  Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusiak eginkizun hauek beteko ditu, berak erabakitzen dituen organoen bitartez:

a)  Gipuzkoako Foru Ogasunak iruzurraren aurkako borrokan duen estrategia teknologikoan laguntza eskaintzea, praktika onenetan oinarrituta.

b)  Teknologia berriak aplikatzea, arrisku fiskalen analisia etengabe hobetu, informazio iturri berriak erakarri eta zerga garrantzia duen informazioa normalizatu eta ustiatzeko asmoz, betiere Ogasun Zuzendaritza Nagusiko arloen beharren arabera.             


c)  Honako hauek garatu, eguneratu eta mantentzeko beharrak planifikatzea, organo arduradunekin bat eginez: aplikazioak, informazioa analizatzeko sistemak, ezagutza kudeatzeko sistemak eta berrikuntza teknologikoko proiektuak.         

d)  Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren informatika arloko eskaera eta beharrizanak koordinatzea Izfe SA Informatika Zerbitzuen Foru Sozietatearekin, Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntza eta Eraldaketako Zuzendaritza Nagusiarekin eta zerga arloko eskumenak dituzten beste administrazio batzuekin.

e)  Zerga araudian ikuskapen organoei esleitutako eginkizunak, artikulu honetan esleitutakoekin bat datozen neurrian.      

f)  Bere eskumenen eremuan zehapenak ezartzeak dakartzan likidazioak egitea.

2.  Berariaz, bere barruan antolatutako zerbitzuen barruan:              

2.1.  Informazioaren Analisirako Zerbitzuari dagozkio:

a)  Zentralizatzea eta koordinatzea Zerga Administrazioaren informazio osoaren analisia, tratamendua eta ustiapena.

Horretarako, jarraian adierazten diren ikuskapen eginkizunak beteko ditu:

i.  Zerga egitateak ikertzea, Administrazioak ezagutzen ez dituenak aurkitzeko.

ii.  Zergen aplikazioarekin lotutako informazio lorpenerako jarduketak egitea, eta zerga egitateak egiaztatu eta ikertzeko zerga arloan garrantzia duten gertaera eta zirkunstantziak prestatu eta ziurtatzeko lanak egitea.              

iii.  Zehapen prozedurak izapidetzea, bere eskumenen eremuan zerga arau hausteak izan daitezkeela atzematen denean.  

b)  Zerga arloan garrantzia duten datu mota guztiak analizatzea eta erakartzea, Ikuskapen Planari jarraituz, eta jarduketa horien ondorioz erabakitzen diren ikuskapen jarduketetan sartu behar diren zergapekoak hautatzea, betiere azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuak onartutako Ikuskaritza Erregelamenduko 8. artikuluan jasotakoaren arabera.         

c)  Zergak kudeatu eta biltzeko eskumena duten zuzendariordetzen beharrei erantzutea, Egiaztapen Planaren jarraibideen arabera zergadunak hautatzeko.     

d)  Tresna informatikoak garatzea, zerga arloan garrantzia duten datu mota guztiak aztertzeko.               

e)  Beste administrazio batzuekin, entitateekin eta organismoekin informazioa trukatzeko akordioak eta hitzarmenak formalizatu eta aldatzeko proposatzea, sistemetara zerga arloan garrantzia duen informazio berria erakarri eta haietan txertatzeko.

f)  Aginte mahaiaren datuak prestatzea, egiaztapen planen emaitzak egiaztatzeko.      

g)  Datuak araztu eta kalitatezko bihurtzeko prozesuak garatzea.

2.2.  Zerga arloko Eraldaketa Teknologikorako Zerbitzuari dagozkio:

a)  Zerga obligazioak betetzearen arloan eraldaketa digitala bultzatzea, Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren prozeduren garapenari dagokionez, zerga obligazioak sinplifikatuz, haiek betetzea orokortuz eta haiek ondoren kontrolatzea sustatuz.


b)  Zergak kudeatu, ikuskatu eta biltzean eskumena duten zuzendariordetzekin kolaboratzea, proiektu berrien analisi funtzionalari, haien ezarpenari eta haien martxa egokiaren balioztapenari dagokienez.

c)  Administrazio elektronikoa sustatzea, espediente elektronikoa ezartzeko aplikazio eta utilitate korporatiboak erabiltzea, digitalizazio bermatua eta paperik gabeko bulegoa.           

d)  Fakturazio elektronikoko sistemak berrikustea eta kontrolatzea.

e)  Informazioa emateko eta datu tributarioak ziurtatzeko prozesuak garatzea.

11. artikulua.  Herritarren Arretarako Zerbitzua.

Herritarren Arretarako Zerbitzuari eginkizun hauek dagozkio:

1.  Herritarrei eman beharreko arreta pertsonalizatua departamentuaren eskumeneko gai guztietan garatzea apirilaren 26ko 26/2005 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren herritarrentzako laguntza eta arreta zerbitzuak arautzen dituenak, 6. eta 8. artikuluetan jasotzen dituen funtzioak kontuan hartuta, eta martxoaren 11ko 4/2019 Foru Arauak, foru gobernantza publikoaren esparruan Gobernua Onari buruzkoak, IV. tituluan gardentasunari, datu irekiei eta informazio publikorako sarbideari dagokienez jasotakoari erreparatuta.

2.  Herritarrentzako informazio eta arreta gaur dauden kanalen bidez bultzatzea eta koordinatzea, betiere departamentuak garatzen dituen funtzioekin lotuta.

3.  Laguntzea departamentuaren prozedura, jarduketa eta zerbitzuei buruz era guztietako azterketa, analisi, gida edo katalogoak diseinatzen eta prestatzen.

4.  Departamentuak egiten dituen kanpainetan laguntzea, informazio bulegoetako azpiegitura erabiltzea exijitzen dutenean.

5.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren izapideei buruzko informazioa eta arreta eskaintzea.

6.  Euskarri teknikoa ematea herritarren partaidetza, kolektibo, elkarte eta herritarrekiko harremana eta zerga heziketaren sustapena helburu duten politikak ezartzeko.    

12. artikulua.  Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren egitura eta eginkizunak.

1.  Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiak honako zerbitzu hauek ditu:

— Aurrekontu Zerbitzua.

— Kontabilitate Zerbitzua.

— Finantza Zerbitzua.

— Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzua.

2.  Finantza eta Aurrekontuetako Zuzendaritza Nagusiari eginkizun hauek dagozkio:

a)  Ekonomia, finantza, aurrekontu eta kontabilitate gaietan eta kontu-hartzailetza eta auditoretza arloan Foru Aldundiaren Kudeaketa zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea, eta horri begira beharrezkoak diren jarduketa eta aplikazio jarraibideak ematea.

b)  Zuzendaritzaren eskumeneko gaietan egiten diren arau proposamenak zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea, ezarrita dagoen jarduketa politikari jarraikiz.

c)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak eta indarrean dagoen gainerako legeriak emandako eginkizunak.

d)  Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin eta Administrazioaren kanpo kontrolerako organoekin dauden harremanak koordinatzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Sektore Publikoaren jarduketei dagokien guztian.

e)  Aztertzea urteko aurrekontuaren esparrua gainditzen duten Foru Aldundiaren proiektu edo jarduketa bereziak, horretarako izendatzen diren zerbitzuen laguntzarekin, hala badagokio.

f)  Proposatzea Foru Aldundiari eta horri atxikitako entitateei aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloan aplikagarri zaizkien garapen arau eta jarraibideak.      

g)  Hitzartzea eta gauzatzea arriskua estaltzeko finantza eragiketak negoziatu, formalizatu eta egitearekin lotutako eragiketak, egintzak eta kontratuak.

h)  Likidazioak edota abonuak onartzea:

— Eusko Jaurlaritzaren aldekoak, tributuen Kudeaketatik eta zor exekutiboetatik eratorriak.

— Finantza kargari eta banku zerbitzuek eragindako beste gastu batzuei lotutakoak.

— Fakturei lotutakoak, kontratuen eta dirulaguntzen nahiz beste zuzendaritza batzuei esleitu gabe dauden departamentuko beste ordainketa batzuetatik exekuziotik eratorriak.

i)  Baimentzea Foru Aldundiaren eta horrek tutoretzapean dituen adingabeen izenean banku kontuak irekitzea, aldatzea eta deuseztatzea.

j)  Kontratazioan erabilitako abalen deuseztapena edo bermeen itzulketa agintzea.

13. artikulua.  Aurrekontu Zerbitzua.

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak III. tituluan ezarritako eginkizunak betetzea dagokio Aurrekontu Zerbitzuari, kanpoan utzita, betiere, Administrazio Instituzionaleko beste organo eskudun batzuei araudi aplikagarriak esleitutakoak.

2.  Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

a)  Jarraibideak eta orientabideak proposatzea aurrekontu politikaren alorrean, eta politika horren jarraipena eta azterketa egitea.

b)  Urteanitzeko aurrekontu eszenarioak prestatzea eta haien segimendua egitea.

c)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorren aurreproiektuak prestatzea, horiek prestatzeko jarraibide ekonomiko eta teknikoak proposatzea, eta departamentuei eta Foru Sektore Publikoko gainerako erakundeei aholku ematea, modu koordinatuan haien aurrekontu propioak egin ditzaten.   

d)  Gipuzkoako Lurralde Historikoaren aurrekontuen jarraipena egitea eta bilakaera aztertzea, eta aurrekontuen exekuzioa aurreikusitako helburuetara egokitzeko neurriak edo jarduketak proposatzea.

e)  Aurrekontuko kredituen jarraipena egitea, eta aurrekontuan egin litezkeen aldaketak aztertu eta tramitatzea.

f)  Txosten eta azterketa orokorrak edo partzialak egitea gastu publikoaren eta gastu programa eta politiken bilakaerari buruz, aurrekontu politika eraginkorra eta koherentea ahalbidetzeko.

g)  Foru Sektore Publikoan emaitzen araberako aurrekontua mantentzea eta hobetzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorrak Foru Gobernuaren plan edota programa gidariekin uztartuta.

h)  Prestatzea urteko aurrekontuen prestaketari eta haren oinarrizko ildoekin lotutako epe ertaineko aurrekontu planak, Nazioetako eta Eskualdeetako Kontuen Europako Sistemak (SEC) ezarritako definizio eta mugapenei jarraituz.           

i)  Foru Aldundiaren ekonomia eta finantza plana prestatzea, baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburua, zor publikoaren helburua edo gastuaren araua betetzen ez bada.         

j)  Prestatzea, Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuarekin batera, herri administrazioen esparruko entitateen ekonomia eta finantza plan bateratua, baldin eta aurrekontu egonkortasunaren helburua, zor publikoaren helburua edo gastuaren araua betetzen ez bada.

k)  Idaztea Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauak 67. artikuluan jasotako aurrekontu eraginari buruzko derrigorrezko txostenak, salbu foru dekretu honetako 19.3 artikuluan aipatutakoak.

14. artikulua.  Kontabilitate Zerbitzua.

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak VI. tituluan ezarritako eginkizunak betetzea dagokio Kontabilitate Zerbitzuari, kanpoan utzita, betiere, foru administrazioko beste organo batzuei esleitutakoak.

2.  Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

a)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Kontabilitate Publikoko Plana eta hori garatzeko proposamenak prestatzea.

b)  Kontabilitate arloko tramiteen prozedurak normalizatu eta hobetzeko proposamenak egitea, eta, orobat, datuak erregistratzeko nahiz kontabilitate arloko informazioa aurkezteko irizpide orokorrei dagozkienak aurkeztea.

c)  Interpretatzea, geroa aplikatuak izateko, kontabilitate printzipio eta irizpideak, eta, orobat, transakzioei, gertaera ekonomikoei eta ondare elementuei aplikatu beharreko onarpen eta balorazio arauak.

d)  Aurrekontu orokorrak gauzatzeko eragiketak eta ondare alorreko eragiketak kontabilizatzea, eta deszentralizatuta erregistratzen diren eragiketak kontabilitatean jasotzeko ere balioztatzea.

e)  Kudeatzea Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen sarrera puntu orokorra eta fakturen erregistroa.    

f)  Ordainketak zein sarreren itzulketak egiteko aginduak prestatu eta tramitatzea, bidezkoak diren atxikipenak, konpentsazioak eta bahiturak eginda.

g)  Ezartzea kontabilitate printzipio publikoak aplikatu behar dituzten Foru Sektore Publikoko entitateen kontabilitateko oinarrizko printzipioak.

h)  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Kontu Orokorra prestatzea, departamentuko Aurrekontu Zerbitzuarekin batera.

i)  Prestatzea eta zabaltzea kontabilitate, aurrekontu, zerga eta ondare alorrean zuzendaritzaren maila desberdinetan Kudeaketa egiteko beharrezkoa den informazioa.

j)  Ziurtagiriak egitea.

15. artikulua.  Finantza Zerbitzua.

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauaren IV. eta V. tituluetan ezarritako eginkizunak betetzea dagokio Finantza Zerbitzuari, kanpoan utzita, betiere, administrazio instituzionaleko beste organo eskudun batzuei araudi aplikagarriak esleitutakoak.    

2.  Zehazki, honako eginkizun hauek dagozkio:

a)  Finantza publikoei buruzko jarraibide, orientabide eta neurriak proposatzea.

b)  Foru Aldundiaren finantza beharrak planifikatzea gastu politikak eta inbertsio plan handiak aintzat hartuta.  

c)  Urteko Diruzaintza Plana prestatzea, funtsen beharrak finkatzeko, aurreikusitako egoera finantzarioari egokitutako neurriak proposatuz bai funtsak erabiltzeari eta bai merkaturatzeari dagokionez.

d)  Finantza baliabideak kudeatzea aurrekontuko zein aurrekontuz kanpoko kobrantzak eta ordainketak eginaraziz.           

e)  Finantza merkatuen etengabeko segimendua egitea aktibo eta pasiboko posizioen Kudeaketan epe labur, ertain eta luzerako politika aktiboa garatzeko.               

f)  Diru baliabideak modu egokian esleitzea, zorraren kostua murrizteko eta soberakinen errendimendua areagotzeko, likidezia, kaudimen eta berme irizpideak beteko dituzten inbertsioak eginez.              

g)  Finantzaketa iturriak aztertzea, eta Foru Aldundiaren zorpetze egiturari ondoen egokitzen zaizkion finantza eragiketak hitzartzeko proposatzea.

h)  Foru Aldundiaren zorpetzea eta hortik datorren zama finantzarioa kudeatzea, formalizatutako eragiketa finantzarioen fluxuen tramitazioa ere barne.        

i)  Estaltze eragiketak aztertu eta proposatzea, pasibo edo aktiboko posizioetan kostu edo errentagarritasun egokia bermatzeko edo arriskua murrizteko.

j)  Finantza entitateetan kontuak ireki, itxi eta bertan irekitako kontuetako saldoak erabiltzeko proposatzea, bai eta kobrantzak zein ordainketak egitea ahalbidetzen duten kontuak kudeatzea ere.

k)  Entitate laguntzaile eta ordaintzaileekin harremanak izateko baldintzak proposatzea, eta entitate horien jarraipena eta kontrola egitea.

l)  Kobrantza eta ordainketa bitartekoak erabiltzeko proposatzea, bidezkoa denean erabilera baldintza bereziak jarriz, eta balizko gorabeherak konpontzea.   

m)  Foru Aldundiak ematekoak diren abalak baimendu ote daitezkeen aztertu eta, hala badagokio, proposatzea.

n)  Agintzen zaizkion bermeak zaindu eta kudeatzea.          

ñ)  Rating agentziekin beharrezko gestioak egitea Foru Aldundiaren kaudimena neurtzen duen kreditu kalifikazioa lortzeko edota hura eguneratzeko.

16. artikulua.  Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzua.

1.  Martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearenak, departamentuko beste organoei VII. tituluan ematen ez dizkien eginkizunak dagozkio Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuari, eta, zehazki, honako hauek:

a)  Zuzenean edo zeharka gastuak onartzen, konpromisoak gauzatzen, eskubide edo obligazio ekonomikoak aitortzen edo funts edo baloreen mugimenduak erabakitzen dituzten egintzak fiskalizatzea, horien tramitazioak kasuan kasu aplikagarri den legeria bete duela bermatzearren.    

b)  Kontu-hartzailetza lana egitea ordaintzeko obligazioa onartzean, ordainketa agintzean eta ordainketa gauzatzean.         

c)  Eduki ekonomikoko arau xedapenak fiskalizatzea, bazter utzita zerga itunduei buruzko arau xedapenak eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorrak, horien aldaketak eta kontu orokorrak onartzea helburu duten bestelakoak, ekonomian, finantzetan eta aurrekontuan duten eragina ebaluatzeko. Foru Ogasunaren berezko gaietan eragin eta garrantzi handikoak izateagatik muntadunak diren alderdiak fiskalizatuko ditu.              


d)  Foru sektore publikoko zerbitzu eta entitateen egoera eta funtzionamendua ekonomiaren eta finantzen ikuspegitik aztertzea, erregulartasun, legezkotasun, eraginkortasun, eragimen eta ekonomia printzipioei egokitzen zaizkien ziurtatzeko.

e)  Foru sektore publikoa ez diren pertsona eta entitate onuradunak kontrolatzea, Foru Aldundiaren, foru organismo autonomoen eta foru fundazio publikoen aurrekontuaren kontura dirulaguntzak jaso dituztenean.         

f)  Auditoretzen urteko plana prestatu eta gauzatzea.

g)  Barne kontrolaren ondorioz egiten diren proposamen eta gomendioen konplimendu eta aplikazioa bultzatzea.  

2.  Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuari honako eginkizun hauek ere dagozkio:

a)  Foru Aldundiak parte hartzen dituen partzuergo, sozietate edo fundazioen ekonomia, finantza edo ondare egoera kontrolatzea.

b)  Aurreikusitako informazio obligazioak betetzeko behar den informazioa biltzea, koordinatzea, prestatzea eta bidaltzea, betiere aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko araudia betetzearren.

c)  Baldintza orokorren agiriak prestatzea eta, hala badagokio, kontratazio arloko jarduketa komunak proposatzea, Gobernantza Departamentuko Kontratazio Publikoa Koordinatzeko Zerbitzuarekin elkarlanean.

d)  Zaintzea Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, Europako Kontuen Auzitegiak eta, hala badagokio, kanpo kontroleko gainerako organoek kontuak fiskalizatzeko beren txostenetan azaltzen dituzten ondorio, gomendio eta irizpideak aplikatzen direla.

e)  Nazioetako eta Eskualdeetako Kontuen Europako Sistemak (SEC) ezarritako definizio eta mugapenei jarraituz Gipuzkoako Foru Aldundiari atxikitako entitateei dagokienez, gainbegiratzea desorekatuta dauden entitate merkatu-sortzaileen saneamendu planaren prestaketa.           

f)  Aholkua ematea Gipuzkoako Foru Aldundiak Kontu Orokorraren kontsolidazio perimetroa osatzen duten entitateetan eta beste entitate partaidetu batzuetan dituen ordezkariei, betiere Zuzendaritzaren eskumen eremuarekin lotutako arloetan.

17. artikulua.  Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiaren egitura eta eginkizunak.

1.  Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiak zerbitzu hauek ditu:

a)  Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua.

b)  Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua.

2.  Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiari eginkizun hauek dagozkio:

a)  Bere zerbitzuak zuzendu, koordinatu eta kontrolatzea, funtzionamenduaren ildo nagusiak finkatzea, eta irizpide nahiz lehentasunak ezartzea.

b)  Zerga politikari buruzko proposamenak eta zergen nahiz finantzen araudia garatzeko proposamenak egitea.

c)  Kupoari, Autonomia Erkidegoarentzako ekarpenei eta udalen finantzaketari buruzko gaietan jardutea.

d)  Ekonomia Itunetik eratortzen diren gaietan beste administrazio batzuekin elkarlanean eta modu koordinatuan aritzea.

e)  Epaiak betetzeari buruzko ebazpenak ematea.

f)  Erakundeekiko konpromisoetatik datozen likidazioak edota abonuak onartzea.

g)  Udalen aldeko likidazioak edota abonuak onartzea, udal zergen Kudeaketatik eta zor exekutiboetatik nahiz zerga ez-itunduetako partaidetzatik datozenean.

h)  Agintzea BEZarengatik eta zerga bereziengatik Estatuarekin eta lurraldeen artean egin beharreko doikuntzak kontabilizatu eta, hala badagokio, ordaindu daitezela.

18. artikulua.  Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzua.

Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzuari honako eginkizun hauek dagozkio:

1.  Azterketak eta txostenak egitea Gipuzkoako Lurralde Historikoko politika fiskalari buruz eta zerga arloko araugintzari buruz.

2.  Ogasun Zuzendaritza Nagusitik eta haren zuzendariordetza eta zerbitzuetatik zerga arloan iristen zaizkion araugintzako ekimenak jasotzea eta aztertzea.

3.  Entitate, organismo eta agenteekin lankidetzan aritzea zerga xedapenak aldatzeko prozesuetan.         

4.  Departamentuaren eskumeneko gaietan zerga arloko xedapenen aurreproiektu eta proiektuak egitea, eta departamentuko foru diputatuak edo Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiak departamentuaren eskumeneko bestelako arloetan eskatzen dizkiotenak prestatzea.            

5.  Estatuko Administrazioak jakinarazitako zerga arauen proiektuak aztertzea.

6.  Aztertzea Estatuak eta Europar Batasunak onartutako lege xedapenek zerga antolamenduan sartzen dituzten aldaketen eragina, eta, hala badagokio, derrigorrezkoak diren irizpenak ematea.

7.  Euskadiko Zergen Koordinaziorako Organoan, Ekonomia Itunak aurreikusten duen Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordean edo bestelako batzordeetan agertutako gaiei buruzko txosten eta irizpenak egitea.

8.  Euskadiko Zergen Koordinaziorako Organoarekin lotura duten kontsultak eta Araugintza Koordinatu eta Ebaluatzeko Batzordean planteatutakoak kudeatu eta tramitatzea, departamentu honetan sortuak izan nahiz beste zerga administrazioetan sortuak izan.

9.  Gipuzkoako eta estatuko zerga araudia Ekonomia Itunera nola egokitzen den ebaluatzea, araudia aldarrikatu aurretik edo aldarrikatu ondoren, eta proposamenak eta ekimenak prestatzea Itunaren erregimena defendatu eta eguneratzeko.          

10.  Zerga araudia interpretatzeko proposamenak egitea.   

11.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko erakunde eskudunek onartutako zerga araudia zabaltzea, bereziki bide telematikoak erabiliz.

12.  Txostenak egitea Batzar Nagusiek zerbitzuaren eskumeneko gaietan bidalitako arau proposamenei buruz.       

13.  Departamentuari berariazko lege aholkularitza ematea, bai departamentuaren zerga alorrean bai departamentuko foru diputatuak edo Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiak eskatzen dizkioten departamentuaren eskumeneko bestelako arloetan.

14.  Zuzenbidezko txosten eta irizpenak egitea bai zerga araudian beharrezkotzat jotzen direnean, bai auzia edo erreklamazioa ebatzi behar duen agintari edo funtzionarioak eskatzen dituenean.

15.  Lege eta zerga auziak interpretatzen edo ebazten dituzten organo eta batzordeetan parte hartzea.

16.  Zergen Aholku Batzordearen idazkaritzari propio dagozkion eginkizunak betetzea.

17.  Izaera berezikoak izateagatik departamentuari esleitzen zaizkion espedienteen jarraipena eta kontrola egitea.

18.  Departamentuak entitate abal emaileei buruz eta aseguru entitateei buruz duen erregistroa eramatea eta mantentzea, eta aztertzeko aurkezten zaizkion abalak, ahalordeak eta nortasunezko gainerako agiriak askiestea.

19.  Idaztea epaiak betetzeko txostenak eta proposamenak, betiere departamentuaren eskumeneko gaiak direnean, eta jarduketak zentralizatzea hala eskatzen denean departamentuko espedienteak prozedura judizialetara bidaltze aldera.  

20.  Beharrezko jarduketak egitea Ekonomia Itunean aurreikusita dagoen Arbitraje Batzordearen aurrean jarraitzen diren prozedurak direla eta.

21.  Nazioarteko praktika fiskal onenak aztertzea, sare, foro eta batzordeetan parte hartuta, bereziki Europaren eremuan.  

19. artikulua.  Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzua.

Eginkizun hauek dagozkio Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuari:

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko egoera ekonomikoari buruzko txostenak egitea, eta herri administrazioek Gipuzkoan egiten duten jarduerari buruzko azterketak eta txostenak prestatzea.

2.  Epe ertain eta luzeko plan ekonomikoei nahiz haien aurrekontu eszenariei buruzko azterketetan parte hartzea. 

3.  Zergek izan ditzaketen ondorio ekonomikoak aztertzea, zerga araudia aldatzeko proiektuek zerga-bilketan duten eraginaren memoria prestatzea, hain zuzen ere martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 67. artikuluan aipatzen duena, eta uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauaren 70.1.b) artikuluak bideragarritasun ekonomikoari buruz eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontuetan izango duten eraginari buruz agintzen duen txostena egitea.         

4.  Zerga itunduen sarrera eta gastu fiskalen aurreikuspen eta exekuzioari buruzko azterketak egitea, eta horiek aurrekontuko baliabideekin nola egokitzen diren analizatzea.

5.  Laguntza ematea bai departamentuko jarduketa politikak definitzeko azterketetan eta bai departamentuaren eskumeneko gaiak izanik agintzen zaizkionetan.             

6.  Departamentuak zerga-bilketari dagokionez lanerako dituen programak aztertu eta ebaluatzea, eta, orobat, departamentuari buruzko analisi estatistikoa eta, bereziki, urteko txosten estatistikoa egitea.

7.  Foru Aldundiak Estatuarekin, Euskal Autonomia Erkidegoarekin, beste foru aldundiekin eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalekin eta Europar Batzordearekin dituen harreman finantzarioei buruzko azterketak eta txostenak egitea.

8.  Erakundeekiko konpromisoengatik egin beharrekoak diren ordainketa eta sarrera proposamenak kalkulatu eta tramitatzea: Estatuarentzako Kupoa, BEZaren eta zerga berezien doikuntzak, Autonomia Erkidegoari egin beharreko ekarpenak eta Udalak Finantzatzeko Foru Funtsa.

9.  Eskumen mailak kalkulatu eta baloratzeko analisi eta azterketak egitea, bereziki zerbitzuen eskualdaketetan, erakundeen finantzaketan eragina dutenean.

10.  Herri Finantzen Euskal Kontseiluan eta beste batzorde batzuetan planteatzen diren gaiei buruzko txostenak eta irizpenak prestatzea.

11.  Aurrekontu, kontabilitate, finantza eta zerga alorrean udal entitateei aholku eta laguntza ematea, eta gai horien inguruan araugintzako proposamenak egitea.

12.  Gipuzkoako toki entitateen aurrekontuak onartu eta tramitatzeko prozesuen segimendua egitea, eta aurrekontu horien aldaketak, euren likidazioa eta kontu orokorra gertutik jarraitzea. Baita zergak ezartzeko eta ordenantza fiskalak onartzeko erabakien segimendua egitea ere, indarrean dagoen araudira behar bezala egokitzeko irizpideak emanez.

13.  Udal zergen konturako aurrerakinak eta zerga horien likidazioa ordaintzeko proposamenak tramitatzea, eta telekomunikazioetako operadoreek udalei ordaindutako konpentsazioak nahiz itundu gabeko zergetan parte hartzeagatik jasotzen dituztenak izapidetzea.

14.  Txostenak eta espedienteak prestatu eta tramitatzea kreditu eragiketak egiteko nahiz ondasun lokalak, ondarezkoak edo propio eta komunalak besterentzeko, tutoretza finantzarioa ematearen ondorioetarako. Udal entitateei aholku ematea ondasunen inbentarioa eratu eta eguneratzeari dagokionez. 

15.  Finantza tutoretza egitea, toki entitateek aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko araudiari lotutako gaietan nahiz Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari lotutako gaietan gauzatutako egintzen gainean.

16.  Udal entitateen aurrekontu, finantza eta zergei buruzko informazioa jasotzen duten datu baseak prestatu eta mantentzea.

17.  Europar Batasunetik datozen funtsak kudeatzea, bitarteko organoa den aldetik, eta solaskide gisa jardutea Foru Aldundiko departamentuen, Gipuzkoako udal entitateen eta Kudeaketa komunitarioko agintarien aurrean (EAE, Estatua eta Europar Batasuna). Kasuan kasuko erregelamenduetan exijitzen diren kontrolak egiteko bideak ematea, horretan laguntzea eta antolatzaile izatea.

18.  Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuek eta Gipuzkoako udalek Europako funtsekin finantzatu litezkeen proiektuetan parte har dezatela bultzatzea.

20. artikulua.  Idazkaritza Teknikoa.

Departamentuko Idazkaritza Teknikoa foru diputatuaren menpean dago hierarkikoki, eta funtzionalki zuzendari nagusien menpean. Departamentuaren eskumenen barruan, eginkizun hauek ditu:

1.  Departamentuko organoei eta Diputatuen Kontseiluari onartzeko aurkezten zaizkien xedapen, egintza eta ebazpenen legezkotasuna kontrolatzea, salbu Araugintzako eta Lege Aholkularitzako Zerbitzuaren eginkizunei dagokienez.

2.  Kontratazio espedienteak tramitatzea, kudeatzea eta haien legezkotasuna kontrolatzea.

3.  Beste herri administrazioekin eta erakunde publiko zein pribatuekin izenpetzen diren lankidetza hitzarmen edota protokoloak eta xedapen orokorrei buruz agintzen zaizkion bestelako proiektuak aztertzea, prestatzea eta haien segimendua egitea.

4.  Departamentuko organoei lege arloko aholkularitza generikoa ematea, eskatzen zaizkion txostenak eginez eta kontsultak erantzunez.

5.  Departamentuari berariazko lege aholkularitza ematea, bai finantza arloan eta bai departamentuko foru diputatuak eskatzen dizkioten departamentuaren eskumeneko bestelako arloetan.

6.  Departamentuaren fede publikoa.

7.  Departamentuaren erregistro orokorra eta agiritegia eramatea.

8.  Departamentuko aurrekontu aurreproiektua prestatzea, departamentuko unitateak elkarrekin koordinatuz.      

9.  Departamentuko jarduera ekonomikoaren Kudeaketa, tramitazioa eta kontabilitate kontrola egitea.

10.  Lankidetzan jardutea Gobernantza Departamentuarekin langile gaietan dituen funtzioak garatzeko.

11.  Departamentuko zerbitzu orokorrak kudeatzea.            

12.  Departamentuko identifikazio, ordezkaritza eta jakinarazpen sistemak kudeatzea.

13.  Departamentuarentzat interes komunekoak diren programa berriak ezartzea eta garatzea, hala badagokio Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusiarekin elkarlanean.

14.  Agirien Kudeaketarekin eta espediente elektronikoarekin lotuta dituen funtzioak betetzea (ekainaren 14ko 17/2011 Foru Dekretua).

15.  Informazio sistemetan segurtasun neurriak ezartzea. Departamentuko datu sarbideetan segurtasuna kudeatzea.         

16.  Euskarri teknikoa ematea, departamentuaren barruan Plan Estrategikoa eta politika horizontalak ezartzeko (genero berdintasuna, hizkuntza berdintasuna, jasangarritasuna eta beste batzuk).

17.  Zerga zehapenak barkatzeko espedienteak eta bestelako gaietan agintzen zaizkionak tramitatzea.

18.  Zerga iruzurrari buruzko salaketak prozedurari jarraituz izapidetzea.

19.  Administrazioaren berrikuntza eta eraldaketarako politiken aplikazioan laguntzea departamentuko organoei.

20.  Onartutako foru araudiak Foru Aldundiaren eskumen esparruen barruan ematen dizkion eginkizunak, eta, orobat, bere lan esparruaren barruan esleitzen edo eskuordetzan ematen zaizkion bestelakoak betetzea.

2. SEKZIOA.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa

21. artikulua.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboa.

1.  Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboak instantzia bakarrean ezagutzen ditu indarrean dagoen legeriaren babesean aurkezten diren erreklamazio ekonomiko-administratiboak, denak ere Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorrak edo bestelako foru arauek adierazitako gaietan eta kasuetan aurkeztuak.

2.  Bere osaera, antolakuntza, funtzionamendu eta eginkizunak arautzeko kontuan hartzekoak izango dira martxoaren 8ko 2/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorra eta 41/2006 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorra, egintzak administrazio bidetik berrikusteari dagokionez, garatzeko Erregelamendua onartzen duena, edo, kasua bada, horren ordezko araudia.

Lehen xedapen gehigarria.  Zuzendari nagusiak ordezkatzea.  

Zuzendari nagusien karguak bete gabe daudenean edota titularrak kanpoan edo gaixorik daudenean, haien eskumen eta eginkizunak zuzenean beteko ditu foru diputatuak, edo, bestela, horrek izendatzen duen departamentuko zuzendari nagusiak.         

Bigarren xedapen gehigarria.  Baimena ematea.

Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimena ematen zaio Zerga Kudeaketako Zuzendariordetza Nagusiak eta Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiak borondatezko zerga-bilketa alorrean gaur egun dituzten eskumenak Zerga-bilketako Zuzendariordetza Nagusiari nola eman arautzeko.

Hirugarren xedapen gehigarria.  Antolaketa-egokitzapenak.

Foru dekretu hau indarrean jartzen den egunetik hilabete bateko gehieneko epean, bere onarpenak eragiten dituen antolaketa-egokitzapenak proposatuko dizkio Gobernantza Departamentuak Diputatuen Kontseiluari.

Xedapen indargabetzailea.

Indarrik gabe geratzen dira foru dekretu honetan ezarritakoarekin bat ez datozen maila bereko edo txikiagoko xedapen guztiak, eta, bereziki, honako hau: 2016ko uztailaren 19ko 19/2016 Foru Dekretua, Ogasun eta Finantza Departamentuaren egitura organiko eta funtzionalari buruzkoa.

Era berean, indargabetuta gelditzen da martxoaren 13ko 24/2001 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kontratatzeko gaitasuna egiaztatzeko prozedura ezarri eta kontratuen erregistroari buruzko zenbait gai arautzen dituena.        

Azken xedapenetan lehena.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskaritzaren Erregelamendua aldatzea.

Aldatu egiten da azaroaren 16ko 31/2010 Foru Dekretuak onartutako Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga Ikuskaritzaren Erregelamenduko 2. artikuluaren 2. apartatua, eta honela idatzita gelditzen da:

«2.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren eremuan, ikuskaritzako langileak dira Ogasun eta Finantza Departamentuan ondoko lanpostuak betetzen dituzten funtzionarioak:             

a)  Ikuskaritzako zuzendariorde nagusia.

b)  Estrategia Teknologikoko zuzendariorde nagusia.            

c)  Ikuskaritzako unitate eragileetako buruak eta Informazioaren Analisirako zerbitzuburua, Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusiaren barruan dagoena.

d)  Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiko goi mailako teknikari ikuskariak eta erdi mailako ikuskariordeak, bai eta Informazioaren Analisirako Zerbitzukoak ere, azken horiek Estrategia Teknologikoko Zuzendariordetza Nagusikoak.

e)  Zerga agenteak.

f)  Ikuskaritzako Zuzendariordetza Nagusiak dituen gainerako laguntzako organo eta unitateak.

Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak hala aginduta, apartatu honetan zerrendatutako Ikuskaritzako langileei dagozkien eginkizunak eta eskumenak garatuko dira, erregelamendu honetan xedatutakoari jarraikiz».

Azken xedapenetan bigarrena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko irailaren 29a.

                                                           Diputatu Nagusia,         
                                                      Markel Olano Arrese.

           Gobernantza Departamentuko
                      Foru Diputatua, 
           Eider Mendoza Larrañaga.

                   Ogasun eta Finantza              
                     Departamentuko
                      Foru Diputatua, 
        Jabier Larrañaga Garmendia.   
(5081)