1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTATU NAGUSIA

06/2020 Foru Dekretua, irailaren 29koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzeko ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua aldatzekoa.             

Diputatu nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren bitartez, 2019-2023 agintaldirako Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatu ziren. Urte bat igaro ostean, eta departamentuetako egitura organiko eta funtzionalari buruzko foru dekretuak onartu aurretik, 3/2019 Foru Dekretua aldatzeko beharra ikusi da: departamentuen artean esparruen eta eginkizunen banaketa zehaztu eta argitzeko; eta, hartara, Foru Administrazioaren jardueran segurtasun juridikoa, eraginkortasuna eta efizientzia areagotzeko.

Hori horrela, berariaz jaso behar da kanpo harremanen esparrua: diputatu nagusiari esleitzen zaiona, bere zeharkako izaera indartzeko.

Halaber, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari esleitutako bizikleta bideen azpiegituren esparruari dagokionez, baliabide publikoen erabilera arduratsu eta arrazionalak hala eskatuta, gai horretan beste bi departamentu hauek parte hartzea ahalbidetu behar da: Bide Azpiegituretako Departamentuak eta Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak.

Horrenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak 26.3.b) eta 64. artikuluetan diputatu nagusiari esleitutako eskumenak baliatuz,

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.  Ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzekoa, aldatzea.

Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzeko ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretua modu honetan aldatzen da:     

Bat.  Ondorengo i) letra hau eransten zaio 4. artikuluaren (Diputatu Nagusia) 2. zenbakiari:

«i)  Kanpo harremanak.»

Bi.  Modu honetan idatzita uzten da 10. artikuluaren (Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua) b) letra:

«b)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan: plangintza; Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren eguneratzea; inbertsioen programazioa eta bizikleta bideen obra guztien finantzazioa; errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta ez dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea; ohiz kanpoko artatze-lanak; foru bizikleta bideen mugaketa eta mugarriak jartzea; titulartasunen eskualdaketa; eta bizikletaren eta bizikleta bideen erabileraren sustapena.»

Hiru.  Modu honetan idatzita uzten da 12. artikuluaren (Bide Azpiegituretako Departamentua) 1. zenbakiaren c) letra; eta lehen c) letra zena d) letra izango da:

«c)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan:

— Errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea, horien trazatua errepidearen plataforma ondotik doanean.

— Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren barruan dauden bizikleta bideen sarearen ohiko artatze-lanak gauzatzea, eta sare hori zaintzea nahiz ustiatzea.

d)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak gauzatzea.»

Lau.  Modu honetan idatzita uzten da 14. artikuluaren (Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua) 1. zenbakiaren j) letra; eta lehen j) letra zena k) letra izango da:

«j)  Bizikleta bideen azpiegituren arloan: lankidetza teknikoa eskaintzea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari Foru Bizikleta Bideen Sarea garatzeko; eta gainbegiratze teknikoa egitea, bai aipatu departamentuak kudeatzen dituen bizikleta bideak eraikitzeko proiektuak idatzi, izapidetu eta onesterakoan, bai proiektu horietako obrak kontratatu eta gauzatzerakoan.

k)  Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.»

Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko irailaren 29a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia.      (5040)