3
TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUMAIAKO UDALA

Iragarkia

Udaleko Osoko Bilkuran, Zumaiako Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra onartu zuen. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen egunetik zenbatzen hasita 30 egunez jendaurreko agerraldi epean egon da, eta denboraldi horretan ez delarik inongo erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu, orain arte behin-behineko izaera zuen akordioak behin betiko izaera hartu du.       

Beraz, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Ordenanantzaren testu osoa argitaratzen da, 7/1985eko apirilaren 2ko legeko 70.2 artikuluaren arabera.

Zumaiako Udalak eta bere Erakunde Autonomoek dirulaguntzak ematea arautzeko Ordenantza.     

I.  Zioen azalpena.

II.  Ordenantza orokorra.

1.  Xedapen orokorrak.

2.  Dirulaguntzen prozedura eta Kudeaketa.

3.  Dirulaguntzaren ordainketa.

4.  Dirulaguntzaren xedearen justifikazioa.

5.  Aurrekontu-Kudeaketako prozedura.

6.  Dirulaguntzen itzulera.

7.  Zehapen-araubidea.

8.  Publizitatea.

9.  Interpretazioa.

10.  Errekurtsoak.

III.  Gehigarria.

IV.  Xedapen indargabetzailea.

V.  Azken xedapena.

I.  ZIOEN AZALPENA

Sektore publikoaren finantza-jardueraren zati handi bat diru- laguntzen bidez bideratzen da, finantza-laguntzako neurrien bidez erakunde publiko edo pribatuen gizarte eta ekonomia eskaerei erantzuteko.

Zumaiako Udalean, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, 25. artikuluan esleitzen dizkion lankidetza-eskumenak dituen lurralde-administrazioa den aldetik, dirulaguntzei buruzko jarduerak berebiziko garrantzia du.

Ikuspegi ekonomiko batetik, dirulaguntzak gastu publikoaren mota garrantzitsu bat lirateke, eta, horregatik, aurrekontu politikaren norabideetara egokitu behar da.

Administrazioaren ikuspegitik, dirulaguntzak interes orokorrekotzat jotzen diren jokabide zehatz batzuk sustatzeko teknika bat dira, eta are herri-intereseko jarduerak kudeatzeko Administrazio publikoaren eta partikularren arteko lankidetza-prozedura bat.     

Era askotako diru-laguntzak daude, eta, beraz, jarraipen eta kontrol eraginkorrak egin behar dira.  

Diru-laguntzen Kudeaketa eta jarraipena hobetzea, arau-urritasunak zuzentzea eta eremu horretan gerta daitezkeen iruzurrezko jokabideak kontrolatzea funtsezkoak dira gastu-modalitate horretatik esleipen eraginkorrak eta efizienteak lortzeko, eta diru-laguntzen politikek gero eta garrantzi handiagoa izatea aurrekontu-politikaren egungo orientazioarekin bateragarri egiteko.

Dotrina ia osoak eta Kontuen Auzitegiaren hamaika gomendiok, araudien sakabanatzea eta hutsuneak direla-eta dagoen ziurtasun-gabeziaren aurrean, problematika horri modu integralean helduko zion dirulaguntzen lege orokor bat eskatzen zuten, eta horixe egiten dute azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak eta horren garapenerako Erregelamenduak (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua), eta bestelako araudi ezargarriak.

Ordenantza Orokor honen helburua, beraz, Zumaiako Udalaren eta bere erakunde autonomoen dirulaguntzazko jarduera guztia kokatzea da, bai eta Udaleko sail bakoitzak kudeatzen dituen dirulaguntzen oinarri bereziak eranskin gisa txertatzea ere. Urtero, zenbatekoa dela-eta, dagokion deialdia onartuko du organo eskudunak.

Ordenantza hau honako titulu eta xedapen hauek osatzen dute.

II.  ORDENANTZA OROKORRA

1.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Aplikazioaren helburua, definizioa eta esparrua.

— Helburua:

Ordenantza honen helburua da Zumaiako Udalak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten dirulaguntzen irizpideak eta emate prozedurak finkatzea, azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak, legearen garapenerako erregelamendua onartzen duenak, ezartzen dutenaren eredura.       

— Definizioa:

Ordenantza honen ondorioetarako, Udalak edo bere erakunde autonomoek pertsona publiko edo pribatuen alde egindako diruzko edozein xedapen da dirulaguntza, eta baldintza hauek bete behar ditu:

a)  Ematea onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe egitea.

b)  Ematea helburu zehatz bati, proiektu bat egokitzeaeari, jarduera bat egiteari, portaera berezi bat hartzeari lotuta egotea, egindakoak zein garatu beharrekoak izan, edo hainbat egoera aldi berean gertatzea, eta onuradunak ezarri diren betebehar material eta formalak bete beharko ditu.         

c)  Diruz lagundutako proiektuak, ekintzak, jokaerak edo egoerak onura publiko edo herri-intereseko jarduera bat sustatzea edo xede publiko bat sustatzea helburu izatea.

— Salbuetsitako kasuak:

Ordenantza Orokor hau ez da aplikatzekoa izango kasu hauetan:

a)  Aplikatzekoa den zerga- edo sektore-araudiak araututako dirulaguntza inpropioak (hobariak, salbuespenak...).

b)  Zerbitzuaren funtzionamenduaren kontraprestazio gisa jasotzen dituen zerbitzu publiko baten emakidadun bati emandako dirulaguntzak.

c)  Udalak bitarteko soil gisa jokatzen dueneko beste administrazio batzuek emandako dirulaguntzak.

d)  Udalaren ekarpenak erakunde hartzaileen jarduerak modu globalean diruz laguntzeko: Erakunde autonomoak; enpresa-erakunde publikoak; partzuergoak; mankomunitateak; fundazioak; elkarteak, etab., non Udalak ordezkapena duen eta urtero laguntza ekonomikoak egiten dituen horien aurrekontuak diruz laguntzeko.

e)  7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, 5. xedapen gehigarrian (Udalen Federazioa eta Elkartea) aipatzen dituen elkarteen aldeko dirulaguntzak.

f)  Korporazioan ordezkatutako talde politikoen funtzionamendu-gastuak artatzeko dirulaguntzak.

2. artikulua.  Aplikatzekoa den araudia.

Dirulaguntzak emakida eta emailearen eta erakunde onuradunaren arteko erlazio juridikoa arautuko dituztenak dira bai udal- ordenantza hau, bai dirulaguntzen lerro bakoitzaren oinarri bereziak eta emateko unean indarrean dagoen araudiak barne hartzen dituen eranskinak.        

Ordenantza honetan eta oinarri berezietan aurreikusi ez den orotan azaroaren 17ko Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), horren garapenerako Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua. Uztailaren 25eko Estatuko Aldizkari Ofiziala), eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenak aplikatuko dira.

3. artikulua.  Dirulaguntzen izaera.

1.  Ordenantza Orokor honek araututako dirulaguntzek borondatezko izaera dute, ez dute ondorengo urteetarako beste dirulaguntza batzuk lortzeko eskubiderik sortzen (urte anitzeko gastu gisa eman ezean), eta ezin dira aurrekari gisa alegatu.             

2.  Dirulaguntzak emateak baldintza gisa duen interes orokorreko helburua betetzeari atxikita daude eta ezin dira itzuli, emateko unean ezarritako baldintzei eta kargak ez betetzeari atxikitako itzulerari kalterik egin gabe.        

3.  Nolanahi ere, Udala eta mendeko erakundeak libre geratuko dira diruz lagundutako pertsonek edo erakundeek egin behar dituzten jardueretatik sortutako erantzukizun zibiletatik eta merkataritzako, laneko edo edozein motako erantzukizunetatik.  

2.  DIRULAGUNTZEN PROZEDURA ETA KUDEAKETA

4. artikulua.  Printzipio orokorrak.

Ordenantza Orokor honek aipagai dituen dirulaguntzen Kudeaketa printzipio hauen arabera egingo da:         

a)  Publizitatea, gardentasuna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta bereizkeriarik eza.

b)  Efikazia Administrazio emaileak finkatutako helburuak betetzerakoan.

c)  Efizientzia baliabide publikoak esleitzerakoan eta erabiltzerakoan.

Dirulaguntzak norgehiagoka bidez edota zuzenean emango dira.

5. artikulua.  Dirulaguntzen zenbatekoa.

1.  Dirulaguntzaren zenbatekoak, beste Administrazio publiko batzuek helburu berarekin emandako dirulaguntzak gehituta, ezingo du diruz lagundutako obraren edo jardueraren kostua gainditu.

2.  Ezingo da deialdian zehazten dena baino zenbateko handiagoko dirulaguntzarik eman, Legea garatzeko Erregelamenduan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.

6. artikulua.  Diruz laguntzeko gastuak.

Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, diruz laguntzeko gastuak dira diruz lagundutako jardueraren izaerari inolako zalantzarik gabe erantzuten dioten horiek, eta dirulaguntzen oinarri bereziek ezarritako epean egiten diren horiek.           

Egindako gastutzat joko da dirulaguntza arautzen duen araudiak zehaztutako justifikazio-epea amaitu aurretik egin eta ordaindu dena. Betiere zerga-betebeharrak (atxikipena eta hala dagokionean BEZ) egunean daudela egiaztatu beharko da justifikazioan.          

Legean aurreikusitako diruz laguntzeko gastuez gain, finantza-gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario- eta erregistro-gastuak, eta diruz lagundutako proiektua gauzatzeko adituen gastuak, eta administrazioko espezifikoak diruz laguntzekoak dira, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzenean lotuta badaude eta jarduera hori modu egokian prestatzeko edo burutzeko ezinbestekoak baldin badira, eta betiere oinarri berezietan horrela aurreikusten bada.

Diruz laguntzeko gastuaren zenbatekoak obra egikaritzeko kostuaren kasuan 40.000 euroko zenbatekoa gainditzen duenean, edo 15.000 eurokoa ekipamendu-ondasunez hornitzeko edo aholkularitzako edo laguntza teknikoko enpresen zerbitzuak emateko kasuan, onuradunak gutxienez hornitzaile desberdinen hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa hartu aurretik; salbuesteko arrazoia izango da diruz laguntzeko gastuen ezaugarri bereziengatik merkatuan zerbitzu hori hornitzen edo ematen duten nahikoa erakunde ez egotea, edo gastua dirulaguntza eskatu aurretik egitea ere bai.             

Aurkeztutako eskaintzen arteko hautaketa (justifikatzeko dokumentazioarekin batera edo, hala badagokio, dirulaguntzaren eskaerarekin batera ekarri beharko dena) efizientzia eta ekonomiako irizpideen arabera egingo da; eta, proposamen ekonomikorik onena hautatu ez bada, memoria batean berariaz justifikatu beharko da erabakia.

7. artikulua.  Aurrekontua kontsignatzea.

1.  Dirulaguntzak gastu publikotzat joko dira eta horien eraginkortasuna deialdi bakoitzean aurreikusten den nahikoa aurrekontu-kreditu eta egokia egoteari baldintzatuta geratuko da.

2.  Dirulaguntzak ematearen ondorioz sortutako eduki ekonomikoko betebeharrei erantzuteko aurrez aurrekontuen aldaketa bat behar bada, dagokion espedientea abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuenak, edo une bakoitzean indarrean dagoen araudiak ezarritako moduan izapidetuko da.               

8. artikulua.  Finantziazioaren muga, bateragarritasuna eta aldiberekotasuna beste dirulaguntza batzuekin.

Udalak eta haren erakunde autonomoek araudi hau betez emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira edozein Administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk xede berarekin emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin.

Aurreko kasuan, onuradunak jakin bezain laster jakinarazi beharko dio organo emaileari dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide horiek lortu izana, eta nolanahi ere, jasotako fondoei emandako aplikazioa justifikatu aurretik.
               

Udalak eta erakunde autonomoek emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz, bere aldetik zein beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, erakunde onuradunak diruz lagunduta garatu beharreko jardueraren kostua gainditu.

9. artikulua.  Norgehiagoka bidez ematea.

1.  Dirulaguntzak emateko ohiko modua da norgehiagoka bidezkoa.

2.  Aukeratze-prozesuan ezarritako epean aurkeztutako eskaera guztiak batera, prozedura bakar batean, aztertuko dira, eta administrazio-egintza bakarrean oinarri berezietan aurreikusitako baldintzak betetzen ditu(zt)en eskaer(ar)en alde ebatziko da, eta aldi berean oinarrietan bertan finkatutako balorazio-irizpideak aplikatuz puntuazio handiena lortzen duten eskaeren alde.

3.  Laguntzak emateko organo eskudunak, kasu berezietan, aukeratze-prozesua esleitu gabe uztea, edo prozedura bertan behaera uztea ahal izango du, edo aurreikusitako zenbateko guztia edo aurrekontuko partidari edo bere atxikitze-poltsari dagokion kreditu erabilgarria arrazoituta agortu gabe utzi.

4.  Salbuespen gisa, organo eskudunak dirulaguntzetarako den gehienezko zenbateko globala dirulaguntzaren onuradunen artean hainbanatzeari ekingo dio.

5.  Kide anitzeko organo bat sortuko da eskaerak aztertzeko eta baloratzeko.

Kide anitzeko organoa dirulaguntza ematen duen saileko informazio-batzordeko partaideek osatuko dute.

10. artikulua.  Zuzenean ematea.

1.  Dirulaguntzak zuzenean eman ahal izango dira, eta norgehiagoka eta publizitatea ez dira nahitaezkoak izango kasu hauetan:

a)  Udalaren hasierako aurrekontu orokorrean edo Osoko Bilkurak onartutako kredituen aldaketetan izenez esleituta daudenean.

b)  Administrazioari dirulaguntza ematea edo dirulaguntzaren zenbatekoa lege-mailako arau batek agindu dionean. Hauek beren araudi propioaren arabera aplikagarri zaien emate-prozedura jarraituko dutela.

c)  Interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioak diren arrazoiak egiaztatzen dituzten beste dirulaguntzak, edo beren deialdi publikoa eragozten duten behar bezala justifikatutako beste batzuk.

2.  Aurrekontuan aurreikusi gabeko zuzeneko dirulaguntza izendunetarako, espedientean saileko zinegotzi arduradunak sinatutako memoria bat erantsi beharko da, dirulaguntzen izaera berezia justifikatzeko eta interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioa egiaztatzen dituzten arrazoiak edo beren deialdi publikoa eragoztea justifikatzen duten beste batzuk.

3.  Dirulaguntza izendunek zein gainerako zuzeneko laguntzen erabakiek baldintza hauek bete beharko dituzte, gutxienez:

a)  Laguntzaren edo dirulaguntzaren xedearen deskribapen zehatza.

b)  Gastua aurrekontuko zer partidari egozten zaion.

c)  Dirulaguntzaren Kudeaketaren organo arduraduna.

d)  Laguntzaren zenbatekoa, bere gehienezko zenbatekoa kontzeptuetan banakatua, hala badagokio.

e)  Dirulaguntza antolatzen duen itun edo hitzarmen bat sinatzea aurreikustea eta baimentzea, hala badagokio.            

f)  Dirulaguntzak emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzeak, eta nolanahi ere beste administrazio edo erakunde publikok edo pribatuk emandako laguntzak edo dirulaguntzak, eta hala badagokio, xede bererako edozein diru-sarrera edo baliabide aldi berean lortzeak laguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango duela aipatzea, non eta laguntzaren onuradun izateko gutxieneko baldintzak zaintzen diren. Ildo horretan, beste laguntza, dirulaguntza edo baliabide aldi berean gertatzeko aukera, edo hala badagokio, hori jasotzeko bateraezintasuna aipatu egin beharko da. Bateragarritasuna onartzekotan, gainfinantziazioa eragozteko mugak edo irizpideak ezarri beharko dira ezinbestean.            

g)  Ordaintzeko epeak eta modua.

h)  Onuradunak laguntza edo dirulaguntzaren xedea betetzea eta jasotako fondoen aplikazioa justifikatzeko epeak eta modua.

i)  Berme-araubidea, bidezkoa denean.

j)  Onuradunaren betebehar zehatzak aipatzea, hala badagokio, dirulaguntzen legearen 14. artikuluan modu orokorrean jasotakoei kalterik egin gabe.

k)  Hala badagokio, zehazki noiz ez litzatekeen bidezkoa dirulaguntzaren ordainketa galdatzea edo noiz itzuli beharko litzatekeen, dirulaguntzen legearen 37. artikuluan aurreikusitako suposizio orokorrei kalterik egin gabe.

4.  Dagokion hitzarmenean edo hala badagokio, laguntza emateko ebazpenean, onuradunaz eta dirulaguntzaren zenbatekoaz gain, helburua, epea eta justifikatzeko era finkatuko dira.

Hartutako erabakiek administrazio-bidea amaituko dute.

11. artikulua.  Onuradunak.

Dirulaguntzen onuraduntzat joko dira lagundutako jarduera gauzatu behar duen pertsona edo erakundea, edo laguntza ematea legitimatzen duen egoeran dagoena. 

Elkarteek eta fundazioek, dirulaguntzen onuradun izan ahal izateko, dagokien erregistro ofizialean inskribatuta egon beharko dute.

Onuradun izan ahal izango dira pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak, ondasun-erkidegoak edo, nortasun juridikorik ez izan arren, proiektuak, jarduerak edo portaerak egin ditzakeen, edo dirulaguntza ematea eragiten duen egoeran dagoen edozein ekonomia-unitate mota, betiere deialdi bakoitzean aurreikusten bada.       

Dirulaguntza horiek ezin eskuratuko dituzte, indarrean den araudiari jarraikiz, eskubide hori mugatuta edo ezabatuta duten pertsonek edo erakundeek. Halaber, ezingo dituzte dirulaguntzak lortu behin betiko ebazpen bidez eskubide hori ebazpenak erabakitako epean galtzera zigortutakoek ere, edo Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 13. artikuluan adierazitako beste edozein kasutan daudenek.  

Zigor- edo administrazio-arloko zigorra jaso duten, eta horren ondorioz, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galdu duten edo horretarako ezgaitzen duen lege-debeku baten eraginpean dauden pertsonak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexu-diskriminazioan erori izanagatiko lege-debekuak barne, ezin izango dute agindu honetan araututako dirulaguntzen eta laguntzen deialdietara aurkeztu, zigorrak ezarritako aldian.    

12. artikulua.  Organo eskudunak.

Dirulaguntzen lerro bakoitzerako deialdia, haien ebazpena, eta zuzeneko dirulaguntzak ematea Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio, Zumaiako Udalaren administrazio-antolamenduan une bakoitzean dagozkien eskumenei eta indarrean diren aldi baterako eskuordetzeei jarraikiz. Erakunde Autonomoen kasuan, erakundeko Lehendakaria edo, Kontseilu Errektorea edo Zuzendaritza Batzordea izango da organo eskuduna, nor bere eskumenen arabera.   

13. artikulua.  Prozeduraren hasiera.

Norgehiagoka bidez dirulaguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko da beti, Alkatetzak edo Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako deialdi bidez, dagozkien eskuordetzeei jarraikiz, eta Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako edukia izango du.   

14. artikulua.  Eskaerak.

Dirulaguntzak jasotzeko aurrez eskaera egin beharko da, dirulaguntzen lerro bakoitzerako eredu ofizialaren arabera, eta dokumentazio honekin batera egon beharko du derrigorrez:          

— Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren fotokopia.

— Erakunde eskatzailearen IFZaren fotokopia, hala badagokio.

— Diruz lagundua izan nahi duen proiektuaren, jardueraren edo programaren originala, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua.

— Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoak) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua.

— Beste sail, erakunde, organismo, eta abarrei egindako dirulaguntzen eskaerak edo, hala badagokio, eskainita daudenak bilduko dituen zinpeko aitorpena.               

— Jardueraren hedapenean euskara nola erabiltzea aurreikusi den eta Udalaren hizkuntza-irizpideen Kudeaketarekin lotutako informazioa.

— Emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspuntua noraino hartzen den kontuan proiektuan.

— Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak eta Zumaiako Udalarenak eta haren erakunde autonomoarenak bete direla, eta dirulaguntzen onuradun izateko ez daudela Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako inolako debeku-auzitan nahastuta egiaztatzeko aitorpena.        

Dokumentazio hori pertsona edo erakunde eskatzaileak interesgarritzat jotzen duen beste edozeinekin osatu ahal izango du.

15. artikulua.  Akatsak zuzentzea.

Eskaerak deialdiaren arauan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, interesatuari gehienez 10 eguneko epe luzaezin batean zuzentzeko eskatuko zaio, eta gainera, egiten ez badu, bere eskaerari uko egin diola iritziko zaiola jakinaraziko zaio, aurrez urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 68. artikuluan aurreikusten dituen baldintzen araberako erabakia hartuta.               

16. artikulua.  Eskaerak aurkezteko lekua eta epea.

Dirulaguntzen lerro bakoitzaren deialdian zehaztuko dira.               

17. artikulua.  Instrukzioa eta proposamena.

1.  Norgehiagoka bidezko prozeduren instrukzioa deialdian izendatzen den organoari egokituko zaio.        

Instrukzio-jardunek barne hartuko dituzte:

a)  Ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen edo dirulaguntza erregulatzen duten arauek eskatzen dituzten txostenak eskatzea. Txosten horiek 10 eguneko epean egin beharko dira, baldin epe laburragoan edo luzeagoan egitea eskatzen ez bada, eta azken kasu horretan ez da bi hilabetetik gorakoa izango.

b)  Eskaeren edo eskarien ebaluazioa, dirulaguntza erregulatzen duen arauan edo, hala badagokio, deialdian ezarritako ebaluaziorako irizpideen, formen eta lehentasunen arabera eginda.

2.  Instrukzio-organoak eskaerak ebaluatu ondoren, horretarako sortutako Balorazio Batzordeak egindako ebaluazioaren emaitza zehazten duen txostena igorriko du.

Balorazio-batzordea dirulaguntza ematen duen saileko informazio-batzordeko kideek osatuko dute, Udaleko Idazkariak edo hark eskuordetza ematen dion pertsonak eta Kontu-hartzaileak edo hark eskuordetza ematen dion pertsonak.      

3.  Balorazio-batzordearen espedientea eta txostena ikusi ondoren, instrukzio-organoak behar bezala arrazoitutako behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, eta hamar eguneko epea eskainiko die pertsona interesdunei alegazioak aurkezteko.

Prozeduran pertsona interesdunek argudiatutakoak beste egintzarik, alegaziorik edo frogarik agertzen ez denean, entzunaldi-izapide hori bazter utzi ahal izango da. Kasu horretan, ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.           

4.  Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, behin betiko ebazpen-proposamena egingo da.

Proposamen horrek dirulaguntza emateko proposatzen dituen eskatzaileen zerrenda eta zenbatekoa adierazi beharko ditu, bere ebaluazioa eta hori egiteko erabilitako balorazio-irizpideak adierazita, bai eta zer eskaera ez dituen aintzat hartu eta zer arrazoitan oinarritu den ere.

5.  Espedientean, bere esku dagoen informaziotik ondorioztatzen denez, pertsona onuradunek dirulaguntzak eskuratzeko baldintza guztiak betetzen dituztela jasotzen duen instrukzio-organoaren txostena egon beharko da.

18. artikulua.  Ebazpena.

1.  Behin betiko ebazpen-proposamena onartutakoan, organo eskudunak prozedura arrazoitutako ebazpen bidez ebatziko du, dirulaguntzen oinarri bereziek xedatzen dutenaren arabera, eta prozeduran bere ebazpenaren oinarriek egiaztatuta geratu beharko dute.

2.  Ebazpenak espresuki bildu beharko du, hala badagokio, gainerako eskaerak aintzat ez hartzea eta zer arrazoitan oinarritu den.

3.  Ebazpenean dirulaguntzaren zenbatekoa, ordaintzeko modua, justifikazio-forma eta ordenantza orokor honetan, oinarri berezietan edo indarrean den araudian eskatutako gainerako baldintzak eta eskakizunak bildu beharko dira.      

4.  Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta banan-banan jakinaraziko zaie pertsona edo erakunde eskatzaileei.

5.  Behin betiko ebazpena egiteko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa da, dagokion deialdia argitaratzen denetik kontatzen hasita. Epe hori berariazko ebazpenik jakinarazi gabe igarotakoan, pertsona edo erakunde eskatzaileek ezetsitzat jo ahal izango dituzte beren dirulaguntzarako eskaerak.    
               

6.  Ebazpenak deuseztatzeko arrazoi Ebazpenaren deuseztasun- edo deuseztagarritasun-arrazoiak izango dira izango dira administrazioprozeduraren legerian aurreikusitakoak. Kausa horietako bat gertatzen denean, dirulaguntza eskaini duen organoak bere ofiziozko berraztertzeari ekingo dio edo, hala badagokio, kaltegarritzat jotzeari eta geroko inpugnazioari, administrazio-prozedurari buruzko araudian xedatutakoari jarraikiz. Ebazpenak ofizioz berraztertzea ez da bidezkoa izango Legearen 37. artikuluan aurreikusitako itzulera-kausak gertatzen direnean.

7.  Halaber, aplikatzekoa izango da egintzak ezeztatzeko eta akatsak zuzentzeko 39/2015 Legeak 109. artikuluan xedatzen duena.

Dirulaguntzen zuzenean ematen denetan, emateko ebazpenak eta, hala badagokio, dirulaguntza horiek bideratzen dituzten hitzarmenek ezarriko dituzte aplikatzekoak diren baldintzak eta konpromisoak.

19. artikulua.  Onarpena.

Dirulaguntza eraginkorra izateko, onuradunak dirulaguntza hori eta eskaintzaren baldintzak erreparorik gabe onartu behar ditu, oinarri bereziek edo emateko ebazpenak adierazten duten eran eta epean.

Pertsona edo erakunde onuradunak bere onarpena dagokion epean aurkeztuko ez balu, edo horri buruzko erreparorik jarriko balu, Udalak, kasu berezietan, aukera izango luke onarpenerako beste epe bat eskaintzeko edo onuradunak dirulaguntzari uko egin diola uste izateko.

20. artikulua.  Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak.

Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak, oinarri berezietan jasotakoez gain, hauek dira:

a)  Dirulaguntza ematea eragin duen helburua bete, proiektua gauzatu, jarduera egin edo portaera izan.       

b)  Organo emailearen edo erakunde laguntzailearen aurrean eskakizunak eta baldintzak justifikatu, jarduera egin, eta dirulaguntza jasotzeak edo gozatzeak zehazten duten xedea bete. 

c)  Diruz lagundutako jarduera garatzeko eta bere zehaztapenak betetzeko behar diren baimen guztiak lortu.               

d)  Organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jardunen mende jarri eta lagundu, indarrean den araudiaren baldintzetan, bai eta kontrol-organoek egin ditzaketen finantzako beste egiaztapen- eta kontrol-jardunen mende ere, aurreko jardunetan eskatzen zaion informazio guztia ekarrita.   

e)  Laguntza emateko ebazpen-proposamena egin aurretik zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta Zumaiako Udalarenak egunean dituela egiaztatu.

Udalaren zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko, eta, 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 13. artikuluan hala onartzen duenez, hiritarrek eskubidea dutenez Administrazioaren esku dauden dokumentuak ez aurkezteko, tokiko erakundeak berak egingo du espedienteari erantsiko zaion ziurtagiri bat.            

f)  Kontabilitate-liburuak, erregistro bideratuak eta kasu bakoitzean onuradunari aplikatzekoa den merkataritza- eta sektore-legeriak eskatutako baldintzetan behar bezala ikuskatutako gainerako dokumentuak eduki, bai eta dirulaguntzen oinarri bereziek egiaztapen- eta kontrol-ahalmenen jardun egokia bermatzeko eskatzen dituzten kontabilitate-egoerak eta berariazko erregistro guztiak ere.

g)  Hartutako fondoen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak, dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen- eta kontrol-jardunen aztergai izan daitezkeenez, lau urteko epean gorde.

h)  Organo emaileari, hala badagokio, edozein Administrazio edo erakunde publiko zein pribatutatik, nazional zein nazioartekotatik diruz lagundutako jarduera finantzatzen duten beste dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortu izana jakinarazi.

i)  Dirulaguntza emateko kontuan izan den edozein gertaera objektibo zein subjektiboren aldaketa jakinarazi.             

j)  Ordenantza honetan aurreikusitako kasuetan jasotako fondoak itzultzeari ekin.

k)  Diruz lagundutako jardueraren hedapen-ekintzetan, jasota geratu beharko du Zumaiako Udalaren edo haren erakunde autonomoen dirulaguntza bidezko lankidetzak.

l)  Jardueran aritzean, pertsonaren funtsezko eskubideekiko behar den errespetua erakutsiko da eta indarrean diren legeak errespetatuko dira.

m)  Erakunde onuradunak diruz lagundutako jardueran argitaratzen diren idatzi, iragarki, ohar eta gainerako komunikazioak euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan idatzi eta ezagutarazi beharko ditu, eta publizitatearekin ere, ahozko zein idatzia izan, berdin jokatuko du. Halaber, ekitaldi zehatzetan megafoniaz igorritako mezuak euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan transmititu beharko dira. Betebehar hori bete izana diruz lagundutako jarduera egin dela justifikatzerakoan egiaztatu beharko da.

n)  Onuradunak aplikatzekoa zaion indarreko araudi guztia errespetatu beharko du, bereziki Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea.

ñ)  Hizkuntza-normalizaziorako helburuei jarraikiz, euskara sustatzeko irizpideak jarriko ditu Udalak eta haiek bete beharko ditu onuradunak diruz lagundutako jarduera gauzatzean. Irizpideak zehazteko oinarri hartuko diren printzipioak azaroaren 19ko 179/2019 Dekretuan zehaztutakoak dira, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoan, 5. atalean, 38. artikuluan.               

3.  DIRULAGUNTZAREN ORDAINTZEA

21. artikulua.  Ordainketa eta ordainketa aurreratuak.

1.  Dirulaguntzaren ordaintzea dirulaguntza hori lortzeko adierazi zen xedea bete dela aurrez justifikatuta egingo da. Salbuespen gisa, oinarri espezifikoek 15 eguneko epea ezarri ahal izango dute, dirulaguntza ordaintzen denetik ordainketa-egiaztagiria aurkezten den arte, dirulaguntzari loturako jarduerak egin ahal izateko beharrezko finantzaketa gisa.      

2.  Aurrekoa horrela izanda ere, diruz lagundutako ekintzarengatik justifikatzen bada, konturako ordainketa egin ahal izango dira. Konturako ordaintze horiek ordainketa zatikatuen bidez egin ahal izango dira, diruz lagundutako ekintzak gauzatzen diren erritmoaren arabera, eta aurkeztutako justifikazioaren zenbateko baliokide bidez abonatuko dira.

3.  Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioaren aurretik emandako funts moduan, dirulaguntzei lotutako jarduerak egiteko nahitaezko finantzaketa gisa, oinarri berezietan horrela erabakitzen bada, edota hitzarmenetan edo akordioetan dirulaguntza izendunen edo zuzenekoen kasuan. Ordainketa aurreratuak ezingo du dirulaguntzaren %70 gainditu, salbu eta berariazko oinarrietan ehuneko handiagoa ezartzen bada, ordainketa aurreratuaren ehunekoaren igoera justifikatu ondoren.

4.  Dirulaguntzaren ordainketa ezingo da egin pertsona edo erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean ez dituen artean edo itzulketa-bidezkotasuneko ebazpenez zordun den artean.

4.  DIRULAGUNTZAREN XEDEAREN JUSTIFIKAZIOA

22. artikulua.  Justifikazioa.

1.  Dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunak behartuta daude jasotako funtsen xedea dirulaguntza sortzeko balio izan zuen xederako justifikatzera. Justifikazio hori euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan idatzi beharko da, prozedura honi jarraikiz:

a)  Justifikazioak modalitate hauetakoak izan ahal izango dira:

— Justifikazio-kontua.

— Gastuen frogagiriak ekarrita.

— Ikuskariaren txostena ekarrita.

— Erraztua.

— Moduluka egiaztatzea.

— Kontabilitate-egoerak aurkeztea.

b)  Justifikazioa onuradunaren edo erakunde laguntzailearen nahitaezko egintza da, non, aitortzailearen ardurapean, dirulaguntza publikoaren xedea egiaztatzea ahalbidetzen duten gastuaren frogagiriak edo baliozkotasun juridikoko beste edozein dokumentu txertatu behar diren. Betiere zerga-betebeharrak (atxikipena eta hala dagokionean BEZ) egunean daudela egiaztatu beharko da justifikazioan.               

c)  Justifikazioa eta kontu-ematearen epea dirulaguntza publikoei dagozkien oinarri bereziek zehaztuko dituzte.          

d)  Onuradunak bere gastu eta diru-sarrera guztien kontuak aurkeztu beharko ditu (urteko jarduera egiteko dirulaguntzen kasuan) edo berariazko jarduera edo programa bati dagozkionak (dirulaguntza bat jarduera edo programa zehatz bat egiteko ematen den kasuan).

e)  Organo emaileak, «moneta-unitateak» izeneko laginketa-teknikaren bidez, dirulaguntzaren aplikazio egokiari buruzko arrazoizko ebidentzia lortzeko aukera ematen duten frogagiriak egiaztatuko ditu, eta helburu horretarako hautatutako gastu-frogagiriak igortzeko eskatu ahal izango dio onuradunari.

f)  Gizarte-izaerako xedeak asetzen dituzten premiazko beharrei arreta jartzeko laguntzak edo sorospenak justifikatzea ez da beharrezkoa izango, eta Gizarte Ongizateko Saileko langileek kontrolatuko dituzte.

g)  Nolanahi ere, jarduera egin eta justifikatzeko epea amaituta, egindako gastuen zati bat bakarrik ordaindu izan balitz, kobratzeko eskubidea galtzeko ondorioetarako, proportzionaltasunaren printzipioa aplikatuko litzateke.

2.  Hartutako funtsen aplikazioaren justifikazioa, oro har, horrela egingo da:

a)  Dirulaguntzaren xedea obra edo instalazio bat egitea bada, justifikazio dokumentuak teknikari eskudun baten ziurtagiriak izango dira. Udalak egindako obra edo instalazioen berri emango duen udal-teknikari bat izendatu ahal izango du.             

b)  Xedea material suntsigarria erostea, zerbitzuak ematea edo antzeko beste batzuk badira, jatorrizko justifikazio-dokumentuak edo fotokopia konpultsatuak ekartzea eskatuko da.      

3.  Diruz lagundu den jarduera amaitutakoan, administrazio-unitatean edo dagokion erakunde autonomoan eta deialdietan ezartzen diren epeetan diruz lagundutako jarduerei edo programei buruzko dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:      

a)  Deialdi honetako dirulaguntzaren helburu diren jarduerak azaltzeko memoria, eta lortutako emaitzen balorazioa.   

b)  Azterlan, programa, argitalpen, iragarki-txartel eta laguntza ekonomikoaren ondorioz garatutako jardueran sortu den dokumentazio grafikoaren eta idatziaren ale bat.    

c)  Diruz lagundutako jardueren gastuen eta diru-sarreren balantzea, erakundeko idazkariak sinatuta eta dagokion zigiluarekin.

d)  Jardueraren gastu eta inbertsioen justifikazio-dokumentuen kopia eta zerrenda sailkatua diruzainak sinatua eta hartzekodunaren eta dokumentu motaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketa-data biltzen dituena. Dirulaguntza gutxi gorabeherako aurrekontu baten arabera emango balitz, gertatutako desbiderapenak adieraziko lirateke.

e)  Jardueraren gastuak justifikatzeko ordainagiriak. Salbuespen gisa, oinarri espezifikoek 15 eguneko epea ezarri ahal izango dute, dirulaguntza ordaintzen denetik ordainketa-egiaztagiria aurkezten den arte, dirulaguntzari loturako jarduerak egin ahal izateko beharrezko finantzaketa gisa.            

Nahi duten pertsonek edo elkarteek jarduera justifikatzeko epearen luzapen bat eskatu ahal izango dute, betiere programa urte horretan hasia bada eta oinarri berezietan ezarritako epean amaitua ez bada; kasu horretan, justifikazioak aurkezteko epea jarduera amaitzen den hurrengo hilabetean bukatuko da.               

Onuradunek dirulaguntzaren xedea bete duten egiaztatzea.

Udalak egokitzat jotzen dituen bideen bitartez egiaztatu ahal izan du emandako kantitateak adierazi ziren xedeetan inbertitu direla. Ez betetzekotan, jasotako kantitateak eta dagozkien atzerapen-interesak itzultzeari ekingo dio, eta beste erantzukizun posible batzuk ere eskatuko dizkio.           

Frogagiriak justifikatzeko espedientea dirulaguntza eman duen organo emaileak egingo du. Organo emaileak dirulaguntzaren justifikazio egokia, dirulaguntza ematea eragin duen jarduera egin izana eta xedea bete izana egiaztatuko ditu, eta horretarako udal-sailak dagokion txostena egingo du.         

Dirulaguntza ematen duen organoak urteko jarduera-plan bat egiteko betebeharra izango du urtero, onuradunek diruz lagundutako jarduerak gauzatu dituzten egiaztatzeko.              

5.  AURREKONTU-KUDEAKETAKO PROZEDURA

23. artikulua.  Gastua eta ordainketa onartzeko prozedura.

1.  Dirulaguntzaren deialdia egin edo zuzeneko laguntza eman aurretik, gastuaren onarpena egin beharko da, aplikatzekoa den aurrekontu-arauetan ezarritako baldintzekin.           

2.  Dirulaguntza emateko ebazpenak dagokion gastuaren konpromisoa ekarriko du berekin.

3.  Ordainketaren betebeharra eta ordenamendua aintzat ematea Alkatetza Dekretu bidez edo Erakunde Autonomo bakoitzeko lehendakariaren ebazpen bidez egingo da, aurrekontua gauzatzeko arauetan ezarritakoari jarraikiz.

6.  DIRULAGUNTZEN ITZULKETA

24. artikulua.  Itzulketa.

1.  Jasotako kantitateak itzultzea eta dagokien atzerapen-interesa eskatzea bidezkoa izango da, dirulaguntza ordaintzeko unetik itzuleraren bidezkotasuna adosten den data arte, Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak (37. artikuluan) eta haren garapenerako erregelamenduak aurreikusitako inguruabarren bat gertatzen denean, bai eta oinarri berezietan jasotako kasuetan ere.

2.  Itzuli beharreko kopuruak eskubide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira, eta hortaz, premiamendu-bidez exijitu ahal izango dira itzulketa ez bada erabakitzen diren epeetan egiten.

3.  Kudeaketa-, ikuskapen- edo kontrol-funtzioetan ondorioztatzen bada jasotako dirulaguntza ez dela behar bezala eskuratu, gozatu edo zuzendu, espedientean jasoko dira zantzu horiek eta kautela-neurri zehatzak erabaki ahal izango dira. 

25. artikulua.  Itzulketa-prozedura.

1.  Dirulaguntza eman duen organoak eskumena izango du erabakitzeko jasotako zenbatekoaren itzulketa osoa edo partziala exijitzea. Administrazioak itzulketa onartzeko edo kitatzeko duen eskubidea lau urteren buruan indargabetuko da.

2.  Dirulaguntzak itzultzeko prozedura ofizioz hasiko da, dirulaguntza eman duen organoak eskatuta, maila handiagoko batek eskatuta, eskaera arrazoitu bidez beste organo baten eskariz, edo arlo horretako finantza-kontrola egiteko eskumena duen organo batek eskatuta, partikularrak berak egindako salaketaz edo komunikazioz.

3.  Prozeduraren izapidean interesadunaren entzunaldi-eskubidea bermatuko da betiere.

4.  Emandako dirulaguntzaren aplikazio ezegoki osoa edo partziala egiaztatutakoan, organo eskudunak ebazpen arrazoitua egingo du, itzuli beharra sortu duten kausa edo kausak berariaz adierazita, hala nola itzuli beharreko zenbatekoa, itzultzeko modua eta epea, eta itzulketa aurreikusitako epean egin ezean, premiamendu-bidez ekingo zaiola ohartaraziz.       

5.  Aurreko atalean deskribatutako itzulketa-ebazpena jakinarazitakoan, Finantza Zuzendaritzak espedientearen izapidea bere gain hartuko du, legez eta erregelamenduz eskubide publikoko diru-sarreretarako aurreikusitako arauei atxikita.

6.  Itzulketa-prozedura arau-hauste administratiboa sor lezaketen gertaeren ondorioz hasiko balitz, organo eskuduna jakinaren gainean jarriko litzateke, zehapen-prozedurari hasiera emateko.    

7.  Itzulketa-prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea hamabi hilabetekoa izango da espedientea hasteko erabakiaren datatik hasita. Epe hori berariazko ebazpenik gabe igarotakoan, prozeduraren iraungitzea sortuko da, jarduerak amaiera arte jarraitzeari kalterik egin gabe eta preskripzioa epe horren amaiera arte etentzat jo gabe.  

7.  ZEHAPEN-ARAUBIDEA

26. artikulua.  Arau-haustearen kontzeptua.

Dirulaguntzen gaietan arau-hauste administratiboak dira Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 56., 57. eta 58. artikuluetan tipifikatutako egintzak; eta ez-egiteak, eta zabarkeria soila izanda ere zehagarriak izango dira.

Dirulaguntzen baldintzak ez betetzeak kasu bakoitzean dagozkion erantzukizunak sortuko ditu, esparru hauetan:          

a)  Administrazio-erantzukizuna: Laguntza emateko administrazio-egintzaren barruko forma eta prozedura aldeko baldintzak ez betetzeagatik eskatuko da. Erantzukizun hori Udalak berak irekitako zehapen-espedientearen bidez eskatuko da.          

b)  Kontabilitate-erantzukizuna: Bi maila hauetan eskatuko da:

b.1)  Kanpo-fiskalizazioa egiteko, Herri Kontuen Euskal Epaitegia da organo eskuduna.

b.2)  Kontabilitate-erantzukizuna epaitzeko, Kontuen Auzitegia da organo eskuduna.

c)  Erantzukizun penala: Auzitegi arruntei dagokie, bereziki dirulaguntzak izapidetzean egindako delituei eta dokumentuen faltsutasunari dagokienez.

27. artikulua.  Zehapen-prozedura.

Zehapenak jartzeko organo eskuduna, une bakoitzean indarrean den araudiaren eta aginpideak eskuordetzearen arabera, eskumen hori esleituta duena da.               

Zehapen-prozedura izapidetzeko, administrazio-prozedura eta herri-administrazioen zehapen-ahalmena arautzen dituzten legezko eta erregelamenduzko xedapenei helduko zaie, bai eta dirulaguntza publikoak arautzeko araudian aurreikusitakoari ere.
               

Arau-hausteak lau urteko epean preskribatuko dira, egin diren egunetik kontatzen hasita.

Zehapenak lau urteko epean preskribatuko dira, zehapena ezarri zuen ebazpenak irmotasuna hartu zuen egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Ezartzen diren diruzko isunak itzulera-betebeharrekiko independenteak izango dira eta horiek kobratzeko aplikatzekoa izango da eskubide publikoko diru-sarreretarako aurreikusitako araubide juridikoa.

28. artikulua.  Zehapenak.

Zehapenak Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorrak (59. artikuluan eta hurrengoetan) eta haren garapenerako erregelamenduak aurreikusitakoaren arabera ezarriko dira. Kasu zehatz bakoitzean, 38/2003 Legearen 60. artikuluan jasotako inguruabarrak aintzat hartuta mailakatuko dira zehapenak.

29. artikulua.  Konkurrentzia prozesu penalarekin.

Prozedura izapidetzean pertsona onuraduna arau-hauste penala sor lezakeen ekintza edo ez-egite batean dagoela agerian jarriko balitz, Administrazioak jurisdikzio eskuduna jakinaren gainean jarriko luke eta zehapen-prozedura etengo luke, ebazpen judizial irmoa egokitzen den artean. 

30. artikulua.  Konkurrentzia beste zehapen-espedienteekin.

Diruz lagundutako jarduera garatzeko behar diren baimenak ez betetzeak dagozkien zehapen-espedienteak sortuko dituzte kasu bakoitzean, eta baimena eman zuen administrazio-unitateak izapidetuko ditu. Espediente horiei egokitzen zaizkien diruzko isunak jasotzeko zain dauden dirulaguntzen kantitateei zordunduta konpentsatu ahal izango dira.               

31. artikulua.  Kalteak ondasun publikoetan.

Diruz lagundutako jardueran zehar ondasun publikoetan kalteak eragingo balira, horiek zehazteko aldebiko espedientea izapidetuko litzateke. Sortutako kalteak konpontzearen edo dagokiona birjartzearen zenbatekoa konpentsatzeko jaso gabe dagoen dirulaguntzari zordunduko zaio. Zenbateko hori guztia estaltzera iritsiko ez balitz, geratzen den kopurua kobratzeko dagozkion neurriak hartuko lirateke.

8.  PUBLIZITATEA

32. artikulua.

Emandako dirulaguntzen zerrenda, pertsona onuradunak eta zenbatekoak adierazita, Udalaren eta haren erakunde autonomoen webgunean eta udaletxeko iragarki-oholean argitaratuko dira.

Argitalpena ez da beharrezkoa izango dirulaguntzek Udalaren eta haren erakunde autonomoen aurrekontuan esleipen izenduna dutenean.

Dirulaguntzen datuak ez dira argitaratuko, dirulaguntzaren xedea argitaratzea pertsona fisikoen errespetuaren eta ohorearen babesaren aurkakoa eta norberaren eta familiaren intimitatearen aurkakoa izan daitekeenean, eta dirulaguntza zehatzaren oinarri berezietan horrela jasota dagoenean.

Dirulaguntzaren pertsona edo erakunde onuraduna behartuta egongo da jarduera Zumaiako Udalak edo dagokion erakunde autonomoak diruz lagundua dela hedatzera.        

Hedatze-neurriak izango dira erakunde emailearen erakunde-irudia txertatzea, bai eta finantzaketa publikoari buruzko hitzak ere txartel, plaka oroigarri, material inprimatu, euskarri elektroniko edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.

9.  INTERPRETAZIOA

33. artikulua.

Alkatetzak Ordenantza hau modu egokian aplikatzeko eta interpretatzeko behar diren agindu eta argibide guztiak emateko ahalmena du.

10.  ERREKURTSOAK

34. artikulua.

Ordenantza honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio hilabeteko epean Udaleko Osoko Bilkuran, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio ordenantzari bi hilabeteko epean Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

Epeak bi kasuetan Ordenantza hau argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko dira kontatzen.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Ordenantza honetan xedatutakoarekin kontraesanean edo aurka dauden Udaleko arau eta xedapen guztiak indargabetuta geratzen dira.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratzen denetik hamabost egun baliodunera jarriko da indarrean.

Zumaia, 2020ko uztailaren 28a.—Alkatea.       (3879)

1.  ERANSKINA

Zumaiako Udalak dirulaguntzak justifikatzeko baimendutako dokumentu zerrenda.

— Nominak.

— Gizarte Segurantzako TC-1 edota TC-2 dokumentuak.

— Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenari buruzko atxikipenen aitorpenaren 110 eta 111 agiriak.

— Finantza-erakundeek egindako banku-zordunketen agiri edo ziurtagiriak, faktura baten datuak dituztenak, zenbakia eta seriea izan ezik.

— Faktura (ordaindu izanaren agiriarekin).     

— Autofaktura (hirugarren interesatuak hori kobratzeari dagokion banku-mugimenduaren kopiarekin batera joan beharko du, edo horrelakorik ezean, baliokidea den beste edozein dokumenturen kopiarekin).

— «Jaso dut» dokumentua, zerga-betebeharrekin egunean, nahitaez hirugarren interesatuak hori kobratzeari dagokion banku-mugimenduaren kopiarekin batera joan beharko du, edo horrelakorik ezean, baliokidea den beste edozein agiriren kopiarekin.

— Faktura sinplifikatua (ordaindu izanaren agiriarekin). 

— Beste batzuk (oinarri berezietan zehaztuta egon behar direlarik).

*  Ziurtagiri hauek baliozkoak izango dira, fakturazio-betebeharrak arautzen dituen 2013ko otsailaren 26ko 8/2013 Foru Dekretua, fakturatzeko obligazioak arautzen dituen Erregelamenduaren eta bertan arautzen diren baldintzetan ezarritakoari jarraikiz.