3
TOKI ADMINISTRAZIOA

UROLA KOSTAKO UDAL ELKARTEA

Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskala.     

Urola Kostako Udal Elkarteako Zuzendaritza Batzordeak, 2020ko maiatzaren 27an egindako ezohiko bilkuran erabaki zuen Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Erabakia jendaurrean erakusgai jarri da, eta ezarritako epean ez da ez erreklamaziorik ez oharrik jaso.

Horiek horrela, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan ezarritakoari jarraituz, Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza behin betiko onartutzat ematen da, 2020ko urtarrilaren 1eko eraginekin, maiatzaren 12ko 3/2020 Foru Dekretu-Arauaren 3. artikuluari jarraiki. Foru Dekretu-Arau horrek toki-erakundeentzako aurrekontu eta zerha arloko hainbat neurri ezartzen ditu, besteak beste.               

Horrenbestez, aipatutako Ordenantzaren eranskinak jasandako aldaketa argitaratzen da.

Hori guztia argitara ematen da gorago aipatutako Foru Arauaren 16.4 artikuluak ezarritakoa betetzeko, jendeak horren berri izan dezan eta agindu horrek aurreikusten dituen gainerako ondorioetarako. Foru Arau horren 18.1 artikuluak xedatutakoaren arabera, aldaketa honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete interesatuek Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoaren aurrean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean.

Dena dela, agindu horrek baimentzen duenez, interesatuek erreklamazio ekonomiko administratiboa aurkez dezakete administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu aurretik. Erreklamazio hori Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboari aurkeztu behar zaio, aipatutako erabaki horiek eta Ordenantza Fiskal hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik kontatzen hasita hilabeteko epean.   

Zarautz, 2020ko abuztuaren 1a.—Lourdes Salsamendi Goñi, Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria.    (3557)

Urola Kostako Udal Elkartea osatzen duten udalerrietan (Aia, Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaian) hiri hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua emateko tasa arautzen duen ordenantza fiskala - eranskina. 

ERANSKINA

Hobariak:

% 55 eko hobaria izango dute zergaren kuota osoan, ondasun higiezina hiri hondakinak biltzeko puntutik 500 metro baino urrutiago duen subjektu pasiboek.              

Halaber, 2020ko ekitaldian, eta Covid-19 gaitzaren osasun-krisiak sortutako eraginak kontuan hartuz, honako ezohiko hobariak onartzen dira alarma egoeran ezarritako ixteko aginduaren ondorioz, jarduera gabe izan diren eskualdeko eragile ekonomikoeimerkataritzako saltoki txiki, ostalaritza, nahiz bestelako enpresei–.

— %100eko hobaria bigarren hiruhilabetean, bere jarduera sei astetan behinik behin eten bada.

— %50eko hobaria, hirugarren eta laugarren hiruhilabetekoan, goiko hobariaren onuradun izateko baldintza betetzen bada.