3
TOKI ADMINISTRAZIOA

AZPEITIKO UDALA

2020rako deialdia, garapenerako lankidetza-programak garatzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) diru-laguntzak emateko.             

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 21/2016 Legearen 17.1.37) artikuluak jasotzen du lege honetan eta aplikatu beharreko legerian xedatutakoaren esparruan, Udalerriak honako esparru material honetan erabili ahal izango dituela eskumen propioak: garapenerako lankidetza alorreko politikak planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea.

Garapenerako Lankidetzari buruzkoa den otsailaren 22ko 1/2007 Legean jaso dira, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek eta lankidetza-eragileek, garapenerako lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren alorreko jarduketak kontuan izan behar dituzten printzipio, helburu eta lehentasunak.

Azpeitiko Udalak urte asko dira elkartasun eta lankidetzaren alorrean konpromiso sendoak dituela, eta urtez urte diru-laguntza programa bat bideratzen du legeak berak jasotako helburuak lortzeko sustatzen diren ekimenak diruz-laguntzeko. Azken helburua lankidetza hartuko duten komunitateen eta herrialdeen baliabideak hobetzea da –oinarrizko azpiegiturak, ekipo-ondasunak eta era guztietako ondasun materialak– eta, baita, herri horien finantza-ahalmena hobetzeko arlo batzuk garatzea ere; hala nola, oinarrizko ekoizpena, gizarte-zerbitzuak, osasuna, hezkuntza, Kudeaketa kooperatiboa eta mikroenpresen sorrera.

Ebazpen honen bidez, Udalbatzak 2016ko maiatzaren 3an egindako bilkuran, garapenerako lankidetza-programak garatzen dituzten gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) diru-laguntzak emateko oinarriak kontuan izanik, 2020. ekitaldirako deialdia onartuko da. Oro har, ebazpen honetan ez dira errepikatutako oinarrien edukia, baina bai jasoko dira aurkeztu nahi dutenak kontun izan behar dituzten legezko egokitzapenak edo puntualizazioak. Horien artean daude administrazio elektronikoa bultzatzeko helburuarekin eskaerak aurkezteko modu berria, edota, erakunde edo eskatzaile bakoitzak aurkeztu dezakeen proiektuen kopurua mugatzea (proiektu bakarra). 


Aipaturiko oinarriek adierazten dute deialdiak ezarriko dutela aurrekontuko zein kreditu zehatzen kontura finantzatuko diren diru-laguntzak. Modu berean, eskaerak aurkezteko epea ere jasoko da.

Aipaturiko laguntzak Azpeitiko Udalbatzak 2020ko maiatzaren 5ean egindako bilkuran onartu zuen 2020-2022 Diru laguntzen Plan Estrategikoan jasota daude (II. lerro estrategikoa: Lankidetzaren, Elkartasunaren ta Giza Garapenaren arloko diru-laguntzak).

Araudi honen baitan, Azpeitiko Alkateak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.f artikuluak emandako eskumenaz baliatuz, 2020ko ekainaren 23ko Ebazpenaren bidez,

ERABAKI DU

Lehena.  Garapenareko Lankidetza-programak garatzen dituzten Gobernuz kanpoko erakundeei (GKE) dirulaguntzak emateko deialdia egitea.   

Deialdi hori Ebazpen honen eranskin gisa jaso da.  

Deialdia eta laguntza eskatzeko beharrezkoak diren gainontzeko dokumentuak Udalaren web orrian daude erakusgai, diru-laguntzak atalean. www.azpeitia.eus.

Bigarrena.  Deialdi horri aurre egiteko 2020. ekitaldiko udal aurrekontuan 90.000 euroko gastua baimentzea, Azpeitiko Gizarte Zerbitzuetako sailak kudeatzen dituen programen kontura, aurrekontu xedapen honekin: Kooperazio internazionala: 1.0600.481.230.00.01 2020.

Erabaki honen aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean deialdia onartu duen organo eskudunaren aurrean, edo zuzenean aurka egin ahal izango zaio, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiaren aurrean. Epeak, beti ere, oinarri hauek argitaratutako egunaren biharamunetik hasiko dira zenbatzen.            

I ERANSKINA

Garatzeko bidean diren herrialdeentzako lankidetza programak garatzen dituzten Gobernuz Kanpoko Erakundeentzako (GKE) diru-laguntzak emateko 2020 urterako deialdia. Oinarriak Azpeitiko Udalak, 2016ko maiatzaren 3an onartu zituen (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2016ko uztailaren 1eko aleak).        
1.  Xedea eta lagungarria den epealdia.

Ebazpen honen xedea da garapenerako lankidetza-proiektuak diruz laguntzeko 2020rako laguntzen deialdia egitea, 2016ko maiatzaren 3ko osoko bilkuran onartutako oinarriekin bat (2020ko uztailaren 1eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala).               

Garapenerako lankidetza-programak antolatzea eta lortzea helburu duten gobernuz kanpoko erakundeei zuzenduta daude laguntza hauek, eta bere helburua garapen-bidean dauden nazioetako biztanleen baldintza sozio-ekonomikoak hobetzeko.

Diru-laguntzak diru-laguntzak izango dira, eta beren helburuak betetzen laguntzea izango dute helburu, ordezkatzen dituzten kolektiboei dagokienez.

Diru-laguntza xede duten programek ezaugarri hauek izan beharko dituzte:

— Garatzeko bidean dauden herrialdeetan egitea.

— Proiektu horien helburua garapen ekonomiko-sozial orekatua bultzatzea eta eragitea izatea, edota zentratzea arlo zehatz hauetan, hain zuzen ere osasuna, hezkuntza, gizarte-laguntza, kultura, giza- eta gizarte-eskubideak sustatzea, demokraziaren balioen garapena, emakume eta gizonen berdintasuna sustatzea, banakako eta taldekako askatasuna eta abar. Halaber, diru-laguntza horien helburu izango dira hondamendi-egoeretarako ekimen humanitariorako laguntzak ere.

— Herritarrak oro har horien onurak jasotzea.

— Herritarren inplikazioa eta partizipazio aktiboa bultzatzea.

2.  Diruz lagungarri diren jarduketei ekiteko epea.

Diru-laguntzaren xede diren jarduerak 2020ko urtarrilaren 1etik hasiko dira, eta edozein kasutan 2020ko abenduaren 31a baino lehenago.

3.  Diru laguntzaren ordainketa.

Diru-laguntzaren zenbatekoa bi zatitan ordainduko da:         

Lehengo ordainketa, %75ekoa,gehienez ere bi hilabeteko epean, laguntza emateko erabakia hatzen denetik zenbatzen hasita; eta bigarren ordainketa berriz, %25ekoa, proiektua egin dela agiri bidez frogatu eta txostena egin eta gero.

4.  Erakunde bakoitzak aurkeztu beharreko eskabide-kopurua.

Erakunde bakoitzak gehienez ere proiektu bat aurkeztu ahal izango du, eta proiektu horren barruan hainbat jarduera aurkeztu ahal izango dira.

5.  Eskariak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako egunaren biharamunetik hasita, oinarrietan agertzen den moduan.

Parte-hartzaileek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak:

— Aurrez aurre: eskabideak Azpeitiko Udal Erregistroan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako organo, establezimendu edo bulegoetan aurkeztuko dira.    

— Bide elektronikoa: eskabideak aurkezteko, Udalaren egoitza elektronikora jo beharko da, haren web-orriaren bidez, edo 2020ko ekitaldiko laguntzen eta diru-laguntzen ataletik (izapidetzen ari diren laguntzak) edo on line izapideen ataletik (diru-laguntzak).

Azpeitiko Udaleko Gizarte Zerbitzuak Sailak kudeatuko ditu diru-laguntzak.

Dagokion ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskaera aurkezten denetik hasita.

Eskaera-orriarekin batera, honako agiriakaurkeztu beharko dira:

*  Oinarrietan 3.1 eta 3.2 artikuluan ataletarako agiriak:   

— Eskatzailearen edo bere ordezkariaren NAN.

— Elkartearen IFKren fotokopia.

— Eusko Jaurlaritzaren Erakunde eta Elkarteen Erregistroko inskripzio-ziurtagiria, hala badagokio.

— Kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen dokumentua.

— Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Garapenerako Lankidetzan eta Sentsibilizazioan duen eskarmentua azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko da, eskatzailearenaren desberdina bada.

— Proiektuaren, jardueraren edo berariazko egitasmoaren memoria, zeinentzat diru-laguntza eskatzen den. Memorian azaldu beharko da non burutuko den eta nori zuzenduta dagoen, ahal bada zonalde zehatzaren mapaz lagunduta; aipatuko dira baita baliabideen zerrenda, aurrekontu orokorra, eskatzen den kopurua eta hori egiaztatzeko modua ere.

— Erakundearen jarduera orokorraren gastu eta sarreren aurrekontua.

— Diruz lagundu nahi den proiektua, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua. Deialdi hau argitaratzen den egunean, ematen dena hartuko da diruaren baliorako erreferentziatzat.

— Elkarteko kide-kopurua, Azpeitikoak eta beste herrietakoak bereizita.

Horretarako, eskatzaile bakoitzak elkarteko batzordeko idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta bertan eskaera egiteko orduan goragoko informazioa azaldu beharko du.

— Onartutako proiektuaren eta emandako diru-laguntzaren arteko aldea (halakorik balego) ipintzeko konpromisoa agertzen den deklarazioa, zuzenean, edo hirugarren baten finantzazio bidez.

— Programak Azpeitiko Udalerrian zabalkundea izateko proiektua.

*  Oinarrietan 3.3 artikuluan ataletarako agiriak:

— Eskatzailearen edo/eta ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

— Erakundearen IFKren kopia.

— Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.

— Estatuko Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.

— Erakundearen jarduera orokorraren memoria, non Garapenerako Lankidetzan eta Sentsibilizazioan duen eskarmentua azalduko den; aurkako alderdiaren eskarmentua ere aipatuko da, eskatzailearenaren desberdina bada.

— Diruz laguntzeko eskatzen den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren memoria.

— Programak Azpeitiko udalerrian zabalkundea izateko proiektua.

— Elkartearen jarduera orokorraren gastuen eta sarreren aurrekontua.

— Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.

— Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea.

Diru-laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi honen organo kudeatzaileak, eta ez da beharrezkoa izango haien baimenik. Hala ere, eskatzaileek berariaz uka dezakete egiaztapen hori egiteko baimena, eta, kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko dute.  


5.  Egiaztatze agiriak eta aurkezteko epea.               

Programak 2021ko otsailaren 28a baino lehenago aurkeztu beharko dira.

Onuradunak honako dokumentazioa aurkeztu beharko du:  

a)  Egindako programaren edo jardueraren oroitidazki zehatza.

b)  Diruz lagundu den zenbatekoaren gastuaren egiaztagiri edo fotokopia konpultsatuak.

c)  Balantze ekonomikoaren laburpena. Sarreren eta gastuen benetako likidazioa (gerta daitezkeen gain- finantzazioen jarraipena egiteko). Beti eurotan.

Elkarte edo erakundeek dagozkion fakturak aurkeztuz justifikatu beharko dute hartu diren diru-laguntzen erabilera, eta egindako jardueren txosten zehatza aurkeztu, hala eskatzen zaienean. Egoera zehatz batzuetan, eta ohiz kanpoko izaeraz, egindako jardueraren zinpeko aitorpena onartu ahal izango da.

d)  Diru-laguntza hori bidaliko den herrialdera banku-transferentzia egindako dataren banku-egiaztagiria, eta bertan agertuko da diru-laguntza horrek herrialde horretako monetan duen balioa. Laguntza justifikatzeko, deialdi hau argitaratzen den eguneko monetaren balioaren data hartuko da kontuan.

Egin beharreko justifikazioa edota txostena zehaztutako epean ez aurkezteak automatikoki ekarriko du diru-laguntzaren ezestea, edota jasotako diru-kopurua itzuli beharra, eta, edonola ere, berriro diru-laguntzak eskuratzeko desgaitzea.

*  Organo eskudunak:

Instrukzioa eta proposamena: Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzailea.

Ebazpena: Alkatetzak.

Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesatuei, Administrazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 41.1 artikuluaren arabera; betiere emandako diru laguntzak Udalaren webgunean argitaratzea baztertu gabe.      


Diru-laguntzaren ordainketa, gastua egin izanaren egiaztatze agiri guztiak aurkezteari baldintzatuta egongo da, eta hauek oinarri orokorrean 4 eta 16 artikuluan argitaratutakoak.          

6.  Araudi aplikagarria.

Bere oinarri arautzaileetan ezarrikoaz gain, laguntza hauek Azpeitiko Udalaren diru laguntzak arautzen duen udal - agintarauak (Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2012ko maiatzaren 29an argitaratua) eta Diru laguntzen araudi orokorra arautzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Legeak arautuko dituzte.

7.  Izaera pertsonaleko datuen babesa.

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Azpeitiko Udalaren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu batean sartuko direla. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, helbide horretara idatzi bat bidaliz.

Zure datu pertsonalak tratatzeko helburua da diru-laguntzen deialdia kudeatzea eta ebaztea, deialdiak duen interes publikoan eta parte hartzeko egin duzun eskaeran oinarrituta.      

Eskatzaileen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga administrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola egiteko, eta banketxeei, ordainketak kudeatzeko. Era berean, beste hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian jasotzen diren kasuetan.

Datuak gordeko dira diru-laguntza emateko prozeduraren tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak irauten duen bitartean.

Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide honetan: dbd@azpeitia.eus.

Azpeitia, 2020ko ekainaren 23a.—Nagore Alkorta Elorza, alkatea.         (3004)