3
TOKI ADMINISTRAZIOA

USURBILGO UDALA

Iragarkia

2020ko otsailaren 27an egindako osoko bilkuran, Usurbilgo Udaleko Plenoak, Usurbilgo Udaleko Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroa arautuko duen erregelamendua hasieraz onartzea erabaki zuen.

Jendaurrean jartzeko epea amaitu da, alegaziorik egon gabe. Hori horrela, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak 70.2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, behin betiko onartuta geratutako testua argitaratzen da.         

Erabakiak amaiera ematen dio administrazio-bideari. Horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da: Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; egoki iritzitako beste edozein errekurtso jartzeari utzi gabe.      

Usurbil, 2020ko ekainaren 17a.—Agurtzane Solaberrieta Mesa, alkatea.         (2818)

Usurbilgo Udaleko Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroren Erregelamendua.

Herritar guztiei etxebizitza eskuratzeko erraztasunak ematea, bereziki, beren inguruabar pertsonalak direla-eta etxebizitza lortzeko zailtasun handienak dituztenei, zeregin publiko atzeraezinenetako bat bihurtu da.

Usurbilgo Udalak, horretaz eta herrian arazoak dituen egoera bereziez jabetuta, etxebizitzaren gaia bere erantzukizun nagusietako bat dela ulertzen du, eta, horregatik, sustatzaile pribatuekin adosten edo sustatzen du babes ofizialeko etxebizitzak eta prezio mugatuko beste batzuk eraikitzea, alokairuan edo indarrean dagoen legedian aurreikusitako beste modu batzuetan lagatzeko.

Etxebizitza horien eskaintzaren eta eskariaren artean alde handia dagoenez oraindik, funtsezkoa da etxebizitza horiek esleitzeko orduan eskatzaile guztien gardentasuna eta berdintasuna bermatuko duten prozedurak jarraitzea.

Horregatik, prozedura horiek errazteko eta dauden beharrak behar bezala ezagutzeko, Udalak etxebizitza-eskatzaileen udal-erregistro iraunkor eta eguneratua izan behar du.       


Ondorioz, eta aipatu Erregistroa arautzearren, Usurbilgo Udaleko Osoko Bilkurak,

XEDATU DU

1.    Eskatzaileen erregistroa.

1.    Usurbilgo Udalak Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroa eratuko du, eta hartan izena eman ahal izango dute erosketa- edo alokairu-araubideko etxebizitzaren eskatzaile gisa segituan zerrendatuko diren baldintzak betetzen dituzte lagun guztiek.

2.    Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan izen emanda egotea ezinbesteko baldintza izango da Usurbilgo Udalak etxebizitzak erosketan edo alokairuan esleitzeko antolatuko dituen prozesuetan parte hartzeko.

3.    Aurreko atalean xedatutakoa gorabehera, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailaren Etxebide etxebizitza eskatzaileen erroldako lagunek ere parte hartuko dute udal prozesuetan, administrazioarekin eta aipatu erroldaren erakunde arduradunarekin hala hitzartuz gero.

2.    Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroan izena emateko baldintzak.

Pertsona fisikoak (adinez nagusiak edo adin txikiko emantzipatuak) edo bizikidetzako unitateek inskribatu ahal izango dute Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroan, baldin eta honako baldintzak betetzen badituzte:

— Usurbilgo udalerrian erroldatuta egotea edo Donostiako udalerrian erroldatua egotea Zubietako egoiliarra izanik.

— Usurbilen etenik gabe erroldatuta egotea, egoiliar izanik, gutxienez azken 3 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15 urteetan 8 urtez erroldatuta egotea, beti ere eskaerak egiteko ireki den datatik kontatzen hasita.    

— Edo Donostiako udalerrian erroldatua egonik ere, etenik gabe Zubietako egoiliar izan izana gutxienez azken 3 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15 urteetan 8 urtez Zubietako egoiliarra izatea, beti ere eskaerak egiteko ireki den datatik aurrera.

Eskaeran titular bat baino gehiago ageri bada, nahikoa izango da, izena emateko momentuan, erroldatzearen baldintza horietako batek bakarrik betetzea.               

— Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean diren legeek xedaturiko etxebizitza beharretako bat izatea.

Etxebizitza beharra elkarbizitza unitateko kide guztiek bete beharko dute, eta erantzukizunpeko eta zinpeko adierazpenaren bidez egiaztatuko da.

Etxebizitzarik ezi izatearen pareko egoerarik alegatzen bada, hori egiaztatzeko frogagiriak aurkeztu beharko dira.          

— Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean diren legeek xedaturiko gutxieneko eta gehieneko irabazi baldintzak betetzea.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken aitorpenaren edo aitorpenen kopiak, Foru Ogasunak edo Udalak berak konpultsatuak, aurkeztuta egiaztatuko dira.     

Aitorpena egin ez bada edo egin beharrik ez dagoen kasuetan, aitorpen hori egin ez izana egiaztatzen duen ziurtagiria, Foru Ogasunak egindakoa. Kasu bietan, elkarbizitza unitatean adin nagusikoak diren kide guztiak jaso beharko ditu aitorpenak.

Kasu hauetan ondoko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:

— Lan bizitzaren txostena.

— Besteren konturako langileak: Dagokion ekitaldiko nominak edo enpresaren ziurtagiriak, indarrean dagoen lan araudiak eskatutako baldintzak beteaz.

— Erretiratuak edo pentsiodunak oro har, baita lanerako ezintasuna edo balioezintasuna duten langileak ere: Dagokion ekitaldian pentsioaren edo jasotako diru-prestazioen ziurtagiria.

— Norberaren konturako langileak: Gizarte Segurantzari egindako urteko kotizazioaren ziurtagiria; bertan, kuotak kalkulatzeko erabili izan den urteko oinarria eta diru-sarreren aitorpen pertsonala jaso beharko dira.

— Langabezi egoera, langabetuak: Lanbidek egindako ziurtagiria. Bertan, enplegu eskatzaile direla adierazteaz gain, jasotako prestazioak edo, hala dagokionak, inolako prestaziorik jaso ez izana egiaztatuko du.

— Gizarte laguntzak jasotzen dituztenak: Jasotako laguntza ekonomikoaren ziurtagiria edo inolako motatako laguntzarik jaso ez izanarena.

— Ondarea.

Ez da onartuko 200.000,00 €-tik gorako ondare higigarriaren eta/edo etxebizitza ez den ondare higiezinaren titularrek egindako eskaerarik.

Ondarea ezkutatzeko edozein egintzak eskatzaileen erregistroan inskribatzeko eskubidea galtzea edo erregistrotik ezabatua izatea ekarriko du berekin.

Udalari egokituko zaio ondarearen balioa zehaztea, hura kuantifikatzeko beharrezko baliabideak erabilita. Horretarako, ondarearen gaineko zergaren aitorpena, edota aitorpen hori egitera behartuta ez egoteari buruzko Foru Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Era berean, Udalaren aldeko baimena sinatu beharko da haren izenean, instituzio publiko nahiz pribatuei, adierazitako ondare-muga ez gainditzearen egiaztagiriak eskatu ahal izateko. Gainera, baimen horren bidez, Udalak berak eskatutako agiri guztiak aurkezteko konpromisoa hartzen da; eta, agiri horiek ezarritako epean aurkezten ez badira, uko egiten dela ulertuko da.           

— Udalarekin zorrik ez izatea.

Deialdira aurkezteko unean, eta hala badagokio esleipena formalizatzeko kasuan, eskatzaileak ezin du zorrik izan Usurbilgo Udalarekin, nahiz eta ez den egiaztagiririk aurkeztu beharko.              

— Usurbilgo Udalaren jabetzako etxebizitzetan etxegabetze-prozedura batean sartuta ez egotea.

— Adin txikiko emantzipatuak.

Adin txikiko emantzipatuak egiaztatu egin beharko du familiagunetik kanpo bizi dela eta bere lan-egoerak bidea ematen diola oinarrizko beharrei erantzun ahal izateko baliabide ekonomikoak eskuratzeko. Horretarako, errentamendu-kontratua edota familiagunetik kanpo bizi dela erakusteko beste edozein ziurtagiri aurkeztu beharko du. Gainera, eskaera egin den aldira arte eguneratutako lan-bizitzaren agiria aurkeztu beharko du.

— Pertsona edo bizikidetza-unitateko eskabide bakarra onartuko da, eta pertsona bera ezin izango da egon bizikidetza-unitate batean baino gehiagotan aldi berean, naldin eta berariaz egiaztatutako egoera bereziak tarteko.

— Ahaidetasun-loturarik izan gabe Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroan eskatzaile gisa inskribatuta dauden eta elkarrekin, esleipen-modu horretan parte hartzea berariaz onartzen duten pertsona taldeak onartuko dira.

— Eskatzaileak baztertuak geldituko dira edozein Administrazio publikotako, edo Sozietate Publikoetako edo Erakunde Autonomoetako, edo edozein Administrazio Orokor edo Instituzionaletako partaidetza dagoen babes ofizialeko edo jabetzako etxebizitzaren errentariak diren kasuetan.         

3.    Erregistroko datuak.

Eskabideetan honako datu hauek adieraziko dira Eskatzaileen Udal Erregistroan jasotzeko:

1.    Eskatzailearen izen-deiturak eta nortasunari dagozkion gainerako datuak. Helbidea.

2.    Elkarbizitza unitatearen datuak (etxebizitza eskuratzekotan, eskatzailearekin biziko diren lagunen izen-deiturak eta bestelako nortasun datuak).

3.    Eskatzailearen biztanle erroldako datuak.

4.    Eskatzailearen eta elkarbizitza unitatea osatuko duten lagunen sarrerak.

5.    Eskaera egiten denean nolako etxebizitza egoeran dauden adieraztea.

6.    Eskatzailearen edo elkarbizitza unitateko kideen desgaitasun baldintzak.

7.    Etxebizitza jabetzan, alokairuan edo bi prozesuetan araubideko sustapenetan parte hartu nahi duten ala ez.

4.    Datuak eguneratu beharra.

Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistoan sartutakoek harta jasotako daturen bat aldatuz gero administrazioari jakinarazi beharko diote, batez ere honako hauetakoren bat izanez gero:   

1.    Eskatzailearen identitatea eta helbidea.      

2.    Elkarbizitza unitatearen datuak (etxebizitza eskuratzekotan, eskatzailearekin biziko diren lagunen izen-deiturak eta bestelako nortasun datuak).     

3.    Eskatzailearen biztanle erroldako datuak.

4.    Eskatzailearen eta elkarbizitza unitatea osatzen duten lagunen sarrerak.

5.    Beste etxebizitzarik lortu dutelakoa.

6.    Desgaitasun baldintzak, halakorik izatekotan.

5.    Erregistrotik irtetea.

Administrazioak eskatzaileak Erregistrotik ezabatuko ditu hark emandako datuen edo administrazioak bere kabuz lortutakoen (errenta, biztanleen errolda) arabera zerrendan egoteko baldintzak aldatu badira.

Erregistrotik ezabatuko dira eskatzaileak baldin eta etxebizitza egokitzen bazaie eta berariaz edo ez hartuta uko egiten badiote edo eta, Usurbilgo Udalaren jabetzakoak diren etxebizitzetan desjabetza prozesu batean edo gauzatu aurreko egoera baten aurrean aurkitzen badira.       

6.    Ebazpenak emateko eskumena eta jakinarazpen-prozedura.

1.    Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alta emateko ebazpenak, horiek ukatzea, baja eragitea edo inskripzioan ondorioak izan ditzakeen beste edozein alderdi Alkatetza- Dekretu bidez ebatziko dira.

2.    Ebazpen horiek jakinarazteko, jakinarazpen pertsonala egingo zaio eskatzaile bakoitzari eta hala dagokionean, hartarako ezarritako prozedura administratiboa erabiliko da.

7.    Prozesuen baldintzak.

Udal administrazioak xedatuko ditu prozesu bakoitzaren baldintzak, zehazki, honako hauek:

— Prozesuan jaso beharreko etxebizitzak.

— Lagapen baldintzak eta salneurriak.

— Prozesuan parte hartzeko Erregistroan izena emateko azken eguna.

— Gutxieneko eta gehieneko sarrerak.

— Eskatzaileen zerrendakoekin prozesua egiteko baldintzak eta abar.

8.    Erregistroko datuak noiz arte balioko du.

Etxebizitza Eskatzaileen Udal Erregistroan datuak jasota egoteak ez dakar administrazioak horien egiatasuna onartzea edo luzaro irautea, beraz, datuok administrazioan egiaztatu beharko dira izendaturiko etxebizitzaren gaineko jabetza edo erabilera lagatzeko kontratua izenpetu aurretik.               

9.  Konfidentzialtasuna.

Udal Erregistro honek Datuak Babesteko 3/2018ko Lege Organikoa (DBLO) eta 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Europarrarekin (DBEO) bat datorren araudia beteko ditu.