2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA
ETA KIROL DEPARTAMENTUA

1010/275/2020 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, 2020. ekitaldiko diru laguntzen deialdia onartzen duena, EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko bekak emateko. Hauek dira hiru graduondo horiek: Artxiboa, Komisariotza eta Sorkuntza.

2019ko apirilaren 30eko Diputatuen Kontseiluko akordioaren bitartez, aurreko Kultura Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak kudeatzen dituen programen kontura bekak eta laguntzak ematea arautzen dituen oinarri arautzaileak onartu ziren.

Oinarri horiek EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoaren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko bekak emateko lerroa jasotzen dute.

3. oinarri orokorrak jasotzen du diru laguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko dela, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako urteko deialdiaren bitartez. 

Aipatutako dirulaguntza lerroa Diputatuen Kontseiluak 2020ko martxoaren 3ko bileran onartutako 2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren barruan sartuta dago.           

Bidezko da, beraz, 2020ko deialdia egitea.       

Horregatik guztiagatik, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuko foru diputatu honek,

ERABAKI DU

Lehena.  2020. ekitaldiko deialdia egitea, EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko bekak emateko. Hauek dira hiru graduondo horiek: Artxiboa, Komisariotza eta Sorkuntza.

Deialdi hori Foru Agindu honen eranskin gisa jaso da.   

Bigarrena.  Deialdi horri aurre egiteko zazpi mila eta bostehun (7.500) euroko gastua baimentzea, 1.0310.120.480.02.01.
2020 kontusailaren kargura.

Foru Agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio bideari. Hortaz, erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute interesatuek, Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegietan, argitalpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean. Bide hori erabili aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete partikularrek Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Foru Diputatuari, aipatutako egunetik hasita hilabeteko epean. Dena dela, egokitzat hartutako beste edozein aurkez daiteke.             

Jakin dezazun eta bidezko ondorioetarako igortzen dizudana.

Donostia, 2020ko maiatzaren 22a.—Iñaki Sainz Paredes,  idazkari teknikoa.  (2619)

ERANSKINA

2020. ekitaldiko deialdia egitea, EQZEko (Elias Querejeta Zine Eskola) graduondoko ikastaroetakoren batean matrikulazio gastuak ordaintzeko bekak emateko. Hauek dira hiru graduondo horiek: Artxiboa, Komisariotza eta Sorkuntza.

Lehena.  Oinarri arautzaileak.

EQZEko graduondoko hiru ikastaroetakoren bateko matrikula gastuak ordaintzeko hiru beka emateko, Hauek dira hiru graduondo horiek: Artxiboa, Komisariotza eta Sorkuntza, oinarri arautzaileak 2019ko apirilaren 30ean onartu ziren, Diputatuen Kontseiluaren erabakiaren bidez, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdi 2019ko maiatzaren 10an argitaratuta.

Bigarrena.  Eskatzaileak eta baldintzak.

Beka hauek eskuratu ahal izango dituzte, aurreko 1, eta 2. oinarri hauetan ezarritako baldintzak bete, eta EQZEn graduondoko ikasketak egin nahi dituzten pertsonek.

Bekak zuzentzen zaizkie soil-soilik aztergai izango duten arloan oinarrizko prestakuntza gainditu, eta hala egiaztatzen duten pertsonei, eta arlo horretan profesionalki jarduteko espezializazio eta hobekuntza ikasketak eta ikastaroak egin nahi dituztenei.      

Beka hau lortu ahal izango dute, honako baldintza hauek bete eta behar bezala egiaztatzen dituzten pertsonek:

a)  Beka eskatzen duen urteko abenduaren 31n 31 urte bete gabeak izatea eta gutxienez 16 urte izatea.

b)  Administratiboki Euskal Autonomia Erkidegoko edozein herriko auzotar izatea azken hamar urteotan gutxienez bost urtez.

Hirugarrena.   Eskaerak aurkezteko epea eta tokia.

1.  Diru laguntza horien eskaerak aurkezteko epea 21 egun naturalekoa izango da, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epea bukatzen den eguna larunbata, igandea edo jaieguna bada, hurrengo egun balioduna hartuko da azkeneko eguntzat.

2.  Eskaerak, Kultura Zuzendaritza Nagusiak emandako ereduaren arabera, eta ezarritako dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztea hobetsiko da, ahal dela eta dituzten ezaugarriek bide hori ixten ez badie, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus), helbidean barrena, diru laguntzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz.Eskaerak eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkezterakoan Administrazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 eta 68.4 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Eskatzaileak ez badu sinadura elektronikorik, pasahitzik edo elektronikoki eskaera aurkezteko baliagarri den nortasuna egiaztatzeko beste edozein bitartekorik, aplikazio informatikoaren bidez betetako eskaera orria aurkeztu beharko du paperean sinatuta.

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa aurkezteko, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuari zuzenduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mitxelena, Urdaneta 9, 20006 Donostia) edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean (Gipuzkoa plaza z/k, behe solairua, 20004 Donostia).

Laugarrena.  Dokumentazioa.

Diru laguntzaren eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentuak dira, oro har, 3.3 oinarri orokorrean xedatutakoak, ondoren aipatzen direnak.

a)  Curriculum vitae dokumentatua, hauek barne:

a.1)  Goi mailako graduaren titulua eta zine eskola batetik pasa izanaren egiaztagiria. Beka eskuratzeko lehiatu ahal izango dira, halaber, aurreko baldintzak bete gabe ere esperientzia zinematografiko egiaztatua duten hautagaiak.

a.2)  EQZEko ikastarorako aurkeztuko duen proiektua.

a.3)  Euskararen ezagutza mailaren adierazpena, titulazio espezifikoa edo ikasketak euskaraz egin izana egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera.

b)  Auzotartasun egiaztagiria, eskatzailea azken hamar urteetan gutxienez bost urtez Gipuzkoako Lurralde Historikoko herriren batean bizi izan dela ziurtatzen duena.     

c)  EQZEko ikastaroan izena emateko eskaera egin izanaren egiaztagiria.

Bosgarrena.  Laguntzen gehieneko zenbatekoa eta iraupena.

3 beka, bakoitza gehienez 2.500 €koa.

Bekaren iraupena bat etorriko da EQZEko graduondoko ikastaroaren iraupenarekin.

Seigarrena.  Diru laguntza ordenatzea.

Oro har, diru laguntzak ordainduko dira diruz lagundutako jarduera amaitu eta hori behar bezala zuritu ostean, 11. oinarri orokorrean ezarritakoari jarraikiz zuritu ere.

Dena den, egiaztatzen bada diruz lagundutako jarduerak aurrera eraman ahal izateko beharrezko finantzaketa dela, ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira diru laguntza emateko ebazpenean ezarritako moduan.    

Zazpigarrena.  Laguntzen finantzazioa eta aurrekontua.

Baimendutako gastua, zazpi mila eta bostehun (7.500) eurokoa da, 1.0310.120.480.01.01.2020 kontu sailaren kargura.               

Zortzigarrena.  Jakinarazpena.

Diru laguntzei buruzko ebazpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://egoitza.gipuzkoa.eus), diru laguntzen atarian argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta jakinarazpena egintzat ulertuko da lege ondorio guztietarako hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Edozein kasutan, lege ondorioetarako eraginik ez badu ere, ondoko bitartekoren baten edo batzuen bidez ere jakinarazteko saioa egingo da: ebazpena departamentuko web orrian sartuz, edo posta elektronikoz, telefonoz, faxez Halaber, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 17. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.           

Bederatzigarrena.  Araudi aplikagarria.

Bere oinarri arautzaileetan ezarritakoaz gain, laguntza hauek Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak eta hori garatzeko onartutako erregelamenduak (2008ko apirilaren 29ko 24/08 Foru Dekretuak) arautuko dituzte.

Hamargarrena.  Eskaera eredua.