2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gipuzkoa Industria 4.0: Produktuen eta zerbitzuen garapena» programaren oinarri arautzaileak eta 2020. urteko deialdia.

Diputatuen Kontseiluak honako erabaki hau hartu du 2020ko martxoaren 3an:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 aldirako Plan Estrategikoaren helburu nagusietako bat da Gipuzkoako ekonomiaren lehiakortasuna eta kalitatezko enplegua sustatzea, eta, horretarako, enpresak duen garrantzia nabarmendu nahi dugu, Gipuzkoan enplegua eta aberastasuna sortzeko eragile nagusi, eta erronka eta beharrizan handiei erantzuteko irtenbideak ematen dituenez gero. Hori dela eta, apustu garbia egiten da lurraldeko enpresen lehiakortasunaren alde, lehiakortasuna baita emango dizkiguna balio erantsia, giza berrikuntza, berrikuntza teknologikoa eta gaitasuna (berezkoa zein lankidetzan erakutsia) hazteko, internazionalizatzeko, digitalizatzeko eta proiektu berriei (enpresa barruan) ekiteko. Horiexek jotzen ditugu ezinbesteko lehiakortasun palanka gisa hurrengo urteetarako.

Industria sektorea bultzatu behar da, Eusko Jaurlaritzak definitutako herrialde estrategia sustatuz eta Gipuzkoako egitura ekonomikoaren errealitatera egokituz. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Plan Estrategikoaren 8. helburua da «Gipuzkoako espezializazio adimenduna indartzea, enpresaren eraldatze lehiakorra sustatzea berrikuntzaren eta 4.0 teknologien bidez, ZTB ekosistemaren bikaintasuna, eta agenteen arteko elkarlana», horrela behar bezala erantzuten baitiogu industria aurreratu baten aldeko apustua egiteko erronkari. Izan ere, sektore hori funtsezkoa da, ekonomian pisu handia duelako eta gainerakoak aurrera eramateko ahalmena duelako, aberastasuna eta enplegua sortzeko motor nagusia delako, eta nazioartekotzeko eta I+G+Brako palanka efektua egiten dutelako, eta, horrela, fabrikazio aurreratuago, eraginkorrago, jasangarriago baten garapena bultzatzen da, teknologia eta material berriak erabiliko dituena, baina baita ere berrikuntza ekarriko duena diseinuan, merkaturatzean, negozio ereduetan edo Kudeaketa sistemetan.

Programa honek laguntza batzuk artikulatuko ditu, industriaren bilakaera sustatzeko, eta lortzeko industria aurreratuagoa, lehiakorragoa eta interkonektatuagoa, baina baita ere parte-hartzaileagoa eta inteligenteagoa. Helburu horrekin diseinatu da programa hau, eta hartzaile izango ditu jada testuinguru horretan lan egiten duten enpresak, produktu, ekipamendu eta tresna berriak garatzen ari direnak, Fabrikazio Aurreratuaren eta 4.0 Industriaren merkatuari begira.

Dirulaguntza ildo hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoan jasota dago.         

Horiek horrela, Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuak proposatuta, eta gaiaz hitz egin ondoren, Diputatuen Kontseiluak

ERABAKITZEN DU

Lehenengo.    Onartzea «Gipuzkoa Industria 4.0: Produktuen eta zerbitzuen garapena» izeneko dirulaguntza programaren oinarri arautzaileak, erabaki honen I. eranskinean jasota daudenak.

Bigarren.    Onartzea dirulaguntzen 2020ko deialdia, erabaki honen II. eranskinean jasota dagoena.              

Hirugarren.    1.000.000 euroko gastua baimentzea deialdi hau gauzatzeko, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretako kontu sail hauen kargura:  

1.0220.220.770.00.02 2020: 440.000 €.

5.0220.220.770.00.02 2021: 560.000 €.

Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin daiteke, aurkeztutako eskaerak ebatzi aurretik, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat egin beharrik izan gabe. Gehikuntza hori benetan gertatzeko, ezinbestekoa da dirulaguntzak onartzen dituen ebazpena eman aurretik nahikoa kreditu dagoela deklaratzea.      

Laugarren.    Erabaki honen bidez onartzen diren oinarri arautzaileek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunean sortuko dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da eta administrazio bidea amaitzen du. Erabaki honen aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete interesdunek, zuzenean, Donostiako Administrazioarekiko Auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hilabeteko epea dute, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hala ere, interesdunek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko Diputatuen Kontseiluari, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez dezakete.      

Donostia, 2020ko martxoaren 9a.—Segundo Díez Molinero, Departamentuko idazkari teknikoa.  (1454)

I. ERANSKINA

«Gipuzkoa Industria 4.0: produktuen eta zerbitzuen garapena» dirulaguntza programaren oinarri arautzaileak.

1. oinarria.    Dirulaguntzaren xedea.

Fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 Industriaren merkatura zuzentzen diren produktu eta aplikazio berriak garatzera zuzendutako proiektuak, betiere, berrikuntza badute, hau da, produktu edo prozesu garapenak (edo bien konbinazioa) berriak edo hobetuak badira, edo nabarmen desberdinak, entitate eskatzaileak eskaintzen dituenen aldean.

Proiektuak garapen esperimentaleko kategorian sartuko dira, kontuan hartuta Europar Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua (EB), laguntza kategoria batzuk merkatu batuarekin bateragarri direla deklaratzen duenak Itunaren 107 eta 108 artikuluak aplikatuta (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).

«Garapen esperimentala» da zientziaren, teknologiaren edo enpresaren arloan, edo bestelakoetan, dagoeneko ezagunak diren jakintzak eta teknikak eskuratzea, konbinatzea, konfiguratzea eta erabiltzea, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak, aldatuak edo hobetuak diseinatzera edo planak eta egiturak prestatzera zuzenduak badira. Adibidez, produktu, prozesu edo zerbitzu berrien kontzeptua, plangintza eta dokumentazioa zehazteko jarduerak sartu ahal izango dira proiektuetan. Garapen esperimentalak bere baitan har ditzake ondoko hauek: prototipoak sortzea, demostrazioa eta proiektu pilotuak egitea, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobetuak probatu eta baliozkotzea funtzionamendu baldintza errealak ordezkatzen dituzten inguruneetan, betiere helburu nagusitzat badute hobekuntza teknikoak txertatzea behar bezala errotuta ez dauden produktu, prozesu edo zerbitzuetan. Era berean, bere baitan har dezake komertzialki erabil daitezkeen prototipo edo proiektu pilotuen garapena, baldin eta amaierako produktu komertziala badira eta horiek fabrikatzea garestiegia bada soilik demostrazio eta baliozkotze prozesuetan erabiltzeko. Garapen esperimentalak ez ditu bere baitan hartzen produktuetan, produkzio ildoetan, fabrikazio prozesuetan, lehendik existitzen diren zerbitzuetan eta aribidean dauden beste operazio batzuetan egiten diren ohiko edo aldizkako aldaketak, nahiz eta aldaketa horiek hobekuntzak ekarri.

Ez dira lagungarriak izango:

— Bezero partikularraren behar berezietara moldatutako produktuak edo zerbitzuak.

— Entitate eskatzailearen barneko prozesuen berrikuntzak.             

— Proiektuen bigarren faseak edo produktuen edo zerbitzuen bertsio hobetuak, Gipuzkoako Foru Aldundiak jada sustatuta daudenak.

— Eremu teknologiko espezifikoekin erlazionatuta dauden proiektuak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren beste programa batzuk sustatzen dituztelako. Salbuespenak deialdi bakoitzean zehaztuko dira.

2. oinarria.    Entitate onuradunen baldintzak.

2.1.  Entitate onuraduntzat joko dira bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak, betiere laguntzen den proiektuaren emaitza instalazio horietan zuzenean aplikatzen bada. Era berean, proiektua Gipuzkoako Lurralde Historikoko egoitzetan garatu behar da, hargatik eragotzi gabe proiektuaren zati bat lurraldetik kanpo azpikontratu daitekeela.               

2.2.  Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun izan daitezke aurreko atalean (2.1) aipatzen diren entitateak, betiere baldintza hauek betetzen badituzte:

— Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan ezarritako debekuen eraginpean ez egotea.

— Zigor administratiborik edo penalik ez izatea sexu diskriminazioa dela eta, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 legeak aurreikusitakoaren arabera.

Baldintza horiek betetzen direla egiaztatzeko, eskatzaileak erantzukizunpeko aitorpen bat aurkeztuko du.

— Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean egotea.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak egiaztatuko du eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela. Horretarako, zuzenean eskatuko ditu datu horiek dagozkion organismo igorleetatik; hori posible izango ez balitz, eskatzaileari eskatu ahal izango zaio dagokion dokumentazioa aurkeztea.

2.3.  Ondasun erkidegoen kasuan, edo nortasun juridikoa ez duen ondare oinarriko edozein entitate motari dagokionez, administrazio komun egonkor bat eta diruz laguntzekoa den proiektua edo jarduera burutzeko ahalmena izan beharko ditu.      

2.4.  Enpresak tamainaren arabera bereizi behar direnean, enpresaren tamaina zehazteko kontuan hartuko dira 651/2014 Erregelamenduaren (EB) I. eranskinean jasotako definizioak eta kalkuluak.

3. oinarria.    Proiektuen baldintzak.

3.1.  651/2014 Erregelamenduko (EB) 6. artikuluaren arabera, oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzak emango dira soilik laguntza jasoko duen enpresaren jardueran pizgarri efektua sortzen badute:

— ETE baten kasuan, laguntzak pizgarri efektua duela ulertuko da onuradunak proiektuan edo jardueran lanean hasi aurretik aurkeztu badu laguntza eskaera.  

— Enpresa handiei dagokienez, laguntza batek pizgarri efektua duela ulertuko da baldin eta aurreko apartatuan ezarritako baldintza betetzeaz gain, laguntzak emaitza hauetakoren bat edo gehiago izango dituela egiaztatzen badu:

*  Laguntzari esker, proiektuaren edo jardueraren irismena nabarmen handituko da.

*  Laguntzari esker, onuradunak proiektuan edo jardueran inbertituko duen zenbateko osoa nabarmen handituko da.

*  Proiektuaren edo jardueraren exekuzio erritmoa nabarmen handituko da.

3.2.  Proiektu bat ez da onartuko definizioan hutsune nabarmenak baditu (azalpen argia) edo emandako daturen bat faltsutu dela ikusten bada, dagokiona ez den puntuazioa lortzeko asmoz. Kasu horretan, gainera, erantzukizunagatiko beste egintza batzuk erabaki daitezke.        

3.3.  Nolanahi ere, proiektuetan ez da onartuko sexuaren araberako bereizkeriarik eta saiatu beharko dira sexuaren araberako zereginak eta estereotipoak ezabatzen.

3.4.  Dirulaguntza jaso ahal izateko, eskatzaileek konpromiso hau hartu behar dute: proiektuak oso garatuak egon behar dira erabat justifikatzen diren unean, egiaztagarriak izango dira eta epe motzera merkaturatzeko modukoak.       

4. oinarria.    Diruz lagundu daitezkeen gastuak.

4.1.  Diruz lagundu daitezkeen gastuak, izango dira: 651/2014 Erregelamenduko (EB) 25.3 artikuluan zehazten direnen artean, entitate eskatzaileak aurkezten duen jardueraren aurrekontu xehatu eta zehatzean jasota egon eta zalantzarik gabe horren garapenarekin lotuta dauden gastuak, bereziki barruko langileria gastuak eta azpikontratazioak. 

— Langileria gastuen kasuan:

*  Barruko langileak badira, enpresarentzako kostu erreala balioztatuko da. Barruko langileen gehieneko kostu hautagarria deialdi bakoitzean zehaztuko da. Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak (aurrerantzean, departamentua) uste badu ordutegi deklarazioak gehiegizkoak direla, muga bat jarriko da, enpresaren langile kopuru osoaren arabera eta kasuan kasuko proiektu motaren arabera.

*  Kanpoko langileen gehieneko kostu hautagarria deialdi bakoitzean zehaztuko da.     

*  Bidaia eta mantenu gastuak ez dira diruz lagunduko. 

— Azpikontratazioen kasuan: Ez da gastu hautagarria izango fakturako Balio Erantsiaren gaineko Zerga.     

4.2.  Onuradunari lotutako pertsonei edo entitateei dagozkien gastuak ez dira diruz lagunduko, salbu eta:    

— Enpresari lotutako enpresako I+G unitatea bada.        

— Merkatuko baldintza arrunten arabera egiten bada.     

— Aldez aurretik departamentuaren baimena eskuratu bada.

4.3.  Diruz lagundu daitezke, besteak beste, ondoko alorrekin lotutako 4.0 produktuen edo 4.0 zerbitzuen garapena:

— Ekoizpen prozesuaren Kudeaketa eta kontrola.

— Konektagarritasuna.

— Big Data.

— Konputazioa eta lainoa.

— Errealitate handitua eta errealitate birtuala.

— Robotika aurreratua.

— Gauzen Interneta (IoT).

— Ikusmen artifiziala, 3D ikuskapena eta neurtze aurreratua.

— Fabrikazio gehigarria eta 3D inpresioa.

— Prozesuen eta produktuen trazabilitate teknologiak.

4.4.  Departamentuak proiektuen kostua aztertuko du, entitate eskatzaileak emandako informaziotik abiatuta, haren konplexutasun teknikoa eta izan dezakeen inpaktua kontuan hartuta, merkatuko balioa baino handiagoa izan gabe.

5. oinarria.    Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

5.1.  Enpresa bakoitzak proiektu bakar bat aurkez dezake deialdi bakoitzeko. Proiektu bat baino gehiago aurkezten baditu, lehenik aurkeztutakoa bakarrik hartuko du kontuan prozeduraren organo izapidegileak.

5.2.  Eskaerak eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartuz eta horretarako eskuragarri dagoen eskabidea betez. Eskaera orria, eta hari erantsitako dokumentazioa aurkezterako orduan kontuan hartuko da, irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, foru administrazioaren esparruan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duena eta irailaren 12ko 40/2006 Foru Dekretua, foru administrazioaren aurrean egin beharreko jarduketetan nortasuna eta ordezkaritza egiaztatzea arautzen duena.     

Zuzenbideak onartutako moduetatik edozein delarik ere, erakunde interesatuaren ordezkaritza egiaztatzen duen pertsonak izenpetuko du eskaera.

Ondasun erkidegoen kasuan, kide bakoitzak bere gain hartutako exekuzio konpromisoak adieraziko dira eskaeran, eta onuradun gisa erkidegoari dagozkion betebeharrak betetzeko ahalmen nahikoa duen ordezkari bat izendatu beharko da.               


Eskaerarekin batera, deialdian zehaztuko den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

5.3.  Deialdiari buruzko informazioa web orri honetan eskura daiteke: www.gipuzkoa.eus/subvenciones.

5.4.  Eskaerak aurkezteko epea deialdian ezarriko da.    

5.5.  Eskaera egin duten erakundeak ez daude beharturik Gipuzkoako Foru Aldundiari aurrez eman diren dokumentuak aurkeztera. Ondorio horietarako, interesdunak adierazi beharko du noiz eta zer administrazio-organoren aurrean aurkeztu zituen dokumentu horiek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluak zehazten duenari jarraituz. Kasu hauetan, eskaera orrian zehaztu beharko du noiz eta zer organo edo dependentziatan aurkeztu edo igorri ziren aipatutako dokumentuak. Dokumentazioa lortzea ezinezkoa den kasuetan, organo eskumena duen organoak eskatu ahal izango dio eskaera egin duen erakundeari, edo aurkez dezala, edo, ezin badu, beste nolabait egiazta ditzala dokumentuan egiaztatu beharreko eskakizunak.

5.6.  Aurkeztutako eskaera behar bezala ebaluatu eta ebazteko behar adina dokumentu eta informazio eska ditzake Departamentuak.

5.7.  Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek, identifikazio daturik jasoko ez balute, akatsen bat izango balute edo daturen bat faltako balute, urriaren 1eko 39/2015 Legeak 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, hamar eguneko epea emango litzaioke eskatzaileari hutsegite horiek konpontzeko, eta ohartaraziko litzaioke, horrela egin ezean, ulertuko dela eskaera bertan behera utzi duela, aipatutako Legeak 21.1 artikuluan aurreikusitako eran.    

6. oinarria.    Laguntzak emateko prozedura.

6.1.  Dirulaguntza hauek emateko prozedura elkarrekiko norgehiagoka bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura bakarrean.

6.2.  Laguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, deialdi publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

7. oinarria.    Balorazio irizpideak.

7.1.  Eskaerak irizpide orokor hauei jarraikiz baloratuko dira:

— Eskaera egiten duen erakundearen profila: 30 puntu arte.

Irizpide hau baloratzeko kontuan hartuko da:   

a)  Eskatzaileak hobekuntza lehiakorra garatzen duen estrategia izatea non hartuko den deialdira aurkezten den proiektuaren garapena (4 puntu).

b)  Merkatu eta posizionamendua (6 puntu).

Hala nola enpresaren ezaugarri objetiboak:      

c)  Tamaina: mikroenpresak (2,5 puntu), enpresa txiki eta ertainak (4 puntu), enpresa handiak (0 puntu).

d)  Jarduera: enpresa industriala eta/edo bezero industrialetara zuzendutakoa izatea (2 puntu).

e)  Datu ekonomiko eta finantzarioak: kaudimen indizeari proportzionalak (2 puntu); ustiapen emaitza positiboak (puntu 1).

f)  Egin beharreko ahalegin finantzarioa eta koherentzia: puntuaketa baxuagoa lortuko dute enpresaren jarduera estutasun handiagoan jartzen duten proiektuek (langileen orduak eta aurrekontuaren erlazioa salmenta bolumenarekin) (3 puntu).

g)  Profil berritzailea eta kaudimen teknikoa (4 puntu).

h)  Nahiz genero ikuspegiaren integrazioa antolaketaren barruan (4 puntu).

— Proiektuaren ezaugarriak: 30 puntu arte.

Irizpide hau baloratzeko, kontuan hartuko dira:               

a)  Produktu berriaren merkatu egoera, produktua komertzialki merkaturatzeko aukerak eta aurreikuspenak (7 puntu).               

b)  Ezaugarri teknologikoak edo produktu berriaren bereizgarri diren beste ezaugarriak (9 puntu).

c)  Amaierako produktuaren edo zerbitzuaren garapen maila (4 puntu).

d)  Lan taldearen koherentzia (4 puntu).

e)  Garatu beharreko eginkizunen koherentzia (3 puntu).

f)  Genero ikuspegiaren integrazioa proiektuaren barruan (3 puntu).

— Proiektuaren bultzada-gaitasuna: 30 puntu arte.

Irizpide hau baloratzeko, behar bezala justifikatuta badaude eta entitatearen ibilbidearekin berarekin koherenteak badira, ondoko alorrak kontuan hartuko dira:

a)  Aukera enpresarialak, errentagarritasunari, balio erantsiari eta enplegu sorkuntzari dagokienez (15 puntu).            

b)  Eragina inguruko enpresetan eta merkatu berrietara irekitzeko ahalmena (8 puntu).

c)  Proiektuaren denbora horizontea (5 puntu).

d)  Gipuzkoako berrikuntza ekosistemako eragile eta enpresekiko lankidetza maila (2 puntu).

— Beste batzuk: 10 puntu arte.

Irizpide hau baloratzeko, kontuan hartuko dira:               

a)  Aurkeztutako informazioaren argitasuna, zehaztasuna, xehetasuna eta egiazkotasuna (6 puntu).

b)  Enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-berdintasunaren sustapena bultzatzeko neurriak (puntu bat). 

c)  Eta euskararen erabilera bultzatzeko neurriak duten txertatze maila (3 puntu).

Azken bi hauek egiaztatzeko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo dagokion planaren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko dira.

7.2.  Ez zaie laguntzarik emango gehieneko puntuazioaren %50 baino gutxiago lortzen duten proiektuei.    

8. oinarria.    Finantzazioa.

Emango diren dirulaguntzak deialdiko urteari dagozkion Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorren kargura finantzatuko dira. Deialdiak ezarriko du dirulaguntzak aurrekontuko zein kredituren kargurakoak izango diren.               

9. oinarria.    Dirulaguntzen portzentajeak eta gehieneko zenbatekoak.

9.1.  Dirulaguntzaren zenbatekoa eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren arabera zehaztukoa da, betiere aurrekontu baliabideak eta oinarri hauetan ezarritako balorazio irizpideak kontuan hartuta.

Enpresa eskatzaileak aurkeztutako aurrekontua edo gerora egin daitezkeen aldaketak erreferentzia gisa erabiliko dira dirulaguntzaren behin betiko zenbatekoa zehazteko, eta jardueraren bukaerako kostuaren portzentaje modura kalkulatuko da; nolanahi ere, dirulaguntzaren behin betiko zenbatekoak ezingo du hasieran emandakoa gainditu.

9.2.  651/2014 Erregelamenduaren (EB) 25.5 artikuluaren arabera, laguntzaren intentsitatea ez da izango diruz lagundu daitekeen kostuaren %25 baino gehiagokoa.

Laguntzak enpresa ertain edo txikientzat direnean, laguntzaren gehieneko intentsitatea handitu ahalko da, ehuneko 10 puntu enpresa ertainen kasuan, eta ehuneko 20 puntu enpresa txikien kasuan.

9.3.  Proiektu eta deialdi bakoitzeko gehieneko dirulaguntza deialdi bakoitzean zehaztuko da.

10. oinarria.    Prozedura izapidetzeko eta antolatzeko eskumena duen organoa.

10.1.  Prozedura izapidetuko duen organoa Berrikuntza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbitzua izango da.

10.2.  Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebaluatzeko, Batzorde Ebaluatzailea eratuko da. Batzorde horretan bi sexuen arteko ordezkaritza orekatua bilatuko da; ordezkaritza orekatua dagoela ulertuko da Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko 4/2005 Legeak 20. artikuluan aurreikusitakoa betetzen bada. Bestalde, Batzorde Ebaluatzailean egongo dira, gutxienez, kargu hauek betetzen dituzten pertsonak edo haiek eskuordetutakoak:

— Berrikuntzako eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia.

— Berrikuntza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbitzuko burua.

— Berrikuntza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbitzuko teknikaria.

— Departamentuko Idazkaritza Teknikoko langilea.

10.3.  Aurkezten diren eskaerak egoki baloratzeko, aholkularitzako zerbitzuak eta txosten teknikoak eska ditzake batzordeak.

11. oinarria.    Ebazpena.

11.1.  Dirulaguntza eman edo ez ebaztea departamentuko foru diputatuari dagokio, kontuan hartuta departamentuaren egitura organikoari eta funtzionalari buruz indarrean dagoen foru dekretuan zehaztutakoa.

11.2.  Laguntzak eman edo, hala dagokionean, ukatzeko erabakia eskatzaile bakoitzari indibidualki jakinaraziko zaio. Hala eta guztiz ere, organo emaileak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko ditu emandako dirulaguntzak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 17 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

Entitate onuradunak 10 eguneko epea izango du, jakinarazpenaren datatik aurrera, dirulaguntza onartzeko. Onarpenean honako hauek jasoko ditu: proiektu horretarako beste dirulaguntza batzuk ez eskatzeko konpromisoa, eskatu dituen beste dirulaguntza batzuk adieraztea, eta aurretik eskatutako dirulaguntzei uko egin izana justifikatzeko frogagiria. Horrela izango ez balitz, eskatzaileak dirulaguntzen programari uko egiten diola ulertuko litzateke.

11.3.  Ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa da, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik kontatuta. Gehieneko epea amaituta ebazpena berariaz jakinarazi ez bada, interesatuak legitimatuta daude dirulaguntza eskaera isiltasun administratiboagatik ezetsita dagoela ulertzeko.           

11.4.  Ebazpenean, dirulaguntza jasoko duten enpresen zerrendaz gain, onuradun izateko baldintza administratibo eta teknikoak bete arren balorazio irizpideen arabera gainerakoek baino puntuazio txikiagoa eskuratu eta aurrekontu kreditua agortu delako dirulaguntza jasoko ez duten enpresek lortutako puntuazioen zerrenda ere adieraziko da, puntuazio handienetik txikienerako hurrenkeran. Zerrenda horretan dauden entitateak itxarote zerrendan geratuko dira, emandako dirulaguntzetakoren bati uko egingo balitzaio.       


Entitate bati emango zaion laguntza 9. oinarrian aurreikusitako portzentajeak aplikatuta zegokiokeena baino txikiagoa baldin bada, entitateari jakinarazi egingo zaio, aurkeztutako proiektua birformula dezan, dirulaguntza onartu dezan, edo uko egin diezaion.

12. oinarria.    Onuradunen betebeharrak eta konpromisoak.

12.1.  Erakunde onuradunek dirulaguntza onartzeak berekin dakar honako hauetan ezartzen diren betekizunen pean egotea: oinarri hauek; martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoa; eta hura garatzeko araudia, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartua. Bestalde, konpromiso hauek hartuko dituzte:  


— Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpide nagusiak betetzea diruz lagundutako jardueretan, bereziki alderdi hauei dagokienez: hizkera eta irudiak modu ez sexistan erabiltzea eta diruz lagundutako jarduera ebaluatzeko irizpideetan genero adierazleak sartzea.

— Euskal Autonomi Erkidegoko hizkuntza ofizialen erabilera bermatzea diruz lagundutako proiektuaren ondorioz egiten diren jakinarazpen, material eta jardueretan.             

— Departamentuak dirulaguntzaren xederako ematen duen finantzaketari beharrezko publizitatea ematea. Horretarako, haren irudi instituzionala sartuko da, finantzaketa publikoari eta esku hartze publikoko programaren xedeari buruzko aipamenekin batera, karteletan, material inprimatuetan, baliabide elektroniko edo ikus-entzunezkoetan eta abarretan, hedabideetan egiten diren aipamenekin batera.          

12.2.  Emandako dirulaguntzak ondasun inbentariagarriak erosteko erabiltzen badira, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 30.4. artikuluan ezarritakoa bete behar da.  

Horrenbestez, erakunde onuradunak dirulaguntzaren xederako erabili behar du eskuratutako ondasun hori, gutxienez 5 urtetan erregistro publiko batean inskriba daitekeena bada, eta gutxienez 2 urtetan beste kasu guztietan.  

12.3.  Baldin eta, dirulaguntza eman eta bost urteko epean, programaren enpresa onuradunen batek bere produkzio zentroen parte esanguratsu edo garrantzitsu bat Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lekualdatzen badu, enpresa onuradunak gertaera horren berri eman beharko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta dirulaguntza itzularazteko arrazoi izan daiteke hori, eta 17. oinarrian zehaztutakoari jarraituko zaio.

12.4.  Programa taldearen behar eta ezaugarrietara ongi moldatzen dela ziurtatzeko, erakunde onuradunak behartuta egongo dira programaren ebaluazioan lankide izatera; horretarako, Berrikuntza Teknologikoko eta Internazionalizazioko Zerbitzuak egindako galdetegia bete beharko dute.

12.5.  Diruz lagungarri izateak berekin dakar erakundeek Departamentuari proiektuari buruzko informazioa ematea eta baimena ematea komunikaziorako erabil dezaten, betiere baliabide publikoen erabileraren gardentasuna sustatze aldera.            

12.6.  Laguntza onartzearekin, onuradunak baimena ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari legez dagozkion edo programaren kofinantzazioagatik aplikatu dakizkiokeen datu baseetan sartzeko dirulaguntzari buruzko informazioa.

13. oinarria.    Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza beste dirulaguntzekin.

13.1.  Oinarri hauen xede diren dirulaguntzak ez dira bateragarriak izango Gipuzkoako Foru Aldundiak, edo estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk xede berarekin eman ditzaketen beste edozein dirulaguntza, sarrera edo baliabidearekin.      

13.2.  Etorkizuneko bateraezintasunak prebenitze aldera, eta, hala badagokio, dirulaguntzen programaren baliabideak berriro erabili ahal izateko, ebazpena aldekoa bada, onuradunak dirulaguntza formalki onartu beharko du 11.2 oinarrian ezarritako epean eta han adierazitako konpromisoak beteta.

Oinarri horiek ez betetzeak 17.1 oinarrian ezarritako diru itzulketak eta zehapenak aplikatzea ekarriko du.

14. oinarria.    Dirulaguntzen ordainketa.

14.1.  Dirulaguntza programa honen jardueren izaera kontuan izanda (iraupena denboran eta ohiko Kudeaketarekin bat ez datorren finantza Kudeaketa), baita enpresen izaera ere, batez ere ETEAK –finantzaketa eskuratzeko zailtasun handigoa dutenak–, lehen ordainketa aurreratu bat egin ahal izango da, abal beharrik gabe, beharrezko finantzaketa moduan, dirulaguntzaren ekintzak gauzatu ahal izateko, betiere aurrekontu baliabideak badaude eta aurrerapen horiek ez badute gainditzen dagokion ekitaldiko aurrekontuari egotzi zaion dirulaguntza zatia (aurretik aurrerakinaren beharra egiaztatzen bada).

Gainerako zenbatekoa proiektua amaitzean ordainduko da, 15.3 oinarrian aurreikusitako zuriketa aurkeztu ondoren. Hala ere, zenbateko hori osorik ordaindu daiteke proiektua edo jarduketa amaitu aurretik, dirulaguntzari dagozkion jarduketak gauzatu ahal izateko finantzazio gisa; horretarako, Foru Aldundiaren iritziz nahikoa izango den banku abala aurkeztu beharko da, aurreratutako dirulaguntzaren zenbatekoari eta aurrerakina ematen denetik proiektua bukatu bitarteko berandutze interesei dagokiena.

14.2.  Abala kitatzeko, lagundutako proiektua amaitu dela egiaztatu beharko da. Horretarako, lanen deskargu tekniko, ekonomiko eta finantzarioa eta 15.3 oinarrian aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu behar dira.

15. oinarria.    Dirulaguntza zuritzea.

15.1.  Erakunde onuradunak diruz lagundutako jarduera gauzatu izana zuritu beharko du, baita jarduera horrek sortutako gastuak ere.

15.2.  Proiektu diruz lagungarriak amaitu eta hilabeteko epean zuritu beharko dira.

15.3.  Diruz lagundutako proiektua edo jarduera amaitutakoan, enpresa onuradunak zuriketa kontu sinplifikatu bat aurkeztu beharko du, ondorengo agiriak erantsiz:

— Memoria tekniko bat, honakoak jasoko dituena: benetan garatu diren lanak, planteatutako helburu teknikoen lorpena eta planteatutako helburuekiko desbideratzeak, epe laburrera aurreikusten diren garapenak edo proiektuaren merkaturatze estrategiak.

— Memoria ekonomikoa, jardueren kostua zurituko. Honako edukiak izango ditu:

*  Jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua, hartzekoduna eta dokumentua identifikatuta, eta zenbatekoa, jaulkipen data eta, dagokion kasuan, ordainketa data adierazita. Dirulaguntza gutxi gorabeherako aurrekontu baten arabera ematen bada, desbiderapenak ere adieraziko dira.

*  Fakturak edo merkatuko trafiko juridikoan edo administrazioan pareko froga-balioa duten gainerako dokumentuak, aurreko paragrafoan aipatutako zerrendakoak, eta, hala badagokio, ordainketa egin dela egiaztatzen duen dokumentazioa. 200 euro baino gehiagoko fakturak soilik onartuko dira.            

*  Langile propioen gastuak zuritzeko, agiri hauek aurkeztuko dira:

Proiektuari egotzitako pertsonalaren gastuen zerrenda sailkatua, non identifikatu diren pertsona horiek egindako lanak, soldata kostuak, kotizazioak, etab.

Proiektuan parte hartzen dutenek egindako lanorduen egiaztagiriak.

Proiektuan parte hartu duten langileei ordaindu zaizkien nominen kopia ordenatuak.

— Proiektu bererako dirulaguntzarik eskatu eta jaso ez denaren erantzukizunpeko aitorpena.

— Erakunde onuradunak ekipo ondasunen hornikuntzetan, edo aholkularitza nahiz laguntza teknikoko enpresen zerbitzuetan 15.000 eurotik gorako gastu subentzionagarriak egin baditu:              

Hornitzaileei eskatutako hiru eskaintzen artean egindako hautaketa egiaztatzen duen agiria, zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik, non eta diruz lagundutako gastuen ezaugarri bereziei begiratuz merkatuan ondasuna hornitu edo zerbitzua emateko nahiko enpresa ez dagoen edota dirulaguntza eskatu aurretik gastua ez den egin. Hala ere, ZTBESko eragileak kontratatu badira, eta zentroaren lehiakortasun teknologikoa nahiz zentroarekiko ohiko lankidetza justifikatzen badira, nahikoa izango da bi alderdi horiek azaltzen dituen deklarazioa.            


Eskaintzak efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera hautatuko dira eta aukera horiek justifikatu egin beharko dira proposamen ekonomikorik onenak ez direnean. 

15.4.  Oinarri honetako aurreko atalean adierazitako agiriak aurkeztutakoan, espedientearen instruktoreak beharrezko egiaztapenak egingo ditu.

Egiaztapen horretatik ondorioztatzen bada diruz lagundu daitekeen kostua emandako dirulaguntza baino txikiagoa dela, doitu egingo da dirulaguntza. Diru-laguntza edo azken horrek xede zeukana justifikatzeko ezarritako eskakizunak erabat edo neurri batean hautsiz gero, interesdunari jakinarazi egingo zaio, egindako egiaztapenaren emaitzekin batera, eta diru-laguntza kobratzeko eskubidea galdu duela adierazteko prozedura hasiko da, edo, behar izanez gero, 17. oinarrian ezarritakoaren arabera, ordaindutako zenbateko osoa edo zati bat itzultzeko prozedura.

15.5.  Baliabide publikoak eraginkorki erabiltzen direla bermatzeko, departamentuak onuradunen artean informazioa bilduko du, berrikuntza prozesuaren gainean eta sortutako ezagutzaren gainean, hartara berrikuntza beste esparru edo erakunde batzuetara zabal daitekeen aztertzeko.

15.6.  Dirulaguntzaren entitate onuradunak gutxienez 4 urtez gorde beharko ditu nahitaez laguntza ematea bultzatu zuen jarduera burutu izanaren eta jasotako fondoak aplikatu izanaren egiaztagiriak. Epe hori kontatzen hasiko da enpresa onuradunak aipatu ziurtagiriak aurkezteko ezarrita dagoen denbora amaitzen denetik aurrera.        

Proiektuaren edo enpresaren ezaugarriengatik beharrezkoa denean, departamentuak onuradunei eska diezaieke proiektuarekin lotutako transakzio guztiak bereizita erregistratzeko aukera ematen duen kontabilitate sistema mantentzea, horretarako kontabilitate kode espezifiko bat erabiliz.  

Proiektua justifikatu eta zerga ekitaldia bukatu ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiak dokumentazio osagarria eska dezake proiektuaren kostua berresteko.               

15.7.  Dirulaguntza justifikatzeko ezarritako epea amaitu eta ez badira hirugarren atalean aipatutako agiriak aurkeztu, organo eskudunak 15 eguneko epea emango dio onuradunari agiri horiek aurkezteko. Beste epe horretan ez bada eskatutako dokumentazioa aurkezten, dirulaguntza kobratzeko eskubidea galduko da eta hasiera emango zaio jasotakoa itzultzeko 17. oinarrian aurreikusten den prozedurari.  

16. oinarria.    Ebazpena aldatzea.

16.1.  Erakunde onuradunek dirulaguntza ematen duen organoari eskatu ahal izango diote, diruz lagundutako jarduera zuritzeko epea amaitu aurretik, ebazpena alda dezan finkatutako epeak luzatzeko, emandako dirulaguntza murrizteko edo jardueran bildutako ekintzak aldatzeko; ezusteko kausen ondorio direnean edo jardueraren helburua lortzeko beharrezkoak direnean baimenduko dira, betiere dirulaguntzaren xedea aldatzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira. Jardueraren aurrekontu kontzeptuak balioetsiak direnean, aldaketak egiteko ez da eskaerarik egin beharko.        


16.2.  Organo emaileak ofizioz aldatu ahal izango du dirulaguntza emateko ebazpena, aldez aurretik enpresa interesatuari entzunda eta fondoak aplikatu aurretik, baldin eta, dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatu izanaren ondorioz, zaila edo ezinezkoa bada lortu nahi zen interes publikoa lortzea, eta onuradunari kalte ekonomikorik eragiten ez bazaio.

16.3.  Entitate onuradunak egiaztapen-agirian jakinarazten badu aldatu egin direla dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak eta, aldaketa horiek direla eta, lehen adierazi eran ebazpena aldatzea zilegi zatekeela, baina aldaketa onartu aurreko baimen administratiboaren tramitea ez zela egin bere garaian, Departamentuak onartu egin ahal izango du aurkeztu dioten egiaztapen-agiria, baldin eta erabaki horrek hirugarren batzuen eskubideak urratzen ez baditu, eta alde batera utzi gabe entitate onuradunari jar dakiokeen isuna, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak arautzen dituenak, dioenari jarraikiz.    

17. oinarria.    Ez betetzeak eta itzulketak.

17.1.  Entitate onuradunak ez badu betetzen oinarri arautzaile hauetan, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauan eta gainontzeko araudi aplikagarrian ezarrita dauden baldintzetakoren bat, laguntza jasotzeko eskubidea galduko du erabat edo neurri batean, eta jasotakoa itzuli beharko du osorik edo neurri batean, aipatutako foru arauaren 35. artikuluan xedatutakoaren arabera legozkiokeen berandutza interesekin batera, eta, erantzukizunak eskatuko zaizkio, aipatutako foru arauaren 49. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoaren arabera.

17.2.  Ezin bada edo ez bada nahi lana burutzen jarraitu, proiektuaren bideragarritasunari edo izaerari zor zaizkion arrazoiengatik edo behar bezala egiaztatutako beste arrazoi batzuengatik, dirulaguntza eten ahalko da elkarren arteko adostasunez.

17.3.  Borondatezko itzulketatzat jotzen da onuradunak dirulaguntza ematen duen organoak eskatu gabe egiten duena.               

Itzultzeko prozedura hasteko, idatzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko foru diputatuari, eta bertan, datu hauek sartu behar ditu, nolanahi ere: 

— Entitatearen izena eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Ordezkariaren izen-abizenak eta identifikazio fiskaleko zenbakia.

— Borondatezko itzulketa egiteko arrazoien azalpena.     

— Tokia eta data.

— Sinadura.

Idatzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiaztatzeko itzulketa egin dela deialdiak zehaztutako finantza-erakundearen kontu zenbakian.         

Borondatezko itzulketa gertatzen denean, dagozkion berandutza interesak kalkulatuko ditu dirulaguntza ematen duen organoak.

17.4.  Diruz lagundutako proiektua ez bada egiten edo zati batean bakarrik egiten bada eta Departamentuari ez bazaio hori zuritzeko jakinarazpenik egiten, zigor prozedura hasi ahal izango da proportzionaltasun irizpideak erabiliz, kontuan hartuta proiektu osotik egindako lanak eta jasotako zenbatekoak.        

18. oinarria.    Araubide juridikoa.

18.1.  Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzak arautzeko kontuan hartuko dira martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoan, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuak onartutako araudian, eta dirulaguntzen alorreko gainerako araudi aplikagarrietan ezarritakoa.

18.2.  Oinarri hauetako dirulaguntzen esparrua izango da Europar Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduko (EB) 25.2.c) artikulua, laguntza kategoria batzuk merkatu batuarekin bateragarri direla deklaratzen duena Itunaren 107 eta 108 artikuluak aplikatuta (EBAO L 187. zk. 2014/06/26).               

II. ERANSKINA

«Gipuzkoa Industria 4.0: produktuen eta zerbitzuen garapena» izeneko programaren 2020ko deialdia.

1.  Finantzaketa.

1.1.  Guztira deialdi honetan emango diren laguntzen zenbatekoa milioi bat (1.000.000,00) eurokoa da, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Aurrekontu orokorreko ondorengo kontu sailetan banatuta dago:

1.0220.220.770.00.02 2020: 440.000 €.

5 0220.220.770.00.02 2021: 560.000 €.

1.2.  Baimendutako gastuaren zenbatekoa handitu egin daiteke, aurkeztutako eskaerak ebatzi aurretik, aldaketaren zenbatekoaren arabera eskumena duen organoak, deialdi berri bat egin beharrik izan gabe. Gehikuntza hori benetan gertatzeko, ezinbestekoa da dirulaguntzak onartzen dituen ebazpena eman aurretik nahikoa kreditu dagoela deklaratzea.      


2.  Proiektuan parte hartuko duen langileen orduko kostua.

Barruko langileak badira, enpresarentzako kostu erreala balioztatuko da. Barruko langileen kostu hautagarria 40 €/ordukoa izango da gehienez.

Kanpoko langileen kostu hautagarriak izango dira kontzeptu horretan zuzen justifikatutako gastuak.             

3.  Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoak.

Proiektu bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 60.000 euro izango da.

4.  Deialditik kanpo geratzen diren eremu teknologikoak.

Ez da diruz laguntzeko modukotzat joko Gipuzkoako Foru Aldundiaren beste programa batzuen laguntza jasotzen duten eremu teknologikoekin lotutako produktuak edo zerbitzuak garatzea; zehazki, honako hauek:

— Zibersegurtasuna.

— Elektromugikortasuna, energia biltegiratzea edo ibilgailu autonomoa.

— Gastronomiaren balio katean teknologien aplikazioa.  

5.  Eskaerak aurkezteko epea.

5.1.  Eskaerak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da, deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aurkeztu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita. Epearen azken eguna egun baliogabea bada (larunbata, igandea edo jaiegun izendatutakoak), hurrengo egun baliodunera luzatuko da epea.

5.2.  Aurkezten diren proiektuak ezin dira izan laguntza eskaera egin aurretik hasitakoak.

6.  Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.

6.1.  «Dirulaguntzen ataritik» sartuko da eskatzailea eskaerara. Eskaeran, eskatzailearen identifikazio datuez gain, erantzukizuneko aitorpen bat ere jasoko da.

6.2.  Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:   

a)  Proiektua baloratzeko galdetegia. Galdetegian proiektuari buruzko hainbat informazio eskatuko da ikuspegi teknikoaren aldetik eta merkatuaren ikuspegitik, eta baita ere enpresari buruzko informazioa, eta duela gutxiko eta aurreikusitako bilakaerari buruzko datuak, beharrezkoak baitira enpresa proiektuaren bultzada-gaitasuna ebaluatzeko.

b)  Aurrekontu xehatua formatu estandarrean.

c)  Proiektuaren azalpen gehigarria gehienez 10 orrikoa, galdetegian azaldu ez den informazioarekin eskatzaileak nahi duen formatuan.

d)  Edukiz gero, aurkeztutako proiektua egin beharra gomendatzen duen Kudeaketa agiria, plan estrategikoa, lehiakortasun diagnosia edo azterketa.

e)  Edukiz gero, eskatzaileak dituen kalitate ziurtagiriak.               

f)  Edukiz gero, genero berdintasunaren eta euskararen arloko entitate eskumendunek igorritako ziurtagiriak, edo dagozkien planak eta planak ezarri izanaren frogak.

7.  Dirulaguntzak zuritu eta ordaintzea.

Onartutako dirulaguntza bi zatitan ordainduko da:           

— Entitate onuradunek hilabeteko epea izango dute laguntzaren lehengo zatia ordaintzea eskatzeko, dirulaguntzari dagozkion jarduketak egiteko beharrezkoa den finantzazio gisa.           

— Bigarren zatia ordaintzea eskatzeko, proiektua erabat burutu dutela zurituko dute 2021eko uztailaren 24a baino lehen, ordaintzeko eskaerarekin batera 15.3 oinarrian aurreikusitako zurigarriak aurkeztuko dira.

Hala ere, proiektua amaitu aurretik, 14.1 oinarrian aurreikusten den bezala, entitate onuradunek laguntzaren bigarren zatiaren ordainketa aurreratua eska dezakete. 

Proiektuaren zuriketan aurkeztutako atzerriko fakturekin batera dagozkien itzulpenak aurkeztuko dira, behar bezala ulertzeko beharrezkotzat jotzen badira.               

8.  Borondatezko itzulketa.

Entitate onuradunak borondatezko itzulketa egin nahi badu, idatzi bat bidali behar dio Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuko foru diputatuari 17.3 oinarrian zehazten den moduan. Idatzi horrekin batera, agiri bat aurkeztu behar du egiaztatzeko itzulketa ES73 2095 0611 09 1061070594 kontuan egin duela.