2
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

Ikastetxe gipuzkoarrek «Fiskalitatea berritzeko ideiak» proposatzeko 2020ko sariaren deialdiaren iragarkia.

Horrenbestez, Diputatuen Kontseiluak, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak proposamenez, eta gaia eztabaidatu ondoren, hau.

Lehenengo.  Onartzea «Ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe gipuzkoarrek fiskalitatea berritzeko proposatutako ideiak» izeneko sariaren oinarri arautzaileak, erabaki honetan I. eranskin gisa jasotzen direnak.

Bigarren.  Onartzea aipatutako sariketaren 2019/2020 ikasturteko deialdia, erabaki honetan II. eranskin gisa jasotzen dena.

Hirugarren.  Hiru mila (3.000,00 €) euroko gastua baimentzea, hurrengo partiden kargura, deialdiari aurre egiteko:  

0710.110.440.09.01: 1.500,00 €.

0710.110.470.00.01: 1.500,00 €.

Laugarren.  Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuari baimentzea aipaturiko sariketaren hurrengo deialdiak eta dagokien gastua onartzeko.               

Bosgarren.  Erabaki honetan onartutako oinarri arautzaileek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak.

Erabaki hau behin betikoa da, eta administrazio bidea amaitzen du. Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete Administrazioarekiko Auzietarako Donostiako epaitegietan, bi hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik aurrera.            

Hala ere, horren aurretik, interesdunek aukera izango dute Diputatuen Kontseiluari berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko, hilabeteko epean, argitalpenaren biharamunetik aurrera. Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren berariazko ebazpena eman edo presuntziozko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.              

Donostia, 2020ko otsailaren 25a.—Idazkari teknikoa.     
                (1151)

I. ERANSKINA

Oinarri arautzaile orokorrak

1.  Xedea.

Oinarri hauen bitartez arautzen da «Ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe gipuzkoarrek fiskalitatea berritzeko proposatutako ideiak» saria, zeinaren helburua baita ikastetxe horietako ikasleengan ideiak, sormena eta talentua bultzatzea, zerga obligazioak borondatez betetzeari eta zerga iruzurrari aurre egiteari begira.            

Sarituko diren ideiak bideratuta egongo dira:

a)  Ikusarazi eta sentsibilizatzera zerbitzu publikoak eta ongizatearen estatua erantzukizunez mantentzen laguntzeak garrantzi handikoa dela.

b)  Ogasunaren webgunean informazio gehiago edo hobea eskaintzera, eta herritarrei beren zerga obligazioak betetzen laguntzeko zerbitzuak sortu, zabaldu edo hobetzera.

c)  Iruzurraren aurkako borrokarekin lotuta dauden edo lan hori errazten duten ideia edo tresna berriak proposatzera.

Ideiak idatzizko zein ikus-entzunezko formatuan aurkez daitezke.

2.  Onuradunak.

2.1.  Deialdiari lotutako ikasturtean ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen ari den Gipuzkoako edozein ikastetxe aurkeztu ahal izango da sari honetara.   

Ikastetxe bakoitzak bi ideia gehienez aurkeztu ahal izango ditu. Dena den, ezin izango ditu lortu deialdi bakoitzean sari bat baino gehiago.

2.2.  Gainera, sariketan parte izateko, ikastetxeek ez dute sartuta egon behar martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluaren 2. apartatuan jasotako debeku kasuetan, eta oinarri hauetan adierazitako gainerako baldintzak ere bete behar dituzte.

2.3.  Aurreko apartatuan adierazitakoa frogatzeko, ikastetxe eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du.

2.4.  Sariketan parte hartzekotan, oinarri hauek onartu egin behar dira.

3.  Sariak.

3.1.  Sari hauek izango dira:

1. saria:

— 2.000 €.

2. saria:

— 1.000 €.

3.2.  Saritutako ikastetxeek diploma bat jasoko dute sariaren frogagiri moduan; gainera, ikastetxeen izena eta ideia irabazleen laburpen bat komunikabideetan eta Ogasun eta Finantza departamentuaren web orrian zabalduko dira.    

3.3.  Sariketa honetan esku hartzen duten ikastetxe guztiek lehiaketan parte hartzeari buruzko diploma bana jasoko dute.

4.  Eskaerak aurkezteko modua eta epea.

4.1.  Ikastetxe bakoitzak eskaera bat baino ezin du aurkeztu, baina posible da eskaera horretan bi ideia gehienez jasotzea. Eskaera eta gainerako dokumentazioa Internet bidez aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan sartuz (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian klikatuz eta han eskuragarri jarritako inprimaki espezifikoa betez. Eskaerak eta dokumentazio osagarria aurkezterakoan, kontuan izan beharko da irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuak, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duenak, jasotakoa.            

Eskaerarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:       

*  Ideiaren laburpena idatzita, gehienez orri batekoa, ideiaren alderdi eta balore nagusiak azaldu eta nabarmenduko dituena. Laburpena aurkeztuko da nahiz eta ikus-entzunezko formatua aukeratu ideia garatzeko.

*  Ideiaren aurkezpena ondorengo formatuetako batean:

— Idatzizko formatua: memoria, 2. gehigarriaren ereduaren araberakoa. Agiria gehienez 3.000 hitz (5 orri) DIN A4 formatuan izango da beti.

— Ikus-entzunezko formatua: bideoak gehienez 5 minutu iraungo du, ideia berritzailea jasoko du modu argian. Kontu teknikoak direla-eta, bideoa ezingo da fitxero bat erantsita bidali inolako formatutan. Hala ere, bideoa plataforma digital batera igo daiteke (YouTube, Vimeo, Dropbox, Google Drive...). Azken kasu horretan, laburpenaren orrian bideoari dagokion loturaren helbidea jasoko da.

Ideia originala izan beharko da, eta ezin izango ditu urratu jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak, hirugarrenen datuen babesa edo beste edozein izaerakoa.

*  Erantzukizunpeko adierazpena, oinarri hauetako 2.2 klausulan ezarritako beharkizunak betetzeari dagokionez.

4.2.  Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian zehaztuko da.

4.3.  Eskatzaileek ez dituzte aurkeztu beharko jada Gipuzkoako Foru Aldundiak eskura dituen agiriak, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 28.2 eta 53.1.d artikuluetan aurreikusitakoari jarraikiz, betiere agiriak indarrean badaude eta aurkeztu ondoren ez badira bost urte igaro. Horrelakoetan, eskaera orrian adierazi beharko da agiri horiek noiz eta zer organoren aurrean edo bulegotan aurkeztu ziren edo, hala badagokio, egin ziren.      

4.4.  Ikastetxe parte-hartzailea sariketara aurkeztutako ideiaren eduki, mezu edota iruzkinen erantzulea izango da.       

5.  Saria emateko prozedura.

5.1.  Sariak elkarrekiko norgehiagokaren prozeduraz emango dira, eta deialdi eta hautaketa prozesu bakarra egingo da.             

5.2.  Prozedura ofizioz hasiko da, deialdi publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du, eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

6.  Eskaeren ebaluazio irizpideak.

Deialdian aurkezten diren eskaerak irizpide hauen arabera baloratuko dira:

— Proposamenaren sormena eta originaltasuna, eta berrikuntza maila: %50.

— Gizartearenganako inpaktua (balio erantsia): %35.

— Proposamenen aurkezpenaren kalitatea: %15.

7.  Prozedura antolatu eta bideratzeko eskumena duten organoak.

7.1.  Ogasun eta Finantza Departamentuko Herritarren Arretarako Zerbitzuaren ardura izango da saria emateko prozedura antolatzea eta bideratzea.

7.2.  Prozedura bideratzeko fasearen hasieran, diru laguntzaren eskaeraren aurre ebaluazioa egingo da. Horretarako, dirulaguntzaren onuradun izateko ezarritako baldintzak betetzen ote diren egiaztatuko da.

7.3.  Eskaerak adituek osatutako batzorde tekniko batek aztertuko ditu, eta haiei buruzko balorazio txostena egingo du. Txosten hori ebaluazio batzordeari igorriko zaio, ebaluazioaren emaitzari buruzko ebazpen proposamena egin dezan; eta, ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko zaio, hark onar dezan.

7.4.  Ebaluazio batzordeak kide hauek izango ditu: Ogasuneko zuzendari nagusia, batzordeko presidente aritu dena edo, haren ordez, Zerga eta Finantza Politikako zuzendari nagusia; Erakundeekiko Konpromisoen Zerbitzuaren ordezkari bat; Kontu-hartzailetza eta Auditoretza Zerbitzuaren ordezkari bat; eta Herritarren Arretarako Zerbitzuaren ordezkari bat, batzordeko idazkari lanak egingo dituena.

Ebaluazio batzordea eratzerakoan, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten gizonezkoen eta emakumezkoen ordezkaritza orekatua bermatze aldera, ahal den neurrian, bi sexuak %40an ordezkatuta egon behar dira gutxienez, hala jasotzen baitu 21. artikuluan martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauak, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzkoak.

7.5.  Ebaluazio batzordeak sariren bat eman gabe uztea proposatu ahal izango du, baldin eta sariketara aurkeztutako ideiek gutxienez ez badute lortzen gehieneko puntuazioaren %50.

8.  Sariak emateko ebazpena.

8.1.  Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatua izango da oinarri hauetan jasotako sariak ematea ebazteko organo eskuduna.

8.2.  Deialdiaren ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, urriaren 1eko 39/2015 Legeak 45.1.b) artikuluan ezarritakoaren arabera. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du; eta, argitalpen egunaren biharamunetik hasita, jakinarazpena egintzat joko da lege ondorio guztietarako.

8.3.  Sariak emateko prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, gehienez ere, urteko deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera; data horretantxe hasiko da prozedura, ondorio guztietarako.    

8.4.  Aurreko atalean adierazitako gehieneko epea amaitzerako ez bada jakinarazi ebazpena, interesdunek Administrazioaren isiltasunez beraien eskaerak ezetsiak izan direla ulertu ahal izango dute.

9.  Onuradunen betebehar eta konpromisoak.              

9.1.  Ikastetxe onuradunek sariak jasotzeak berekin dakar nahitaez betetzea martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzkoak, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutako Erregelamenduak, eta diru-laguntzen alorreko gainerako araudi aplikagarriak ezarritako obligazioak, baita oinarri orokor hauetan ezartzen direnak ere.         

9.2.  Saria jasotzearen ondorioz egiten diren komunikazioetan, materialen edizioan eta hedapen jardueretan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialen erabilera bermatu beharko da, hala jasotzen baitu Euskararen erabilera normalizatzeko plana Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere organismo autonomoen jarduera esparruan 2018-2022 aldirako onartzen duen 2018ko ekainaren 26ko Diputatuen Kontseiluko erabakiak.         

9.3.  Hizkera ez- sexista erabili beharko da sariketara aurkezten den edo saria hedatzean sortzen den dokumentazio, irudi edo material orotan. Halaber, emakumeen irudi baztertzaileak edo genero estereotipoak erreproduzitzea saihestuko da, eta berdintasunezko balioak sustatuko dira, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuaren bidez, batzuk zein besteek modu berean posizio sozial desberdinak betez eta bai esparru publikoan bai pribatuan antzeko zereginak beren gain hartuz.   

10.  Emaitzen konfidentzialtasuna eta jabetza intelektuala.           

Sariketan aurkezten diren dokumentazioa, irudiak edo materiala Ogasun eta Finantza Departamentuak erabili ahal izango ditu, eta horrek erreproduzitu, jendaurrean zabaldu eta banatu ahal izango ditu sariketa honen ondorioetarako.

11.  Araubide juridikoa.

Oinarri hauen xede den sariari, bertan ezarritakoaz gain, honako hauek aplikatuko zaizkio: martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzkoa, arau hori garatzen duen Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartua, eta dirulaguntzen alorrean aplikagarria den gainerako araudia.

II. ERANSKINA

«2019/2020 ikasturtean ekonomia eta fiskalitateari buruzko unitate didaktikoan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe gipuzkoarrek fiskalitatea berritzeko proposatutako ideiak» sariaren deialdia.

1.  Finantzaketa.

Deialdi honetarako, gehienez 3.000,00 € bideratuko dira, aurrekontu partida honen/hauen kargura:               

0710.110.440.09.01: 1.500,00 €.

0710.110.470.00.01: 1.500,00 €.

2.  Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaintzak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean irekiko da, eta 2020ko maiatzaren 15ean bukatuko da.

3.  Eskaerarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa.

3.1.  Sariketan parte hartzeko eskaerak aurkeztuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoko diru-laguntzen atarian (https://www.egoitza.gipuzkoa.eus) deialdi honi dagokionez (1. gehigarria) ezarritako ereduari jarraituz.             

Gainera, erantzukizunpeko adierazpen bat ere aurkeztu beharko da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak 12. artikuluan jasotzen duen onuradun izateko debeku arrazoirik gertatu ez izanari buruzkoa.

3.2.  Ideiaren laburpena idatzita aurkeztuko da, gehienez orri batekoa, ideiaren alderdi eta balore nagusiak azaldu eta nabarmenduko dituena. Laburpena aurkeztuko da nahiz eta ikus-entzunezko formatua aukeratu ideia garatzeko.

3.3.  Ideia idatzizko formatuan aurkezten bada, eskaera ereduari (1. gehigarria) erantsi behar zaio 2. gehigarri gisa eskatzen den informazioa, laburpen eta memoriaren ereduari dagokiona, eta aipatutako atarian eskuragarri dagoena. Agiria gehienez 3.000 hitz (5 orri), DINA4 formatuan izango da beti.           

3.4.  Ideia ikus-entzunezko formatuan aurkezten bada, bideoak gehienez 5 minutu iraungo du, eta ideia berritzailea jasoko du modu argian. Kontu teknikoak direla-eta, bideoa ezingo da fitxero bat erantsita bidali inolako formatutan. Hala ere, bideoa plataforma digital batera igo daiteke (YouTube, Vimeo, Dropbox, Google Drive...). Azken kasu horretan, laburpenaren orrian bideoari dagokion loturaren helbidea jasoko da.