1
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

5/2020 Foru Dekretua, otsailaren 13koa, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuen lehentasun hurrenkera berria ezartzekoa.

Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoak, 26.3.b) eta 64. artikuluetan emandako eskumenak erabiliz, Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak finkatu ziren Diputatu Nagusiaren ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren bidez; eta departamentu horien lehentasun hurrenkera ezarri zen bere 3. artikuluan.

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako foru diputatua bigarren diputatu nagusiorde izendatu ostean, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kiroletako foru diputatuaren partez izendatu ere, egoera berri horri egokitu behar zaio departamentuen lehentasun hurrenkera.

Horiek horrela,

XEDATZEN DUT

Artikulu bakarra.  Departamentuen lehentasun hurrenkera.

Foru dekretu hau indarrean jartzen denetik aurrera, honakoa izango da Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuen lehentasun hurrenkera:

1.    Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentua.

2.    Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua.

3.    Gobernantza Departamentua.

4.    Proiektu Estrategikoetako Departamentua.

5.    Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua.

6.    Ogasun eta Finantza Departamentua.

7.    Bide Azpiegituretako Departamentua.

8.    Gizarte Politiketako Departamentua.

9.    Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua.            

Xedapen gehigarria.  Aurrekontu eta antolaketa egokitzapenak.

Foru dekretu honetan xedatutakoaren ondorioz beharrezkoak diren aurrekontu eta antolaketa egokitzapenak Ogasun eta Finantza Departamentuak eta Gobernantza Departamentuak egingo dituzte, hurrenez hurren.

Xedapen indargabetzailea.

Indargabetu egiten da Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak, eta horiei dagozkien jardun esparruak eta eginkizunak finkatzeko ekainaren 29ko 3/2019 Foru Dekretuaren 3. artikulua.

Amaierako xedapena.  Indarrean jartzea.

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

Donostia, 2020ko otsailaren 13a.—Markel Olano Arrese, diputatu nagusia.   (903)